Cjroen c2wartsjexeh in het hart-, 'ostkantoor Den Burg u tweemaal zo groot ROOTS totale verbouwingsuitverkoop Aanleg doorbraak begint maandag Blauwe kiekendief broedde jaar in De Geul fr VANDAAG OFFICIËLE INGEBRUIKNEMING Zelfbediening uitgebreid voordelige pruimen Demonstratie zaalhandbal Vriendenkring brengt stuk van Heijermans ELECTROHUIS Achteruitgang zangvogels jen de échte Roots Roots Shop Lezing over LOM-kinderen Bejaardentocht Oosterend Flowerstyling Schuiling 12e JAARGANG NR. 9312 VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1978 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon 3543. Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs /II, per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. Na een verbouwing die meer dan een jaar in beslag heeft geno men en omstreeks een miljoen gulden heeft gekost, wordt het postkantoor aan de Parkstraat in Den Burg vanmiddag om half vier officieel door burgemeester J. A. Engelvaart in gebruik gesteld. Zaterdag wordt in het vernieuw de kantoor van 10.00 - 15.00 uur open huis gehouden om het pu bliek de gelegenheid te geven het hele gebouw te bezichtigen. Bij de verbouwing is de vloeropper vlakte van het gebouw meer dan ver dubbeld en is ook de indeling en inrichting zodanig gewijzigd dat efficiënt kan worden gewerkt in een situatie die zich in de loop der jaren sterk heeft gewijzigd. Een van die veranderingen is het gegroeide aantal bestellers. Vroeger waren er 18 - 19. Als gevolg van onder meer de werktijdverkorting zijn het er nu 26. Ook de uitbreiding van het wonin genbestand op Texel en het centralise ren van de bestelwerkzaamheden ver oorzaakten dat het oude kantoor al lang niet meer op zijn taak was afgestemd. Uitbreiding van taken en dienstbe toon kan in het vernieuwde kantoor gestalte krijgen. 'TRootSi? Hogerstraat 3, Den Burg, t.o. Timmers Tearoom Door het aangaan van een grondruil met de gemeente werd het mogelijk het postkantoor te verlengen met een hoog gedeelte. In dit nieuwe deel is beneden de bestelruimte en boven bevindt zich een gezellig ingerichte kantine, tevens vergaderruimte met 40 zitplaatsen. Zelfbediening Het kantoor is verder uitgebreid met een dag en nacht toegankelijke zelfbe dieningsruimte. Hierin bevinden zich 200 postboxen, tarieftabellen, postze gel- en briefkaartenautomaten, een brie venbus speciaal voor pakjes, een weeg schaal en een telefooncel. Voor het lichten van de postbox is men dus niet meer aangewezen op de openingstijden van het kantoor en door de aanwezig heid van de weegschaal en de postze gels kan ieder zonder hulp van de man aan het loket zijn pakjes en brieven van de juiste postzegels voorzien. Directeur J. Tichelman hoopt dat deze voorzie ningen geen slachtoffer van vandalisme zullen worden. Mocht dat wel het geval blijken, dan zullen de meest kwetsbare zaken spoedig weer worden verwijderd. Het postkantoor beschikt nu over een overdekte los- en laadplaats waardoor het vooral bij slecht weer heel wat prettiger werken is. Er is stallingsruimte voor de zes auto's die de PTT op Texel in gebruik heeft. Het bestellen van de post gebeurt steeds meer gemotori seerd. De tijd waarin postbodes vijftig of meer kilometers per dag fietsten bij de vervulling van hun taak, is definitief voorbij. De entree van het kantoor is voorzien van een invalidenopgang. Wegens stormschade voor diepvries, inmaak enz. L. HUISMAN, Kadijksweg 10, tel. 2203. Dinsdagmiddag gesloten. De loketruimte van het nieuwe postkantoor. De loketcapaciteit is vergroot; er zijn nu drie volledige" loketten. Verder zijn er twee telefooncellen. De man achter het loket wordt van de klant gescheiden door een grote wand van kogelvrij glas. Het spreken met de mensen geschiedt via een intercom volgens het systeem dat ook bij de loketten van de Spoorwe gen is toegepast. De verbouwing is ontworpen door Ir. Alewijnse van de Rijksgebouwendienst en werd in dertien maanden uitgevoerd door aannemer C. H. F. Duin uit Den Burg. Hij was ruimschoots op tijd klaar want er waren veertien bouwmaanden gepland. Duin bouwde destijds ook het oude postkantoor. Dat hij de recente verbouwing uitvoerde hield daarmee geen verband; Duin was toevallig de laagste inschrijver. Het schilderwerk werd uitgevoerd door de Verenigde Schilders-coöperatie. Verder waren bij de bouw geen Texelse bedrijven betrok ken. Beheerder van het nieuwe postkan toor is de heer P. van Putten, voor de meeste Texelaars geen onbekende. De heer Van Putten zal echter minder vaak dan tot dusver achter het loket zijn te vinden, want hij is vrijgesteld" om allerlei nieuwe PTT-zaken (verstrekking persoonlijke leningen, hypotheken e.d.) te kunnen behartigen. Om met de klanten een persoonlijk gesprek te kun nen voeren, beschikt hij over een aparte kantoorruimte. Met ingang van 18 september zal alle op Texel te bezorgen post in het kantoor te Den Burg worden gesorteerd. Tot dusver had De Cocksdorp nog een eigen bestelling. In verband met de verhuizing en het „open huis" zal de zaterdagopenstelling op 16 september a.s. vervallen. De normale openstellingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 u. 14.00-15.00 u. 16.30-18.00 u. zaterdag van 8.30-11.30 u. Tijdens de zomermaanden wordt de openstelling in de middaguren verruimd. Zaterdagmiddag a.s. wordt in sport hal Ons Genoegen een demonstratie- wedstrijd zaalhandbal gespeeld. Daar voor is uitgenodgd de in de derde dvisie spelende hamkratvereniging SRC Schagen die in hat atrifdperk zal treden tegen Kolping (tweede divisie) uit Ou- dorp. Het bestuur van de meersportenver- eniging die deze demonstratiewedstrijd organiseert om de belangstelling voor de handbalsport te vergroten hoopt op veel publiek. De toegang is gratis. De trainingstijd van MST handbal is elke vrijdagavond van 20.30 - 21.30 uur. Nieuwe leden (vanaf 10 jaar) zijn wel kom. Men kan zich opgeven via telefoon (02220)4395. De Hoornder toneelvereniging De Vriendenkring heeft „Beschuit met muisjes" van Herman Heijermans in studie genomen. Dit drie bedrijven tellende stuk zal onder regie van de heer G. Witvliet op een nader te bepalen datum in november in dorpshuis De Waldhoorn worden opgevoerd. Op woensdag 20 september zal de heer G. Iwema uit IJmuiden in het raadhuis spreken over de problemen van ouders en kinderen. Hij zal in het bijzonder de aandacht vestigen op het vroegtijdig onderkennen van leer- en opvoedings stoornissen en hoe men juist daardoor veel verdriet kan voorkomen. De heer Iwema is lid van het alge meen bestuur van de vereniging „De Pijler". Deze vereniging is vijf jaar geleden opgericht door een aantal ouders van „moeilijke" kinderen en heeft zich sindsdien bezig gehouden met het helpen van mensen met derge lijke kinderen. De bejaardentocht van Oosterend wordt gehouden op dinsdag 19 septem ber en voert deze keer naar Sneek en omgeving. Onder meer staat een bezoek 'aan het scheepvaartsmuseum op het programma. In de bus zijn nog enkele plaatsen vrij. Bewoners van Oosterend en omgeving kunnen zich nog tot en met vrijdag opgeven bij mevrouw Boon-Dijksen, telefoon (02223) 650 of G. Vlaming, telefoon (02223) 886. De bus vertrekt 's morgens om acht uur bij dorpshuis De Bijenkorf. Maandag begint onze Nu reeds alle verlichting halve prijs. Grammofoonplaten 2 halen 1 betalen en vele andere aanbiedingen. Maandag a.s. wordt begonnen met de aanleg van de verkeers- doorbraak Parkstraat-Elemert in Den Burg. Aannemer Westerla- ken verwacht over drie weken klaar te zijn, wat betekent dat de verkeerscirculatie in Den Burg dan op de door het gemeentebe stuur gewenste wijze zal gaan werken. Alvorens opdracht te geven met het werk te beginnen heeft de gemeente nog overleg gepleegd met enkele aan- wonenden met het doel zoveel mogelijk rekening te houden met de van die kant ingebrachte wensen en bezwaren. Het wegtracee van de doorbraak krijgt een iets ander verloop dan het bestaande voetpad op deze plaats. De Parkstraat zal „vloeiend" met een zo ruim mogelijke bocht op de doorbraak worden aangesloten, waardoor wordt gestimuleerd dat de automobilisten ook werkelijk van deze weg gebruik maken als zij Den Burg willen verlaten. Verzor gend verkeer (en auto's die op de Groeneplaats geparkeerd moeten wor den) kunnen uiteraard wel doorrijden maar moeten dan een drempel passe ren. Ze kruisen daarbij een duidelijk herkenbare voetgangersroute. Enkele amirapaaltjes zullen daarbij onvermijde lijk zijn. Het terras van het raadhuis zal als het ware worden doorgetrokken naar het trottoir van de doorbraak. De rijweg van de doorbraak wordt vier meter breed met ter weerszijden een trottoir van twee meter. Die geringe breedte is niet bezwaarlijk omdat hier éénrichting- verkeer geldt. Een deel van de door braak krijgt een vrij sterke helling (er moet een hoogteverschil van 1,25 meter overbrugd worden) maar in de praktijk zal dat niet bezwaarlijk zijn. De helling is maar weinig stijler dan de afrit van de Stenenplaats naar de Kogerstraat. Voor Uw: bruidsboeketten, corsages, tafelversieringen en alle graf- en plantenarrangementen. Bos gemengde CHRYSANTEN voor maarf2,50 y Kogerstraat 4, tijdelijk telefoon (02220) 2570. Wij bezorgen in Den Burg geheel gratis. Verder op geheel Texel voor f 1 Vanaf a.s. weekend is het gebied rond De Geul weer vrij toegankelijk, d.w.z. alleen op wegen en paden. De lepelaars die het plankier in de Geulpias regelmatig als rustplaats ge bruiken, zijn weer naar zuide lijker gebieden vertrokken. Over de afstanden die de lepelaars afleggen bestaan wel eens misverstan den. Ook al doet het dier door zijn kleu ren en vorm misschien wat tropisch aan, in tropisch Afrika overwinteren doet hij zelden. Wel in lagunes en moe rassen langs de kust van Noord-Afrika en in het zuidelijk deel van Spanje. De vroege aankomst op Texel in het voor jaar, zo rond half februari (dus eigenlijk nog in de winter) wijst er ook op dat de dieren van niet zo heel ver komen. Ondanks de goede bescherming op de Nederlandse broedplaatsen, gaat het totaal aantal lepelaars in ons land nog steeds achteruit. Op Texel is de stand gelukkig nagenoeg hetzelfde gebleven als vorig jaar: nu 34 paren. Van een herstel na de enorme achteruitgang in de jaren 50 en 60, is bij ons tot nu toe helaas geen sprake. Door het vrij koude en natte voorjaar en de zomer met weinig zon en echt warm weer, stonden de planten er dit jaar in het algemeen goed bij. De meeste soorten bloeiden uitbundig. Opvallende voorbeelden waren de wit- rose duinroosjes, het gele jacobskruis- kruid, de paars rode wilgenroosjes en ook dop- en struikheide. Blauwe kiekendief Het broedseizoen gaf in de diverse reservaten géén grote uitschieters te zien, hoewel één nieuwe broedvogelsoort kon worden vastgesteld. De blauwe kiekendief bracht voor het eerst in de geschiede nis op Texel enkele jongen groot. Onverwacht kwam dit broedgeval niet. De laatste jaren zwierven het hele voor- ;aar al dieren van deze soort in de duinen rond. Op de andere Wadden eilanden, met name Terschelling en Ameland broeden al tientallen paren. De grauwe kiekendief, een in Europa verhoudingsgewijs veel zeldzamere soort, liet ook dit jaar helaas verstek gaan op Texel. Het laatste broedgeval hier dateert van 1974, zodat het de vraag is of hervestiging nog wel eens zal plaatsvinden. De derde inlandse soort uit deze vo gelfamilie, de bruine kiekendief, was maar met 1 paar present. Dit ondanks de toeneming van deze soort op andere plaatsen in ons land. Registratie De reservaatbewakers van Staats bosbeheer lopen niet alleen in de duinen om op de naleving van de toe gangsregeling te letten of om excursies te leiden. Zij stellen ook zo nauwkeurig mogelijk van alle vogels het aantal broedparen vast en brengen de plan tengroei in kaart. Hiermee wordt be langrijk cijfermateriaal over bijvoor beeld het vogel „wel en wee" in de duinen verkregen. Een greep uit de rapporten vertelt ons bijvoorbeeld dat op Texel de zilver meeuw, na een daling vorig jaar, nu weer in aantal is gestegen, met name in het gebied van De Geul. Het voor zee vogels zeer voedselrijke zeegat dat het Marsdiep is en de nabijheid van de veel door meeuwen bezochte gemeentelijke vuilstortplaats, hebben ongetwijfeld aan de toeneming op Texels zuidpunt bijgedragen De kleinere verwant van de Zilver meeuw, de Stormmeeuw, bleef in aantal ongeveer gelijk. Zangvogels Bij de zangvogels zien we de laatste jaren bij enkele soorten een gestage achteruitgang. De graspieper is hiervan een duidelijk voorbeeld. Ook in andere delen van ons land gaat het dit diertje bepaald niet voor de wind. Met zekerheid oorzaken te noemen voor dergelijke ontwikkelingen is uiteraard moeilijk. Bij trekvogels, zoals de gras pieper, ligt de zaak nog ingewikkelder de oorzaken kunnen ook in andere lan den liggen. De sterke achteruitgang van het paapje (op Texel een typisch duinvogeltje) was aanvankelijk een raadsel. Totdat Europese vogelkundi- gen in Afrika het wintergebied van de soort onderzochten en vaststelden dat grote delen daarvan ongeschikt geworden waren voor het paapje. Oor zaak was de sterke verdroging van het gebiedlhet paapje overwintert in de Sahellanden), waardoor het voor de (lees verder op pagina 2) De zilvermeeuw is de algemeenste broedvogel 1978 ±.5600 paar). in de duinreservaten van Staatsbosbeheer (in Foto's Adriaan Dijksen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1