Cjrocn 2wari-rjexels in het hart-, Schaap bracht sleutel voor het postkantoor Piet Jongejan opnieuw ploegkampioen Meisje (17) brak kuitbeen bij aanrijding Bromfiets botst op auto Wederzijdse wraak Uitslag ploegwedstrijd Bellen met guldens en rijksdaalders in De Koog Geen TV-Sint Nicolaasintocht op Texel Heren lopen niet hard voor jazz-gym DINSDAG 19 SEPTEMBER 1978 92e JAARGANG NR. 9313 ledactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, elefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, )en Burg, telefoon 3543. KJitgave: Langeveld De Rooy B.V., 'ostbus 11Den Burg, telefoon (02220) 2741 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. De 17-jarige Ineke Uitgeest (Koger- veld) liep zaterdagavond een kuitbeen breuk en een gescheurde pees op als gevolg van een aanrijding, die zich om streeks half twaalf voordeed op de Nieuwlanderweg. Zij zat bij de 18- jarige Fulps Duinker op de bagagedra ger van de fiets, toen zij achterop werden gereden door een personenauto, bestuurd door een Duitse toerist. Deze zag de voor hem rijdende fiets te laat en raakte de benen van het meisje. Fulps Duinker bleef ongedeerd. Volgens de politie heeft het achterlicht van de fiets niet kunnen werken, omdat het verkeerd was aangesloten. Niettemin had de Duitser de fiets (voorzien van wit achterspatbord en rode reflector) in het heldere maanlicht moeten kunnen zien. Zondagmiddag reed bromfietser J.C.D. uit Den Burg op het kruispunt Kogerstraat-Burgerhoutstraat tegen de Ford Capri van M. Eelman uit Eierland. Eelman wilde vanaf de Kogerstraat linksaf slaan. Dat deed ook D. maar in de bocht had hij zijn brommer onvol doende in zijn macht, waardoor hij tegen de zijkant van de auto reed en schade toebracht aan het spatscherm. Niemand werd gewond. In de nacht van woensdag op don derdag werden twee ramen van antiek handel Wiersma aan de Burgwal inge gooid. Het was een wraakoefening van W.V. die met Wiersma in diens kwaliteit als portier van een bar-dancing in Den Burg, ruzie had gehad. Een andere medewerker van de bar-dancing voelde zich geroepen wraak te nemen en schoot met een windbuks de ramen van de woning van V. aan het Schilderend stuk. Rondgaande ploegen: 1. Piet Jonge- jan (364,5 p.), 2. Geert Timmer (356,5 p.), 3. Nico Kuip (335 p.), 4. J. Lap (330,5 p.), 5. Cor de Lugt (325 p.), 6. Bert Keijser, Ongeren (312 p.), 7. Paul Wuis (293 p.). Wentelploegen: 1. Ard Saai (342,5 p.), 2. Leo Saai (331,5 p.), 3. Henk Broekman (327 p.), 4. Willem Terstege (325 p.), 5. J. Lap (321 p.), 6. Nico Slot (318,5 p.), 7. Joop Hillen (305,5 p.), 8. Martin van Benthum (304,5 p.), 9. Kees Witte (229 p.), 10. Nico Roeper (296,5 p.), 11. Edo Rutten (292 p.), 12. Kees Piet Witte (279,5 p.). Uiterlijk het komend voorjaar zal de PTT de vier in De Koog staande openbare telefoons hebben vervangen door apparaten met automaten waarin niet alleen kwartjes kunnen worden gestopt maar ook guldens en rijksdaal ders. Mogelijk komt in de cellen ook een bordje met een opschrift dat Duitsers er op wijst dat het goedkope bellen na 18.00 uur niet geldt voor het buitenland. Een en ander is het gevolg van het optreden van de heer Jac. W. Lut namens De Koog Promotion die de mensen van het telefoondistrict Haar lem (in verband met de opening van het postkantoor Den Burg aanwezig op het eiland) had gewezen op de overlast voor de winkeliers die ontstaat omdat de hele dag mensen geld komen wisselen om te kunnen bellen. Bovendien zijn vier tele fooncellen in het seizoen niet toerei kend. Er staan vooral 's avonds soms lange rijen mensen te wachten. Er zou meer spreiding komen als een deel van de Duitsers overdag zou bellen maar zij doen dit niet omdat zij menen dat 's avonds bellen goedkoper is. Het plaatsen van de automaten die guldens en rijksdaalders aanneemt (en die zonodig geld teruggeeft) leek aan vankelijk nogal bezwaarlijk te zijn. Het zijn dure apparaten die mondjesmaat beschikbaar komen en tot dusver alleen in zeer belangrijke verkeerscentra (zoals Schiphol) zijn geplaatst. Verrassend snel waren de bezwaren echter uit de weg geruimd. Mogelijk zal de appara tuur al dit najaar worden geplaatst. De via de televisie uit te zenden Sint Nicolaasintocht wordt dit jaar gehouden in Medemblik. Van het voornemen om de aankomst van de Sint op Texel te laten gebeuren heeft de VARA wegens organisato rische bezwaren moeten afzien. Vara-mensen, waaronder regisseur Rinus Spoor en oud-Texelaar Peter Rump waren enkele maanden geleden op Texel en kwamen tot de konklusie dat de opname-omstandigheden op het haventerrein van Oudeschild bijzon der gunstig waren en dat op volle medewerking van de Texelse betrokke nen kon worden gerekend. Problemen ontstonden echter als gevolg van het feit dat de intocht wordt uitgezonden in nauwe samenhang met een musical, die dan ook op Texel zou moeten worden opgevoerd. Het overbrengen van mensen en materiaal naar Texel bracht dusdanige rompslomp met zich mee, dat de Vara uiteindelijk toch de voorkeur gaf aan Medemblik. De uit zending vanaf Texel zou voor het eiland een zeer welkom stukje promotion heb ben betekend. nieuwe kantoor buiten het centrum te bouwen. Er was zelfs al grond gekocht aan de Julianastraat. Het ging niet door, onder meer als gevolg van druk van de middenstand die het nieuwe kantoor in het centrum wilde hebben. Al in 1969 liet zich de noodzaak van vernieuwing of vervanging aanzien. Burgemeester Sprenger voelde voor nieuwbouw bui ten het centrum, maar dat wilde de PTT toen niet. De thans gerealiseerde ver groting en vernieuwing was mogelijk na een grondruil. Want de aangrenzende muziekschool stond gedeeltelijk op PTT-terrein terwijl de PTT graag een stuk gemeentegrond wilde overnemen. Om aan te geven dat de uitbreiding een dringende noodzaak was schetste direc teur Van der Goes de spectaculaire toename van het postverkeer. Elk jaar moeten zo'n 160 miljoen poststukken méér worden bezorgd, onder andere als gevolg van het feit dat er in Nederland zo'n 100.000 huizen per jaar bijkomen. Totaal worden per jaar ongeveer vier miljard poststukken bezorgd. ,,Als wij per poststuk f 1,— zouden mogen bere kenen zou onze regering uit de proble men zijn", aldus Van der Goes. Steeds duurder De kosten van de verbouwing zijn in die jaren wel ver gestegen boven de oorspronkelijke raming. In 1970 dacht men het kantoor (dat in 1952 f108.000,- had gekost) nog te kunnen verbouwen voor f70.000, In 1975 werd vier ton geraamd en uiteindelijk is het omstreeks een miljoen geworden. „Maar op een totale PTT-begroting van twee miljard is dat niet zoveel", aldus Mr. Van der Goes. Het echtpaar Van der Goes wordt met bloemen verwelkomd door Annemargreet en Judith van Putten. De sleutel waarmee burge meester Engelvaart het vernieuw de postkantoor van Den Burg plechtig opende werd als expres sestuk in hotel De Lindeboom- Texel bezorgd. Dat gebeurde niet door een van Texelse bestellers, maar door een Texels schaap dat voor deze gelegenheid een PTT- pet droeg. Het dier (een zog van Jan Herman Lap) werd begeleid door vier kinderen in klederdracht: Monique Verhagen (7), Belinda Martens (8), Poulin Verhagen (9) en Peter Buijsman (10). Ze brachten het wat tegenstribbelende rammetje naar de burgemeester en lazen het volgende gelukstelegram voor: „In Texels klederdracht tezaam geschaard, spoeden wij ons ter Engelvaart. Er is wat gesleuteld aan dit soggie. Symbolise rend 't einde van 't Zwaanstraat-tochie. Van de jongens van de post der PTT. Wederkerend op 't nest na een jaar van wel en weel" De vele genodigden begaven zich vervolgens naar het nieuwe kantoor waar de burgemeester zich van zijn officiële taak kweet en iedereen van de gelegenheid gebruik maakte om het ingrijpend veranderde gebouw te bekij ken onder het genot van een borrel en een hapje. Veel vertoon De PTT had van de heropening van het nieuwe postkantoor een uitgebreid feest gemaakt. Tot de genodigden hoorde onder meer Mr. J. J. van der Goes, directeur van het postdistrict Haarlem. Deze autoriteit en zijn vrouw werden bij aankomst in „De Linde- boom-Texel" met bloemen begroet door Annemargreet (8) en Judith (6) van Putten, dochters van de kantoorbeheer der Paul van Putten. In zijn welkomstwoord liet de heer Tichelman, directeur van het postkan toor van Den Helder, waaronder het (bij)kantoor Den Burg ressorteert, nog even uitkomen dat naast aannemer Duin en de Verenigde Schilders ook de firma Oele (loodgieterswerk) en J. Schoo (centrale verwarming) aan de bouw hebben meegewerkt terwijl de stoffering in handen was van de firma Moerbeek. Historie Mr. Van der Goes bracht naar voren dat Texel al zeer lang geleden een belangrijke rol vervulde in het Neder landse postverkeer. In 1668 werd ver gunning verstrekt voor een postdienst Amsterdam-Texel-Vlieland. Van een la tere periode dateert op deze route de dagelijkse dienst van Rudolf de Huiter, die voor het bezorgen van een brief (in tien tot 12 uur tijd) een bedrag van zes stuivers berekende. Hetgeen Mr. Van der Goes tot de konklusie bracht dat de PTT die een dergelijk werkje tegen woordig voor 55 cent uitvoert helemaal niet zóveel duurder is geworden Reagerend op het wat smalende gelach in de zaal stelde hij vast dat de PTT haar tarieven sinds 1 april 1976 niet heeft verhoogd. „Welk ander bedrijf kan dat ook zeggen?" Nog meer vreugde gaf de bekendmaking van de heer Van der Goes dat de posttarieven ook in de nabije toekomst nog niet verhoogd zullen worden. Gewijzigde plannen Het thans ingrijpend veranderde post kantoor Den Burg werd gebouwd in 1952 als opvolger van het elders aan de Parkstraat staande kantoor, dat in de Russenoorlog was verwoest. De PTT had aanvankelijk het plan om het Vergroting van het postkantoor (van 245 naar 441 m2) was ook nodig wegens het sterk gegroeide aantal bestellers en wegens het feit dat de bestelling nu in Den Burg is geconcentreerd. De heer Van der Goes vertelde dat de postver zending naar Texel specifieke proble men oplevert omdat de boot 's nachts niet vaart. De post wordt 's nachts in Den Helder voorgesorteerd en per eer ste gelegenheid naar Texel gebracht; de tweede sortering kan dan snel in het kantoor Den Burg geschieden. Spreker wees op de nu gerealiseerde vergroting van het dienstbetoon door het altijd geopend zijn van een zelfbedienings- (Lees verder op pagina 3) De burgemeester ontdoet hel schaap van het expressestuk waarin zich de sleutel van het nieuwe kantoor bevond. De pogingen van de MST-gymnastiek om een herenploeg jazz-gym van de grond te krijgen, dreigen schipbreuk te lijden. Het staat wel vast dat onder de mannen voldoende belangstelling be staat voor deze mengvorm van gymnas tiek en dans, maar de drempelvrees is enorm. De MST-leiding wil niettemin nog een poging wagen en wel maandagavond a.s. in de Ferreverzaal (voormalige HBS gymlokaal aan de Elemert) te Den Burg van 20.00 - 21.00 uur. De praktijk heeft inmiddels wel uitgewezen dat jazz-gym een bijzonder plezierige vorm van bewe gen is. Vooral voor liefhebbers van (moderne) muziek is het waarschijnlijk de meest ontspannende vorm van gym nastiek. De MST-leiding hoopt dat de mannen hun valse schaamte zullen overwinnen en zich ook niet door voor oordeel zullen laten weerhouden. Met ingang van deze week zullen de lessen jazz-gym elke donderdag van 10.00 - 11.00 uur in de Ferrever-zaal worden gegeven door Marijke de Lussa- net. Nieuwe leden zijn ook hier welkom; opgave kan aan de zaal geschieden. Piet Jongejan uit Eierland is opnieuw Texels ploegkampioen ge worden. Bij de zaterdag op het Marik-gedeelte van „Padang" gehou den ploegwedstrijden verwierf hij het hoogste aantal punten. Met nog zes andere hooggeklasseerde Texelaars zal hij op zaterdag 30 septem ber deelnemen aan de provinciale kampioenschappen die deze keer ook op Texel zullen worden gehouden. Het aantal deelnemers aan de door de oud-leerlingenvereniging van de land bouwschool georganiseerde wedstrijd was hoger dan ooit tevoren: 19 deelne mers verschenen aan de start, waar onder diverse ploegers die voor het eerst hun geluk beproefden. Ook de publieke belangstelling was behoorlijk. Het zeer gunstige weer zal ongetwijfeld een positieve rol hebben gespeeld. Door de regenval van de vorige week was een tamelijk geschikt wedstrijdter rein ontstaan. Het water was echter nog niet ver in de bodem doorgedrongen waardoor het op wat grotere diepte tamelijk hard was. Een goed resultaat was minder makkelijk te bereiken dan een leek zou denken. Bij een dergelijke wedstrijd wordt minder diep geploegd dan in de praktijk gebruikelijk is: 25 centimeter. Het behalen van een gelijk matig resultaat is dan extra moeilijk. Evenals in vorige jaren beschikte de organiserende vereniging weer over een deskundige en objectieve jury, bestaan de uit de heren K. Timmer, H. Flens, J. van der Geest, H. Stark en KI. Eelman. In de sector rondgaande ploegen kende deze aan Piet Jongejan 364,5 punten toe. De prijs bestaat uit de wisselbeker en 1.000 liter gasolie, beschikbaar ge steld door de TOC. De eerste prijs bij de wentelploegen werd bezet door Ard Saai die 342,5 punten kreeg met als prijs 750 liter gasolie, beschikbaar gesteld door J. C. Rab b.v. Door Keijser Ef Co, Dros' Smederij, Aankoopcentrale Texel, Cebeco, Fa. A. Bakker Et Zn. en de Rabobank waren ook prijzen beschik baar gesteld. Hoe deze onder de hoogst geklasseerde ploegers zullen worden verdeeld, moet nog worden uitgemaakt. Halverwege de wedstrijd was al duidelijk dat Piet Jonoeian weer met de eer zou striiken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1