Cjroen'wartsjexelsin het hart-, olgende week inspraak >ver educatief plan Zeldzame vogel Engelandvaarders op de televisie inlichtingen gevraagd Koersen vreemde valuta Flowerstyling Schuiling „WAT IK ZEGGEN WOU." 'Amateurtje' met 'Het eindpunt' Bijzondere dienst in Gereformeerde kerk Voor Uw: W^'(^ A bruidsboeketten, corsages, tafelversieringen V en alle graf- en plantenarrangementen. Kogerstraat 4, tijdelijk telefoon (02220) 2570. J V«# 1 t Wij bezorgen in Den Burg geheel gratis. Verder op geheel Texel voor 7 1- ■ledactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, ïlefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, )en Burg, telefoon (02220) 3543. litgave: Langeveld Er De Rooy B.V., 'ostbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. Het ontwerp voor het educatief >lan Texel is klaar. Dinsdagavond i.s. zal over het plan een voor- ichtingsbijeenkomst worden ge geven in het raadhuis voor leden i/an de gemeenteraad en andere >elangstellenden (aanvang 19.30 jur) en woensdagavond 27 sep- ember 20.00 uur zal in het ge- jouw van de Rijksscholenge meenschap een inspraakbijeen komst worden belegd waar ook edereen welkom is, in het bijzon der de verenigingsbesturen die i/oor het plan gegevens hebben aangedragen en die het concept plan inmiddels ter beoordeling toegestuurd hebben gehad. Het s de bedoeling dat de gemeente raad op 10 oktober een definitief oordeel over het plan zal vellen. Het zal daarna worden gestuurd aan het ministerie van CRM met het verzoek voor het in het plan opgenomen cursuswerk een rijks bijdrage te verstrekken. Het conceptplan is gemaakt door de commissie vormings- en ontwikkelings werk voor volwassenen. In het bijzonder heeft drs. Kees van Schaik zich als secretaris van de commissie met het omvangrijke werk bezig gehouden. Het edacutief plan is belangrijk voor Texel. Immers de planmatige en daar door voor rijksbijdrage in aanmerking komende cursussen geven brede lagen van de bevoking gelegenheid om kennis op te doen over de meest uiteenlopende zaken. In onze snel veranderende maat schappij is het noodzakelijk dat mensen ook na hun schoolopleiding informatie blijven opdoen. Want kennis veroudert snel. De rijksbijdrageregeling heeft tot doel informatieverwerving voor ieder mogelijk te maken om aldus iedereen in de gelegenheid te stellen maatschappe lijk beter te functioneren. In het bijzon der hebben bevolkingsgroepen de aan dacht die in onze maatschappij minder kansen hebben in cultureel en educatief opzicht. Zij moeten uit hun achterstand situatie worden gehaald. Manco's De noodzaak daarvan wordt van overheidswege al lang onderkend en er wordt ook steun gegeven aan scholings- en cursuswerk maar aan het bestaande systeem mankeert nogal wat. Er is een veelheid van werkvormen, ieder met een eigen financiering en er worden bepaal de opleidingsmogelijkheden gemist. Het rijksbeleid is erop gericht daarin verbetering te brengen. Er wordt geld beschikbaar gesteld als wordt gezorgd voor een gevarieerd aanbod van moge lijkheden, met bijzondere aandacht voor kansarme groepen terwijl een dergelijk plan ook democratisch tot stand moet zijn gekomen. Aan die eisen moet het thans ter tafel liggende educatief plan voor Texel voldoen. Zoveel mogelijk is gebruik gemaakt van bestaande initiatieven. Deze wor den in het educatief plan ingepast in samenwerking met de oorspronkelijke initiatiefnemers die dus zeker geen con currentie krijgen of buitenspel worden gezet. Het plan heeft betrekking op een periode van drie tot vier jaar. Een jaarprogramma van aktiviteiten is er onderdeel van. Terughoudend De voorbereiding voor het educatief plan is op Texel nogal moeizaam verlo- 6RÏVEN VAN LEZERS «ATEN VERANTWOORDE LU* ME O VAN OC RtOAdt' Dr. J. Sweetman van de Roval Military Academy Sandhurst te Camber- ley - Engeland heeft mij verzocht om die mensen te vinden op Texel die in de nacht van 16/17 mei 1943 getuige geweest zijn van het neerschieten van zg. „Lancaster" bommenwerpers van het 617 Squadron van de Royal Air Force. Deze waren op weg naar het Ruhrgebied in Duitsland om aldaar enige stuwdammen aan te vallen. Een vliegtuig is neergeschoten, een vliegtuig (beschadigd zodat deze terug moest vliegen en een vliegtuig heeft het water geraakt en verloor zijn bom. Volgens de in ons bezit zijnde gegevens heeft zich enige dagen later een enorme explosie voorgedaan in de Waddenzee. Het ligt in de bedoeling van Dr. J. Sweetman om de verklaringen die wij kunnen verkrijgen te verwerken in het boek dat hij aan het schrijven is. Wij zouden gaarne in kontakt komen met een ieder die ons verdere inlichtin gen kan verstrekken. Bij voorbaat dank. Namens Dr. J. Sweetman, Herman B. van den Dool, Koggerwaard 2, 2904 SC Capelle a/d IJssel, telefoon (010) 500775 pen. Van de 210 vragenlijsten die bij de enquête onder de verenigingen e.d. werden verstuurd, kwamen er maar 50 terug, een respons derhalve van 24% en dat is in vergelijking met andere platte landsgemeenten laag. De belangstelling voor de openbare informatie- en discus siebijeenkomst die later werd gehouden was ook niet denderend: van de 250 genodigden kwamen er maar 25. Zelfs aan de schriftelijke enquête, waarbij de ingevulde formulieren van huis werden afgehaald, werd slechts door 42% van de benaderden meegewerkt. In het conceptplan worden diverse mogelijke oorzaken van deze terughoudendheid genoemd. Een van de oorzaken is dat door het bestaande verenigingsleven op Texel al veel cursuswerk wordt georga niseerd zodat de behoefte aan uitbrei ding niet zo sterk wordt gevoeld. Bovendien denkt men dat van bovenaf iets wordt opgelegd en men voelt zich door woorden als „vormings- en ont wikkelingswerk" en „educatief plan" niet erg aangesproken. Bijna niemand kan zeggen wat het precies inhoudt hoewel er in de krant veel over is geschreven. In het conceptplan wordt dan ook gesteld dat het nodig blijft de betrokken heid van de mensen te vergroten, wat als de zaak eenmaal draait en daardoor concreet wordt voor het pu bliek waarschijnlijk wel zal lukken. Vooral als blijvend over een begeleiden de beroepskracht kan worden beschikt. In het conceptplan wordt uitgebreid ingegaan op Texel en de Texelaars, in het bijzonder op de Texelse gemeen schap die enerzijds besloten en ander zijds juist heel open is. De samensteller van het rapport is er achter gekomen dat de Texelaars terughoudend zijn ten aanzien van vernieuwingen of verande ringen als deze van de kant van de overheid of niet-Texelaars komen en heeft dus de meest belangrijke oorzaak ven het geringe enthousiasme voor het educatief plan vastgesteld. In het rapport wordt verder een verslag gegeven van de enquête die onder de verenigingsbesturen is gehou den terwijl ook een inventarisatie wordt gepubliceerd van het vele dat reeds op het gebied van cursuswerk gebeurt. Er wordt uiteengezet wat er nog bij moet om tot een goed pakket te komen. In het bestek van dit artikel is het niet mogelijk daarvan een volledig overzicht te geven. Geïnteresseerden, voor zover deze het conceptplan niet hebben ge kregen, kunnen een exemplaar afhalen bij de afdeling culturele zaken van het raadhuis. Toneelvereniging 't Amateurtje uit De Waal heeft het stuk „Het eindpunt" in studie genomen. Het is een tragi komisch spel in drie bedrijven, geschre ven door J. Hemmink-Kamp. Het zal op zaterdag 11 november en vrijdag 17 november in „De Wielewaal" worden opgevoerd onder regie van Lex Kaper. Dinsdag vond een Duitse vrouw op het strand een levende Noorse pijlstormvogel. Zij bracht het dier naar het Natuurrecreatie- centrum en vandaar ging het voor studiedoeleinden naar de heer C. Swennen van het NIOZ. Het levend aankomen van een Noorse pijlstormvogel op de Texelse kust is een hoogst zeldzame gebeurtenis. Een en kele keer spoelt wel eens een dood exemplaar aan. De gewone Noorse stormvogel (ook wel „mallemok" ge naamd) komt vaker voor. De Noorse pijlstormvogel brengt praktisch zijn hele leven vliegend boven zee door. Op het land bewegen de vogels zich zeer onbeholpen en zijn zelfs niet in staat om vanaf een vlakke bodem od te vliegen. Het dier moet eerst een hoogte beklimmen en laat zich daar afvallen. De vogels broeden onder meer in Schotland, meestal in konijnenholen. Bij het zoeken van voedsel leggen ze boven zee enorme afstanden af. Het komt voor dat ze in een dag van Schotland naar de Golf van Biscaje en terug vliegen. De Noorse pijlstormvogel blijft altijd op zeer grote afstand van de kust. Waarschijnlijk als gevolg van het stormachtige weer kwamen het afgelo pen weekend troepen van deze vogels in de buurt van Texel, waar ze door vogel liefhebbers zijn waargenomen. Dat het dier op het strand terecht kwam en nadien niet meer in staat was zijn reis te vervolgen is mogelijk het gevolg van ziekte of uitputting. De foto toont NRC-directeur Gerrit de Haan met de stormvogel die door zijn zeer lange vleugels in de lucht een karakteristiek silhouet heeft. Westduitse marken 100 7106,75 Belgische francs 100 7 6,53 Franse francs 100 7 47,75 Zweedse kronen 100 7 46,75 Deense kronen 100 7 37,75 Amerikaanse dollars 1 =7 2,10 Engelse ponden 1 7 4,10 Oostenrijkse schillingen 100 7 14,90 Italiaanse lires 10.000 7 24,50 In de serie „diensten voor belangstel lenden" wordt zondagavond, aanvang 19.00 uur, in de Gereformeerde kerk in Den Burg een bijzondere dienst gehou den, nu met medewerking van het muziekkorps van het Leger des Heils uit Den Helder, dat voor een deel de samenzang zal begeleiden en enkele solo-werken zal spelen. Aan deze dienst zullen, behalve ds. Douwes en organist K. Brouwer, enkele jongeren meewer ken. De kerkdeuren zijn open vanaf half zeven. De Lichtboei zal deze dienst recht streeks uitzenden. Na afloop is gelegen heid om in het gemeentecentrum, ach ter de kerk, koffie te drinken. Er zijn liederenbladen in de kerk aanwezig. Zaterdag stonden ze allemaal weer bij elkaar op het strand bij de vuurtoren: de Texelaars die in april 1945 met de motorstrand- reddingboot Joan Hodshon naar Engeland gingen om de gealieer- den te vragen hulp te bieden aan de op Texel in opstand gekomen Georgiërs. De „Engelandvaar ders" van weleer waren bijeen om de herinneringen aan die spannende gebeurtenis nog eens op te halen voor de NOS film camera. De opnamen werden ge maakt als onderdeel van een zeer uitvoerige documentaire die door Dick van Reeuwijk wordt ge maakt en in april 1979 zal worden uitgezonden. Het ziet er naar uit dat het programma meer dan een uur zal duren. Sinds mei van dit jaar is Van Reeuwijk al meerdere malen met zijn cameraploeg op Texel geweest voor het maken van opnamen. Om het allemaal zo echt mogelijk te maken worden kosten noch moeite gespaard. De echte Joan Hodshon was voor deze gelegenheid uit Amster dam gehaald. Zowel op het strand als tijdens een tocht op zee werden opna men gemaakt. Toen de Hodshon na afloop van de opnamen over de Noordzee opweg was naar Oudeschild bood zij nog hulp aan het 2-mast jacht „De halve maan" dat ter hoogte van Westerslag problemen had als gevolg van de aanwakkerende wind. De zeilen waren gestreken maar er was onvoldoende motorvermogen om naar het reisdoel Den Helder te komen. De Joan Hodshon maakte vast en sleepte „De halve maan" naar de marinestad. Op de foto de Engelandvaarders op het strand bij de vuurtoren met op de achtergrond de Joan Hodshon. Van links naar rechts: Klaas van der Kooi Jzn., Klaas van der Kooi Gzn., Marinus Kooger, Wim de Bloois, Remmert Hooijberg (die destijds meeging omdat hij van de Noordbatterij was ontsnapt en door de Duitsers werd gezocht), Jaap Knol, Jaap Westdorp, Klaas Doorne kamp (onderduiker), Cor Dros en de thans 89-jarige schipper Jan Bakker.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1