Cjroen kwartsJexels in het hart Electrohuis wordt Hema Open met Pasen Rijk dwingt gemeente tot bezuinigingen Begroting 1979ademt sfeer Bestek '81 Lry/R Vfi Prijzen en assortiment zoals op vasteland GERARDS GLOP" IN GEBRUIK Niet bijhouden nachtregister wordt strafbaar Aan al onze adverteerders TEXELSE DINSDAG 10 OKTOBER 1978 COURANT Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. De voorgevel van de toekomstige Hema. Links „Dé/a vu" en rechts het pand nummer 13 dat ongewijzigd blijft. De architect heeft getracht het gebouw zoveel mogelijk in het straatbeeld te laten passen. Bij het beneden- luifels en onderbrekingen gezelliger is ge maakt De winkel bevindt zich uitsluitend in de benedenverdieping. Boven zijn magazijn, kantine Den Burg krijgt een Hema- warenhuis, dat omstreeks april volgend jaar zijn deuren voor het publiek zal openen. De Hema-vestiging is eigendom van de heer Peter Bakker, die zich heeft verplicht het volle dige artikelenpakket van Hema aan de man te brengen tegen dezelfde prijzen als door de andere vestigingen van Hema B.V. worden berekend. Het warenhuis verrijst op de plaats waar zich nu nog de panden Weverstraat 9 en 11 bevinden alsmede een aangrenzende open plek. Het nieuwe gebouw zal een opper vlakte van 660 m2 beslaan en dank zij een passage ook vanuit de Waalderstraat zijn te bereiken. Deze week wordt al begonnen met het slopen van de bestaande gebouwen. Het warenhuis wordt gebouwd door aannemer J. Koorn Mzn naar een ontwerp van architectenbureau Jan Vis ser. Een en ander betekent dat de elektro- winkel van Electrohuis Bakker gaat verdwijnen. Het installatiebedrijf is ech ter afgesplitst en overgenomen door de heer P. Schuyl. Hij gaat met het bestaande personeel van het installatie bedrijf (7 man) zelfstandig verder en is bezig een nieuw onderkomen te zoeken. De Hema-organisatie kent twee soor ten bedrijven: de in grote steden geves tigde eigen bedrijven en de zg. aange sloten bedrijven in wooncentra van kleinere omvang, waarbij Hema geen eigenaar is en de leiding overlaat aan een bestaande ondernemer. Voor het assortiment artikelen maakt het weinig uit. Hema stelt zich tot taak courante arti kelen voor dagelijks en veelvuldig ge bruik in verkoop te brengen tegen zo laag mogelijke uniforme prijzen en een goede kwaliteit binnen een beperkt prijzengamma. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de grote inkoopkracht die de 81 vestigingen van dit bedrijf verte genwoordigen en de reklame-aktiviteit. Hema is met soortgelijke bedrijven in het buitenland verenigd in de Réunion Inter national des Magasins Populairs en Utiliars (RIMPU) die soms ook geza menlijk inkopen. Werkgelegenheid De Hemavestiging brengt uitbreiding van de Texelse werkgelegenheid met zich mee. De directie wordt gevoerd door de heer P. Bakker. Er zijn twee staffunctionarissen: Kees Vlaming en Fedse de Haan, die reeds in de oude zaak werkzaam waren. Daarnaast zijn echter ca 12 medewerkers/sters (full time en parttime) nodig, die voor het grootste deel nog moeten worden aan geworven. Zij moeten voldoen aan door de Hema-organisatie vastgestelde eisen. Te verwachten is dat het geen enkel probleem zal zijn om deze vacatures met Texelse schoolverlaters te vervullen. De enige man uit de oude zaak die niet in de nieuwe organisatie was in te passen, is boekhouder Marius Witte. Hij zal naar ander werk moeten uitzien. De boek houding in een dergelijke Hema-vesti- ging kan makkelijk in een halve dagtaak door een jonge medewerker worden uit gevoerd omdat er slechts één leveran cier is en de zaak uitsluitend tegen contante betaling wordt geleverd. Assortiment Op gebied van textiel verkoopt Hema wol, fournituren, herenconfectie, over hemden, dassen, baby-, kleuter-, jon gens- en meisjeskleding, kousen en handschoenen, huishoudelijk textiel, woningtextiel, damesmode, ondergoed, korsetterie, zakdoeken en kleedjes, lin gerie en badgoed. Op gebied van consumptieartikelen worden aangebo den: chocolaterie, koekjes, levensmid delen, vleeswaren, kaas, verse noten en losse drop. Aan andere artikelen zijn nog te noemen: huishou delijke artikelen, gereedschap, glas, por- celein, aardewerk, gloeilampen, sche merlampen, galanteriën, schrijfbehoef ten, horlogerie en bijouteriën, parfume rie, toiletbenodigdheden, speelgoed, le derwaren, schoonmaakartikelen, verf, wandbekleding, kleinmeubelen, sport schoenen en kampeerartikelen. De Hema is uiteraard een zelf bedieningszaak waarbij het publiek voor het verkrijgen van informatie zo weinig mogelijk op het personeel is aangewe zen. De eigenschappen van de artikelen worden op de verpakking of bij de presentatie vermeld. In de winkel wordt een flexibel toonbanksysteem toege past. De toonbanken zijn opgebouwd uit aparte eenheden, die in een hand omdraai anders kunnen worden gecom bineerd. CIMK-rapport De vestiging van een Hema betekent voor Texel een belangrijke en ingrijpen de uitbreiding van het winkelbestand. Het idee om van de bestaande zaak een Hema te maken kreeg de familie Bakker ongeveer een half jaar geleden toen men via relaties werd geconfronteerd met soortgelijke ontwikkelingen elders in het land. Belangrijk in deze was ook het rapport „Winkels op Texel" dat enkele jaren geleden werd uitgebracht door het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf in samenwerking met ge meente en Texels Verbond van Onder nemers. In dit rapport kwam naar voren dat de winkelvoorziening van Texel aan de ruime kant is, maar men zag nog wel mogelijkheden voor een warenhuis, een wens die ook onder de consumenten op Texel leeft. Overigens had Hema al voor die tijd belangstelling opgevat voor Texel als zijnde een geschikt vestigings- punt. Alvorens het besluit viel werd een nader marktonderzoek ingesteld, waar uit bleek dat een Hema op Texel moet kunnen draaien zoals dat ook mogelijk is in andere kleinere plaatsen met seizoen- drukte zoals Putten en Zandvoort. De komst van de Hema zal onder collega-ondernemers ongetwijfeld met gemengde gevoelens worden ontvan gen. Voor ettelijke zaken zal de vesti ging een geduchte concurrent kunnen zijn. Volgens Peter Bakker heeft de ervaring echter ook geleerd dat een Hema het koopklimaat in een gehele plaats aanmerkelijk kan opvijzelen. Dat geldt in het bijzonder voor de betreffen de straat of wijk. Het warenhuis kan een enorme klantenstroom op gang brengen waarvan de zaken in de buurt ook profiteren, vooral als deze positief op de ontwikkeling inspelen wat zou kunnen inhouden dat ze hun assortiment aan passen. Op Texel kan de Hema ook een belangrijke rem betekenen voor het kopen in Den Helder en elders op het vasteland. Als Texelse huisvrouwen in Den Helder winkelen, slaan ze de Hema zelden over. Peter Bakker meent dat na vestiging van een Hema er weinig overblijft van de bewering van Konsu- mentenkontakt en FNV dat men op Texel 10% duurder uit is. Voor hem was het inslaan van nieuwe wegen overigens noodzaak want de elektrawinkel was als gevolg van concurrentie een aflopende zaak. Bij de nieuwe ontwikkeling is de werkgelegenheid veel beter verzekerd. Sportshop Wat met de Sportshop, ook onder deel van het Bakker-bedrijf,-zal gebeu ren staat nog niet vast. De shop is sedert enkele dagen verplaatst naar het pand Weverstraat 13 dat niet zal worden gesloopt. Er moet nog over worden besloten of dit onderdeel wordt ver pacht of verkocht. De 1 V) meter brede voetgangerspas sage naar de Waalderstraat komt uit bij Garage Reij, waarvan de gemeente eigenaresse is geworden. De plannen voorzien hier in de aanleg van een kleine afsluitbare parkeerplaats. Bakker heeft voor dit terrein een eerste recht van koop en zal waarschijnlijk worden ver- picht hier ook een tweetal woningen te bouwen. Logiesverstrekkers die geen nachtregister bijhouden worden strafbaar. Tot dusver was in de wet alleen geregeld dat hotel- en pensionhouders die geen nacht register bijhouden een boete krij gen maar een dergelijke bepaling gold niet voor camping- en bun galowexploitanten, verhuurders van gemeubileerde woningen en andere logiesverstrekkers. Door het opnemen van een strafbepa ling in de Verordening op de hef fing van toeristenbelasting wordt nu in deze leemte voorzien. Dat is nodig omdat het ontbreken van een strafbepaling in de praktijk tot problemen heeft geleid. Het bijhouden van een nachtverblijfregister maakt het de gemeente mogelijk de afdracht van toeristenbelasting te controleren. Tegen degenen die niet meewerkten kon op geen andere wijze worden opgetreden dan door het ambtshalve opleggen van een aanslag, wat als een ongewenste aanpak werd beschouwd. Als de ge meenteraad met de strafbepaling ak koord gaat, zal het in gebreke blijven bij het invullen van het nachtverblijf na 1 januari worden beboet met ten hoogste 7250,-. In verband met werkzaamheden aan het kabelnet van de PTT zijn wij woensdag 11 oktober van 8.00 tot 16.00 uur niet telefonisch bereikbaar. Hoogachtend, v/h Langeveld en De Rooy bv Den Burg, Texel B. en W. hebben de gemeenteraad voorgesteld wat meer ruimte in de begroting voor 1979 te brengen door middel van bezuinigingen. De gemeentebegroting is namelijk in theorie sluitend maar de post onvoorzien die in de begroting altijd voorkomt is zó krap, dat het wel vast staat dat deze niet toereikend zal zijn. De bezuinigingen belopen een bedrag van f227.270, Het gaat om structurele, dus blijvende bezuinigingen. De verminderingen mo gen volgende jaren dus niet worden ingehaald. Het besluit om het in bezui nigingen te zoeken (ook verhoging van de onroerend goed-belasting zou een mogelijkheid zijn geweest) werd mede genomen op grond van de ombuigings plannen „Bestek '81" van de regering. Naar aanleiding daarvan liet het college een onderzoek naar bezuinigingsmoge lijkheden instellen, uiteraard met de bedoeling dat de verminderde uitgaven voor bepaalde zaken geen onaanvaard bare toestanden tot gevolg zullen heb ben. De grootste bezuiniging scheelt een bedrag van 790.000,— en wordt veroorzaakt door het schrappen van de eerste fase van het plan om de Pijpers- dijk van een nieuwe afdeklaag te voor zien. Verder zal de plantsoenendienst het in 1979 met 730.000,— minder moeten doen en wordt ook het voor rekening van de gemeente komende halve salaris van 732.263,— voor een jeugdwerker geschrapt. Het is te ver wachten dat de gemeente (bij gebrek aan rijksgeld) zo'n jeugdwerker voorlo pig toch niet in dienst kan nemen. Verder wordt de bijdrage van de ge meente aan de Vleeskeuringskring Den Helder verlaagd met 79.590,— in ver band met het lager nadelig saldo. Op het onderhoud van straten wordt 720.000,— bezuinigd en verder worden lagere posten geraamd voor onderhoud aan de burgemeesterswoning, onderhoud ge meentehuis, kosten bestemmingsplan nen en onderhoud verkeersborden. Op de muziekschool denkt men 714.457,— te kunnen bezuinigen omdat daar meer groepslessen worden gege ven in verhouding met de veel kostbaar der individuele lessen. Door deze bezuinigingsoperatie ont staat een overschot van 7385.460, Daarop wordt in mindering gebracht de kapitaalslast van het investeringsplan voor 1979 (7105.605, en de lasten van een „wensenlijst" die ter discussie staat en die bestaat uit de aanstelling van een jeugdwerker, het uitbreiden van het personeel van de typekamer met een halve kracht en uitbreiding met één kracht van de afdeling financiën en onderwijs terwijl ook de begeleidings functionaris voor het educatief plan daarin is begrepen. Per saldo resteert dan een overschot van 7183.453,— en dat vinden B. en W. genoeg om tegen- Lees verder op pagina 2 De ingebruikneming van de door braak Parkstraat-Warmoesstraat heeft toch nog een officieel tintje gekregen. Samen met mevrouw R. Bakker onthulde Jook Nauta vrij dagmiddag het naambordje van de omstreden verkeersverbinding: „Gerards Glop". Het was een lu diek eerbetoon aan de heer Gerard Bakker aan wiens inschikkelijkheid het is te danken (of te wijten) dat de doorbraak kon worden aangelegd. Het idee om dit gebaar te maken was op het allerlaatste nippertje aan het brein van de altijd creatief denkende ambtenaren van gemeen tewerken ontsproten. Het was de bedoeling dat de heer Bakker het bordje zelf zou willen onthullen maar het trof ongelukkig dat deze zakenman zich juist op het vaste land betrof, zodat zijn echtgenote zich voor het stuntje leende. De doorbraak kwam een paar dagen eerder gereed dan zich aanvankelijk liet aanzien. Het naambordje was geen lang leven beschoren. Onbe kenden verwisselden het in het weekend door het opschrift „Baker Street" en maandag bleek het hele bordje te zijn verdwenen. Zo zal het wel blijven want de doorbraak hoort officieel bij de Parkstraat. Tegelijk met de ingebruikneming van de doorbraak werd het eenrich tingverkeer in de Waalderstraat om gekeerd en werd de Binnenburg voor verkeer afgesloten. Het ver keerscirculatieplan voor Den Burg moet nu goed kunnen werken. Op de foto van links naar rechts ambtenaar Frederici, aannemer Westerlaken jr., wethouder Nauta, mevrouw Bakker en aannemer Westerlaken sr. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1