Cjroeti "ZwarLrJexeU in het harL Been speculatie mogelijk net Bouwfondswoningen i D. i Comité tevreden terug uit Den Haag i'i'ipwtl KTF/DEK handhaafde zich op najaarsmuziekfeest i Goede kans op 15,- abonnement gemeente bemaal brandalarm Muy weer open Kraakpoging mislukt Aanwinst VOOr Verkoopdag bracht fl 0.000,— op Mishandeling? NSDAG 31 OKTOBER 1978 92e JAARGANG NR. 9325 dactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, llefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Ten Burg, telefoon (02220) 3543. jtgave: Langeveld De Rooy B.V., bstbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f\ 1,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. m De huizen die volgens een s m van het Bouwfonds Ne- H rlandse Gemeenten zullen garden gebouwd in het zg. i tikel 11-gebied in Den Burg ord-west zullen een beiang- U' <e bijdrage aan de doorstro- - ing geven. De gemeente eft bepaald dat huurders v n woningwetwoningen als rsten in de gelegenheid zul- j i worden gesteld zo'n be- 'A ;kkelijk\ goedkope (één tot k ree ton 'oer stuk) woning te >pen. Als er dan nog wonin- in over zijn, komen deze be- I hikbaar voor mensen die "in andere koopwoning verla- n en zich verplichten deze "Nide woning te verkopen aan j >n Texelaar of iemand die it Texel economische bin- ig heeft. Beide categoriën len een anti-speculatiebe- g moeten ondertekenen, |aardoor zij toestemming van gemeente nodig hebben als (oning in de eerste tien erkopen. In de perio- bovendien geen slechts een in- aiecorrectie mag worden ■degepast. Het natuurgebied De Muy is sinds )rt weer vrij toegankelijk voor belang enenden. Deze openstellingsperiode rurt vermoedelijk tot begin maart 179 wanneer de eerste lepelaars zich eer zullen vertonen. Het bovenstaande werd meege deeld in de donderdagavond gehou den vergadering van de commissie ruimtelijke ordening. Zoals bekend zullen de woningen in het genoemde 2 ha grote gebied in de vorm van een acht worden gegroepeerd; twee centrale middenterreinen zullen zo veel mogelijk worden vrijgehouden. Volgens het bestaande (nog niet de finitieve) plan zullen de huizen in zeer veel soorten worden gebouwd. Het opleggen van de verplichting om de oude koopwoning aan een Texelaar of een economisch gebondene te ver kopen is bedoeld om paal en perk te stellen aan de in feite vrije vestiging van niet-Texelaars. Een niet-Texelaar mag zich nl. vrij vestigen als de woning die hij op het eiland koopt twee ton of meer kost. Twee ton is tegenwoordig voor een huis een heel gewoon bedrag waardoor deze „drempel" niet meer werkt. Het afgelopen jaar hebben zich dan ook veel mensen van elders op het eiland gevestigd hoewel zij hun dagtaak op het vasteland uitvoeren. Dit bleek onder meer uit de loop der bevolking over 1976. Er was een vestigingsover schot van maar liefst honderd mensen, veel meer dan in de prognoses was geraamd. Het gemeentelijk beleid is gericht op woningbouw uitsluitend ten behoeve van mensen die op Texel hun broodwinning hebben. Gemengde bebouwing De commissie ging akkoord met het wordt aangegeven wat wel en niet mag en dat zal dan in overeenstemming zijn met algemene beleidslijnen die al eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Door het nemen van een voorberei- dingsbesluit is het mogelijk ongewenste ontwikkelingen in genoemde stroken i tegen te gaan totdat het bestem mingsplan is aangepast. Dat laatste moet dan wel binnen een jaar gebeuren want een voorbereidingsbesluit geldt slechts een jaar. Als het nieuwe be-' stemmingsplan na die periode nog niet ter visie kan worden gelegd moet de gemeente de in die periode binnenge komen aanvragen voor ongewenste bouw alsnog aan het oude plan toetsen en ze dus met tegenzin goedkeuren. Door de nu uit te voeren verbeteringen in genoemde bestemmingsplannen kan de gemeente ook de regels die voor de horecabestemming gelden, meer bevre digend vaststellen. Burgemeester Engelvaart zei op een vraag van J. C. Dros dat het beleid in deze nog helemaal moet worden ont wikkeld. Niettemin wordt ervan uitge gaan dat de zaken binnen een jaar rond zijn nadat in november het voorberei dingsbesluit is genomen. Dros merkte op dat ontwikkelingen die het gemeen tebestuur „ongewenst" vindt door an deren misschien wel juist als gunstig worden ervaren. Het FNV-oktie comité dat zich be ijvert voor een Texelaarsabonne ment voor de veerdienst van ƒ15,— per jaar heeft donderdag een bemoe digend gesprek gehad met drie ka merleden in Den Haag. De kamer leden (Eversdijk van het CDA, Roels van de PvdA en Voogd van de VVD) menen dat er een goede kans is dat minister Tuynman het Texelaars abonnement mogelijk zal maken door jaarlijks ongeveer een half mil joen gulden beschikbaar te stellen. Eind november zal met de minister zelf worden gesproken, zodat de voornemen om de gemeenteraad voor- .Texelse delegatie dan opnieuw naar bereidingsbesluiten voor te leggen voor pen Haag gaat. maandenlang vrijwel niet in te zijn geweest rukte de Na e tie andweer respectievelijk donder- ig, vrijdag en zaterdag drie maal V :hter elkaar uit. 5g Donderdag was er brand bij de fami- M. v. d. Zwaag in de Thijsselaan. et was een geheimzinnig geval: ikele uit het bovenraam hangende alon dekens stonden door onbekende irzaak in vlammen. Het vuur kon snel orden gedoofd maar het raam was idanig ingebrand dat het moet orden vernieuwd. Het is niet uitgeslo- n dat de dekens in brand zijn geraakt >or een gloeiend stukje roet, afkom- ig uit de schoorsteen van een CV- tallatie op zeven meter afstand van !t raam. Spelen met vuur door kinde- of een ongeluk met een sigaret irden als oorzaken minder waar- ihijnlijk geacht aangezien er geen kin- ten in de buurt waren en de vrouw huizes niet rookt. Vrijdag rukte de brandweer uit naar inleiding van een automatisch alarm inuit het gezinsvervangend tehuis De ixelse Reede aan De Zes in Den Burg. il was geen brand, maar het staat vrij- (|el vast dat de installatie is gaan wer- in als gevolg van gewone sigaretten- blok. Een der bewoners had geruime d op zijn kamer zitten roken zonder te entileren. Bij een zekere concentratie omt de rookdetector dan in werking. Het derde geval betrof een begin van 'and in een schuur (eigendom van de eer W. v. d. Werf uit Den Burg) hter de woning van Harry de Graaf in rerstekoog. Een zoontje van de fami- De Graaf speelde samen met een iendje uit De Koog met stinkbomme es in de buurt van enkele pakken stro. et stro vatte vlam en bedreigde enkele onderden bollenkisten die in dezelfde :huur stonden opgeslagen. Een van e jongens waarschuwde zijn ouders ie met behulp van tuinslang en irmers water het vuur onder controle regen, toe inmiddels gearriveerde randween verwijderde de brandende akken strip en zorgde dat ook de atste vuurtesten werden gedoofd, raardoor he\ gevaar was geweken. De adertjes zijn gestraft en hebben zich listermiddag 't>ij de politie gemeld, 'aar ze op hartige wijze zijn toegespro- en. alle stroken grond in De Koog en De Cocksdorp die volgens het huidige be stemmingsplan voor „gemengde bebouwing" zijn bedoeld. In de praktijk blijkt dat een zo ruim begrip te zijn dat op deze gronden zowat „alles" mag, dus ook de lang niet altijd gewenste appartementen. Het is daarom wense lijk om de bestemming voor deze gebie den zodanig te wijzigen dat nauwkeurig Het gesprek van donderdag was be doeld om de drie kamerleden die zich voor deze zaak willen inspannen nader te informeren, voor zover dat niet reeds was gebeurd door het toezenden van de op deze kwestie betrekking hebben de stukken. Tot vreugde van het FNV- comité bleken de kamerleden zich reeds zeer in de zaak te hebben ver diept. Onder meer werd duidelijk dat het bedrag waarom het gaat geen groot probleem is. Een grotere rol speelt de vrees dat een precedent wordt gescha pen waardoor men andere gemeenten die in een geografisch geïsoleerde posi tie verkeren, ook op een dergelijke wijze tegemoet zou moeten komen. Al pratende kwam men echter tot de con clusie dat de Texelse situatie uniek is. Burgemeester mee? Het trof gunstg dat de drie kamer leden allen Zeeuwen zijn en nauwkeurig op de hoogte waren met de regeling die geldt voor de Zeeuwse veren. De Texelse delegatie bestond uit Dirk Terpstra, Ben Roest, Leen Jenezon (districtsbestuurder), Piet Bakker, Ron Janssen en Dirk Lemstra. Als volgende maand het bezoek aan minister Tuynman wordt gebracht zal deze groep versterking krijgen van een verte genwoordiger van het gemeentebe stuur. Waarschijnlijk wordt dat burge meester Engelvaart. De 78-jarige heer A. Koorn van „Uit en Thuis" heeft zaterdag weten te voor komen dat zijn in Driehuizen staande woning door twee Texelse jongens werd gekraakt. Toen hij konstateerde dat onbekenden in de (ingerichte) woning waren binnengedrongen en bezig waren het zich gezellig te maken, ging hij erheen en zette ze met krachtige hand buiten de deur. Bij de zaterdagmiddag in de Leidse Stadsgehoorzaal gehou den wedstrijd voor muziekvereni gingen heeft het Kon. Texels Fanfarekorps/DEK een zeer be hoorlijk resultaat behaald door zich ruimschoots in afdeling E te handhaven. Hoewel het korps minder punten kreeg dan in voorgaande jaren het geval was kan dit toch als een suc ces worden beschouwd omdat er een groot aantal jeugdleden aan KTF/DEK verbonden is. Het Texelse orkest verzamelde in de op een na hoogste afdeling in totaal 28614 punten. Voor het verplichte werk kreeg men 150 punten toegekend en het keuzewerk leverde 13614 punten op. Voor de handhaving in deze afde ling was een puntentotaal van 270 vol doende. Het Najaarsmuziekfeest in Leiden was georganiseerd door de Algemene Nederlandse Unie van Muziekverenigin gen (ANUM). Zaterdagmiddag werd hieraan deelgenomen door zeven voor namelijk uit west-Nederland afkomstige muziekverenigingen. In het kader van ditzelfde Najaarsmuziekfeest werden ook op zaterdagavond en zondagmid dag concerten gegeven. Het evene ment wordt op 4 en 5 november beslo ten. KTF/DEK bestond ditmaal uit 51 mu zikanten en stond zoals gebruikelijk Een overzicht van het Koninklijk Texels Fan- fankorps/DEK tijdens het Najaarsmuziekfeest in de Stadsgehoorzaal te Leiden. onder leiding van Hans Mulder. Op het programma stonden ditmaal als ver plicht werk de „Valerius Suite" van Meindert Boekei en als keuzewerk „Call of the Sea" van Eric Ball. De Nederlandse „Valerius Suite" is een vierdelig muziekstuk met variaties op liederen uit de bekende bundel „Neder- lantsche Gedenckclanck" van Valerius. Het keuzewerk was van geheel andere aard en zowel de dirigent als de leden van het orkest zagen hier meer tegenop dan tegen het verplichte werk. „Call of the Sea" is een ouverture van de Engelse somponist Eric Ball waarin de verschillende bewegingen van het water worden weergegeven: van een rimpelloze plas tot een wilde zee bij windkracht 10. Te onstuimig Misschien dat juist dat gewend zijn aan veel wind op Texel er de oorzaak van was dat het orkest dit werk wat te onstuimig („te fors") speelde want de jury had hierop enkele aanmerkingen. Men vond de zachte gedeelten iets te hard tot uiting komen waardoor de klankbalans (de verhouding tussen de verschillende instrumentengroepen) in het gedrang kwam. Juist omdat ieder een (inclusief de collega-muzikanten in de zaal) vond „dat het wel lekker liep" was de waardering van 136)4 punten enigszins een teleurstelling. De jury (onder leiding van Piet van Mever) was over de uitvoering van de Valerius Suite zeer te spreken. Er werd gesproken over een mooie en goede fanfareklank. Het jurylid Jac. J. Koops, kapitein-directeur van de Mari nierskapel was vooral vol lof over het basregister van KTF/DEK, dat hij in zijn rapport als zeer goed kwalificeerde. Ook het goede samenspel in de verschil lende delen werd positief beoordeeld. Een puntenaantal van 150 was de belo ning voor vele maanden noeste repeti- tiearbeid. Aktie Pak-an Na de uitvoering van beide werken viel KTF/DEK de eer te beurt om nog enige nummers ten gehore te bren gen, op verzoek van juryvoorzitter Van Meyer. Het applaus dat na het spelen van het Zuid-Amerikaanse „Brasil" uit de zaal opklonk gaf aan dit bij de toe hoorders erg in de smaakviel. Het optreden werd besloten met de mars Trafalgar. Het door KTF/DEK behaalde punten totaal van 286)4 betekende naast de zekerheid dat het orkest zich handhaaft in de afdeling E tevens een welkome bijdrage aan de kas van de uniformen- aktie Pak-An die maandagavond van start ging. Dirigent Hans Mulder en het echtpaar Koorn hadden namelijk voor ieder punt boven het aantal van 280 een tientje beschikbaar gesteld.. De gemeente Texel beschikt nu over een eigen hoogwerker, een apparaat dat zal worden gebruikt voor controle en reparatie van lichtmasten en het snoeien van hoge bomen terwijl het in sommige gevallen ook dienst kan doen bij brand- blussing. De hoogwerker heeft onge veer een ton gekost. Tot dusver werd voor het onderhoud van lichtmasten een hoogwerker ge huurd. Deze kwam maar eens per twee tot drie maanden op Texel, zodat het kon gebeuren dat reparatie van een defect veel te lang op zich liet wachten. Gebruik van een hoogwerker in spoed eisende noodgevallen (zoals brand) was uiteraard helemaal niet mogelijk. De foto werd zaterdag gemaakt op het terrein van Texelse Boys, waar werkzaamheden werden verricht aan de veldverlichting. De hoogwerker wordt door twee man bediend en bereikt een hoogte van ongeveer twaalf meter. Wie een defect constateert aan de straatver lichting of meent dat de hoogwerker voor een ander spoedeisend doel moet worden ingeschakeld, kan daartoe con tact opnemen met de gemeente, tele foon (02220) 3041 of 2510. De verkoopdag van de Doopsgezinde zusterkringen heeft het mooie bedrag van 10.379,81 (bruto) opgebracht. De pop waarvan de naam moest worden geraden heette Paulien en het aantal noten in de fles was 118. De prijzen zijn inmiddels bij de winnaars bezorgd. De organiserende dames vezochten ons dank te willen overbrengen aan alle be zoekers, gulle gevers en medewerkers. Twee personen hebben bij de politie aangifte van mishandeling gedaan. Een jongen uit Amsterdam had een bloe dende wond boven het oog die met vijf krammen moest worden gehecht; een Texelaar liep een gekneusde arm op. De klappen waren gevallen toen de jongens die deel uitmaakten van een groepje van een bar-dancing in Den Burg binnen gingen- en daar in conflikt kwamen met de zaalwacht. Laatsgenoemde en een ander personeelslid van het bedrijf zou den het hardhandige optreden op hun geweten hebben. De politie is nog doende met het onderzoeken van de toedracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1