Cjrom ^wartsjexels in het hart-, Jit woningbehoefteonderzoek blijkt: VOOR DE HELFT HUURWONINGEN 'er jaar zijn op Texel 90 oningen nodig 2000 nieuwe Vrije verkoop mogelijk woningen Schoorwal? ANTI-SPECULATIEBEDING VERGETEN IN KOOPAKTE TAXI (02220) Flowerstyling Schuiling Slaapkamergeluk Hoge opbrengst bazaar De Waal The Messengers naar Dortmund Texelse Taxicentrale 2284 4» 555 Gesloten Havenrestaurant „Texel" Vrije academie voor vijfde keer van start VRIJDAG 3 NOVEMBER 1978 ledactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, C ilefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, len Burg, telefoon (02220) 3543. «litgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. In de eerste jaren zullen op Texel per jaar ongeveer 90 woningen toeten worden bijgebouwd, zo blijkt uit de resultaten van het wo- ingbehoefteonderzoek dat de gemeente dit jaar heeft gehouden, an deze 90 woningen zal ongeveer de helft (43) uit koopwoningen I loeten bestaan en de rest uit huurwoningen in de sociale sector. De koopwoningen zouden fifty fifty loeten worden verdeeld in premie- en ije sectorhuizen. 21 woningen zouden ree tot drie slaapkamers moeten heb- ;n; de overige 22 vier slaapkamers. De jurwoningen in de sociale sector zou- i in moeten worden onderscheiden in I woningen met een tot twee slaapka- lers, negen vrijgezellenwoningen, 14 ijaardenwoningen en 24 woningen et drie tot vier slaapkamers. Heel gewoon Uit het onderzoek blijkt voorts dat de gemene voorkeur uitgaat naar laag- )uw en naar woningen van het tradi- 3nele bekende type: doorzonkamers, ïsloten keukens en de keukens en irgingen moeten aan de achterzijde tten. De wensen van de mensen die een Jjopwoning willen lopen wat meer teen: van traditioneel tot modern, ooral degenen die in de vrije sector ouwen voelen weinig voor eenheids- 'orst. Die vrije sector-woningen moe- in bovendien vrij staan en voorzien zijn in garages. De premiekoopwoningen loeten zoveel mogelijk worden uitge- 3erd met twee stuks onder een kap, ok voorzien van garages. Den Burg Uit het onderzoek blijkt verder dat de oningen het „gezicht" naar de straat loeten hebben en de straten mogen echts beperkt autoverkeer toelaten, uim de helft (50 tot 65%) van de ge- iteresseerden in een nieuwe woning eeft de voorkeur aan Den Burg als 'oonplaats. De overige woningen zou- en gelijkmatig over de dorpen verdeeld roeten worden. Het bovenstaande wordt in het rap- ort dat naar aanleiding van het onder dek is gemaakt als „mogelijk nieuw- ouwprogramma" gepresenteerd. En aar ging het ook om. De gemeente en e andere instanties die zich met de 'oningbouw op Texel bezig houden, lillen zo nauwkeurig mogelijk in de estaande behoefte voorzien. Tot dusver was het maken van bouw- lannen natte vingerwerk. De enige istantie die op dit gebied iets aan nderzoek heeft gedaan is de Stichting ejaardenzorg Texel die zich daarbij eperkte tot bejaardenwoningen en na- mg hoeveel behoefte daaraan in de erschillende dorpen bestond. Uit de >0000000000000000000000000 MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal ziekenvervoer per taxi. Laagste tarief. boooet praktijk is nader wel gebleken dat de wensen en verwachtingen die de men sen bij een dergelijk onderzoek uiten, niet altijd in overeenstemming zijn met wat zij uiteindelijk doen. Vragen Het woningbehoefteonderzoek op Texel startte in juni van dit jaar toen aan alle ca 4.000 hoofdbewoners op het eiland een vragenlijst werd toegestuurd. Daarbij ging het slechts om twee vra gen: „In hoeverre bent u van plan in de komende drie jaar te verhuizen als de mogelijkheid zich daartoe zou voor doen?" en „Wonen in uw huidige woning mensen bij u in, bijvoorbeeld kinderen van 18 jaar of ouder, ouders, schoonouders of kamerbewoners van wie verwacht mag worden dat ze de komende jaren zelfstandig willen gaan wonen?" Op de eerste vraag reageerden 660 huishoudens met het antwoord dat ze wellicht zouden verhuizen. Deze cate gorie kreeg een uitgebreider vragenlijst toegestuurd met vragen over woon plaatsen en woonwensen. Op de tweede vraag reageerden 270 huishoudens met een opgave van 300 inwonenden van 18 jaar of ouder van wie verwacht werd dat ze binnen de komende jaren zichzelf willen gaan huisvesten. Ook deze categorie kreeg een uitgebreidere vragenlijst betreffende woonplannen en woonwensen. Korte termijn Doel van het onderzoek, dat werd uitgevoerd door de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en had tot doel de behoefte op korte termijn (1-3 jaar) te peilen. Wat betreft de woningvraag bleek uit de enquête dat 660 van de totaal 4.000 huishoudens op Texel zegt binnen drie jaar te zullen verhuizen als de mogelijk heid zich voordoet. Dat is 17%. Daarvan hebben 240 huishoudens het plan al binnen een jaar te verhuizen (6%). Haast iedereen (95%) wil op het eiland blijven. In 7% van alle Texelse woningen bevindt zich iemand (totaal 300 perso nen van 18 jaar of ouder) die plannen hebben om binnen drie jaar te verhuizen naar een zelfstandige woning als deze mogelijkheid zich voordoet. In het on derzoek worden deze mensen „star ters" genoemd, te onderscheiden van de „doorstromers". Van deze starters bestaat 32% uit alleenstaanden, 61% uit mensen die met een partner willen wonen en 7% die met méér dan een persoon willen samenwonen. Kleine woningen Dit zijn slechts enkele cijfers uit het 16 pagina's tellende rapport dat naar aan leiding van het onderzoek is uitge bracht. Het bevat voorts interessante Voor Uw: bruidsboeketten, corsages, tafelversieringen en alle graf- en plantenarrangementen. winkelwaarde 2,95 nu voor 1,50 gegevens over de verschillende leeftijds- categoriën die om woningen vragen, de percentages kleine (1- en 2-persoons) huishoudens en de vraag naar kleine woningen. Wat dat laatste betreft: gemiddeld 40% van de mensen die willen verhuizen is op zoek naar een kleine woning (met maximaal 2 slaap kamers). Eigen geld Een interessant gegeven is de hoe veelheid eigen geld die die mensen in een koopwoning denken te kunnen steken. De helft van de kopers kan minstens 730.000,— inbrengen. 36% zelfs 750.000,— of meer; 18% 710.000,— tot 730.000,— en 31% min der dan 710.000, Hoewel dat uit het rapport niet blijkt moet worden aange nomen dat het hierbij niet altijd om contant aanwezig geld gaat maar om de winst die met de verkoop van de eigen woning kan worden gemaakt. 31% van de mensen die een eigen woning willen kan slechts 710.000,— of minder op tafel leggen en dat zouden de „starters" kunnen zijn die geen eigen woning hebben te verkopen. Argumenten Als reden om te verhuizen gaf 34% van de mensen die een koopwoning willen op dat hun huidige woning te klein is, 11 vindt de bstaande woning te groot en 10% wil verhuizen wegens onvoldoende comfort. Bij de mensen die naar een andere huurwoning uitkij ken gaf 24% op dat de bestaande woning te groot is, 17% vond de bestaande woning te klein en 18% vond de bestaande woning te weinig com fortabel. Het merendeel van de huurwoning- aanvragers bewoont ook thans een huurwoning. Niettemin is er een kwart dat zijn huidige eigen woning wil verko pen om te verhuizen naar een huurwo ning (merendeels ouderen die naar een bejaardenwoning willen). Dat er grote vraag bestaat naar kleine huurwoningen wordt veroorzaakt door het feit dat de meerderheid van de mensen die willen huren jongeren of juist ouderen zijn. Een kwart is jonger dan 30 jaar en de helft is 50 jaar of ouder. De vorige week door de Hervormde zusterkring van De Waal gehouden verkoopdagen zijn een groot succes geworden. De totaal-opbrengst van deze bazaar is: 75.040,80. Nooit eerder werd in De Waal een zo hoge opbrengst bereikt. De zusterkring wil dan ook iedereen, die aan dit succes heeft bijgedragen, hartelijk danken. Er zijn nog twee prijzen van de verlo ting blijven liggen: bijzettafeltjes: blauw 753 en een kussen: rose 450. Deze prijzen kunnen worden afgehaald bij mevrouw J. Verijzer-Koopman, Hoger- eind 13. De Texelse gospelgroep The Messen gers brengt van 9 - 12 november a.s. een bezoek aan Dortmund waar meer dere malen zal worden opgetreden. De reis naar Dortmund (de eerste buiten landse toernee) van de groep, wordt gemaakt op uitnodiging van het aldaar gevestigde Europakoor, dat een interna tionale reputatie heeft. Het contact ont stond omdat een der leden van het Europakoor regelmatig zijn vakantie op Texel doorbrengt. Op donderdag 9 november treden The Messengers op in de stadsschouw burg waar luister wordt bijgezet aan de viering van jubilea van medewerkers van een staalfabriek. Vrijdag wordt in een andere zaal samen met het Europakoor een volledig concert gegeven. Zaterdag wordt opgetreden in een school en 's avonds wordt medewerking gegeven aan een kerkdienst. De totaal 90 personen sterke groep reist met twee AOT-bussen naar de Westduitse stad. Gehoopt wordt het Europakoor volgend jaar naar Texel te kunnen uitnodigen. (02220) Den Burg (02228) De Koog Speciaal zinend ziekenvervoer HET ALLERLAAGSTE TARIEF GEEN NACHTTARIEF: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii wegens vakantie, van 30 oktober t/m 20 november. Specialiteitenrestaurant tel. (02226) 310 iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiuiu Voor ieder die iets wil doen op het terrein van de beeldende kunst opent- Texels Eigen Vrije Academie vanaf maandag 6 november wekelijks haar deuren. Deze academie is gevestigd in de Oude Ulo aan het Schilderend in Den Burg. De serie bijeenkomsten die dit jaar voor de vijfde maal gehouden wordt is bedoeld voor een ieder die een potlood of penseel kan vasthouden maar spe ciaal voor hen die reeds een teken- of schildercursus hebben gevolgd. Er wordt op de avonden gebruik gemaakt van modellen. Op de Vrije Academie wordt geen les gegeven door speciale docenten maar men kan er voor het verkrijgen van allerhande informatie over de diverse technieken etc. te rade gaan bij de aanwezige kunstenaars. Aanwezig zijn ondermeer Paul Höhner, Lenie van 't Noordende, Nel Koorn- Kikkert en Antoon Goes. Ter bestrijding van de kosten wordt voor deelname een geringe financiële bijdrage gevraagd. Voor het benodigde materiaal moeten de deelnemers zelf zorgen. De bijeen komsten beginnen om 20.00 uur. De twaalf zg. beschutte sfeer-woningen aan de Schoorwal in Den Burg zijn klaar. De eigenaars hebben de afgelopen week hun bezit vol trots in gebruik genomen. En de kans is groot dat ze binnenkort nog trotser zullen zijn want de gemeente heeft hen ongevraagd en ongewild nog een presentje in de schoot geworpen: ze mogen de woningen misschien doorverkopen en daarbij een niet te versmaden belastingvrije winst opstrijken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling geweest van de gemeente, de woningbouwvereniging en de andere instanties die de bouw van deze „zwaar" gesubsidieerde koopwonin gen hebben mogelijk gemaakt. Het anti-speculatiebeding in de acte die bij de grondverkoop werd opgemaakt is gewoon vergeten. Dat anti-speculatiebeding had er als volgt moeten uitzien: in de eerste tien jaar zou doorverkopen alleen mogelijk zijn zonder winst; er zou alleen een inflatieaanpassing mogen worden toe gepast. Maar die voorwaarde geldt dus niet. ,,lk vrees inderdaad dat de eigenaars van de huizen niet kunnen worden tegengehouden als ze hun huis binnen kort al willen doorverkopen", aldus de heer J. H. L. Winter van het gemeen telijk grondbedrijf, dat de grondtrans- actie destijds heeft geregeld. Volgens Winter is het anti-speculatiebeding niet opgenomen, omdat werd aangenomen De twaalf beschutte sfeer-woningen aan de Schoorwal in Den Burg. dat de Woningbouwvereniging dat zou regelen. Maar voorzitter A. Hengst van de Woningbouwvereniging zegt dat dit niet gebruikelijk is. De voorwaarden zijn in redelijke gevallen aan de grondver koop gekoppeld en hadden aus in de acte van grondverkoop moeten staan. Volgens de heer Hengst is het anti- speculatiebeding wel opgenomen in de bouwbemiddelingsovereenkomst die de Woningbouwvereniging met ieder van de toekomstige eigenaars is aangegaan, maar dat is juridisch waarschijnlijk on toereikend om eventuele doorverkoop te verhinderen. Overigens is doorverkoop voor de tweede eigenaar financieel minder aan trekkelijk dan het op het eerste gezicht lijkt want de rijkspremie (het eerste jaar ca 75.000,(vervalt dan. Niettemin zou de belangstelling van tweede kopers groot kunnen zijn in verband met de schaarste aan woningen in deze prijs klasse. Dat zij niet aan een anti-speculatie- beding zijn verbonden weten de eige naars van de woningen inmiddels. Naar verluidt zijn twee van hen voornemens inderdaad tot verkoop over te gaan. Dat kan nog niet direkt gebeuren want de eindafrekening moet nog plaats vinden. Voordelig De woningen vallen wat duurder uit dan oorspronkelijk was geraamd omdat het noodzakelijk bleek de fundering veel kostbaarder uit te voeren. Maar ook met deze extra kosten zullen ze minder dan een ton kosten, inclusief grond. De over tien jaren uit te betalen rijkspremie bedraagt 725.000, De problemen rond het anti-specula tiebeding nemen niet weg dat de Wo ningbouwvereniging bijzonder blij is met dit project waardoor het is gelukt twaalf Texelaars met een bescheiden inkomen aan een eigen woning te helpen. Bij de selectie van de kandidaten genoten de laagste inkomens de voorkeur. Deze vorm van selectie heeft overigens ook een bedenkelijk kantje want het zijn nu voornamelijk zeer jonge mensen die in aanmerking zijn gekomen. Zij hebben naar verhouding de grootste kans op groei van hun inkomen waardoor ze over een paar jaar hetzelfde inkomen hebben als de modale man die nu niet in aanmerking is gekomen. Het is de vraag of het in de praktijk veel zou hebben uitgemaakt als wél aan het anti-speculatiebeding zou zijn ge dacht. Het is best mogelijk de woning op papier door te verkopen zonder winst, maar met de nieuwe eigenaar kan onderling worden geregeld dat deze een extra bedrag „onder de tafel door" betaalt. Het zou daarom effektiever zijn als zou worden bepaald dat een woning uitsluitend aan de overheid mag worden verkocht. Morele plicht Als de zaken niet uitsluitend formeel maar ook nog moreel worden bekeken, zijn de eigenaars van de woningen wel gebonden aan de anti-speculatiebepa- lingen. Het is de bedoeling met de eigenaars in overleg te treden in de hoop dat alsnog een bindende regeling kan worden getroffen. De heer D. van Wilsum van Gemeentewerken die als begeleider veel vrije tijd in het project heeft gestoken (en daarvoor onlangs door de eigenaars in de bloemetjes werd gezet): „We zijn idealistisch en met veel plezier aan het werk geweest. Er is een menselijke fout gemaakt en ik zou het verschrikkelijk vinden als men daar nu keihard zakelijk gebruik van zou willen maken. Dan is voor mij de aardigheid er voorgoed af". We zijn telefonisch te bereiken onder nummer 4571. 10-Jee -» e -J -»0-^e -% 0-^e 'e Wij bezorgen in Den Burg geheel gratis. Verder op geheel Texel voor f 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1