Cjroen "kwarts Jexels in het hart-, ST. JAN HAD MEER PU BUEK VERDIEND 8 Er moest deze keer geld bij...., Eerste priis voor „Excelsior" op Haarlems concours J. Schoorerelid Waddenruiters HOOFDLUIS IS WEER IN OPMARS FEESTAVOND IN EIERLANDSCHE HUIS Koffie? Iets erbij? Waar? (02220) 4541 AAN DOOD ONTSNAPT Vleermuis a/s passagier k r iyiïM Vriend maakte brokken Vernieling Mishandeling FF FF Timmer's Tearoom De Wit b.v. LEVENDE BRUINVIS AANGESPOELD i JAARGANG NR. 9327 Texelse DINSDAG 7 NOVEMBER 1978 COURANT jdactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, efoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, jn Burg, telefoon (02220) 3543. tgave: Langeveld De Rooy B.V., istbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652, Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. Een opperbest op dreef zijnde ineelvereniging Sint Jan bracht «|terdagavond een tweetal één- ters op de planken van hotel e Lindeboom-Texel maar moest aarbij helaas constateren dat de üblieke belangstelling flink te ensen overliet. Het aantal (betalende) toeschouwers de zaal bedroeg maar amper zestig an wat, ondanks het enthousiasme in het publiek, uiteindelijk toch een ikijkend bestuur opleverde. Voorzitter Kees Witte concludeerde in het slot van deze, qua toneelspel slaagde avond, dat een goedwillende leniging op deze wijze eigenlijk niet in doorgaan. Om te kunnen spelen illen de leden van Sint Jan er volgens toe best zelf wat op toe leggen: het oet echter niet in de honderden jldens gaan lopen Over de oorzaken van deze financiële genvaller liepen de meningen uiteen, len was het er evenwel over eens dat hoofdreden het aan de vooravond in de Sint Jan uitvoering in de Burge- eester De Koninghal gehouden optre- en van de Sowjet dansgroep „Mariz- l" was. Daarbij zat de zaal wèl geladen vol. De toneelvereniging zat er maar mee. lijkens de slotwoorden van Kees Witte eeft Sint Jan overigens niet eens itsluitend met financiële problemen te impen. Ook het aanbod van manne ke amateurtonelisten liet in de afgelo- ïn maanden nogal te wensen over. en probleem dat tot gevolg had dat het snvankelijk gekozen avondvullende to- eelstuk niet bezet kon worden omdat aarin teveel mannen nodig waren. Men ad daarom tenslotte voor het spelen i an twee éénacters moeten kiezen. Een 't iertal van het handjevol heren dat men ïr beschikking had kon hierin worden igezet. Naar aanleiding van dit alles nodigde oorzitter Witte de mannelijke toe- chouwers in de zaal uit zich eens te telden als men belangstelling voor dief toneelspel heeft. Wat betreft de beide éénacters die de toneelvereniging Sint Jan zaterdag avond (overigens bij gebrek aan man kracht zonder regisseur) opvoerde kan gesteld worden dat het allemaal kwalita tief behoorlijk meeviel. De eerste éénacter die men (voor de pauze) bracht heette: ,,De dodelijke liefdes van tante Tina", een komische thriller van Nederlands fabrikaat. Na de pauze speelde men het kortere: „Het gezondheidsinstituut", een als klucht aangekondigd stuk waarin de kolder hoogtij vierde. Huwelijksadvertentie In de eerste éénacter ontvangt ene tante Tina Burgers haar derde reactie op een door haar (in een landelijk ochtend blad) geplaatste huwelijksadvertentie. Eenmaal gearriveerd wordt het de heer Willem Barlow al spoedig duidelijk dat er vreemde dingen in het huis plaatsvin den. Als tante Tina hem enige tijd alleen in de kamer achterlaat en hij uit nieuws gierigheid wat rondneust ontdekt hij de tweede huwelijkskandidaat, zo dood als een pier Als daarop werkster Trees- je een broodmes uit het bijzettafeltje vist en buurvrouw Kuiper zich wat betreft het verleden van zowel tante Tina als Treesje ook niet bijster positief uitlaat slaat de heer Barlow de schrik om het hart. De komst van buurman De Bruin bezorgt meneer Barlow een verademing maar ook deze is niet te vertrouwen en dat blijkt al spoedig.. Geluid Niet alleen wat betreft „De dodelijke liefdes van tante Tina" maar ook bij de opvoering van „Het gezondheidsinsti tuut" moet opgemerkt worden dat de gebruikte geluidsinstallatie (hoe perfect deze in feite ook was) niet optimaal voldeed. Deze stond namelijk zodanig hard afgesteld dat niet alleen het publiek achter in de zaal maar ook op de eerste rijen een metalig geluid in de oren kreeg. Het leek daardoor meer op een (kleu rentelevisie voorstelling dan op een amateurtoneelstuk met mensen van vlees en bloed. Bovendien zorgden de twee laag op het toneel geplaatste Toneelvereniging St Jan in actie bij de een- ecter „Het gezondheidsinstituut" met v/nr. Lio van Sambeek, Piet Cozijn en Marjan Zogers- Bakker. microfoons er voor dat het geluid van de souffleuse versterkt tot de zaal door drong. Een min-puntje dus maar wel verklaarbaar omdat men vermoedelijk geen gelegenheid heeft gehad met deze installatie te repeteren. De spelers hadden van dit alles niet erg veel last. Ze zullen zich niet gereali seerd hebben dat door het versterkt klinken van de souffeuse hun mimiek soms wat weghad van het welbekende te laat „play-backen" waaraan onerva ren pop-musici zich op de TeeVee nogal eens bezondigen. De hoofdrollen in „Tante Tina" wa ren in vertrouwde handen. De weduwe werd voor het voetlicht gebracht door Wil Slikker-Moerings en meneer Barlow door Henk Smit. Voor beiden geldt dat het allemaal een beetje meet ontspan nen had gekund. Daar staat uiteraard tegenover dat wanneer twee mensen (Lees verder op pagina 2 Op diverse Texelse scholen is weer hoofdluis geconstateerd. Van de zijde van de gemeente wordt er daarom de aandacht op gevestigd dat het onge wenste verschijnsel alleen kan worden teruggedrongen met medewerking van alle ouders. Die medewerking bestaat niet uit het schoonhouden van haar en nagels maar vooral uit herhaaldelijk controleren. Net zoals dat vroeger gebeurde, zal men zijn kinderen af en toe aan een nauwgezette inspectiebeurt moeten onderwerpen. Wie dan luizen ontdekt, moet onverwijld het hoofd van de school waarschuwen en bij arts of apotheek het nieuwe middel Prioderm-lotion halen. De kans is groot dat het kind dan inmiddels zijn vriendjes op school heeft besmet (of de besmetting van hen heeft gekregen), zodat ook die moeten worden onder zocht om de kans op een luizenexplosie zo klein mogelijk te houden. Door de schoolartsen wordt zoveel mogelijk getracht daarnaast controles in schoolverband uit te voeren. Een door de 18-jarige H.S. uit Zaan dam bestuurde personenauto botste in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen de gevel van Kees de Waal in de Binnen- burg en velde daarbij een drietal amira- paaltjes. De auto werd vrij zwaar be schadigd. S. had geen rijbewijs en nauwelijks rijervaring. De auto was van zijn vriend R H. (19) uit Delft. Laatstgenoemde had de sleuteltjes van de wagen aan S. gegeven toen zij een bar in Den Burg gingen bezoeken. Want het was de bedoeling dat hij daar wat zou drinken terwijl S. nuchter zou blijven om na afloop naar het vakantie adres te rijden. Toen de twee in de bar zaten, liet S. weten dat hij even naar buiten wilde om in een snackbar wat eten te halen. Hij pakte echter de auto en reed er een eindje mee in de directe omgeving van Den Burg. Toen hij via de Kogerstraat (tegen de verkeersrichting) het centrum weer binnenreed, raakte hij in de Binnenburg de macht over het stuur kwijt met het genoemde gevolg. S. slaagde er met behulp van omstan ders in de beschadigde auto naar de Groeneplaats te duwen en voegde zich in de bar weer bij zijn vriend zonder wat te zeggen. Alles kwam echter uit omdat de politie inmiddels was ingeschakeld die de auto en de eigenaar snel had opgespoord en na enig aandringen van H.S. een bekentenis loskreeg. Met als bekroning een eerste prijs in de ere-afdeling en een luid applaus van de goed gevulde grote zaal van het Haarlemse concertgebouw nam de Chr. muziekvereniging „Excel sior" uit Oosterend zaterdagmiddag deel aan het jaarlijkse NFM-concours Men behaalde hierbij in totaal 289 punten en handhaafde zich daarmee ruimschoots op het vorig jaar bereikte hoge niveau. Het dit jaar precies 70 jaar oude i„Excelsior" onder leiding van de heer A. Kuik, dat voor het eerst in de op een na hoogste afdeling uitkwam, liet in Haarlem duidelijk blijken, dat men voorlopig niet op een lager plan wenst téfug te keren. Zowel bij de uitvoering van het verplichte werk, als het keuze- werk slaagde men er in een vrijwel gelijke kwaliteit te bereiken. Achtereen volgens scoorde men voor de door Meindert Boekei gecomponeerde Vale rius Suite 143 punten en voor Rule Britannia van Rimmer 146 punten. „Excelsior" nam dit jaarlijks terugke rende concours van de Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekvereni gingen deel met in totaal 45 amateur musici. Het korps toonde zich zaterdag tevens de beste van alle opgetreden gezelschappen door als enige met een eerste prijs naar huis terug te keren. De jury, die „Excelsior" in Haarlem beoordeelde, bestond uit de heren P. van Bruggen (oud-kapelmeester van de Joh. Willem Frisokapel), J. van Ossen- brugge (dir. Kon. Militaire Kapel) en de musicus W. Steijn. Donderdag werd ontdekt dat onbe kenden de ruiten hadden ingegooid van een caravan die staat bij het strandpavil joen van Van Duijvenbode, strand Wes terslag. Ook de ruiten van een bestel auto waar het aggregaat van het pavil joen is geplaatst, moesten het ontgel den. Tegen een veehouder in De Cocks- dorp maakte de politie proces verbaal op wegens dierenmishandeling. De man had in zijn land aan de Vuurtorenweg al geruime tijd een pony die last had van een sterk opgezet rechterachterbeen en een vergroeide hoef. Het dier kon daardoor niet goed lopen en staan en had behandeld of afgemaakt moeten worden. ieder kopje vers, tweede kopje gratis'. Vele verse lekkernijen uit eigen bakkerij. Den Burg, Hoogerstraat 4 De Koog, Dorpsstraat 18 Na meer dan vijftig jaar in de nationale en Texelse paarden sportwereld te hebben meege draaid is de heer J. Schoorl za terdagavond benoemd tot erelid van de Landelijke Rijvereniging „Waddenruiters en Kleppertjes". Dit gebeurde op een feestelijke bijeenkomst in het Eierlandsche Huis. Met de heer Schoorl werd zaterdag de heer H. Heetveld in de bloemetjes gezet. Ook hij werd uitgeluid als instruc teur van de vereniging die hij als zodanig gedurende een tiental jaren diende. Als gewoon lid blijft hij evenwel deel van de „Waddenruiters en Kleppertjes" uitma ken. Op de feestavond in het Eierlandsche Huis werd uitgebreid stilgestaan bij de inzet die vooral de heer Schoorl in de loop der jaren voor de vereniging heeft getoond. Wat betreft de paardensport kan hij zonder meer worden geken schetst als een van de „oude rotten" Als lid van een van de eerste rijvereni- gingen in Noordholland (de Rijvereni ging West-Friesland te Schagerbrug) werd de toen jeugdige Jaap Schoorl in 1931 nationaal kampioen Veelzijdigheid. Met zijn paard „Lady" viel hij meerdere malen op door zijn goede resultaten bij diverse springconcoursen in den lande. Schoorl kwam reeds in de dertiger jaren wekelijks vanuit Alkmaar naar Texel om hier rijonderricht te geven. Als instruc teur van ponyclub „De Kleppertjes" beleefde hij enkele jaren geleden nog grote triomfen. De laatste jaren deed hij het wat kalmer aan en gaf alleen op donderdagochtenden nog les aan een groepje Waddenruiters. Hoewel nog steeds bezeten van de paardensport wilde de heer Schoorl zich echter niet meer gebonden voelen aan de regelma tige verplichting om les te geven. Hij gaat zich in de toekomst wat meer aan zijn dravers wijden en zal daarom als pikeur nog vaak op de sulky op Texels wegennet te zien zijn. Iets wat hij nog vele jaren hoopt te kunnen doen. 1 Leven ingeblazen Ook de heer H. Heetveld stapte met ingang van dit seizoen op als instructeur Ons telefoonnummer is gewijzigd in: Groothandel in dranken. Wezenland 5 - 7, Den Burg omdat dit werk niet langer te combine ren viel met zijn beroep (con-rector RSG). Hij heeft de Waddenruiters on geveer tien jaar begeleid, na de vereni ging eerst nieuw leven te hebben inge blazen. Toen in het midden van de zestiger jaren de ponyclub furore maak te zette hij zich volledig in voor de toen min of meer sluimerende Waddenrui ters. Door zijn inzet volgde Texel al spoedig de landelijke trend in de paar densport. (In 1965 waren er bij de Landelijke Rijvereniging ongeveer 10.000 leden en in 1977 was dit aantal opgelopen tot 48.000 leden). Het was vooral aan de heer Heetveld te danken dat diverse mensen die op latere leeftijd met de paardensport kennis maakten zich bij de Waddenruiters gingen aan sluiten. Het aantal ruiters steeg gestaag en het peil van het rijden en het paarde- materiaal steeg mee. Momenteel zijn er naast de ruim veertig Kleppertjes een kleine dertig aktieve Waddenruiters, die geen slechte indruk maken. Onlangs kwam bij de samengestelde wedstrijden voor geheel Noordholland te Wieringen in de lichte klasse zijn dochter Lyke Heetveld op het paard „Mascotte" van de heer Schoorl als overwinnaar te voorschijn. Opvolgsters Het werk van de heren Schoorl en Heetveld is inmiddels overgenomen door de dames Kikkert-Glas (donder dag) en Goos-Dol (zaterdag). De uit Den Helder afkomstige mevrouw Goos volg de gedurende enkele jaren een opleiding op het Nederlands Hippisch Centrum te Deurne. Vakantiegangers vonden gisterochtend op het strand bij paal 13 een levende bruinvis, die daar juist was aange spoeld. De bruinvis zwemt nu in een der zeehondenbassins. De bruinvis is waarschijnlijk ziek en als gevolg daarvan gestrand. De huid was op enkele plaatsen beschadigd. In overleg met dr Dudok van Heel van het Dolfinarium in Harderwijk zal wor den bepaald wat met de bruinvis zal gebeuren. Het aanspoelen van een levende bruinvis is een zeer zeldzame gebeur tenis. Dode exemplaren spoelden vroeger wel regelmatig aan, maar sinds de bruinvis in deze omgeving vrijwel is verdwenen, komt ook dat nauwelijks meer voor. Tot de afsluiting van de Zui derzee was de bruinvis in het Wadden gebied een heel gewone verschijning. Onder andere vanaf de Texelse boot waren de telkens opduikende dieren vaak te zien. De bruinvis, die er uitziet als een jonge dolfijn, is het kleinste zee zoogdier. De 31-jarige Marius Banda uit Den Burg en zijn vriendin zijn zaterdag middag aan een wisse dood ont snapt. Op een spoorwegovergang bij Den Helder werd het autobusje, waarin zij zaten, door een aan stormende trein vernield; Banda en zijn metgezellin waren op het laatste nippertje uit de wagen wegge vlucht Het ongeluk gebeurde even na de middag. De uit de richting van Den Helder komende Banda was met een voor hem rijdende auto in aanrijding gekomen, omdat laatstgenoemde bij de spoorwegovergang zeer plotseling rem de. Vij deze aanrijding stootte Banda met het hoofd door de voorruit en schoot tegelijkertijd de rails op. Terwijl de luid claxonerende trein pijlsnel naderbij kwam, wilden Banda en zijn vriendin de auto uitrennen. De vrouw kon echter het portier niet openkrijgen, omdat dit bij de aanrijding bekneld was geraakt. Banda trok haar toen door de andere deur naar buiten. Toen ze ruim tien meter van de auto verwijderd waren, klonk een verschrikkelijke klap. De trein had van het busje niets heel gelaten en was zelf gedeeltelijk ontspoord. Afgezien van de schrik en een onschuldige verwonding heeft niemand persoonlijk letsel opgelopen bij het schrikwekkende avontuur. De opvarenden van de kotter TX 52 „Johannes Jan" (schipper A. van Dijk uit Oosterend) keken woensdag wel even vreemd op toen ze merkten dat een vleermuis aan boord was neergestreken. Het ge beurde op de Noordzee, zeven mijl ten noorden van Ameland. Het dier was onder de bak (de over dekte ruimte bij de voorplecht) gaan hangen. De vleermuis werd overgebracht naar de brug, waar het de rest van de reis doorbracht. Terug op Texel werd het diertje overgedragen aan directeur Gerrit de Haan van het Natuurrrecrea- tiecentrum. Deze had iets dergelijks nooit eerder meegemaakt. Naderhand bleek evenwel dat het om een dwerg vleermuis ging, een trekkende soort, die wel eerder boven zee is waarge nomen. De vleermuis werd in een schuurtje gehangen met een uitweg naar buiten, zodat het inmiddels wel van de gelegenheid gebruik zal hebben gemaakt om zijn reis te vervolgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1