Cjroen c2wartsjexels in het harL, Op Eigen Wieken" met ustrumtentoonstelling Volgende week komt Sint Nicolaas TOON SMIDT OVERLEDEN 4445 )i Koersen vreemde valuta otoclub gestart net dertig leden isloten Havenrestaurant „Texel" ,WAT IK ZEGGEN WOU." RST-bestuur boos over opmerkingen J. C. Dros Texelse Taxicentrale 2284 555 Geen profiteurs Bromfietssloper geverbaliseerd Politie hield verkeerscontrole f10.000,— van Jantje Beton voor jeugdgebouw Kinderpostzegels vanaf dinsdag te koop VRIJDAG 10 NOVEMBER 1978 JAARGANG NR. 9328 ctie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, on (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Jurg, telefoon (02220) 3543. ve: Langeveld De Rooy B.V., ius 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro652. Abonnementsprijs All, per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. >or de tiende achtereenvol le keer organiseert de vereni- van vogelliefhebbers „Op Jf\ Wieken" een tentoonstel- zoals gebruikelijk in De Wit- urcht in de Molenstraat. De ^isitie krijgt in verband met tweede lustrum een extra lelijk tintje. tentoonstelling wordt vrijdag- d om half acht officieel geopend wethouder Jaap Westdorp. Een lur later gaan de deuren voor het :k open. Zaterdag is men welkom 10.00 - 22.00 uur en zondag van 17.00 uur. ip Eigen Wieken" was destijs een tsing van de kleindierensportver- ïg „Kotex". Een deel van de in vereniging actieve vogelliefhebbers e zich bij die club niet meer thuis, tijd geleden was er sprake van dat ex" en ,,Op Eigen Wieken" weer I aangename verrassing van de liefnemers bestond dinsdag voor irichtingsvergadering van de Texel- toclub opmerkelijk veel belangstel ondanks het voetballen op de sie. De club is van start gegaan lertig leden. is een voorlopig bestuur gekozen, van de club is: het bevorderen en lieren van de fotografie in de ite zin des woords. Ook beginners nzich in de club moeten thuisvoelen. erste clubavond wordt gehouden 4 november; de plaats wordt nog bekend gemaakt. Voor deze ivond worden alle leden en belang- inden uitgenodigd. Ze zullen wor- gevraagd een naam voor de club te stellen en om eigen foto's ter reking mee te nemen. or informatie en aanmelding kan s avonds terecht bij Ko Koomen, Mn (02220) 4125 en Cees Glaser, Mn (02228) 766. Overdag bij Han- Roeper, telefoon (02220) 2562 of Zijm, telefoin (02220) 3408. iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiNiiNiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii ens vakantie, 30 oktober t/m 20 november. Specialiteitenrestaurant tel. (022261 310 llllllllUlllllllllllllltlllimillllllllllllllllllllllllllllllllllll toenadering zouden zoeken, maar dat is niet meer aan de orde. Het bestuur verzekerde ons dat ,,0p Eigen Wieken" een stabiele vereniging is gebleken die zich uitstekend zelfstandig kan handha ven. Stabiel De club telt nu 42 leden, inclusief acht jeugdleden. Dat is wat minder dan in het topjaar 1974 toen er 58 leden waren maar er is zeker geen sprake van een teruglopende tendens. Ups en downs kent iedere vereniging. Tegenwoordig is de sfeer in de vereniging ook weer prima. Enige tijd geleden was dat anders; als gevolg van wat geharrewar zijn enkele mensen vertrokken. Veel eigen kweek De tentoonstelling die nu in De Witte Burcht is te zien, kenmerkt zich door kwaliteit. Door de jaren heen is er een gestage verbetering van het geëxpo seerde materiaal geweest. Opvallend is het grote aantal zelfgekweekte vogels. Deze eigen kweek moet worden onder scheiden van de zg. open klasse waarin vogels zitten die „kant en klaar" zijn aangekocht. Op die manier met een goede vogel komen is natuurlijk niet zo'n kunst en bij de toekenning van prijzen wordt er ook rekening mee gehouden. In De Witte Burcht zijn totaal 226 vogels te zien, afkomstig van 28 inzen ders. Daaronder zijn zo'n 87 kanaries en daarvan zijn er dertig zelf gekweekt. Er zijn nieuwe soorten bij, zoals inos, ivoor en opaal. De grootste groep tropische vogels wordt gevormd door de zeebra- vinken. Rui wat later De tentoongestelde vogels (75 meer dan vorig jaar) komen in overzichtelijke kooien goed tot hun recht. Vogelten toonstellingen worden altijd in november gehouden omdat de ruiperiode dan achter de rug is en de vogels juist een gloednieuw verenpak hebben gevormd. Als gevolg van de slechte zomer is de rui wat later gevallen waardoor enkele vogels nog niet op hun mooist zijn. Maar je moet een zeer kritisch vakman zijn om dat te kunnen zien. Gebleken is dat het verenigingsver band de hobby bijzonder stimuleert. De leden leren van elkaar. Bovendien moet men verenigingslid zijn om aan een erkende expositie met de daaraan ver bonden keuring te kunnen deelnemen. En het gezelligheidselement mag ook niet worden vergeten. Duur? Op de vraag of het kweken van vogels een dure hobby is, kun je de meest uiteenlopende antwoorden horen. Het hangt van veel factoren af. Het is niet moeilijk honderden guldens aan vogels (02220) Den Burg (02228) De Koog «VI* uw ltrots- atrrtx viaantwoo«oiujk«c uw ot wduxtc Keurmeester J. H. de Bruijn van de Neder landse Bond van Vogelliefhebbers bezig met het beoordelen van de parkieten. uit te geven (een stelletje kwaliteitskana ries kost al gauw 770, maar het kan ook veel eenvoudiger. „Ouders zijn blij als kinderen hun geld uitgeven aan vogels inplaats van aan drank of sigaret ten", zegt voorzitter J. van Dorp. Een indicatie voor het enthousiasme waar mee de hobby wordt bedreven is het feit dat elke maand een vergadering wordt gehouden (in het zaaltje bij de Doopsge zinde kerk) en dat daarbij altijd het grootste deel van de leden aanwezig is. Het bestuur van „Op Eigen Wieken" is dankbaar gestemd jegens de midden stand die zeer royaal het geld voor de prijzen beschikbaar heeft gesteld. Ook de prijzen die met de tombola zijn te winnen, zijn afkomstig van de plaatselij ke ondernemers. De tentoonstelling is vrij toegankelijk voor ieder. Bestuur en directie van de Re creatiestichting zijn boos over op merkingen die het onafhankelijk raadslid J. C. Dros heeft gedaan in de laatstgehouden openbare vergadering van de commissie voor financiën. Er werd toen gesproken over de exploitatie van het zwembad Molen koog. Dros suggereerde bij die gelegen heid dat de RST uit het zwembad meer inkomsten heeft dan jn de administratie wordt verantwoord. De RST-directie vindt dat dit niet anders kan worden gezien dan beschul diging van bedrog en heeft zich hierover bij de burgemeester (voorzitter van de commissie) beklaagd. Men wil dat Dros met bewijzen komt of zijn opmerkingen intrekt en excuses aanbiedt. Burgemeester Engelvaart heeft inmid dels met Dros over de kwestie gespro ken. In de Texelse Courant van 17 oktober, pagina 2, kolom 2, staat: „Want de eigenaars van de tweede woningen betalen geen plaatselijke be lastingen omdat zij geen ingezetene van Texel zijn". Dit zou dan de reden moeten zijn dat zij woonforensenbelasting moeten beta len. Wij stellen er prijs op mede te delen dat wij alle Texelse belastingen meebe talen, als zouden wij Texelse ingezete nen zijn en bovendien nog woonforen senbelasting betalen. Het is dus beslist niet zo dat wij parasiteren op de Texelse gemeentefinanciën, integen deel: wij betalen hieraan minstens zo veel als een Texels ingezetene. Namens de Vereniging van caravan- en 2e woningbezitters op Texel, secretaris Keijser, Amsterdam. NASCHRIFT: U heeft gelijk. In de betreffende com missievergadering is iets anders gezegd als rechtvaardiging van het feit dat niet- ingezetenen woonforensenbelasting moeten betalen. Bij het bepalen van de jaarlijkse uitkering uit het gemeente fonds (de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente) is onder meer het aantal inwoners van invloed. De tweede woningbezitters worden dus niet mee geteld, terwijl deze wel ongeveer dezelf de kosten voor de gemeente veroorza ken. Red. De politie heeft tegen een 17-jarige Texelse jongeman proces verbaal opge maakt nadat was gebleken dat hij de dader was van het slopen van een bromfiets nabij De Cocksdorp. De ont vreemde onderdelen lo.a. een motor blok) werden terug gevonden in een schuurtje nabij de ouderlijke woning van de jongen. De verdenking was op de Texelaar gevallen omdat de eigenaar van de bromfiets hem kort voor de ontdekking van het frame in de omge ving had gezien. Bij de dinsdagmiddag in de omgeving van Den Burg gehouden verkeerscon trole werden in totaal 78 personen auto's, 11 vrachtauto's en enkele brom fietsen aan een technisch en administra tief onderzoek onderworpen. Het resul taat hiervan was dat bij drie auto's gladde banden werden geconstateerd, een auto had een lekke uitlaat en twee auto's voerden verkeerde claxons. Een automobilist was in het bezit van een verlopen rijbewijs. Een bromfietser be schikte niet over een voorrem en een van de aangehouden vrachtauto's ver voerde een lading waarvan het gewicht meer dan de helft (ongeveer 160%) van het toegestane maximum laadvermogen bedroeg. Het Nationaal Jeugd Fonds be kend van de jaarlijkse aktie van Jantje Beton heeft een bijdrage van 10.000 gulden beschikbaar gesteld aan de Commissie Jeugdgebouw Oosterend. Dit bedrag is bestemd voor de gedeelte lijke financiering van de verbouwing en inrichting van het jeugdgebouw (het huidige Gebouw voor Christelijke Belan gen aan de Oranjestraat). De Commissie Jeugdgebouw Ooster end is één van de ruim honderd plaatselijke groepen, die het Nationaal Jeugd Fonds in de afgelopen periode financieel heeft kunnen ondersteunen. Het gaat hierbij om allerlei soorten projecten van speeltuinen, jeugdvereni gingen, kinderboerderijen, clubhuizen e.d. Westduitse marken 100 7106,50 Belgische francs 100 7 6,53 Franse francs 100 7 46,50 Zweedse kronen 100 7 45,50 Zwitserse francs 100 7123,25 Deense kronen 100 7 37,50 Amerikaanse dollars 1 7 2,00 Engelse ponden 1 7 3,95 Oostenrijkse schillingen 100 7 14,65 Italiaanse lires 10.000 7 23,00 Speciaal zittend ziekenvervoer HET ALLERLAAGSTE TARIEF GEEN NACHTTARIEF: Zaterdagmiddag 18 november maakt Sint Nicolaas zijn traditio nele intocht op Texel. De organi satie van het feestelijk welkom is in grote trekken gelijk aan die van vorige jaren en berust bij de Win keliersvereniging Den Burg. Om vijf voor twee, zo vermeldt het protocol, zal de kotter met Sint Nicolaas en een grote schare zwarte medewer kers de haven van Oudeschild binnen lopen. Het bestuur van de Winkeliers- vereniging zal de goedheiligman als eerste de hand drukken. Op het haven terrein zullen de kinderen van de kleuter scholen de Sint een welkom toezingen, begeleid door het Koninklijk Texels Fanfarekorps/DEK. De kleuters komen pas uit de bussen als de kotter onder weg is, om onnodig blauwbekken te voorkomen. Om half drie stappen Sint en knech ten in de taxi die hen naar De Zes in Den Burg brengt. Daar gaat ook het fanfare heen. De bussen met kleuters gaan naar de Maris Stella-school. In iedere bus bevindt zich een zwarte knecht om voor passend vermaak te zorgen. De kleuters worden vervolgens naar de Burgemees ter De Koninghal gebracht waar ze aangenaam worden bezig gehouden totdat Sint Nicolaas hier arriveert. Ronde Voor het zover is maakt Sint de gebruikelijke ronde door Den Burg, aanvang 14.45 uur. De stoet ziet er als volgt uit: drumband Margaretha Sin clair, ruiters, Sint op het paard, taxi of landauer met het bestuur van de Winkeliersvereniging en een T-Ford waarmee de pepernoten worden ver voerd. Route: De Zes, Lijnbaan, Hollewal, Gasthuisstraat, Gravenstraat, Hoger- straat, Weverstraat, Parkstraat, door braak, Warmoesstraat, Zwaanstraat, Groeneplaats, Binnenburg, Hogerstraat, Gravenstraat, Molenstraat, Pieter van Cuyckstraat, Elemert, De Koninghal. Welkom Omstreeks 15.30 uur stapt Sint Nico laas de De Koninghal binnen, waar het officiële welkomstwoord zal worden gesproken door de burgemeester en waar Sint Nicolaas ook het woord zal voeren. Het kinderprogramma zal daar op worden voortgezet en is om onge veer 16.15 uur afgelopen. Bij de uitgang worden mandarijnen uitgedeeld. Op 52-jarige leeftijd is dinsdag de heer A. A. (Toon) Smidt uit Den Burg plotseling overleden. Tijdens een rit met de ziekenauto werd hij in Den Burg getroffen door een hartaanval; medi sche hulp mocht niet meer baten. Toon Smidt genoot op Texel grote bekendheid, vooral omdat hij was belast met de exploitatie van de gemeentelijke ambulance. Dit voor de gemeenschap zeer belangrijke werk werd dertien jaar geleden van TESO overgenomen. Voor al door toedoen van Toon Smidt func tioneerde de zeer modern uitgeruste ambulance snel en perfekt. Smidt hield zijn materiaal met uiterste zorg in voort durende paraatheid en rukte zo'n 300 keer per jaar uit. Hij zorgde daarbij voor de nodige EHBO-kennis zodat hij niet alleen chauffeur was maar bij ongeluk ken e.d. ook andere daadwerkelijke hulp kon bieden. Door een en ander functio neerde de Texelse ambulancedienst voorbeeldig. Toon Smidt zou op 16 december a.s. het 20-jarig jubileum van zijn taxibedrijf hebben gevierd. Hij nam het bedrijf destijds over van M. van der Slikke. Met het gemeentebestuur is inmid dels geregeld dat de leden van de familie Smidt de ambulancedienst voorlopig zullen blijven behartigen. Voor het geval er gebrek aan mankracht is kan een beroep worden gedaan op een chauf feur van de dienst gemeentewerken. Van 14 november tot 22 december is in het postkantoor van Den Burg een verkoopstand van kinderpostzegels en wenskaarten voor de komende feestda gen ingericht. De stand wordt „be mand" door leden van het plaatselijk kinderpostzegelcomité die dit werk al jaren doen. Ook nu hopen zij op veel klandizie in het belang van het goede doel. De kollektie is geheel vernieuwd. De opbrengst van de kaarten en de postze gels dient voor allerlei activiteiten die zijn gericht op verlichting van het leven van lichamelijk, sociaal- en geestelijk gehandicapte kinderen. Talloze instellin gen die hen verzorgen mogen rekenen op een bedrag uit de kinderpostzegelpot voor uitgaven die zij zelf niet kunnen bekostigen. Ook in het buitenland is men actief. Daar worden particuliere projecten voor het gehandicapte kind gesteund. Ons telefoonnummer is gewijzigd in (02220) Binnenburg 11, Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1