Cjrom Twartsjexehin het hart-. Spanning te snijden in sfeervolle thriller CRM geeft /25.000,- landschapsgeld Weer protest tegen Paracentrum Texel JDI had een volle zaal Begrotingsvergadering #r Koffie? Iets erbij? Waar? Oude films van Texel In ..De Hollebor Gewonde dij aanrijding Grondverkoop \rr Timmer's Tearoom Rijden in de mist Sint Nicoiaas in Den Hoorn Avond over Loods en Reddingsdienst Uitslag eerste ronde Sint Nicolaasactie „WAT IK ZEGGEN WOU." City theater Insluiping r EX ELSE'S'COURANT KAHÜAIWI ran. 30Z» Ulliwnu i :tie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, ■j on (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, iurg, telefoon (02270) 3543. ■ive: Langeveld De Rooy B.V., Lus 11, Den Burg, telefoon (07770) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 7 11per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank hr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. Rederijkerskamer UDI zaterdag voor de volle van „De Lindeboom- lel" met veel succes de Ier „Misdaad aan het r" opgevoerd. De iwen van het publiek wer- op zware proef gesteld lit het ging er van tijd tot bar-griezelig en schrikwek- id toe; geheimzinnige fluis- Atemmen in de nacht, een jkenkast die de toegang tot I geheime ruimte blijkt te i, de vondst van een lijk aan meer, een pistoolschot Itom, schrijver George Bat- I is niet vies geweest van rdadige effekten. aestal voorspelt dat niet zoveel Is. De betere thrillers zijn verhalen ■in dat horror-gedoe helemaal niet ladrukkelijk wordt gebracht. De i ning komt veel meer voort uit de der gebeurtenissen. En toch was daad aan het meer" geen beroerd want Batsen slaagde er in óók nog heel acceptabel, althans redelijk neel verhaal te brengen. Inzet ials altijd hing het succes voor het Étste deel af van kwaliteit en inzet de spelers. Daar mankeerde zater- weinig aan. UDI slaagde erin uit gelederen de personages te wer- die de respectievelijke rollen éan len, al moet direkt worden gezegd, de hele uitvoering nog wel wat er had gekund. Er waren vrij veel elingen als gevolg van onvoldoende innis en in zo'n thriller gebeurt dat auw op een ongelukkig moment, rdoor het publiek niet meer gespan- het verhaal volgt maar met min- s evenveel (maar heel andere) ining afwacht hoe de spelers het zullen brengen. Zaterdagavond len de toeschouwers het allemaal ies vaststellen, want niet alleen de gewone tekst maar ook het gefluister van de souffleur werd door de geluids installatie prachtig verstaanbaar gemaakt. Het is niet zo gelukkig dat de gevoelige microfoons hoog boven het toneel hangen. Want allerlei ongewen ste geluiden (vanachter de coulissen en zelfs vanuit de zaal) worden meever- sterkt. Om die reden wordt in film- en televisiestudio's, waar men met hetzelf de probleem zit, gewerkt met hengelmicrofoons die steeds zo dicht mogelijk bij de op dat moment aan het woord zijnde acteurs wordt gehouden. Een practischer (maar helaas kostbare) oplossing is toepassing van draadloze microfoons die de acteurs bij zich dragen. Versterking van het geluid van de tonelisten is overigens wel gewenst. In het verleden ging al menig stukje toneel de mist in omdat er achter in de zaal niets van te verstaan was. Met versterkt geluid kan ook veel beter worden geacteerd. Noodgedwongen hard praten, geeft veelal een onnatuur lijk effect. Spannend verhaal Het was dus geen slecht verhaal dat de toneelliefhebbers zaterdag meebe leefden. Centrale figuur is Ellen Clayton die lichamelijke en geestelijke schade heeft opgelopen van een verkeersonge luk dat haar overkwam en waarbij haar vader werd gedood. Zij worstelt met een schuldcomplex en weigert de ouderlijke woning, waar tal van zaken aan het verleden herinneren, te verla ten. In deze hooggelegen woning nabij het meer in de bergen, wonen verder moeder Clayton en de merkwaardige dienstbode Jenny. De komst van de verpleegster Pepper brengt veel veran deringen teweeg. Zij ontdekt allerlei merkwaardige zaken en al gauw blijkt dat zij terecht argwaan koestert. Het gaat veel beter met Ellen Clayton als zich ene dokter Phillips met haar bezig houdt, maar het duurt werkelijk tot de laatste zinnen van het stuk alvorens duidelijk wordt dat deze dokter een be drieger is, die het op het geld van de familie heeft voorzien en niet terug deinst voor een paar moorden. Zoals het betaamt in een goede thriller valt de verdenking in eerste instantie echter op andere personen, zelfs op de tijdelijk invallende Ellen, die op een haar na aan de dood ontsnapt. Zuster Pepper speelt een belangrijke rol in de ontknoping. De ploeg die Misdaad aan het meer" op de planken bracht Van links naar rechts: regis seur A. Poel, Nettie Jongejan, Aris van Zeijlen, Wim Tinholt, Judith Brusselaars 0n rolstoel), Ineke Reitsma en Fransje Wendrich. Zoals gezegd beschikte UDI over de juiste mensen voor dit spel. Een van de belangrijkste rollen was in handen van Ineke Reitsma, die zich uitstekend weerde als de vrolijke en doortastende verpleegster Pepper. Zij had er de vaart in en kon op momenten van woede of spanning lekker uitschieten. Ze vormde een fraai contrast met Fransje Wen drich, die zich als de huishoudster Jenny raadselachtig en macaber moest gedragen. Dat ging haar bijzonder goed af, tot en met het moment dat ze ster- haar voordracht, maar gaat soms iets te ver als zij nadrukkelijk en langzaam articuleert op momenten dat het echt niet zo nodig is. Een wat kortere rol had Aris van Zeij len als dokter Lane. Hij acteerde zeer bevredigend in een trant die hij zich blijkbaar zo eigen had gemaakt, dat hij er in zijn dankwoord aan het eind van het stuk gewoon mee doorging. Bijzonder goed deed Judith Brusse laars het als de zwaarbeproefde Ellen Clayton. Niet alleen was ze als type heel geschikt en was haar voordracht natuurlijk en genuanceerd, vooral de verandering in haar geestestoestand als gevolg van het optreden van „dokter" Phillips deed ze prima overkomen. Wim Tinholt speelde als de pseudo- dokter Phillips: eerst als de redder in nood en de geliefde van Ellen later als iemand die letterlijk over lijken gaat. Hoewel qua type minder geschikt bracht hij de niet eenvoudige rol toch zeer bevredigend. Poel stopt De regie was in handen van Dries Poel. Het was de laatste keer want Poel zet een punt achter zijn langdurige carrière als actief lid van UDI. Hij werd bij dit stuk geassisteerd door Annie Bonne. Souffleuse was Corrie Brucher. Zoals de mensen op de voorste vijf rijen konden horen, weerde ze zich geducht en verrichtte menige redding. Anneke Rienks had de grime verzorgd. Aan wachtmeester P. M. Rood van de Rijkspolitie heeft de gemeente een perceel bouwgrond in 't Horntje ver kocht, bestemd voor de bouw van een woning. Dinsdag 21 november, aanvang 14.30 uur, vergadert de gemeenteraad. De agenda luidt als volgt: 1. a. ingekomen stukken b. mededelingen. 2. Vaststelling over 1977 van de bedragen der gemeentelijke vergoeding voor het bijzonder gewoon lager onder wijs als bedoeld in artikel 103 van de Lager-Onderwijswet 1920. 3. Voorlopige vaststelling van de werkelijke uitgaven enz. van het open baar gewoon lager onderwijs 1977, alsmede de totalen van die uitgaven enz. over 1973 tot en met 1977. 4. Voorlopige vaststelling van extra vergoedingen voor de bijzondere scho len voor gewoon lager onderwijs in verband met besluit nr. 3. 5. Voorlopige vaststelling van de werkelijke uitgaven enz. van het open baar buitengewoon lager onderwijs over 1977, alsmede de totalen van die uitga ven enz. over 1973 tot en met 1977. 6. Vervallen. 7. Bespreking van het investerings plan voor 1979 tot en met 1981 8. Vaststelling van de begroting van de dienst gemeentewerken voor 1979. 9. Vaststelling van de begroting van de sociale dienst voor 1979. 10. Vaststelling van de begroting van het grondbedrijf voor 1979. 11. Vaststelling van de begroting van het sociaal werkverband De Bolder voor 1979. 12. Vaststelling van de gemeentebe groting voor 1979. 13. Wijziging van de gemeentebegro ting voor 1979. vend uit de geheime boekenkast tevoorschijn komt en nog net een paar woorden kan stamelen die zuster Pepper op het juiste spoor brengen. Ook Nettie Jongejan stelde niet teleur. Ze was best acceptabel als de niet onbemiddelde weduwe die een vriendschappelijke verhouding heeft met de arts Lane. Mevrouw Jongejan heeft een zeer correcte spreektrant bij Het ministerie van CRM heeft voor 1978 een bedrag van 725.000,— beschikbaar ge steld voor de instandhouding en uitbouw van landschappe lijke en cultuurhistorische waarden van het oude land van Texel. De gemeente zal dit geld gebruiken voor financiële tegemoetkomingen aan boe ren en andere bewoners van het buitengebied die bij bouw- aktiviteit zijn gebonden aan extra zware welstandseisen waardoor de gebouwen duur der uitvallen. ieder kopje vers. tweede kopje gratis. Vele verse lekkernijen uit eigen bakkerij. Den Burg, Hoogerstraat 4 De Koog, Dorpsstraat 18 Bij de gemeenteraad is opnieuw een protest ingediend tegen de acti viteiten van het Paracentrum Texel. Het is een brief van de bij de Ruige- dijk wonende heer H. van de Blaak, ondertekend door 25 andere Texe laars van de Ruigedijk, Postweg, Slufterweg en Hoofdweg. B. en W. hebben de raad voorgesteld de klacht ter nadere behandeling in hun handen te stellen. Aanleiding van de brief is het voorbe- reidingsbesluit dan onlangs door de raad werd genomen met de bedoeling het Paracentrum de mogelijkheid te bieden een definitief centrum op het vliegveld Texel te bouwen. De heer Van de Blaak en de andere onderteke naars zijn van mening dat alles in het werk moet worden gesteld om dat te voorkomen en dat de activiteiten van het centrum drastisch moeten worden teruggebracht. Verwijt De briefschrijvers stellen dat een groot deel van de geluidshinder rond het vliegveld afkomstig is van het Para centrum. Zij verwijten de raad dat volledig is voorbij gegaan aan het feit dat reeds in augustus 1976 tegen de ontwikkelingen een bezwaarschrift met 24 handtekeningen van omwonenden is ingediend. Volgens de heer Van de Blaak wordt de geluidshinder veroor zaakt door het voortdurend opstijgen en landen van het parachutistenvlieg tuig. Het optrekken tot de vereiste af- springhoogte gebeurt met vol motor vermogen. ,,De manier van vliegen komt tevens erg agressief over. De herrie waarmee dit gepaard gaat, wordt kilometers in de omtrek als hinderlijk ervaren, juist omdat het parachute springen zich afspeelt als het mooi rustig weer is, weer om lekker in de tuin te zitten. Elke dag wordt zo in stukken gescheurd door dit parachutis tenvliegtuig. Treft men het zo slecht dat één persoon toevallig nog een vrije val wil maken, dan zitten we met z'n allen nog langer in de herrie omdat het toestel dan naar een nog hogere af- springhoogte moet vliegen. Waarom moet het zo zijn dat niet-Texelaars uit binnen- en buitenland boven mijn hoofd hun herrie-hobby komen beoefe nen en daarbij ook nog eens de rust van duizenden vakantiegangers (rust en stiltezoekersI verpesten?", aldus de heer Van de Blaak. De politie wijst er nog eens op dat het verplicht is minstens dimlicht te voeren bij mist. Het is de afgelopen dagen opgevallen dat velen hiervan de noodzaak blijkbaar nog niet inzien. Bij potdichte mist houdt ieder zich aan deze regel maar bij twijfelachtig zicht rijden velen zonder licht of met stads licht. Als het zicht ook maar enigszins te wensen overlaat, dienen de lichten vol te branden. De gemeente had zelf voor dit doel al 725.000,- uitgetrokken zodat voor dit jaar een halve ton beschikbaar is. Het ministerie van CRM heeft zich bereid verklaard voor 1979 en 1980 ook een dergelijke subsidie toe te kennen, zij het onder voorwaarde dat de regeling in de praktijk bevredigend functioneert. Voor de gemeente Texel is het op zichzelf niet zo hoge bedrag van grote betekenis omdat daarmee vast staat dat CRM bereid is het door de gemeente ontwikkelde landschapsbeleid metter daad te steunen. Het ministerie houdt echter wel een slag om de arm door nadrukkelijk op te merken dat het thans om een experiment gaat. Evenals de provincie wil men zich nog niet binden aan een definitieve Bijdrageregeling in verband met de mogelijk verstrekkende financiële konsekwenties. Van de zijde van CRM werd al eerder bijzondere waardering uitgesproken voor het ge meentelijke initiatief. Het opdoen van ervaring met het opleggen van ver zwaarde welstandseisen acht het minis terie van veel waarde, ook in landelijk verband. Ook in Den Hoorn maakt Sint Nico iaas op officiële wijze zijn entree. Zaterdag a.s. om 15.45 uur wordt de Goedheiligman verwacht op de Diek. Vervolgens wordt een rondgang met muziek en drumband gemaakt, die ongeveer een half uur in beslag zal nemen. De Sint wordt daarna ontvan gen in dorpshuis De Waldhoorn waar alle kinderen uit Den Hoorn en omge ving welkom zijn. In de Jacob Daalderschool te Ooster end wordt vrijdagavond [aanvang 20.00 uur] een avond gehouden over het werk van de Koninklijke Noord- en Zuidhol landse Reddingmaatschappij en het Loodswezen. De heer Kalkman, docent aan de Helderse zeevaartschool zal spreken over het Loodswezen en de heer Bijl (schipper van de Helderse red dingboot] over de KNZHRM. De avond wordt georganiseerd door de Schoolvereniging Jacob Daalder (vroeger SOOS). Ook niet leden zijn welkom. De toegang is gratis maar er zal wel een kollekte ten bate van de KNZHRM worden gehouden. Gisteren heeft de trekking plaatsgehad van de eerste ronde van de St. Nico laasactie van de Winkeliersvereniging Den Burg. De hoofdprijs (waardebon van 7 1.000 - te besteden bij een der deelnemende winkeliers) viel op lot nummer 04678. De tweede prijs (7500,-) viel op lotnummer 15943 en prijzen van 7250,- vielen toe aan de bezitters van de lotnummers 049900 en 078295. Prijzen van honderd gulden waren voor de lotnummers 15942, 068213 en 83914 en prijzen van 725,- voor de nummers 31010, 049407, 66743, 069424, 47218, 13924, 01001 en 70974. De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Rei- zenboetiek Weverstraat 26, Den Burg. De waardebonnen moeten voor 31 januari worden besteed. WWVTX WN LEZERS BITTEN VEA»NTWOO«>EU»<t«© *N CX AEOWtTÏ Marian en Gerard, ik ben het met jullie eens dat het City theater blijkbaar op een ander publiek mikt. Tot dat pu bliek hoort ook de lagere schooljeugd. Hier een sterk staaltje van de heer Van Leeuwen: De film „Saturdaynight- fever" met John Travolta is (zo bleek ons bij informatie bij de Centrale Film keuringsdienst) toegelaten voor personen van 12 jaar en ouder. Maar in Den Burg heeft de film twee weken ge draaid voor alle leeftijdenll Dat is bedriegen van de ouders, die hun kin deren in goed vertrouwen naar deze film hebben laten gaan. De inhoud van deze film was beslist niet geschikt voor jongere kijkers. Meerdere ouders waren dan ook zeer verontwaardigd. Als ze dét geweten hadden! Mevrouw Kager, Pontweg 110, Den Burg. NASCHRIFT Desgevraagd vertelde Henk van Leeuwen ons het er roerend mee eens te zijn dat de film „Saturdaynight Fever" ongeschikt was voor kinderen. De film was onverwacht voor vertoning op Texel beschikbaar gekomen en in de haast lette Van Leeuwen niet op de leeftijdsgrens; hij nam aan dat het 'alle leeftijden' zou zijn omdat dit voor vrijwel alle dans- en muziekfilms geldt. ,,lk kan me heel goed voorstellen dat de mensen er zich aan hebben geërgerd en ik wil dan ook mijn excuses aanbieden voor deze fout. Het spreekt vanzelf dat zoiets geen tweede keer zal gebeuren" -Red. Onder auspiciën van de Bond voor Ouderen worden maandagavond in het dienstencentrum De Hollebol te Den Burg oude films van Texel gedraaid. Het zijn 16 mm films die in de jaren dertig werden vervaardigd door wijlen G.Joh. Duinker, de toenmalige redakteur van de Texelse Courant. Hij maakte repor tages van tal van gebeurtenissen uit die tijd. Eens per jaar werden de films in de bioscoop gedraaid en trokken veel pu bliek. De toegang is gratis; aanvang 19.30 uur. Donderdagavond werd ontdekt dat uit café Het Kompas in Den Hoorn een bedrag van 7360,— was gestolen. Er was die dag niemand thuis geweest. De dader moet zijn binnengekomen via de niet op slot zijnde balkondeur aan de achterkant van het pand. Bromfietser mevrouw W. werd gisterochtend gewond naar het ziekenhuis in Den Helder vervoerd, nadat zij in de polder Het Noorden een voetgangster had aangereden. Het gebeurde omstreeks 7.00 uur bij het kruispunt Schorrenweg-Stuifweg. De voetgangster liep rechts van de weg en was donker gekleed, waardoor de achteropkomende mevrouw W. haar te laat opmerkte. Ze raakte de voetgang ster (de 16-jarige scholiere J. J. Rozen- daal), verloor daardoor de macht over het stuur en kwam te vallen. De voetgangster bleef ongedeerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1