Cjroen c/jvartsjexeh in het harL, Wij geloven minder in prikkeldraad dan in voorlichting „Seizoenverhreding is uiterst noodzakelijk" rr Fridt Blanken in beschouwing Pakt: Parkeergelden worden verdubbeld Algemene beschouwing Texels Belang Rust- en stiltezoekers INBRAAK TESO-vergadering Verse mosselen. Havenrestaurant „Texel" DORPSCOMMISSIE SCHORT BESLUIT OP „WAT!KZEGGEN WOU..' Hoge opbrengst verkoopdag Uit de bocht gevlogen R1 e JAARGANG NR. 9331 rEXELSE DINSDAG 21 NOVEMBER 1978 COURANT dactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, sfoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, in Burg, telefoon (02220) 3543. igave: Langeveld De Rooy B.V., stbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs A11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. Het is te hopen dat de teruggang van het aantal toeristische over- chtingen in 1979 niet van blij'vende aard is of nog sterker doorzet. ;ze grote bron van inkomsten voor vele Texelaars in uiteenlopende idrijfstakken heeft onmiskenbare invloed op de welvaart van ons and", aldus Fridt Blanken van het Pakt in de algemene beschou- ng, die hij vanmiddag uitsprak tijdens de begrotingsbehandeling. Slanken voegde er aan toe dat de A,s gevo|g van de overspannen ieuproblemen die met de grote toeris istroom verband houden, niet afla ide zorg en aandacht eisen. ,,De fbaarheid is in sterke mate in het ding. De individuele vrijheid van de gcelaars en gasten dreigt steeds verder worden ingeperkt als het bedreigde luurlijke milieu dat eist. Die noodza- ijke bescherming kan op verschillen- manieren worden aangepakt: vanuit n dirigistisch-elitair standpunt of van een sociaal-educatief standpunt. Wij loven minder in prikkeldraad en meer jitbreiding van voorlichting; minder in gelegd verbod dan in meer betrok- nheid van iedereen bij de problemen n natuur en milieu". Slanken beperkte zich niet tot het grotingsjaar waarom het feitelijk gaat, lar blikte ook terug in het recente •leden. „Omzien zonder wrok en met Idoende zelfkritiek vraagt tijd, maar helpen helderheid te brengen", aarbij hij opmerkte dat het lopende ir nog voor ertige opschudding kan rgen en verwees naar de vergadering n 19 december a.s. die volgens hem lynamische mogelijkheden" bevat, elfs voor wijziging van delen van het anciële beleid 1979". Lichtpuntje Sprekende over de economische be- lansbronnen merkte Blanken op dat visserij nog steeds wordt bedreigd tar dat de gemeente daaraan weinig n doen. Voor een deel van de agrari- he bevolking vond hij het een licht- int dat de hogere overheid het belang in een bijdrageregeling voor hogere Jalstandseisen erkent. De prijsontwik- |ling in de schapenhouderij geeft reden ernstige ongerustheid. Hij vond dat It college van B. en W. zich nauw- lurig over de problemen aldaar op de pogte moet houden. oewel nog geen nieuw contract is gegaan voor de bouw van het uwe veerschip, heeft TESO besloten toch de vergadering van aandeel- uders te houden die aanvankelijk voor eerste helft van dit jaar was gepland, it gebeurt op vrijdag 8 december, om 00 uur in het Havenrestaurant op 't irntje. Dat laatste omdat hotel De Linde- iom-Texel niet beschikbaar is en het stuur de vergadering niet nog langer 1 uitstellen. Mensen met vervoersproblemen kun- in gebruik maken van een speciale bus e van de Elemert vertrekt en na afloop ik weer terugrijdt. De raad van commissarissen heeft isloten het aantal bestuurszetels weer vijf te brengen en heeft voor deze icature mevrouw T. Vlas-van der Vlies lorgesteld. Tijdens de vergadering zal orden ingegaan op de jongste ontwik- ilingen rond dé dubbeldekker. De al (ruime tijd geleden uitgekomen jaar ukken kunnen nog steeds door geïnte- sseerden worden afgehaald bij TESO bij een van de Texelse bankvestigin- in. iiiiiiiiiiMiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii lianaf vandaag weer geopend. Specialitertenrestaurant tel. (022261 310 bouwmarkt is de werkloosheid op Texel het afgelopen jaar niet erger geworden, maar werkgelegenheid blijft Texels zor genkind. Omzien naar nieuwe mogelijk heden blijft geboden. Jonge mensen met een beroepsvoorbereidende oplei ding voor een handvaardigheidsberoep komen doorgaans wel aan de slag, maar problrmrn geven de ongeschoolden en mensen met algemeen vormend onder wijs op lager niveau. „Onze fractie heeft enkele malen gesuggereerd uitbreiding van de werkgelegenheid in de sociaal- medische sector te bevorderen. De overigens zeer sympathieke plannen met het voormalige Maartenhuis zullen helaas weinig werkgelegenheid schep pen". Kraken Het kraken van woningen zei Blanken te zien als een symptoom van grote nood. Hij stond nu minder kritisch tegenover het woningbehoefte-onder- zoek, maar merkte op dat de praktijk de betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek zal moeten uitwijzen. Wat woningbouw betreft is grote haast geboden. Hij sprak waarderend over de aanpak in deelplannen zoals nu in Den Burg noord-west wordt toegepast. Als bijzonder naar bijverschijnsel van de woningnood signaleerde de Pakt-man de prijsopdrijving van koophuizen en de woekerhuren voor half-clandestiene on derkomens. Een snelle aanpak van het woningnoodprobleem neemt deze ver schijnselen de wind uit de zeilen. Bedrog De gemeente is genoodzaakt het onderhoud aan wegen over een langere periode uit te spreiden, een gevolg van het niet verkrijgen van kredieten uit het rijkswegenfonds. „Dit is zuinigheid die de wijsheid bedriegt", aldus Blanken. „Achterstallig onderhoud blijft onder houd dat nodig is en dat zelfs gevaar voor de verkeersveiligheid kan opleve ren". Blanken was vol lof over de uitbreiding van het fietspadennet, die ondanks de financiële problemen ook in het volgende jaar gewoon doorgaat. Het is vooral een belang voor de eigen Texelse bevolking. De fiets is „terug van weggeweest" en neemt weer een belangrijke plaats in als vervoermiddel. „Het is een uitstekende zaak dat de gemeente ondanks Bestek 81 kans heeft gezien zoveel kilometer fietspad voor de heisdeuren weg te slepen". Muziekschool Ongerust liet Blanken zich uit over het lot van het muziekonderwijs op Texel. Door de bezuinigingen moet de muziek school een deel van het gelag betalen. De school is ondergebracht in een miserabele behuizing en er is weinig uitzicht op verbetering. Er is nu tevens sprake van stilstand en dreigende ach teruitgang van het muziekonderwijs we gens gebrek aan geld. Ouders moeten een groter deel zelf gaan betalen. Ondanks de progressieve tariefstelling (ouders met een hoog inkomen betalen méér) dreigt muziekonderwijs elitair te worden, alleen weggelegd voor de beter betaalden. „Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van de muziekschool die bestemd is voor een zo breed mogelijke bevolkingsgroep". Sprekende over de gemeenschaps voorzieningen van Den Burg waarover binnenkort beslissingen moeten worden genomen, zei Blanken dat de fakt-frac- tie hotel De Lindeboom-Texel ziet als onmisbaar element voor het hart van Den Burg. „Voor het behoud van dit hart zal een financieel offer onvermijde lijk zijn. Voorwaarde is dat het gebouw een zekere rol speelt in het eilandelijke gemeenschapsleven. Zes ton ter deco ratie van een plein is wat veel van het Fridt Blanken: toerisme moet blijven goede". Wat betreft de oude Ulo merkte Blanken op dat uit de diepsnij- dende meningsverschillen een reële werkwijze naar voren zal komen waar door in 1979 een eental akkommodatie- problemen uitzicht op oplossing krijgt. Blanken betreurde het wel dat de beslissingen nog moeten worden geno men hoewel meer dan vijf jaar geleden al bekend was dat het gebouw beschik baar zou komen. Dankbaar jegens Wiegel Blanken stelde vast dat de kennisma king met de nieuwe burgemeester uit stekend is bevallen. „Dit geeft vertrou wen in de toekomst. Een bestuurlijke karakteristiek van onze burgemeester zou kunnen zijn: een echte democraat, maar wel een die houdt van spijkers met koppen. Het geeft ons progressieven aanleiding minister Wiegel althans voor één ding dankbaar te zijn Blanken klaagde over het gebrek aan ruimte in het raadhuis. De werkomstan digheden zijn op enkele afdelingen niet ideaal. Wat betreft de eventuele aan schaf van een computer merkte hij op dat eerst moet worden aangetoond dat de meerdere gegevens die deze compu ter kan verschaffen, ook inderdaad nodig zijn voor het dagelijkse werk en beleidsvoorbereiding. Blanken voorzag dat in 1982 verschillende kleine scholen van Texel in moeilijkheden komen. Het aantal leerlingen op de basisscholen zal nl. scherp dalen: met 400 op een totaal van 1500 thans. Spreker pleitte voor voorlichting in gemeenteverband op de basisscholen betreffende de mogelijkheden voor voortgezet onderwijs en vond dat dit het komende jaar al van de grond zal komen. Ook hoopte hij dat het LOM- onderwijs in 1979-'80 van start kan gaan op Texel en verder wilde hij de Schoolbegeleidingsdienst kritisch blij ven volgen om te bereiken dat een zo groot mogelijk rendement wordt ge haald uit de kostbare verbintenis met dit instituut. Kontakt met het basisonder wijs over wensen en verlangens t.o.v. de begeleiding is nodig. Het onderwij zend personeel moet de bouwstenen aandragen ter bepaling van het arbeids veld van de SBD. Het bestuur van de Stichting Dorps commissie Den Burg heeft het besluit om op te stappen opgeschort. Dat was het resultaat van een gesprek dat het bestuur gistermiddag had met burge meester Engelvaart. Deze beslissing betekent in de praktijk alleen dat is afgezien van het beleggen van een openbare vergadering waarin de func ties ter beschikking zouden worden gesteld. De dorpscommissie blijft in ieder geval tot 19 december (als de gemeenteraad opnieuw praat over de oude Ulo) bestaan, echter zonder enige activiteit te ontplooien. Met het Ulo- project houdt men zich dus niet bezig en ook niet met de Ouwe Sunderklaasvie- ring. „We nemen een afwachtende houding aan en zullen zien hoe men ons verder bejegent. Door het opstappen uit te stellen, hebben we het gemeentebe stuur een opening willen aanbieden", aldus een der bestuursleden. De gemeente zal de tarieven van de parkeerautomaat en de parkeermeters verdubbelen. Om een sluitende exploita tie van de parkeerkosten te krijgen zou een tariefsverhoging met 51,5% vol doende zijn maar dat levert dan een bedrag op van 70,38. In verband met de gebruikte muntsoort (kwartjes) moet dit bedrag naar vijftig cent worden afge rond. Deze verhoging mag echter alleen worden doorgevoerd als het ministerie van economische zaken ermee akkoord gaat, want in het kader van de inflatie- bestrijding is een verhoging met niet meer dan 314 toegestaan >-BISTEN VWANTWOOBDELUXNEO IAN OC «QMTl Tijdens de dinsdagmiddag in de Texelse gemeenteraad uit gesproken algemene beschou wingen heeft Jan van Asselt nogmaals benadrukt dat hij op het terrein van de recreatie de basisverbreding van het seizoen een noodzaak voor de eilandelijke economie be schouwt. Het Texels Belang-raadslid voegde er evenwel aan toe zijn zorgen te hebben omtrent de financiering van een en ander. Hij vond dat wat dat betreft nog zal moeten blijken in hoeverre de Texelse logiesverstrek- kers ervan overtuigd zijn. Het is vol gens Van Asselt onvermijdelijk dat zij in dit verband een financiële bijdrage zullen moeten leveren. Sprekend over het onderwerp Re creatie vroeg Jan van Asselt zich af wanneer er nu eindelijk eens concrete plannen op tafel zouden komen betref fende het Nikadelplan in De Koog. Hij zei hierbij te hopen dat de invulling van dit plan een gunstig effect op de sei zoenverbreding zal hebben. Fietspaden Van Asselt toonde zich verheugd over het feit dat de aanleg van het fietspad van Den Burg naar Oosterend niet al te lang meer op zich zal laten wachten. Aansluitend verzocht hij het college al het mogelijke te doen even eens het fietspad tussen 't Horntje en Den Hoorn te realiseren. Jan van Asselt vroeg B en W voorts een defini tief standpunt te bepalen over het tra- cée van het fietspad tussen Den Hoorn en Den Burg. Ten aanzien van de verkeersmaatre gelen in Den Hoorn vroeg Van Asselt het gemeentebestuur, mede naar aan leiding van de onlangs gehouden hoor zitting zo snel mogelijk met een uitge werkt plan te komen. Het Texels Belang-raadslid pleitte voorts voor een uitbreiding van de par-, keerruimte nabij het Hoornderslag waar, aldus Van Asselt, ,,'s zomers een onverantwoorde situatie ontstaat". Hij wees er op dat zelfs de politie en/of de ambulance soms onmogelijk bij het strand kunnen komen. Jan van Asselt Seizoen verbreding Omtrent de openbare voorzienin gen, zei Jan van Asselt van harte te hopen dat de aangekondigde cam pagne voor aansluiting van aardgas vruchten zal afwerpen: „Opdat we deze extra lastonpost volgend jaar niet weer op de begroting behoeven te zetten". Het raadslid nam het voorts op voor agrarisch Texel toen hij constateerde dat de uitvoering van de verdunnings regeling op de recreatieterreinen (zoals vastgelegd in het bestemmingsplan buitengebied) op gang is gekomen. Van Asselt verzocht het college bij het toekennen van vervangende ruimten aan de terreinexploitanten de agra rische gronden buiten schot te laten. Dijken en visserij Mede namens zijn fractiegenoot Daan Schilling uitte Jan van Asselt dinsdagmiddag zijn voldoening over het volgens plan verlopen van de dijkverho gingen. „Als het zo doorgaat zitten we in 1981 veilig", aldus Van Asselt. Wat betreft de havenfaciliteiten voor vissers wierp Van Asselt de vraag op wanneer B en W met plannen voor ver ruiming van de kaderuimte dachten te komen. Hij wees in dit verband op de „stillegregeling" die de minister nu weer denkt te moeten hanteren ten aanzien van de rondvisvisserij. Ten aanzien van de ruimtelijke ordening op Texel moest Van Asselt concluderen dat er in de afgelopen periode veel werk is verzet, maar dat er toch nog grote stapels werk liggen te wachten. Hij dacht daarbij met name aan de uitwerking van het Marsplan, dat nog steeds in een voorbereidend stadium is. Het Texels Belang-raadslid achtte het Marsplan het enige plan dat voor Texel nog soulaas biedt voor het bouwen van de .broodnodige wo ningen". Van Asselt: „In dit plan kan een flinke hoeveelheid woningen van een verschillend type gebouwd worden". In verband hiermee verzocht Van Asselt het college met klem de uitermate kostbare bollen- gronden aan de randen van dit ge bied zoveel mogelijk te sparen. Jan van Asselt zei van het college in het komende jaar tevens een standpunt ten aanzien van de andere dorpen te verwachten, waar alle bouwgrond momenteel uitgegeven is. Hij verzocht het college daarnaast de raad zo vroeg mogelijk te betrekken bij het zg. art. 11- gebied ten oosten van De Koog. Olie Volgens Jan van Asselt zullen bij een eventuele grote olieramp voor de kust van Texel de gemeentelijke financiën niet toereikend zijn om de schoon- maakwerkzaamheden te bekostigen. Hij vroeg B en W daarom of er mogelijk heden bestaan om in samenwerking met de andere betrokken gemeentes bij de rijksoverheid aan de bel te trekken. „Tot nog toe is men van hogerhand nog niet erg toeschietelijk geweest om de kustgemeenten bij te staan", meen de Van Asselt. (Lees verder op pagina 9] Naar aanleiding van het protest van de heer Van de Blaak waarvan de kern van zijn betoog valt te lezen in de Texelse Courant van dinsdag j.l. zou ik het volgende willen opmerken: Toen de heer Van de Blaak op Texel kwam wonen, had hij kunnen weten dat hier een Paracentrum is. Goed, de heer Van de Blaak woont hier dus en nu moeten meteen de activiteiten van het Paracentrum drastisch worden terugge bracht omdat meneer Van de Blaak niet meer rustig in zijn tuin schijnt te kunnen zitten en omdat al zijn dagen in „stuk ken worden gescheurd" door het para chutistenvliegtuig. Kijk meneer Van de Blaak, u treft het eigenlijk een beetje slecht met mij, want deze „persoon" maakt toevallig nogal eens een vrije val en dat zit u natuurlijk nog veel langer in de herrie omdat het vliegtuig naar een „nóg hogere" afspringhoogte moet vliegen. Maar meneer Van de Blaak, u zou toch moeten weten dat een Cessna- vliegtuig op 7.000 ft veel minder hoor baar is dan op „normale" hoogte (2.500 ft) d.i. de hoogte waarop static-liners worden gedropt. Maar ja, dat is u waarschijnlijk nooit opgevallen, u woont hier tenslotte ook al een half jaarl En dan vind ik het nogal discriminerend wat de heer Van de Blaak zegt over al die „niet- Texelaars" uit binnen- en buitenland die boven zijn hoofd hun „herrie-hobby" komen uitoefenen en daarbij de rust van duizenden vakantiegangers „rust- en stiltezoekers" zouden verpesten. Ik ge loof daar niets van. Ik denk en weet haast wel zeker dat veruit de meeste vakantiegangers het parachutespringen een leuke attractie vinden. Trouwens, parachutisten zijn óók rust- en stiltezoe kers. U moest eens weten welk een weldadige fluisterende stilte er heerst op 2.500 ft onder een parachute. Waarom gaat u het zelf eigenlijk niet eens proberen? 't Is weer eens iets anders dan in de tuin zitten. En mocht dat u niet erg aanlokken, gunt u ons dan onze hobby in de lucht. Wij gunnen u de uwe: in de tuin. W. Bakker, Hoornderweg 36, Den Hoorn. De verkoopdag die de Hervormde Zusterkringen Den Burg op 10 novem ber hebben gehouden, is een groot succes geworden. De bruto opbrengst (ten bate van de kerk) bedroeg f8.800, De naam van de pop was Mariska. Het aantal noten dat kon worden geraden was 166. De prijzen zijn inmiddels bij de win naars bezorgd. Er wordt op gewezen dat men ten bate van hetzelfde doel nog steeds sokken naar maat kan laten breien. Het adres: Thijsselaan 70. In de nacht van donderdag op vrijdag werd ingebroken in bar 't Steigertje te Oudeschild. Uit de kassa en uit een op de tafel liggende portemannee werd totaal 7100,— aan papiergeld meegeno men; het kleingeld bleef onaangeroerd. De dader is binnengekomen via een zijdeur, die exploitant Jaring Moll we gens een defekt aan het slot op een primitieve manier had afgesloten: door middel van een stok die tussen kruk en stijl was geklemd. Deze deur bleek de volgende ochtend open te staan. Deze inbraak houdt mogelijk verband met andere soortgelijke inbraken of inslui pingen in horecabedrijven. Omdat hij te hard reed met zijn Renault 5, vloog B.A.W. (23) uit De Koog in de nacht van zondag op maandag uit de bocht (ter hoogte van perceel 7) van de Emmalaan in Den Burg. Hij botste tegen een boom em moest met een gebroken been en pols met een extra boot naar het ziekenhuis worden vervoerd. W. bleek te hebben gedronken en onderwierp zich aan de bloedproef. In de auto zaten nog twee passagiers waarvan de 24-jarige A.K. uit Den Burg ter observatie naar „Park zicht" moest.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1