Cjroen 'ZwartsJexels in het hart omen ondernemers over de )rug voor sÊechtweercentrum"? TVO doet beroep op solidariteit Gasbedrijf start propaganda-aktie Texelse LOM-school nadert realisatie rHet is vijf voor twaalf 'l Buitenlandse valuta Westdorp: „We zijn optimistisctier dan ooit" rr' )e Mok krijgt nieuw legeringsgebouw Chauffeur Gerrit Schaap gehuldigd Musica Texla Glitterlampen ingenomen iminiiiiniiniiinmminnunmiifnH Verse mosselen. Havenreslauranl ..Texel" i JAARGANG NR. 9332 VRIJDAG 24 NOVEMBER 1978 dactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, ^lefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, en Burg, telefoon (02220) 3543. itgave: Langeveld De Rooy B.V., tostbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs Ml, per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. Ais de Texelse ondernemers er door het beschikbaar stellen van nanciële bijdragen en door nauwe samenwerking blijk van geven een eer goed geoutilleerd centrum voor slechtweervoorzieningen van de rond te willen helpen is er een goede kans dat ook het ministerie van RM of Economische Zaken over de brug komt. Er moet snel wat ebeuren, liever vandaag dan morgen". Aldus VVV-directeur Jaap 1 lekker in een verhandeling die hij dinsdagavond hield voor de leden an het Texels Verbond van Ondernemers in hotel De Lindeboom- ëxel. Dekker liet uitkomen dat het scheppen van eigen zwembaden l|n andere overdekte voorzieningen door individuele ondernemers is oe te juichen, maar dat een gezamenlijke aanpak, waardoor één root spectaculair project kan worden verwezenlijkt, veel beter is voor e toeristische toekomst van Texel. rol te vervullen bij deze plannenmakerij en zei dat hij met vijf andere prominen te" Texelaars al een commissie had gevormd die de zaken eerst op een rijtje zal zetten en dan zal beslissen of een professionele organisatie moet worden ingeschakeld voor een structuuronder zoek waaruit de haalbaarheid van de nieuwe aanpak moet blijken. Hoewel de aanwezige middenstan ders niet de indruk wekten reeds met de portemonnee klaar te staan, was er nauwelijks kritiek op deze gedachten te horen. Voor menigeen bleek het wel moeilijk te zijn de noodzaak van een andere aanpak als een totaal-Texelse zaak te zien. Het overdekte recrea tiecentrum komt zeker in De Koog omdat alleen daar gronden voor iets dergelijks beschikbaar zijn. Maar onder nemers in andere dorpen hebben het gevoel dat hun directe profijt dan niet zo groot zal zijn. De Recreatiestichting Texel is al volop bezig met het ontwik kelen van het plan, maar verschillende aanwezigen lieten blijken alleen te willen meebetalen als ze volop inspraak zou den krijgen. Door voorzitter C. Graaf van de Recreatiestichting werd toege zegd dat dit inderdaad zal gebeuren zodra iets op papier staat waarover gepraat kan worden. Algemene ontwikkeling In meer algemene zin werd over recreatieve ontwikkelingen gesproken door drs. J. A. M. Zom, directielid van het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT). Hij ging uitvoerig in op de ontwikkeling van het vrijetijdsgedrag in Nederland in de afge lopen 20 jaar waarbij o.m. als feit naar voren kwam dat de vakanties in die periode 33% langer zijn geworden, maar dat de vrije tijd buiten die perioden nauwelijks is toegenomen. Wellicht komt daar binnenkort verandering in als verkorting van de werktijd wordt door gevoerd om tot een betere verdeling van het werk te komen. Het overheidsbeleid (van CRM) heeft tot dusver vooral steun gegeven aan dagrecreatieve voorzienin gen en niet aan de verblijfsrecreatie, iets waar het NRIT verandering in zou willen zien. De prognoses voor de komende jaren geven aan dat de hoofdvakanties Die toekomst ziet er anders niet zo best it want zij blijft dan afhankelijk van een levallig gunstige vakantiespreiding en looi zomerweer. Als Texel gedurende et hele jaar een flink aantal recreanten an trekken moet er voor de mensen en Doral voor de kinderen onder hen meer beleven zijn dan thans het geval is. let dergelijke voorzieningen wordt het eel eenvoudiger om Texel op een meer gressieve wijze dan tot dusver gebeurt, „verkopen" en de gemiddelde bezet- ng van de recreatie-onderkomens aan- enlijk te verhogen. Voor de bijeenkomst in hotel De Lin- eboom-Texel bestond grote belang- lelling. Het was volgens TVO-voorzit- ïr Cor de Wit duidelijk dat de winkeliers n andere ondernemers zijn gaan na- enken over de achteruitgang die het lerisme het afgelopen jaar te zien heeft egeven en dat zij rijp worden voor het irengen van offers om nieuwe wegen te unnen inslaan. Somber t Dat moet dan wel gauw gebeuren rant als de tendens van het afgelopen eizoen doorzet kunnen die offers niet neer gebracht worden. Dat laatste werd evestigd door directeur R. Veenstra van Ie Rabo-bank die zijn gehoor liet weten lat het die kant inderdaad opgaat. „Uit i Ie stroom van gegevens die ik dagelijks inder ogen krijg, blijkt dat het vijf voor waalf is. Wij moeten straks de liquidi- eitstekorten financieren en komen niet neer toe aan kredieten voor verbetering ran de akkommodatie. We moeten de oppen bij elkaar steken om deze ontwikkeling te keren". De Rabo-man kondigde daarop aan lat zijn bank voornemens is een aktieve Het amfibisch oefenkamp Texel krijgt en nieuw legeringsgebouw. Het wordt en omvangrijk complex (20 x 72 neter) in twee verdiepingen, voorzien ian een plat dak. De kosten zijn 4 leraamd op 2,4 miljoen gulden. Gedeputeerde Staten hebben een ver jaring van geen bezwaar afgegeven vaardoor de gemeente Texel de bouw vergunning kan afgeven. Toestemming van de provincie was nodig omdat het iestemmingsplan Buitengebied nog liet onherroepelijk is. Tegen de bestem- ning „militair terrein" is bij de Kroon tamelijk bezwaar ingediend door de Werkgroep Landschapszorg Texel en de Landelijke Vereniging tot Behoud van Je Waddenzee. De provincie is echter ran mening dat in ieder geval binnen ien jaar niet kan worden gerekend op len bestemmingsverandering van het Wok-terrein, terwijl de bouw van een lieuw legeringsonderkomen zeer urgent s. De mariniers zijn thans nog gelegerd n enkele bouwvallige nissenhutten die rolgens de overwegingen van GS in stortingsgevaar vertonen en onvoldoen- le bestand zijn tegen slecht weer. Het nieuwe legeringsgebouw wordt gereali seerd in opdracht van de Rijksgebou wendienst. Overzicht van de raadszaal tijdens de begrotingsbehandeling. De heer Gerrit Schaap (52) uit Oude- schild vierde zijn zilveren jubileum als chauffeur in dienst van bouwmaterialen- handel J. C. Rab B.V. De heer Schaap heeft zich in de afgelopen 25 jaar laten kennen als een plichtgetrouw medewer ker die zeer zorgvuldig omging met het hem toevertrouwde kostbare materiaal. Sinds 1961 (toen Rab een betonmortel- centrale kreeg) is hij chauffeur op de betonauto en is daardoor een bekende verschijning op vrijwel elke plek op Texel waar wordt gebouwd. Tijdens een bijeenkomst in hotel De Lindeboom-Texel in het bijzijn van on der meer het andere personeel van Rab, zette directeur B. Rab zijn jubilerende medewerker in de bloemetjes na zijn verdiensten te hebben geschetst. Hij overhandigde de oorkonde met medaille van de Vereniging van Bouwmaterialen- handelaars in Nederland. Ook kreeg Schaap de gouden ANWB-speld omdat hij in genoemde periode geen enkel ongeluk heeft veroorzaakt. Namens het personeel overhandigde de heer B. van Elk enkele practische geschenken. Het amateurorkest Musica Texla kan dinsdag a.s. niet over het fanfarege bouwtje beschikken. Men komt dan bijeen in de muziekschool in de Park straat. In tegenstelling tot mededelingen die in de raadsvergadering zijn gedaan, zal de gemeente niet actief meewerken aan de propaganda-actie die het Gasbedrijf Texel gaat voeren. Het inschakelen van ambtenaren bij het persoonlijk opzoeken van de mensen in de avonduren, stuit op bezwaren. Een van de problemen is dat de ambtenaren onvoldoende techni sche kennis hebben om de mensen alles te kunnen vertellen over de aansluitings mogelijkheden. Dat neemt niet weg dat de gemeente in principe wel bereid is propaganda voor aardgasaansluiting te voeren. In dat opzicht is er dus wel wat veranderd; tot dusver wilde de gemeente geen reclame maken om de plaatselijke leve ranciers van olie niet in de wielen te rijden. Over welke vorm de gemeente lijke propaganda krijgt, moet nog wor den beslist. Brochure Het Gasbedrijf is inmiddels met de propaganda gestart. Er is een brochure met informatie gestuurd aan alle 1500 Texelaars die nog niet zijn aangesloten maar dat redelijkerwijs wel zouden kunnen doen, omdat ze zich binnen een zekere afstand van een transport- of distributieleiding bevinden. Bezoek aan huis wordt te kostbaar en te omslachtig gevonden. Bij de brochure is een antwoordkaart gevoegd die ongefran- keerd kan worden teruggestuurd en waarmee vrijblijvend prijsopgaaf kan worden gevraagd. In de brochure wor den de voordelen van aardgas ge noemd. De nadruk ligt daarbij niet op het steeds kleiner wordende prijsvoor deel maar op het milieuvriendelijke karakter, het gerief en het voordeel dat aardgas in Nederland wordt gewonnen waardoor de aanvoer ten behoeve van woningverwarming niet door internatio nale verwikkelingen kan worden belem merd terwijl er ook op kan worden gerekend dat aardgas gedurende nog wel dertig jaar beschikbaar zal zijn. Een voordeel is ook dat men geen eigen opslagtank nodig heeft en dat de betaling over het hele jaar wordt ge spreid. Overigens is er ook op dit moment nog steeds prijsvoordeel. Als in een gemiddelde woning aardgas wordt gebruikt voor verwarming, koken en warmwatervoorziening is het voordeel ongeveer 7500,— per jaar. Door snel aan te sluiten kan daarvan worden geprofiteerd (hoewel dit prijsverschil veelal wordt teniet gedaan door de lasten van de investeringen). In de folder wordt niet alleen de prijs van aardgas met olie vergeleken, ook de aansluitkosten passeren de revue. Voor een gemiddelde woning binnen de bebouwde kom kost de aansluiting 7590, maar daar komen de kosten van de leidingen in het huis nog bij: gemid deld 7350,— tot 7500,— alsmede de kosten voor ombouw of vervanging van apparatuur. Wat laatstgenoemde kos ten betreft wordt men verwezen naar de erkende installateur. Het gemeentebe stuur verstrekt desgewenst een lening (maximaal 10 jaar tegen 8%%) ten hoogste 73.000,— ter financiering van deze kosten. steeds meer in het buitenland doorge bracht zullen worden. Binnenlandse gebieden als Texel zullen het dus steeds meer van (lange) weekenden en kleinere •vakanties buiten de zomerperiode moe ten hebben. Verwacht wordt ook dat de thans al zeer grote belangstelling voor tent, caravan en bungalow nog zal toenemen terwijl de animo voor hotels en pensions gelijk blijft. Dat geldt zelfs voor de mensen die er slechts voor korte tijd op uit trekken. Wat de verdeling van de verschillende akkommodatievormen betreft wijkt Texel nogal af van het vasteland. Elders is bijv. het aantal vaste staanplaatsen voor (sta)caravans zoda nig explosief uitgebreid dat voor passan ten nog maar 20% van de ruimte beschikbaar is. Een goede verhouding, aldus drs. Zom, zou half om half zijn. Een ander belangrijk feit is dat de eisen die aan de voorzieningen van recreatie-onderkomens worden gesteld steeds hoger worden. Douche, bad, koelkast worden als vanzelfsprekend (lees verder pagina 2) Als gevolg van berichten over, de ge varen, die kunnen ontstaan bij het gebruik van zogenaamde glitterlampen ziin op het politiebureau van Den Burg in totaal 7 exemplaren ingeleverd. Zoals bekend kunnen dergelijke lampen bij breuk onder meer een gevaarlijk gas gaan produceren. Westduitse marken 100 7107,25 Belgische francs 100 7 6,61 Franse francs 100 7 46,25 Zweedse kronen 100 7 45,75 Zwitserse francs 100 7119,50 Deense kronen 100 7 37,75 Amerikaanse dollars 1=7 2,05 Engelse ponden 1 7 3,96 Oostenrijkse schillingen 100 7 14,76 Italiaanse lires 10.000 7 23,00 Blijkens uitlatingen die wet houder Jaap Westdorp dinsdag middag in de gemeenteraad deed heeft het er alle schijn van dat met de aanvang van het volgende schooljaar op Texel een LOM- schooltje zal draaien. Westdorp deelde mee dat men mo menteel besprekingen voert met de in spectie van het buitengewoon onderwijs en dat men daar de zaak positief benadert. „We zijn optimistischer dan we ooit geweest zijn". Het probleem is volgens Westdorp het inpassen in de bestaande situatie. De inspectie denkt e" over een lokaal van de Beatrixschool voor LOM-onder- wijs te bestemmen. Een volledig zelf standige LOM-school wordt onmogelijk geacht. Invoegen Bij de discussie die zich rond dit onderwerp ontspon pleitte het CDA- raadslid Piet Zegers er voor het LOM- onderwijs toch op een andere plaats te situeren. Hij zei van mening te zijn dat wanneer men de kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden op de Beatrix school plaatst, de kinderen tegenover de omgeving toch als leerlingen van deze school worden beschouwd. „En we willen deze kinderen juist een aparte school geven", meende de heer Zegers die nadrukkelijk op de goede kanten van de Beatrixschool wees maar deze voor LOM-kinderen ongeschikt achtte. Hij toonde zich dan ook een groot voor stander van het invoegen van een LOM- klas bij een van de andere scholen. Om aan te tonen dat hij niet alleen voor eigen parochie wilde preken (de heer Zegers is onderwijzer aan de Jozef school) voegde hij er aan toe dat hij er eventueel zelfs voor zou zijn het LOM- onderwijs, indien mogelijk, bij de open bare Thijsseschool te voegen. „We willen allemaal het beste voor de kinde ren en moesten beslist niet vergeten dat LOM-kinderen sommig onderwijs best aan een gewone lagere school kunnen volgen. Het gaat juist om bepaalde zwakke zaken, zoals lezen of schrijven, waarmee ze problemen hebben. Lessen zoals gymnastiek, muziek en handen arbeid kunnen ze bijvoorbeeld best met kinderen van de „normale" lagere school volgen", aldus de heer Zegers. Integratie In zijn beantwoording over onderwijs- aangelegenheden zei Westdorp op een vraag van het WD-raadslid Barendregt dat er momenteel een groeiperiode aan de gang is waarin het onderwijs moet komen tot een integratie van het kleu ter- en basisonderwijs. Het is volgens de wethouder de bedoeling dit tegen 1983 in kannen en kruiken te hebben. Westdorp was het in het geheel niet eens met de opmerking die Barendregt in zijn algemene beschouwing had gemaakt over de noodzakelijke matigin gen op sociaal-cultureel gebied. Hij rekende voor dat Texel vergeleken met verschillende landelijke niveaus beslist aan de lage kant zit". „Wat betreft de bijdrage aan de sporthal zitten we in de landelijke middenmoot en bij de muziekschool een beetje hoger maar bij de rest geven we beslist minder uit dan andere vergelijk bare gemeentes", meende Westdorp. Over het geheel genomen zei hij er voor te zijn de huidige kostenfactoren te handhaven. Reagerend op Daan Schil ling die wilde weten hoe de gemeente het verlies op bijvoorbeeld de sporthal dan wil rechtbreien zei de wethouder dat er onlangs opnieuw een prijzenaan- passing was geweest. Miserabel Ingaand op een vraag van Fridt Blanken die had geconstateerd dat de muziekschool over een „miserabel on derkomen" beschikt zei Westdorp dat het college wat dat betreft wel plannen heeft. Hij verwees evenwel naar de raadsvergadering van 19 december waarin de akkommodatieproblema- tiek nogmaals aan de orde zal worden gesteld. Westdorp was het er niet mee eens dat de muziekschool steeds meer uit zou groeien tot een elitair gezel schap. Hij meende dat de kwaliteit voorop staat en dat leerlingen waarvan op een gegeven moment duidelijk is dat ze bij het bespelen van een bepaald instrument echt niet verder komen echt wel wordt gezegd dat ze beter zouden kunnen stoppen. De wethouder voegde er nog aan toe dat Texel een muziek school heeft waarop landelijk gezien veel leerlingen uit de laagste maatschap pelijke groeperingen zitten. Wat betreft de door Fridt Blanken uitgesproken vrees dat de kleine scholen op Texel mettertijd in de problemen komen omdat het aantal leerlingen te ver terugloopt zei Westdorp niet bang te zijn. Hij meende dat het allemaal tot de jaren 1982-'83 wel goed zit en dat de huidige tweemansscholen in ieder geval tot dan toe de grens van 27 leerlingen zullen halen. (Tot 27 leerlingen betekent een 1-mansschool Red.). Westdorp was het met Rienstra eens dat er bij de centralisatie van welzijns zaken een brede discussie zal moeten plaatsvinden. Hij stelde zich achter het CDA-standpunt om hierover een doel stellingennota uit te brengen waarover zowel de raad als het particulier initiatief hun mening zouden kunnen geven. Hij gaf hierbij te kennen dat de raad ook volgens hem het budgetrecht heeft maar dat inspraak ten opzichte van de beschikbare gelden eveneens moeten kunnen plaatshebben. Tenslotte merkte wethouder West dorp hierover op dat Den Haag de gemeente wel in de gelegenheid moet stellen de plannen allemaal uit te voe ren. ra Specialiteitenrestaurant tel. (02226) 310

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1