Cjrocn 2rwartsJexeU in het hart Onderscheid tussen normale en extra eisen van welstand bijdrageregeling ontmoet nog veel wantrouwen College belooft meer duidelijkheid Texelse melkkoe nu top van Nederland Vijf ontslagen bij Zuivelfabriek 2000 Nog hogere produktie verwacht I 5 en Aan het beleid dat B en W momenteel ont- kkelen ten aanzien van de toepassing van zg. bijdrageregeling, zitten veel haken en Het college heeft een ontwerp voor n regeling op papier gezet en de gemeente- ad uitgenodigd er in de eerstvolgende ver- dering kommentaar op te geven. Het thans tafel liggende ontwerp is nog niet de defi nitieve mening van het college; de regeling )rdt herzien als opmerkingen vanuit de mmissie ruimtelijke ordening of de gemeen- aad daartoe aanleiding geven. De commis- ruimtelijke ordening is al aan het woord weest en naar aanleiding daarvan zal de re ling op zijn minst van een duidelijker uitleg )rden voorzien. In ieder geval wil het illege (dat formeel bevoegd is de regeling nder bemoeiing van de raad uit te werken) :h door de gemeenteraad gedekt voelen /orens zij er de praktijk mee ingaat. Verse mosselen. Havenrestauranl „Texel" Politie hield winkelcontroles Shovel beschadigde personenauto Ongenode gast aangehouden XXI (02220) Bel voor takelwagen Aris van Boven Groeibriljantring jw R me JAARGANG NR. 9334 EXELSE VRIJDAG 1 DECEMBER 1978 COURANT Jactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, loon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Burg, telefoon (07220) 3543. jave: Langeveld De Rooy B.V., ftbus 11, Den Burg, telefoon (07770) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. in ook daarna is het best mogelijk dat de praktijk de beste rmeester blijkt en de regeling verder wordt aangepast. Het is i allemaal nog lang niet definitief en dat komt omdat het om i in den lande unieke regeling gaat. Nooit eerder is iets der- ijks toegepast. Het experiment wordt door de lande- e autoriteiten (onder meer van CRM en Landbouw) met in- esse gade geslagen om er voordeel mee te doen als ook >r andere landschappelijk waardevolle gebieden in het land lelingen moeten worden getroffen, die het mogelijk moeten ken dat bestaanszekere landbouw of andere economische iviteit wordt bedreven zonder dat het landschap al te zeer rdt aangetast. De veestalling van de heer J. J. Zijm aan de Leemkuil. Het bouwwerk heeft twee kappen, waardoor de „massanaast de bestaande monumentale stolp minder groot lijkt; de dak helling is 30 graden en het beton is gedeelte lijk met hout bekleed. hier ligt toch de conflictstof. Want wat moet precies worden verstaan onder „extra eisen van welstand"? Elk ge bouw, ongeacht de plaats, moet aan welstandseisen voldoen. Die eisen worden gesteld door B. en W., waarbij advies wordt gevraagd van de Stichting Noordhollandse Wel standscommissie, een orgaan waarin twee Texelaars (de heren P. v. d. Hoeven en L. J. Weijdt) zitting hebben naast twee mensen uit Den Helder en een uit Callantsoog. De naar verhouding sterke Texelse afvaardiging is gerecht vaardigd omdat op Texel zeer veel wordt gebouwd. Van Den Helder, dat vijf keer zoveel inwoners telt, worden per jaar evenveel bouwaanvragen be handeld als van Texel) De aard van de conflictstof wordt duidelijk als men weet dat bij het bepalen van de normale eisen van welstand reeds rekening wordt gehou den met de omgeving. (Dat de praktijk lijkt uit te wijzen dat dit juist niet het geval is, doet aan dit feit niets af). Het is dus niet zo eenvoudig om te bepalen wat extra eisen zijn. Zodat het niet is uitgesloten dat het college hoge eisen gaat stellen, doch deze als normale eisen beschouwt en er dus geen ver goeding voor beschikbaar stelt. Welstandsproblemen waren altijd al moeilijk, want in tegenstelling tot de eisen die een bestemmingsplan stelt is welstand een kwestie van persoonlijke smaak. Er zijn geen vastgelegde nor men. B. en W. houden zich dan ook meestal aan het advies dat van de Welstandscommissie komt, maar ook die commissie bestaat uit mensen met een aan stemmingen onderhevige eigen smaak. Die smaak sluit in ieder geval niet aan bij de smaak van het publiek want anders zouden in de loop der jaren niet zoveel bouwsels zijn ontstaan die „iedereen" lelijk vindt. „Bestuurlijk en administratief-juridisch bestaat er grote behoefe aan normering van welstands- eisen", zo drukken B. en W. keurig ambtelijk hun onvrede over deze situatie uit. Scheiding B. en W. zouden dus bevoegd zijn alle eisen van welstand buiten de bijdrage regeling te laten vallen, maar zij geven er blijk van te beseffen dat dit niet door de gemeenteraad zou worden gepikt en hebben dan ook een poging gedaan scheiding aan te brengen tussen norma le welstandseisen en de zg. nadere eisen die voor het landschappelijk kwetsbare oude land van Texel gelden. Deze nadere, verscherpte eisen komen voort uit de aan de op grond van planologi sche motieven aan de gronden en opstallen in het oude land gegeven bestemmingen, met de daarin voorko mende landschappelijke, kuituur-histori sche en natuurlijke waarden. Dus: als de genoemde „beschermde" bestemming niet zou zijn gegeven, zouden de nadere welstandseisen niet worden gesteld. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Specialiteitenrestaurant tel. (022261 310 llllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllll B. en W. zeggen dat zij voornemens zijn op het oude land alleen gebouwen toe te staan waarvan de wanden en gevels worden uitgevoerd in metselwerk of hout. Zij vinden verder dat de bijdrageregeling (die zij „stimulerings regeling voor het welstandsniveau" noemen) moet inhouden dat het inves teringsbedrag voor een bedrijfsgebouw dat voldoet aan de te stellen eisen, na aftrek van de bijdrage van het gemeen tebestuur, gelijk of lager komt te liggen dan een bedrijfsgebouw dat niet aan de eisen voldoet, zoals een kale beton- schuur. Om een grondslag te leggen voor de stimuleringsregeling, zijn de kosten per m2 vergeleken van wanden en gevels van bedrijfsgebouwen uitgevoerd in betonelementen, hout zonder isolatie, halfsteens metselwerk en metselwerk met spouw. Het college stelt zich voor in de meerkosten verbonden aan de uitvoering in hout, halfsteens metsel werk en metselwerk met spouw een bijdrage te geven die in een oplopend bedrag per vierkante meter wordt uitge drukt. Het college heeft laten blijken de voor de hand liggende methode om toch een betonschuur te bouwen maar deze te bekleden met houtdelen niet erg (lees verder pagina 2) Verscheidene winkeliers in Den Burg en in De Koog hebben in de loop van woensdag een proces-verbaal gehad wegens overtreding van de winkel sluitingswet. Volgens een sinds 1 november van kracht zijnde verorde ning moeten alle winkels voorzien zijn van een nabij de toegangsdeur opge hangen kaart waarop de openingstijden zijn vermeld, voorzien van een gemeen telijk stempel. De politie spoorde door middel van verfsporen de bestuurder op van een shovel die in het afgelopen weekeinde was doorgereden nadat hij een langs het Schilderend geparkeerde personen auto had beschadigd. De auto, eigen dom van mevr. P. uit Zwolle, liep hierbij een flink aantal krassen op. Wanneer de aanrijding heeft plaatsge vonden, is niet precies vast te stellen, omdat de shovelbestuurder (R.D uit Den Burg) beweert niets van de aanrij ding gemerkt te hebben. Mevr P. ont dekte de schade pas maandagmorgen. Het bestuur van de C.V. Noordholland heeft dinsdag vijf werknemers van de zuivelfabriek De Eendracht ontslag aange zegd. Het gaat om een meisje op het laboratorium, twee mensen uit de kaasmakerij en twee mensen uit het kaaspak huis. Het personeelsbestand van De Eendracht wordt daarmee gebracht op 25 man, exclusief de chauffeurs. De inkrimping stond een jaar gele den al vast en was onder het personeel bekend. Het bestuur van de CV Noord holland hoopte dat de afvloeiing zich zou voltrekken zonder gedwongen ont slagen. Het personeel werd dan ook aangeraden naar ander werk uit te zien. In de andere bedrijven van de CV Noordholland (dus op het vasteland) is werk genoeg, maar niemand voelt er voor naar deze functies te solliciteren. Keus Het bestuur stond voor de pijnlijke taak uit te maken wie van de 25 werk nemers moest worden ontslagen. Het zijn nu mensen geworden die het beste kunnen worden gemist, maar die toch een redelijke kans hebben ander werk te vinden. Het ziet er overigens naar uit dat de vijf met hun ontslag geen genoegen zullen nemen. Voor de overige werknemers is er geen acuut ontslaggevaar daar 25 man het minimum is waarmee de fabriek kan draaien. De politie slaagde er dinsdagmiddag in de man aan te houden, die met name in Oudeschild een aantal vrou wen de stuipen op het lijf had gejaagd door met allerhande smoesjes te pro beren hun woningen binnen te komen. Het bleek de uit Den Helder afkom stige N. van V. te zijn, die zich in zijn woonplaats ook al herhaalde malen aan een dergelijk optreden had schuldig ge maakt. Van V. kon worden opgepakt na een telefoontje van een oplettende inwoner van Oudeschild. Hij is 's avonds op de boot naar zijn woon plaats gezet. 'oor wie het nog niet weet: de rageregeling maakt het mogelijk fi- ciële vergoedingen uit te keren aan ren (en andere bewoners van het engebied) die als gevolg van de Ischappelijke eisen duurder moeten wen dan voor hun bedrijfsvoering dzakelijk is. Want de vormen en terialen die worden toegepast bij ouwen die het publiek „landschap- ik verantwoord" vindt zijn in een lern bedrijf nu eenmaal onpractisch, lodig duur en soms ook slechter dan bijvoorbeeld gebouwen van be- martien van de wetering Speciaal ziekenvervoer per taxi. Laagste tarief. tonelementen. Van de boer mag niet worden verwacht dat hij hogere kosten maakt dan zijn collega's elders in het land omdat het publiek en overheid die ouderwetse gebouwen mooi vinden. Als de gemeenschap dat zo graag wil, moet zij er ook maar geld voor over hebben. Want anders zou de concurrentiepositie van de Texelse boer (die thans dank zij de gunstige agrarische structuur van het eiland helemaal niet slecht is) worden aangetast. J. Koolhof van de rijksland- bouwvoorlichtingsdienst en lid van de commissie Ruimtelijke Ordening zei: „Een koe of een aardappel wordt geen cent méér waard als gevolg van zo'n mooie landschappelijke schuur". Kool hof wilde dan ook dat alle extra bouw kosten die de agrariërs van het oude land van Texel (het overgrote deel van het eiland) moeten maken, volledig worden vergoed. Dat lijkt voor de hand liggend en in de geest van de wensen die de gemeente raad uitte bij de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied, maar Nergens anders in Nederland hebben melkkoeien een hogere productie dan op Texel. Aldus blijkt uit de ranglijst van de ge middelde melkproduktie van de Fok- en Controleverenigingen. Texel deelt zijn eerste plaats met Blokker-Westwoud In 1979 bedroeg de gemiddelde melk produktie van de 3.849 gecontroleerde melkkoeien op een leeftijd van 4.04 jaar 5.798 kg melk met 4.17% vet en 3.42% eiwitin 308 dagen. In totaal werden 1.429' vet en eiwitgrammen geleverd. Vergelij ken we dit met 1976-'77 dan blijkt de produktie met 135 kg gestegen te zijn met 59 vet- en eiwitgrammen meer. Gaan we terug naar 1968 dan is sprake van een produktiestijging van ruim 1.000 kg melk per koe. De produktie in 1968 was van de gecontroleerde melkkoeien 4.781 kg melk met 4.02% vet en 3.32% eiwit. Ook in de melkfabriek blijkt dat de produktie is gestegen. In 1970 werd daar 20 miljoen kg melk verwerkt. In 1978 zal de hoeveelheid meer dan 30 miljoen kg belopen. Dit is een stijging van 50% in 8 jaartijd. Oorzaken Eerste oorzaak van deze stijging is het vakmanschap van de Texelse veehou ders, zo verzekerde ons landbouwvoor- lichter J. Koolhof. Per bedrijf zijn er nog grote verschillen in de produktie per koe en hebben de meeste boeren het vak goed in de vingers. Verzorging en voeding spelen daarbij een uiterst ge wichtige rol. Over het algemeen is op Texel sprake van goed grasland dat door juiste bemesting tot redelijke opbreng sten leidt. Het van dit grasland afkom stige ruwvoer is ook van goede kwaliteit in vergelijking met andere delen van Nederland. Mede door de jaarlijkse droogtepe rioden heeft de Texelse veehouder het grasland regelmatig moeten vernieu wen. Dat heeft extra kosten met zich meegebracht maar daarvan zijn ook de vruchten geplukt in de vorm van record- hoeveelheden melk. Stieren Ook de topstieren waarover het K.I.- station Texel beschikt hebben een be langrijke bijdrage geleverd aan de pro duktiestijging per koe. Een juiste keus uit stieren met bekende vererving, heeft nakomelingen opgeleverd met een erfe lijke aanleg voor grote produktie en hoge gehaltes aan vet en eiwit. Verhoudingsgewijs staan op Texel ook veel nieuwe stallen die ook invloed hebben gehad op de produktie per dier. Met de daarin voorkomende doorloop- melkstallen is de krachtvoergift per dier niet achtergebleven. Nog meer stijging Het ziet er naar uit dat de stijgende tendens zal doorzetten, onder meer als gevolg van het gunstige groeiseizoen 1978. De produktie per melkkoe zal in 1979 bij het afsluiten van de lijst dicht in de buurt van de 6.000 kg komen. De kans is groot dat de Texelse fok- en controle vereniging met zijn gecontroleerde koeien deze grens als eerste zal passe ren en dat belooft een bijzonder feeste lijke gebeurtenis te worden voor de Texelse landbouw omdat het als een grote prestatie kan worden aangemerkt. Vooral als in aanmerking wordt geno men dat de Texelse veehouders in de zomer te kampen hebben met droogte perioden waardoor de grasgroei geheel tot staan komt. Beregening, zoals in andere delen van het land is niet toegestaan en ook niet mogelijk. Als er geen gras groeit moet ruw- en kracht voer worden bijgevoerd. Toekomst? Op langere termijn is het echter niet uitgesloten dat de fabriek geheel zal verdwijnen. Het bestuur van de CV Noordholland denkt het bestaan veilig te kunnen stellen door het in produktie nemen van een bijzondere kaassoort, bereid uit rauwe melk. Zoals bekend is de investeringssubsidie die is gevraagd voor de aanschaf van de daarvoor benodigde apparatuur door economische zaken van de hand gewezen Momenteel worden pogingen ondernomen om deze subsi die alsnog binnen te halen. tel. (02220)2721 of 2580. leverbaar vanaf f232,- Horloger Woverstraal 34 Den Burg, [02220) 2912

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1