(jroen Twartsjexels in het karL, „D'r ware 'n hóóp Sunderk/aze en er werd best speuld. mmmmm Buurtdewoners willen geen extra bebouwing Het woord is nu aan Teso Burgemeester deed ook mee Produktie Ria 9 passeerde grens van 100.000 kg. Pleidooi voor meer leefruimte in Noordwest FNV- WERKGROEP TEVREDEN TERUG UIT DEN HAAG Ds. Douwes naar Bennekom Kerstdiner 1978 Havenrestaurant „Texel" Door een aantal buurtbewoners van Den Burg noord-west is bij de gemeen teraad schriftelijk bezwaar gemaakt te gen de voorgenomen bouw van 18 meergezinshuizen op het tussen de Vaargeul, Schoorwal en Noordwester gelegen terreintje. Zoals bekend heeft het college zich reeds in principe bereid verklaard mede werking te verlenen aan deze door de Fa. Drijver uit te voeren bouwplannen. Het gemeentebestuur is van oordeel dat de bestemming „Bijzondere Doelein den" die tot dusver voor het perceel gold zou kunnen vervallen omdat de hier aanvankelijk geplande kleuterschool of Paren: 1. Marsplan (70), 2. Skate board (98), 3. Dorpscommissie (24). Groepen: 1. Kippen eierveiling (7), 2. Bakkers racebaan (98), 3. Teso aande len (75). Volwassenen: Enkelingen: 1. Stoplicht Pontweg (41), 2. Bankie in Noord-West (80), 3. Ars Musica (6). Paren: 1. Brood voor Van der Vlis (45), 2. Dros-Ellen fietsen (10), 3. Hema magazijnmeesters (67). Groepen: 1. Bomendokters Groene- plaats (2), 2. Toneelvereniging UDI (11), 3. Waalderstraat (81), 4. Gelaste dub beldekker (26). VRIJDAG 15 DECEMBER 1978 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Uitgave: Langeveld Er De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs /II, per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. Als derde koe op Texel is de inmiddels 16 jaar oude Ria 9 er in geslaagd een totale melkproduktie van meer dan 100.000 kg te leveren. Ria 9 is eigendom van J. A. Witte van de boerderij „Bloemwijk" aan 't Gerritslanderdijkje. Een belangrijke bijkomstigheid bij deze gebeurtenis is dat de moeder van Ria 9 („Ouwe" Ria) die in 1971 de iuu.uuo kg passeeroe aezeirae eigenaar had. Ria 9 leverde deze unieke prestatie op zondag 10 december. Het dier is een dochter van de Kl-stier Leopold van Blokland. Het Nederlands Rundvee Stamboek kende Ria 9 in 1972 voor haar toen al uitstekende produktie het predikaat „Produktie koe" toe. In 1978 verwierf ditzelfde dier het predikaat „Preferente Stammoeder", door de goede produktie en de exterieure eigenschappen van haar dochters. Voordat „Ouwe" Ria en Ria 9 tot hun recordprestatie kwamen was het in 1970 Emma 17 van J. P. Herweijer die als eerste Texelse koe de 100.000 kg grens passeerde. Gezien de zeldzaamheid van een dergelijk gebeuren is het volgens de heer D. Kalverboer van de Rundvee- fokvereniging Texel bijzonder opmerke lijk dat de 100.000 kg grens op hetzelfde bedrijf twee maal doorbroken wordt. Het geeft dus aan dat de wijze van melkveehouderij op dit bedrijf op een bijzonder hoog peil staat. De gift die Ria 9 (geboren 22 mei 1962) in de loop der jaren als gemiddelde heeft geproduceerd was 22,70 kg per dag. Het percentage eiwit schommelde tussen 3,93% en 3,20%. De gemiddelde melkgift per jaar van Nederlands rund vee bedroeg in de periode 1964 tot 1978 ongeveer 5.300 kg. Dominee H. J. Douwes. predikant van de Gereformeerde kerk Den Burg heeft het beroep aangenomen dat de Gereformeerde kerk van Bennekom op hem heeft uitgebracht. Hij verhuist over enkele maanden. Ds. Douwes is sinds september 1971 op Texel werkzaam. De eerste twee jaar was hij hulpprediker omdat zijn studie nog niet was afgerond. In oktober 1973 werd hij bevestigd. De afgelopen jaren is tweemaal eerder een beroep op de predikant uitgebracht: vanuit Duurs- woude en Borger. In zijn nieuwe ge meente (die 3.000 leden telt tegen Den Burg 500) werkt hij in een team van drie predikanten. Hij krijgt als deeltaak het uitbouwen van het evangelisatie- en recreatiewerk. TEXELSE COURANT mindere mate het geval, met als uitzon deringen de aktie die tandarts Van der Blaak voerde tegen het lawaai van para vliegtuigen. De meest uitgebreide voor stelling die op dit onderwerp was gebaseerd, was een nagebouwd tand heelkundig praktijkcentrum waarin op bloedstollende wijze een parachutist door een tandarts onder handen wordt genomen. Onder meer moest duidelijk worden dat het lawaai van de tandarts boor heel wat storender is dan het lawaai van het paravliegtuig. Verder was er van alles wat: Er was een groep muziekschoolleerlingen „We zijn in de rouw; na tien jaar nóg geen gebouw". Er werd gestreden tegen de afkeer van het Vrouwencafé: „Vrouwen veroor delen vooroordelen". Een brandweer man was opweg naar het NIOZ en er werd naar pleegouders gezocht voor een baby omdat de ouders anders hun woning uitmoesten. Een groep vormde het „krakersadviesbureau" dat het pu bliek uitvoerig inlichtte over de meest effektvolle handelswijze bij het kraken van woningen. Maar er liep ook een grimmige boer die het krakersprobleem op zijn eigen wijze oploste. Een prijs was weggelegd voor een groep die zich had laten inspireren door Texels grote harte- wens: een slechtweercentrum. Het „centrum voor slechtweervoorzienin- gen" functioneerde prima: regen en sneeuw werden op verzoek over de toeschouwers uitgestrooid. Natuurlijk waren de „Texelse prominenten" er ook bij om de grootste plannen te helpen verwezenlijken. Zingend Veel werk had de groep „De zingende Tesselaar" ervan gemaakt. Zingend werden allerlei Texelse situaties op de hak genomen. Eeh heel sterke voorstel ling was die van de draaiende haan op de toren van de N.H. kerk, maar deze is blijkbaar aan de aandacht van de jury ontsnapt want anders zou hier zeker een prijs zijn toegekend. Het drankmisbruik onder de jeugd kreeg de kritische aandacht en tegelijkertijd het beleid van de kroegbazen. Een politieagent was op weg naar een illegale speelautomaat: „Als Welboren voor het gokken belt, dan komen wij aangesneld". Een pro testvoorstelling had betrekking op het weghalen van zand door de gemeente van de (niet officiële) motorcrossbaan: „Het zand waarop we streden, wordt door de gemeente weggereden". De muziekschool werd in het plan voor hotel De Lindeboom-Texel gemist: „Waar is in plan zeven de muziekschool gebleven?" Een politieman zagen we lopen met een zojuist in beslag geno men radio: „De buren zijn beereblij, deze lawaaidoos is nu voor mij". Jook ondeugd Ook werden we geconfronteerd met een nieuw Texels bedrijf: B.V. Jook Ondeugd en Cor Rentevreugd. De ijveri ge ondernemers verspreidden onder het peuterspeelzaal o.i.d. niet langer nood zakelijk is. Om de realisering van deze 18 huizen te versnellen hebben B.enW, de raad gevraagd in te stemmen met het in gang zetten van een zg. artikel 19-pro- cedure. Leefruimte De buurtbewoners (er zijn ongeveer 40 ondertekenaars) dringen er in hun brief aan de raad „ten zeerste" op aan deze plannen geen medewerking te verlenen. Men stelt dat de behoefte aan een bebouwing op deze plaats pas kan worden beoordeeld nadat een totale afronding van de gehele wijk Noord- West heeft plaatsgevonden. Daarnaast zeggen de buurtbewoners dat de be bouwingsdichtheid van deze wijk nu al erg groot is en dat een dergelijk terreintje prachtig van pas zou komen voor de nodige leefruimte in deze wijk. Men stelt daarom voor het terreintje te bestemmen als speeltuintje (klimrek, schommel, wip etc.) en als rustpunt voor de toekomstige bewoners van het nieuwe „Sint Jan". Hiertoe zouden eventueel zitbankjes geplaatst kunnen worden. Het wordt tevens niet uitgeslo ten geacht dat men het terrein 's winters als ijsbaantje zou kunnen gebruiken. Naar de Mars Volgens de buurtbewoners zou men bij de plannenmakerij moeten bedenken dat in het nabij gelegen zg. artikel 11- gebied (tussen Noordwester, Beatrix- laan en Duinreep) in plaats van 32 woningen in totaal 75 woningen zullen komen. Men ziet daarom niet in waarom een van de laatste stukjes groen in deze buurt nu ook nog ten offer moeten vallen. Te meer omdat het nog maar de vraag is of er ook daadwerkelijk ge bouwd gaat worden in de categorie waar de behoefte het grootst is. De buurtbewoners lijkt het daarom beter het door hen gewraakte plan naar het toekomstige woongebied De Mars te verwijzen. Een eenvoudige bestemmingsplan procedure (artikel 19) lijkt de buurtbe woners geen juiste gang van zaken, omdat de wijk als gevolg van de realisering van deze plannen een ingrij pende structuurwijziging ondergaat. Volgens de ondertekenaars van de brief aan de raad zal het tot een totale herziening van het bestemmingsplan moeten komen waarbij de gehele struc tuur van de wijk opnieuw bekeken wordt. Tenslotte wijzen de buurtbewoners de leden van de raad er op dat men indien noodzakelijk „tot in de" hoogste instantie" bezwaar tegen de bouw zal maken. 92e JAARGANG NR. 9338 De FNV-werkgroep onder leiding van burgemeester Engelvaart is woensdagavond tevreden teruggekeerd uit Den Haag, waar een hoopgevend gesprek is gevoerd met minister Tuynman van Verkeer en Waterstaat over rijkssteun bij de invoering van een goedkoop veerabbonnement voor Texelaars. Tijdens een onderhoud van ongeveer een uur op het departement van Verkeer en Waterstaat liet de bewinds man duidelijk blijken de verlangens van de FNV-ers reëel te vinden en hij zei zeer geschrokken te zijn van de huidige Texelse veertarieven, in vergelijking met de veertarieven die elders in het land worden geheven. Om zuiver technische redenen is het TESO een exploitatieverlies zou hebben. echter niet mogelijk dat het rijk een subsidie verstrekt om de invoering van het Texelaarsabbonnement mogelijk te maken. Er bestaat voor deze situatie nl. geen subsidiesysteem. Door het rijk kan alleen geld beschikbaar worden gesteld in de vorm van een jaarlijkse bijdrage als muiminiminut Tafelreservering gewenst. Specialiteitenrestaurant tel. (02226) 310 iiiuiiiiiiiiininiiiiimiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiui En dat verlies kan TESO veroorzaken door tot invoering van een goedkoop abonnement over te gaan TESO zal dus bij de overheid moeten aankloppen. Het is de bedoeling dat nu op zo kort mogelijke termijn overleg plaatsvindt tussen gemeentebestuur, TESO en het FNV-actiecomité. De kamerleden die al eerder bij deze zaak waren betrokken, hebben beloofd zich voor verwezenlij king van het Texelaarstarief te blijven inzetten. Dirk Terpstra en Ron Janssen van het actiecomité vertelden ons zeer voldaan te zijn. „We hebben duidelijk gemerkt dat de minister ons ter wille probeert te zijn en hij heeft ons de weg gewezen". De FNV-ers zijn ook bijzon der ingenomen met de manier waarop burgemeester Engelvaart zich voor deze zaak heeft ingespannen. publiek gratis aandelen. Een voorstelling die in de prijzen viel was de wagen waarop dokters bezig waren de drie bomen op de Groeneplaats (Linde boom, Oranjeboom en Karseboom) nieuw leven in te blazen. Uit de kwaliteit kon worden opgemaakt dat de luidruch tigste speler zich natuurlijk bij de zaak betrokken voelde Nogal grimmig was de voorstelling van enkele bekende winkeliers die nu magazijnbedienden bij de Hema waren geworden. Een vast nummer bij elke Ouwe Sunderklaas is strandjutter-raadslid Cor Ellen. Deze keer vooral in verband met het ontbre ken van licht op zijn fiets. Andere blijvende inspiratiebronnen bleken de dubbeldekker en het aardgas te zijn. Op de korrel werden verder genomen de toestanden rond de bouw in het land schappelijk kwetsbare buitengebied, de problemen in zuivelfabriek De Een dracht, de redactie van de Texelse Courant, de illegale zendamateurs, het zoekgeraakte gebit van Maarten Mantje, de nieuwbouw van Sint Jan, de skate- boardbaan, het ruiterrijbewijs, de onvol ledige gezinnen, de opmars van de hoofdluis en de verkeerslichten op de Pontweg. Een heel sterke voorstelling was die van een Rus en een Duitser: „Rus en Duitser zijn allang dood maar Van der Vlis heeft nog steeds zijn brood". Uitslag Den Burg Jeugd: Enkelingen: 1. Helmserveerster (90), 2. Konijn (9), 3. Belgische parkiet (89). Tandarts v.d. Blaak behandelt met aan afschuwelijke boor het gebit van aan arme parachutist. Het was weer leuk en gezellig. Ondanks de ongunstige dag in de week is Ouwe Sunderklaas overal op Texel een succes geweest. Het aantal deelnemers was over het geheel gezien wat minder dan vorig jaar maar de voorstellingen waren van goede kwaliteit en hadden practisch allemaal op Texelse toestanden betrekking. Traditiegetrouw is het folkloris tische hoogtepunt zonder wan klank verlopen; geen verkeerson gelukken en geen ernstige vecht partijen. Afgezien van het opleg gen van enkele rijverboden heeft de politie geen enkele keer hoe ven optreden. En de weergoden werkten ook nog mee zodat er niets te klagen was. In Den Burg was het aantal voorstel lingen beduidend kleiner dan vorig jaar. De jury beoordeelde bij de kinderen 114 (vorig jaar 150) en bij de ouderen 85 (vorig jaar 150). Bij laatstgenoemde vergelijking moet echter wel een vraag teken worden gezet, volgens de alge mene opinie van de toeschouwers was de deelname helemaal niet zoveel min der. Het is niet helemaal uitgesloten dat het deelnamecijfer van vorig jaar betrek king had op het aantal deelnemers inplaats van het aantal voorstellingen, maar misschien zijn er dit jaar ook veel voorstellingen geweest die niet voor de jury zijn verschenen en dus niet zijn geregistreerd. Eigen wijze Zoals bekend was de jurering in Den Burg dit jaar niet in handen van de dorpscommissie Den Burg. Uit protest tegen de houding van de gemeenteraad in de Ulo-kwestie had de commissie het bijltje erbij neergelegd en in die houding volhard ondanks de inmiddels alweer belangrijk verbeterde atmosfeer. De gebruikers van de oude Ulo kwamen toen op het uitstekende idee om de jurering over te nemen en kondigden aan dat zij dit op geheel eigen wijze zouden doen. Dat hebben de speulers en toeschouwers geweten want de jongelui wekten de indruk hun taak nogal ludiek op te vatten. De jury bestond uit een groot aantal gemasker- Tot do vele Texelaars die dinsdagavond ge maskerd de straat opgingen hoorde ook burge meester J. A. Engelvaart Begeleid door de als politieman verklede Gelein Jansen vermaakte hij zich kostelijk in De Cocksdorp, waar het Sunderklaas feest nog op de oorspronkelijke wijze wordt gevierd nl. door het binnengaan van do woningen. De heer Engelvaart was ver kleed als loco-burgemeester Westdorp en het was uiteraard onvermijdelijk dat hij ook terecht kwam in het huis van de echte Westdorp. Deze vermoedde niets, totdat de eerste burger het masker afdeed. de personen, die zelf ook duidelijk feest vierde. Enkele moesten zelfs wegens overvloedig alcoholgebruik voortijdig van hun functie worden ontheven. Maar dat neemt niet weg dat het initiatief ge waardeerd moet worden. Anders zou er neemt niet weg dat het initiatief gewaar deerd moet worden. Anders zou er helemaal geen jury zijn geweest en dat zou het feest in Den Burg hebben bedorven Alerlei In Den Burg was het moeilijk om hét favoriete onderwerp te ontdekken. Ge woonlijk zijn er onderwerpen die zo aanspreken dat ze door tal van mensen worden uitgebeeld. Dat was nu in veel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1