Cjroen <2wartsjexels in het hartL, Welzijnsstichtïng niet tijdig van de grond „Nu 't werk af is, ga ik weer aan de slag!'' Ambulancevervoer „Uitstekend voldoende Voorlichtingsavond voor de akkerbouwers Niek )Nelboren opende zijn „Scholerie" CSroen-Zwart Geen krant na kerst Grondtransacties Nare vragen B. en W. in antwoord op vragen: wr 92e JAARGANG NR. 9339 TEXELSE DINSDAG 19 DECEMBER 1978 COURANT ledactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, elefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Jen Burg, telefoon (02220) 3543. Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., 'ostbus 11, Den Burg, telefoon 1079701 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs Ml,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. Het is te verwachten dat de l/elzijnsstichting (opvolger an de Stichting Cultureel Kerk Texel) later van de grond omt dan de bedoeling was. Ie streefdatum was 1 januari ,s. maar op dit moment moe- en B. en W. nog een beslis ing nemen over de statuten in te verwachten is dat de be- andeling van die statuten pas de loop van januari zal jlaatshebben. Op de donder- lagavond gehouden vergade- ing van het Centraal Bestuur an Cultureel Werk werd daar- besloten de zittende be- ituursleden in functie te laten ot het moment dat de Wel- ijnsstichting wèl een feit is. Van de vertraging werd met ontevre- enheid kennis genomen. De heer F. ichellinger (namens de Dorpscommis- Oudeschild): „Stijlloos, nadat wij er lard genoeg voor hebben gewerkt om e zaken wel tijdig rond te krijgen". B en zijn voornemens voor de Welzijns- tichting een ambtelijke stuurgroep in et leven te roepen. De heren J. C. loeper en F. Schellinger waren daar iet erg blij mee. Zij vreesden dat dit zou ihouden dat ambtenaren het beleid van e stichting zouden bepalen en dat het estuur alleen maar mag ja-knikken. Ad- linistrateur G. A. Oskam temperde de ngerustheid door erop te wijzen dat de tuurgroep in feite een adviesgroep zal ijn en wat hem betreft mocht de groep ok zo heten. Op Texel zal het bestuur en behoorlijke greep op het doen en Iten van de stichting krijgen, wat elders het land met de welzijnsstichtingen eel minder het geval is omdat daar de cepter meestal door B en W wordt ge waaid. De heer Roeper wilde dat het estuur in ieder geval de notulen van de er- ergaderingen van de stuurgroep krijgt. Dan weten we waar die jongens mee iezig zijn". Lichtmast te hoog Roepers vrees tegen ambtelijke be- ioeiing kwam ook naar voren bij de lespreking van de problemen die de portvereniging ZDH ondervindt met de chtmasten op haar terrein aan de Witteweg. Staatsbosbeheer heeft be- iwaar gemaakt tegen de hoogte van de chtmasten en voorgesteld de masten erug te brengen tot 6 meter. Voorlopig overeengekomen dat de huidige mas- en nog een jaar mogen blijven staan. In ie tijd kan advies worden gevraagd aan Ie KNVB. Het dagelijks bestuur van de lichting had het „vervelend" genoemd lat Staatsbosbeheer zich op deze wijze nengt in het gemeentelijk sportbeleid, loeper deed er donderdag nog een chepje op: „Alweer een voorbeeld van mbtenaren die de baas spelen. Stapje oor stapje worden we ingeperkt, itraks zijn we weer een stukje van onze 'exelse vrijheid kwijt". De heer Oskam vees er echter op dat Staatsbosbeheer echt van spreken heeft, want zij is eige- laresse van het terrein. Volgens de vereenkomst is voor elk bouwsel toe- itemming nodig van de Staat. Koninghal blijft nodig Ook als hotel De Lindeboom-Texel in behoorlijke toneelzaal krijgt, zal de oneelakkommodatie van de burge- eester De Koning-hal zinvol blijven en us worden gehandhaafd, zo antwoord de heer Oskam desgevraagd. Vol- ens de nieuwste plannen krijgt De ndeboom-Texel een toneelzaal met 35 zitplaatsen. Dat is voor de gewone oneeluitvoering voldoende, maar voor toneeluitvoeringen voor scholieren en 'oor andere drukbezochte avonden (zo- ilsde gymrevue etc.) is een veel grotere taal nodig. In verband met het als werk dagen uitvallen van maandag en dinsdag a.s. zal de Texelse Cou rant van 26 december niet ver schijnen. Binnen afzienbare tijd zal een regeling van kracht worden inzake de zg. para- commerciële horecabedrijven zoals dorpshuizen, sportkantines e.d. Zoals bekend is in Horecakringen verzet gere zen tegen deze „gesubsidieerde tap kasten" en wil men paal en perk gesteld zien aan deze vorm van concurrentie. Er is nu een regeling getroffen die aan alle betrokken partijen ter tekening is toege stuurd, maar nog niet ieder heeft ge reageerd. Texelse Boys heeft bezwaar gemaakt tegen een onderdeel van de regeling nl. de bepaling dat kantines niet langer dan één uur na afloop van het sportgebeuren geopend mag zijn. Als het niet zou lukken op vrijwillige basis tot een regeling te komen, zou een gemeentelijke verordening in het leven moeten worden geroepen. De heer H. P. Diemeer vertrekt per 1 januari als begeleider voor de jeugd opvang in de oude ULO. Hij vertrekt naar Australië. Een opvolger is nog niet aangeworven. De commissie kunstopdrachten heeft B en W geadviseerd foto's en dia's te maken van het gemeentelijk kunstbezit. Verder wordt overwogen werk van een aantal kunstenaars aan te kopen. Jaarrekening De vergadering ging akkoord met de jaarrekening van de Stichting Cultureel Werk over 1977. De heer Roeper maakte er bezwaar tegen dat een veel te laag bedrag is opgenomen als vergoeding aan de gemeente Texel, nl. nog geen ƒ17.000, terwijl het gemeentelijk dienstbetoon aan de stichting in werke lijkheid meer dan twee ton moet belo pen. Roeper zei dat de Dorpscommissie Oosterend hem geen toestemming had gegeven met deze rekening akkoord te gaan. Weliswaar maakt het niet zo veel uit omdat het hoger ramen van deze post toch weer een compensatie zou oproepen in de vorm van extra gemeen telijke subsidie, maar Roeper vond het toch een verkeerde voorstelling van zaken. Op de afdeling culturele zaken werken diverse mensen, die vrijwel geheel in touw zijn voor het werk van de (leesverder pagina 2) B. en W. hebben van de familie Vonk te Oosterend grond gekocht aan de Bijenkorfweg om het industrieterrein te kunnen uitbreiden. Van de Staat der Nederlanden werd grond overgenomen op de hoek Nieuwlanderweg-Pijpersdijk voor de aanleg van het fietspad aldaar. Uit het aan de gemeenteraad toegezon den overzicht van grondtransacties blijkt verder dat bouwgrond in Het Hornt|e is verkocht aan de heren J. C. Stolk en C. J. M. Bertrand voor de bouw van een permanente woning. Met de Staat der Nederlanden is overeenstemming bereikt inzake ruil van grond aan de Emmalaan tegen grond aan de Haffelderweg te Den Burg. De verkregen grond aan de Em malaan is nodig voor de aanleg van een fietspad. Woensdagavond a.s. spreken Ing. N. P. Borst en Ing. H. de Boer in het „Eier- landsche Huis" te De Cocksdorp voor de Akkerbouwers. Aanvang: 8.00 uur. De heer Borst, specialist voor Bodem en Bemesting bij de consulentschappen voor de Rundveehouderij en Akkerbouw in Noord-Holland, spreekt over de bo dem als produktiemiddel. De heer De Boer, specialist voor de Landbouwwerktuigen bij het Akker- bouwconsulentschap in de IJsselmeer- polders en Noord-Holland, zal het heb ben over de mechanisatie op het Akker bouwbedrijf. Laatste spreker zal de nadruk leggen op de vraag „Hoe blijft de grond in een goede conditie voor een optimale opbrengst met de steeds zwaarder wordende machines? Niek Welboren in gesprek met enkele belangstellenden vJ.n.r. G. A. Oskam, W. Boersma en J. van Hoorn. Met een flinke ruk aan de schoolbel waarmee hoofdonderwijzer W. B. Boersma gedurende vele jaren de leerlingen naar binnen riep, verrichtte dezelfde „meester" Boersma zaterdagmiddag de officiële opening van „De Scholerie": de nieuwe kunstgalerie van Niek Wel boren die is gevestigd in de voormalige Gemeenteschool van Zuid- Eierland. Tijdens de hierop volgende receptie gaven naast vele collega's van Niek Welboren ook talrijke buurtbewoners en andere geïnteresseerden (zowel Texelse als „overkantse"] van hun belangstel ling blijk. Het luiden van de schoolbel luidde niet alleen letterlijk maar figuurlijk een volledig nieuwe periode in het leven van Niek Welboren in. Namelijk dat van galeriehouder. De eerste tentoonstelling die er (voorlopig voor onbepaalde tijd) is ingericht, geeft een beeld van het werk van de kunstenaars Antoinette Wijnberg (Londen), Fred Roskam (Edam), Peter Riteco (Den Burg) en vanzelfsprekend van Niek Welboren zelf. Er zijn boven dien wandkleden tentoongesteld die werden vervaardigd door de eveneens op Texel woonachtige Ton de Blok. Stijlvol De eerste bezoekers aan deze eerste officiële galerie op Texel werden zater dagmiddag geconfronteerd met een boven de ingang van het gebouw opgehangen bord waarop in stijlvolle schoolse krijtletters „Welkom in De Scholerie" was neergeschreven. Niek Welboren heeft in zijn oorspron kelijk drie lokalen tellende Gemeente school (anno 1912) niet alleen een flinke tentoonstellingsruimte kunnen inrichten maar heeft in het tweede lokaal ook de beschikking over een flink atelier gekre gen. Achter deze beide, aan de straat zijde gelegen lokalen, heeft hij het derde lokaal als woonverblijf ingericht. Het is opvallend hoe goed Niek Welboren er door het gebruik van on dermeer „echte" ouderwetse groene verf in geslaagd is de schoolse stijl van de eerste helft van deze eeuw terug te roepen. De hoge witgekalkte muren boven de groengeverfde lambrizeringen hebben hem de mogelijkheid gegeven een groot aantal schilderijen een ruime en opvallende plaats te bieden. Er hangt dan ook een flinke hoeveel heid werk waaronder een tiental nogal grote schilderijen van Antoinette Wijn berg zonder dat er een „te volle" indruk is ontstaan. Het uiteindelijk als galerie ingerichte lokaal links van de ingang, is voorzien van een balustrade waarachter men via een metalen trapje kan komen. In het zoldergedeelte is een aantal kleinere werken van Niek Welboren zelf geëxpo seerd. Onder deze halverwege de oor spronkelijke hoogte van het lokaal aan gebrachte vloer zijn twee „ouderwetse" zitjes geplaatst. Niek Welboren heeft hier de nog uit zijn Oudeschilder ,,'t Winkeltje" afkomstige toonbank geïn stalleerd. Daarvoor staan twee tafeltjes met stoelen afkomstig uit het voormali ge café „De Slufter" van weerman Kees van der Werf. Deze meubels waren oorspronkelijk bestemd voor de vuilnis belt maar Niek Welboren trof ze in de regen langs de weg aan en toonde tijdig belangstelling om twee sets te kunnen redden van de ondergang.... Ikonen Aan de wand onder de balustrade zijn ikonen van de Edamse kunstenaar Fred Roskam opgehangen die zich de laatste tijd heeft gespecialiseerd in deze oor spronkelijk uit Oost-Europa afkomstige oude wijze van schilderen. Een van de beide (hoge) andere wan den wordt volledig in beslag genomen door een tiental schilderijen van de in Engeland woonachtige Nederlandse schilderes Antoinette Wijnberg. Het werk van de inmiddels 63-jarige mevr. Wijnberg is in „De Scholerie" voor de eerste maal in Nederland te zien. Het is over het algemeen abstract werk, waar in wordt gewerkt met kleuren die in verschillende nuances overgaan. Niek Welboren kwam met Antoinette Wijn berg in contact toen hij ongeveer twee jaar geleden langdurig in Engeland en Schotland verbleef. Uit deze periode stammen ook veel van de tekeningen die hij zelf exposeert. Het zijn voorna melijk landschappen maar ook enkele nogal fantastisch getinte werken. Naast schilderijen, tekeningen en ikonen zijn op de tentoonstelling in „De Scholerie" ook enkele skulpturen van Peter Riteco te zien. Het merendeel exposeerde hij al eerder in het Texelse raadhuis maar er zijn ook nieuwe „Riteco's" te bewonde ren. In de gang van het voormalige schoolgebouw hangen enkele door door mevr. Ton de Blok vervaardigde kleurrijke wandkleden. Ruimte over Niek Welboren heeft in zijn galerie nog ruimte over voor het eventueel ten toonstellen van bijvoorbeeld keramiek, maar omdat zich hiervoor tot dusver niemand heeft gemeld, zijn op de plaats van deze (toekomstige) vitrine foto's van de renovatiewerkzaamheden opgehangen. De kersverse galeriehouder heeft het verbouw- en schilderwerk volledig in eigen beheer uitgevoerd. Naast de ontelbare uren die hij er zelf sinds het voorjaar aan besteedde heeft hij hulp gehad van een groot aantal familieleden en bekenden. Ook het schoolplein van de voorma lige Gemeenteschool van Zuid-Eierland heeft nogal wat verandering ondergaan. Een groot gedeelte van de tegels is uit de grond gehaald, zodat er aan de kant van de Postweg een bloemperk inge zaaid kon worden. Op het tweede open deel van het schoolplein heeft Niek Welboren een zandbak gepland waar de jonge kinderen van de bezoekers aan zijn galerie kunnen spelen terwijl hun ouders de tentoonstelling bekijken. Ook met het achter „De Scholerie" gelegen deel van het schoolplein is door Niek Welboren korte metten gemaakt. Daar heeft hij een groentetuintje aangelegd. De voormalige tuin achter de voorma lige gemeenteschool is als parkeerplaats ingericht opdat de (hopelijk vele) bezoe kers hun vervoermiddel niet langs de openbare weg behoeven te stallen. Schots werk Wegens het vele werk dat Niek Welboren in het afgelopen half jaar zelf aan de verbouw en de verfraaiining van zijn behuizing annex atelier annex gale- Het CDA-raadslid J. A. Vervoort heeft het gemeentebestuur een groot aantal kritische vragen gesteld over het ambulancevervoer. Dat is zijn goed recht, maar de wijze waarop de vragen zijn geformuleerd is bijzonder insinue rend. Het is maar goed dat haast ieder een weet dat het ambulancevervoer per- fekt functioneert, want anders zou je bij het vernemen van ai dat gevraag op zijn minst gaan denken dat sprake is van vreselijke misstanden. Dergelijke vragen stelt een volksvertegenwoordiger alleen wanneer er iets aan de hand is. En het tegendeel is nu juist het geval: het am bulancevervoer heeft tot dusver voor beeldig gedraaid, vooral dank zij de' grote persoonlijke betrokkenheid van de mensen die zich met de uitvoering van dit vervoer en de begeleidende zorg hebben belast. De heer Vervoort die bij een eerdere gelegenheid al eens ten onrechte beweerde, dat een van de zie kenauto's niet deugdelijk was] kan zijn kritische aandacht beter op andere Texelse toestanden richten. In ieder geval moet hij in de komende raadsver gadering duidelijk maken wat voor hem de aanleiding is geweest om zo nieuws gierig te zijn naar de gang van zaken en de verantwoordejiikheid bij het zie- kenvervoer. Als hij iets heeft ontdekt, dat bij hem bevreemding heeft gewekt of als anderen hem voor hun karretje hebben gespannen, moet hij dat even uitleggen. Misschien is er dan begrip op te brengen voor zijn bijzonder onkiese aanpak. Zeer onlangs is de man over leden, die jarenlang en tot grote tevre denheid van ieder het ambulancever voer behartigde. Er is geen reden om aan te nemen dat de andere leden van de familie Smidt dit werk niet in zijn geest, dus op uitstekend voldoende" wijze zullen kunnen voortzetten. En als dat niet het geval zou zijn, zijn zij verant woordelijk genoeg om het gemeente bestuur daar zelf over te benaderen. De vragen van Vervoort moeten bij hen overkomen als een blijk van wantrou wen. rie heeft besteed, is er van artistiek tekenwerk weinig meer terechtgeko men. Er staat echter nog een flinke hoeveelheid oud werk dat beslist de moeite waard is, waaronder nogal wat van Texelse origine maar (en dat vormt de hoofdmoot wel) ook veel Schots werk. Speciaal ter gelegenheid van de opening van zijn galerie heeft Niek Wel boren de beschikking gekregen over de originele tekeningen die hij maakte van Duart Castle op het Schotse eiland Muil. De Britse bezitter van de tekeningen heeft ze voor deze speciale gelegenheid willen afstaan. Niek Welboren toonde zich zaterdag middag bijzonder blij met het resultaat van al zijn beslommeringen van het laatste half jaar. De vele bezoekers die hij mocht ontvangen (ongeveer 200 in totaal) konden tijdens de receptie eigen lijk niet veel anders doen dan hun (terechte) bewondering voor zijn door zettingsvermogen uitspreken. De ener gie is echter in het geheel nog niet op. Dat bleek wel uit hetgeen Niek Welbo ren temidden van de schoolplaten, teke ningen, schilderijen, ikonen. skulpturen de vele bezoekers liet weten: „Ik zit barstensvol energie om na dit karwei weer aan de slag te gaanl" „De Scholerie" gelegen op het adres Postweg 72 in het buurtschap Zuid-Eier land is iedere middag (behalve maan dag) geopend voor belangstellenden. „Het ambulancevervoer wordt thans op dezelfde, uitstekend vol doende, voet voortgezet", aldus B. en W. in een voorlopig antwoord op een aantal vragen over het ambu lancevervoer op Texel, gesteld door het raadslid J. A. Vervoort van het CDA. Vervoort informeerde hoe het ambulancevervoer op Texel is georganiseerd, wie er voor verant woordelijk is en onder wiens directe verantwoordelijkheid het ziekenver- voer staat. Verder wilde hij weten of het perso neel van de ambulance in gemeente dienst is en/of er dienstroosters be staan voor het free lance verplegend personeel. Onder wiens leiding staat dit personeel' Wie draagt de verantwoor- ding voor de medische apparatuur aan boord van de auto's? Is dit de exploi tant of is dit het verplegend personeel? Is het personeel opgeleid om de kost bare apparatuur op de juiste wijze te bedienen? Verder wilde Vervoort weten of het college de keuringsrapporten van de ziekenauto heeft gezien en wat daarvan de bevindingen waren. Nota B. en W. antwoorden dat in het eerste half jaar van 1979 een nota aan de raad wordt voorgelegd waarin uit voerig aandacht aan het ambulance vervoer wordt besteed in verband met de inwerkingtreding van enkele artike len van de Wet Ambulancevervoer. Maar nu alvast wordt meegedeeld dat op 1 juli 1965 met wijlen de heer Toon Smidt een overeenkomst inzake het ziekenvervoer is gesloten. De gemeente nam toen dè verantwoordèlij'k'nëid voor het ziekenvervoer over van TESO. Ingevolge deze overeenkomst is de on dernemer verplicht tot het vervoeren van patiënten naar ziekenhuizen als mede het vervoeren van patiënten binnen de gemeente Vergoeding De gemeente verstrekt per rit een vergoeding, waarbij een bedrag wordt gegarandeerd van 200 ritten per jaar. Ook de kosten van de begeleidende verpleegkundigen worden door de ge meente vergoed. Deze verpleegkundi gen kunnen direkt per mobilofoon wor den opgeroepen. Deze kosten verhaalt de gemeente op ziekenfonds, verzeke ring of op de patiënt zelf. In orde De aanschaf van de ambulance komt voor rekening van de gemeente; onderhoud en verantwoordelijkheid be rusten bij de ondernemer. De onder nemer heeft ook de leiding over het personeel, waaronder het verplegend personeel. Volgens de nieuwe ambu- lancewet is voor het verrichten van ambulancevervoer vergunning nodig van de provincie. Deze vergunning is sinds juli van dit jaar aan het taxibedrijf Smidt verleend. De ambulanceauto's voldoen aan de wettelijke eisen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1