Cjroen 'Zwarts Jexels in het harL> gemeenteraad eindelijk akkoord net plannen Ulo en Lindeboom 2000 Koninklijk eremetaal voor directeur Sociale Dienst 1 r 1 M. L. Kempenaar ging met pensioen Drempel niet zo hoog meer Tijdklok schakelaar Kerstdiner 1978 Havenrestaurant „Texel" fcfl Klein beginnen? vJ v Groei briljant sieraden.. TAXI (02220) 97» JAARGANG NR. 9340 EXELSE VRIJUMU du. ücwe COURANT rschijnt dinsdags en vrijdags. stgiro 652. Abonnementsprijs ƒ11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. nkrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; bobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.396. vertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Pos?, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. De gemeenteraad is dinsdagavond na langdurig praten ak- 9pord gegaan met de plannen voor zowel „De Lindeboom-Texel" de oude Ulo. De plannen met de Ulo kwamen er vrijwel 5pgewijzigd door. Het enige verschil met het eerder verdaagde >orstel was dat nu de mogelijkheid is geopend om een ge- eentelijke waarnemer in het bestuur van de Stichting Dorps- immissie Den Burg te benoemen. Dat gebeurde door het aan- jmen van een door Daan Welboren van het Pakt ingediende otie waarin de wenselijkheid van een waarnemer (een raads- I uit Den Burg of omgeving) naar voren werd gebracht voor st „bewaken" van de gemeentelijke belangen die met het Ulo- roject zijn gemoeid. Deze motie werd aangenomen nadat er 2voorstel van Gelein Jansen van het CDA nog een wijziging was aangebracht: bepaald werd dat de gemeente niet zonder eer 100% van het jaarlijkse exploitatietekort van de oude Ulo il vergoeden (zoals in het oorspronkelijke voorstel stond) maar it jaarlijks een subsidie zal worden verstrekt tot maximaal het 8 ïgrotingsbedrag dat door de gemeenteraad is goedgekeurd. Er was nl. vrij veel verzet tegen het lornemen om het exploitatietekort in n geheel zonder meer te vergoeden, svreesd werd dat dit een weinig stimu- rend effekt zou hebben op een voor- 3 ;htig uitgavebeleid. J. C. Dros wilde If zover gaan om het exploitatietekort 9 ilemaal niet te subsidiëren. „Ze moe- n zelf maar zorgen dat het draait, net j s in de andere dorpen". De overdracht van de oude ULO aan i stichting Dorpscommissie Den Burg id de instemming van alle raadsleden. A. Zegers van het CDA stemde tegen uitvoering van de eerste fase omdat van mening was dat men dan auto- atisch aan de uitvoering van de reede fase vastzit. Uitvoering van de iflfrste fase alleen levert een „onmoge- gebouw op en Zegers wilde de ijheid hebben om eventueel van de reede fase af te zien. De heren Dros, arendregt en Zegers stemden tegen de 10% subsidiëring in het exploitatiete- >rt, maar de motie Welboren/Jansen aarin de hoogte van de subsidiëring erd gebonden aan een door de ge- eenteraad te stellen maximumbegro- ïgsbedrag kreeg ook de stemmen gen van Dros en Barendregt, alsmede e van Van Asselt en Schilling. Voor wie het niet meer weet: het ging n de 7318.408, kostende eerste fase in het ULO-plan, waarbij een gemeen- 'lijke subsidie van 25% in de verbouw- Dsten werd toegekend alsmede een arlijkse subsidie in het exploitatie- ikort. Geen herhalingsoefening De behandeling van dit onderwerp as er mede oorzaak van dat een bui tgewoon groot aantal belangstellen- en naar de raadsvergadering was ge- urnen: 70 man. Omdat het niet de erste keer was dat de ULO-plannen Dor de raad werden behandeld, waar- ;huwde burgemeester Engelvaart te en „herhalingsoefeningen" en vond I et de vergadering omstreeks elf uur chter de rug moest zijn. Dat lukte niet, 'ant toen het besluit was gevallen was et al kwart over elf en vermeldde de genda nog acht punten, waaronder plankeuze met betrekking tot het ehoud van „De Lindeboom-Texel". et zag er even naar uit dat de vergade- ng verdaagd moest worden, maar «sloten werd nog een paar kwartiertjes oor te gaan en de rest van de agenda o snel mogelijk af te werken. Daarom ikte het nog juist voor middernacht laar te zijn, maar de rondvraag schoot haast helemaal bij in. Het was opvallend dat geen der raadsleden nog problemen zag in de stichtingsvorm van de dorpscommissie Den Burg, hoewel het college aan de vraag om een meer democratische beheersvorm eigenlijk helemaal niet was tegemoetgekomen. Het was duidelijk dat de vele gesprekken die sinds de vori ge raadsvergadering hebben plaatsge vonden, hun uitwerking niet hadden gemist. Ook de open dag die de gebrui kers van de oude ULO zaterdag hebben gehouden, bleek de sympathie voor dit projekt te hebben vergroot. De heer N. C. Barendregt van de WD verklaarde akkoord te gaan met de stichtingsvorm, omdat hij alleen dan een goede besluitvorming gewaarborgd achtte. De gemeente heeft een behoor lijke financiële contróle. Alleen het volledig vergoeden van het jaarlijkse exploitatietekort stond de WD-man niet aan, omdat op deze manier een onvoor zichtig uitgavebeleid wordt uitgelokt. Hij vond het bovendien niet billijk ten opzichte van andere organisaties die aan gemeenschapswerk doen en die wel zelf voor een groot deel van de kosten moeten opdraaien. Hij voelde daarom het toekennen van een lager, vast bedrag waardoor alleen de vaste kosten en een deel van de personeelslasten worden vergoed. Alleen onder die voor waarde wilde hij akkoord gaan. Goed doel Daan Welboren had geen bezwaren. Ook hij was tot de conclusie gekomen dat de stichtingsvorm voldoende waar borgen voor de democratische controle inhoudt. Hij vond dat het de hoogste tijd was om niet langer te praten en tot daden over te gaan. Een gemeen schapsvoorziening als de oude ULO achtte hij van grote betekenis in het kader van het streven om iedere Texe laar de gelegenheid te geven zich maat schappelijk te ontplooien. Waarbij hij opmerkte dat het er niet om gaat of je het eens bent met wat in de oude ULO gebeurt. Welboren wilde in de fasering van het plan wel wat schuiven om aldus de muziekschool eerder aan bod te laten komen. Hij benadrukte dat zijn wens om een waarnemer in het bestuur van de dorpscommissie te benoemen, niet mag worden uitgelegd als een blijk van wantrouwen. Letterlijk is een waarne mer bedoeld, dus iemand die alleen maar waarneemt en geen invloed uit oefent. Welwillend Daan Schilling van Texels Belang her innerde eraan dat hij een van de weinigen was die met de stichtings vorm geen moeite had, maar niettemin het meest afwijzend had gestaan tegen over de ULO-plannen. Hij stond er nu met 24-uurs tijdschijf en L96schakelruitersper 15 min zijn schakel tijden in te stellen 16 Ampere 3500 Watt Ideaal voor het schakelen van huis houdelijke apparatuur en tuinverlichting <e ALMELO ALPHEN A/D RIJN «AMERSFOORT i%rZ fl S 1 fl fl fZ 1/ Ai, AMSTERDAM «APELDOORN «ASSEN «BERGEN ^,2 OP ZOOM «BOXMEER*BREDA«BUSSUM* CRUQUIUS DEN BOSCH DEN HAAG DRACHTEN EERSEL EKEREN «EMMEN« ENSCHEDE «ERMELO 'GOUDA GRONINGEN HAARLEM HARDENBERG HEERENVEEN HEERHUGOWAARD HENGELO «HILVERSUM LEEUWARDEN LEIDEN MEERSSEN MERKSEM OOSTERHO^«OUDESC^ILD-TEXEL« TIEL «TILBURG UDEN VEENDAM PAPENDRECHT ROTTERDAM ROOSENDAAL SITTARD «TERBORG VLAARDINGEN WAALWIJK WEERT IJMUIOENZWOLLE heel anders tegenover, maar had geen spijt van zijn kritiek omdat er volgens hem positieve reacties door waren uit gelokt. Schilling vindt wel dat in de gaten moet worden gehouden hoeveel mensen feitelijk van de oude ULO gebruik maken en informeerde of de bevolkingsbijdrage van 10% ook bij de volgende fasen van het projekt nodig zal zijn. Verder wilde hij weten of het de bedoeling is een bar in het gebouw te maken waar alcoholhoudende dranken worden geschonken. Hij was daar geen voorstander van en verwees naar de nog onlangs gebleken algemeen levende ongerustheid over het alcoholmisbruik door Texelse jongeren. Ook Schilling vond het te ver gaan om 100% van het exploitatietekort telkens te dekken, maar achtte een waarnemer in het dorpshuisbestuur niet zo nodig. Gelein Jansen van het CDA vond dat de bevolkingsbijdrage van bijna 740.000, voor het grootste deel bijeen moet zijn alvorens de ULO-plannen uit te voeren. Verder vroeg hij aandacht voor de zeer noodzakelijke muziek school die volgens hem zou moeten worden gesticht op gemeentelijke grond. Piet Zegers van dezelfde fractie meen de ook dat de bevolking van Den Burg moet bewijzen achter de plannen te staan door de veertig mille grotendeels bijeen te brengen voordat de bouw van start gaat. De financieringsopzet leek hem nogal onzeker en hij twijfelde er zelf aan of de instellingen waarop een beroep zal worden gedaan, reeds weten dat zij over de brug moeten komen. Hij vond het niet eerlijk dat nu gesteld wordt dat het slechts om de eerste fase gaat. Want de eerste fase lokt automa tisch de tweede fase uit; er zou anders een onmogelijk gebouw ontstaan. Ze gers vond het veel beter om zich in de eerste fase te beperken tot het opknap pen van het oude gebouw en het nieuwere gedeelte ervan tot peuter speelzalen te maken. De eerstvolgende fase zou dan de muziekschool moeten zijn. In zijn commentaar op de opmerkin gen zei burgemeester Engelvaart dat de raad enig vertrouwen zal moeten heb ben. De geraamde bijdragen van diverse fondsen zijn inderdaad niet keihard te bewijzen. Pas in de praktijk zal een duidelijk beeld van de exploitatie ont staan. In hoeverre het exploitatietekort door de gemeente wordt gedekt, blijft een zaak van de raad die telkens het maximumbedrag moet vaststellen. De burgemeester verwachtte dat het er inderdaad wel van zal komen dat de muziekschool eerder wordt gebouwd. Het beoordelen van het succes van de oude ULO aan de hand van bezoekers- cijfers vond hij een gevaarlijke zaak. Een onderdeel als de activiteiten voor WAO- ers bijv. trekt in absolute cijfers uitge drukt niet veel belangstelling, maar toch is het een succes, gezien de hoge drempel die zij moeten leren „nemen". Geen bar? Of de bevolking in de volgende fase ook weer 10% moet opbrengen, kon de burgemeester niet met zekerheid zeg gen. Het zal telkens opnieuw worden bekeken en het hangt af van de aard van die fase. Als het alleen de muziekschool betreft kan deze als algemeen-Texelse voorziening worden beschouwd, waar aan de gemeenschap van Den Burg geen bijzondere bijdrage hoeft te leve ren. De burgemeester zei dat het moeilijk is een eventuele bar in de oude ULO te verbieden. Als de gebruikers dat willen en voldoen aan de eisen waaraan ook particuliere bedrijven moeten voldoen, zal men hen ter wille moeten zijn. Wel zal een dergelijke bar moeten beant woorden aan de regels voor paracom- merciële horecabedrijven, die hopelijk binnenkort van kracht worden. Wethou der Jaap Westdorp meende met stellig- (zie vervolg pagina 2) Tafelreservering gewenst. Specialiteitenrestaurant tel. (02226) 310 MUST te mM>| M Weverstraat 1 V J Den Burg 1 (02220) 2912 11 MARTIEN VAN DE WETERING en medewerkers wensen u prettige feestdagen en een goed 1979 Bij zijn afscheid als directeur van de gemeentelijke Sociale Dienst is woensdagmiddag in de raadszaal de eremedaille in goud behorend bij de orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer M. L. Kempenaar. Burgemeester J. A. Engelvaart die hem de onderscheiding opspelde prees de heer Kempenaar in zijn toe spraak om de grote inzet en de so ciale bewogenheid die deze geduren de zijn loopbaan aan de dag heeft gelegd. De heer Kempenaar nam woensdag middag afscheid in het bijzijn van vele tientallen belangstellenden waaronder zijn familieleden en een groot aantal personen waarmee hij in zijn functie bij de Sociale Dienst maar ook in talrijke andere functies in contact kwam. Voor de vele jaren trouwe dienst werden de heer Kempenaar talrijke geschenken overhandigd. Hierbij waren ondermeer een visstoel, een reisnecessaire, een boek, een rookstandaard en een verre kijker. Door middel van een flinke hoe veelheid bloemen en planten werd ook rr n mevrouw Kempenaar in de bloemetjes gezet. Loopbaan Burgemeester Engelvaart gaf in zijn toespraakje een overzicht van de loop baan van de heer M. L. Kempenaar die op 19 januari 1931 in Den Haag begon. De eerste functie die de heer Kempe naar kreeg was die van klerk bij de belastingdienst. Na bijna twintig jaar in de hofstad werkzaam te zijn geweest volgde overplaatsing naar Texel waar de heer Kempenaar in Den Burg ont vanger van de rijksbelastingen werd. Hier volgde ondermeer zijn bevordering tot controller A. Toen het eilandelijke belastingkantoor naar Den Helder werd verplaatst was de familie Kempenaar genoodzaakt Texel te verlaten. Dat ge beurde op 1 januari 1963 toen de heer Kempenaar in Maassluis werd aange steld. Nog later werd hij hoofdcontrol ler in Vlissingen. Op voordracht van de toenmalige Texelse burgemeester C. De Koning Burgemeester J. A. Engelvaart complimen teert de heer M. L Kempenaar met rijn koninklijke onderscheiding. kwam de heer Kempenaar op 16 februari 1965 weer naar Texel terug. Hij werd met ingang van die datum be noemd tot directeur van de Sociale Dienst, dezelfde functie die hij tot zijn pensioen is blijven vervullen. De heer Engelvaart zei het jammer te vinden dat hij uit eigen ervaring slechts over het laatste half jaar kan meepraten en dat hij respect had voor de staat van dienst van de scheidende directeur. Na een opsomming te hebben gegegen van de vele functies die hij naast zijn hoofdberoep heeft vervuld sprak de burgemeester de hoop uit dat de heer Kempenaar het verdiend heeft om een dure klant van het algemeen burgerlijk pensioenfonds te worden. Bescheiden Wegens ziekte van de gemeente secretaris de heer P. Beemsterboer werd namens het personeel afscheid genomen door het hoofd van de afdeling culturele zaken, de heer G. A. Oskam. Na zijn felicitaties voor de ko ninklijke onderscheiding te hebben uitgesproken herinnerde de heer Oskam er aan dat ook wijlen burgemeester De Koning de heer Kempenaar voor een lintje had voorgedragen „Daarom kun nen we er van overtuigd zijn dat ook hij hier erg blij mee zal zijn", aldus de heer Oskam. Hij voegde aan dit alles nog toe dat hoewel het werk bij de Sociale Dienst niet met zich mee bracht dat de heer Kempenaar veel contact had met de andere collega's zijn vertrek toch als een gemis zal worden ervaren. Namens het gemeentepersoneel overhandigde Fenna de Geus hierna een aantal ge schenken aan het echtpaar Kempenaar. Mevrouw J. Koning-Bruin voerde het woord namens het college voor de verlening van bijstand. Zij prees de scheidende directeur vooral om zijn grote wetskennis en zijn duidelijke uitleg daarvan. Als persoonlijk tintje voegde zij er nog aan toe het altijd bijzonder opvallend te hebben gevon den dat de heer Kempenaar voortdu rend sprak van „mijn medewerkers en ik" daarmee zichzelf in het geheel slechts een bescheiden rol toekennend. Citaten Wethouder van Sociale Zaken J. J. Westdorp sprak ook in de eerste plaats zijn gelukwensen uit voor de onder scheiding die de heer Kempenaar ten deel viel. Hierbij merkte Westdorp op dat hoe je ook tegenover een dergelijk eerbetoon mag staan het „wel inhoudt dat men het verdiend heeft". In een speech waarin Westdorp enkele citaten ophaalde die de heer G. Pansier vaak placht te gebruiken herinnerde hij aan de vijftiger jaren toen hij als vrachtrijder nogal eens met de heer Kempenaar te maken had. Zowel persoonlijk als na mens het college dankte Westdorp hem voor alle energie die de heer Kempenaar in de loop der jaren in Texel heeft gestoken. Wat betreft het werk op het raadhuis besloot Westdorp met de woorden: „Nog heel veel goede jaren. Kom nog 's terug, kom nog 's kijken". De heer J. Trap uit Oosterend die namens de vakcentrales in verschil lende commissies zitting heeft gehad en nog heeft sprak even eens een dankwoord uit aan de heer Kempenaar. De heer Trap voegde daarbij zijn waardering voor alles wat de scheidende directeur spe ciaal in verband met het commissie werk heeft verricht. Echte Texelaar Pakt-raadslid Cor Ellen, die onder meer zitting heeft in de commissie voor verlening van bijstand en uit dien hoof de vaak met de heer Kempenaar in contact kwam, sprak vooral over de mens Kempenaar. Hij zei dat in het geval van de heer Kempenaar en zijn medewerkers van de Sociale Dienst het duidelijk is dat een goed voorbeeld goed doet volgen. Ellen, die spontaan het woord voerde „namens de mensen op Texel" zoals hij zei, meende dat de heer Kempenaar een van die import (zie vervolg pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1