Cjroen c2tvartsJ~éxels in het karL> langrijke opdracht voor 1979: KI. Eissen volgt dokter Seegers op Kurktegels Havenrestaurant Texel Inbraak bij Garage Rey VRIJDAG 29 DECEMBER 1978 AARGANG NR. 9341 tie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, ;n (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, urg, telefoon (02220) 3543. re: Langeveld De Rooy B.V., js 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.3S8. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. definitief eind maken \an kustafs/ag voor Texel een van otste problemen die in een oplossing vra- lurgemeester J. A. En- weet het antwoord lellijk: „De duinafslag westkant van het ei- noet worden gestopt, ts de miljoenen die er aan worden besteed nen telkens grote Iheden duinzcnd in zee. stand begint nu zeer ustend te worden want irdere plaatsen worden eien achter die voorlo- ste duinenrij accuut be- Als het bij Den doorgaat in het tempo afgelopen jaren zal de Mokslootvallei water lopen met alle ge- voor de waterwinning natuurgebeuren. Ook De Muy en de zee be- ch nog maar een heel den duinricheltje en lat ik nog niet eens het kampeerterrein rand met zijn voor ote economische bete- neester Engelvaart vindt het ijk dat hij niet alleen staat in rustheid. Uitgerekend op het dat hij er over liep te piekeren, college over had gesproken afspraken had gemaakt met de an Rijkswaterstaat om het pro der ogen te zien, stelde raads- len vragen in de raadsvergade- n riep op tot mobilisatie. Alle defensieve maatregelen van Rijkswater staat lijken niet te kunnen verhinderen dat Texel straks enorme natuurlijke en economische schade oploopt. Er moet iets heel anders gebeuren. De zee moet een definitief halt worden toegeroepen. „Tot hier en niet verder". Zelfde golflengte Kees Harting, hoofd van de dienst- kring Texel van Rijkswaterstaat, heeft de burgemeester laten weten er precies zo over te denken. Al jaren laat Rijkswaterstaat strandhoofden aanleg gen of verlengen en worden grote massa's duinzand met bulldozers land inwaarts geschoven, voordat ze door de zee kunnen worden verzwolgen. Deze defensieve maatregelen hebben ongetwijfeld groot nut gehad, maar je hoeft geen deskundige te zijn om te zien dat het lapwerk is. Het strand is op sommige plaatsen akelig smal gewor den, zo smal dat het water bij een nor male vloed ook tot de duinen staat. En elk jaar gaat er wel een meter of tien af. Dat lijkt niet veel maar het is wel 25 hectare, de oppervlakte van een behoor lijk boerenbedrijf. Echt schrikken doe je pas als je een vermenigvuldiging maakt en nagaat wat er sinds de oorlogsjaren is verdwenen. Zoals gezegd, de burgemeester staat niet alleen in zijn ongerustheid. Heel toevallig wendde zich onlangs ook de Jonge Ondernemers-organisatie tot de hoofdingenieur-directeur van Rijkswa terstaat om aandacht te vragen voor het sombere lot dat het kampeerterrein Kogerstrand staat te wachten. Er is in middels antwoord gekomen, waaruit onder meer blijkt dat het Rijk doorgaat men de bekende maatregelen en de resultaten afwacht van nadere studies betreffende de kustverdediging van dit gebied. Krasse maatregelen Om de waterwolf werkelijk te keren Afm. 60x30 cm Prima kwaliteit Per pak 10 tegels 1,8m! (dus nog geen f 4,40 per m2) U. v-u -V.. - -MB.0 ALPHEN A/D RIJN AMERSFOORT iÉrSllllllr* A ■•STERDAM» APELDOORN «ASSEN «BERGEN Vw '—-/li ZOOMBOXMEERBREDA«BUSSUM« ff-XQ *HUUS« DEN BOSCH «DEN HAAG '-ACHTEN EERSEL EKEREN EMMEN ENSCHEDE ERMELO GOUDA GRONINGEN «HAARLEM •*®EN8ERG HEERENVEEN HEERHUGOW AARD HENGELO HILVERSUM LEEUWARDEN S0€N MEERSSEN MERKSEM OOSTERHOUT OUDESCWLD-TEXEL T1EL TILBURG UDEN ■EEND AM PAPENDRECHT ROTTERDAM ROOSENDAAL STTTARD TERBORG VLAARDINGEN WAALWIJK WEERT UMUIDEN ZWOLLE zal veel krasser moeten worden opgetre den. Er zijn tal van mogelijkheden. Je zou heel Texel van lange strandhoofden kunnen voorzien. Het zou ook mogelijk zijn langs het hele strand een asfaltglooi- ing aan te brengen, zoals destijds ook bij de vuurtoren is gebeurd. Ongetwijfeld zou een loodrechte damwand langs de hele kust het gewenste effekt sorteren, ware het niet dat we het strand in zijn huidige vorm zo graag willen bewaren. Het brede, natuurlijke zandstrand zon der „kunstwerken" is een van de be langrijkste aantrekkelijkheden van Texel. Er mogen dan veel verschillen van opvatting zijn over allerlei zaken tussen de natuurliefhebbers en de „eco nomisch denkende" Texelaars, déér zullen ze het ongetwijfeld hartroerend over eens zijn. Zandsuppletie De enige voor ieder aanvaardbare mogelijkheid om de zee terug te dringen lijkt zandsuppletie te zijn. Zandsuppletie houdt in het aanvoeren van grote hoeveelheden zand vanuit de Noordzee naar Texel. Iets wat eeuwenlang vanzelf is gebeurd, moet nu door mensenhan den [lees: zandzuigers, zandtransport- schepen etc.) tot stand worden ge bracht. Texel moet weer groter worden. Dat is een gigantisch en kostbaar projekt. Technisch is het mogelijk. Financieel ligt het wellicht minder mak kelijk maar de praktijk wijst uit dat der gelijke werken een hoge prioriteit kunnen krijgen. Want het is tenslotte een kwestie van landsverdediging. Het op het strand spuiten van zand zal een hoog en breed strand tot gevolg hebben. Zon, wind en menselijke maat regelen zullen er voor zorgen dat een groot deel van dit zand landinwaarts stuift, waardoor aan zee liggende duin richel zijn oude massa weer terugkrijgt. Zoals het zich nu laat aanzien zal deze zandsuppletie blijvend moeten geschie den omdat we nu eenmaal zitten met het verschijnsel van de dicht onder de kust zittende stroomgeulen, waarin weer veel zand verdwijnt. Tegelijk met de zandsuppletie zou daarom tevens aan de oorzaak van de kustafslag wat gedaan moeten worden. Aan de jaarlijks stijgende zeespiegel kunnen we niets doen, maar mogelijk kan door menselijk toedoen wel verandering worden ge bracht in het stromenpatroon. Rijks waterstaat bestudeert de mogelijkheid om het Westgat uit te baggeren en daardoor de stroom in het Molengat te verminderen. Steun nodig? Burgemeester Engelvaart: „Ik hoop dat Rijkswaterstaat op ieders morele steun kan rekenen als deze ingrijpende maatregelen moeten worden doorge voerd. Een beetje aktie zal op een gegeven moment missschien nodig zijn, want kustverdediging is een onderwerp dat de publieke opinie meestal niet erg bezig houdt. Zolang er geen konflikten of rampen mee samenhangen, gaat het jarenlang onopgemerkt door. Het is heel normaal als een autoriteit de eerste steen legt van een gebouw, maar heb je ooit gehoord van de officiële eerste steen op een zinkstuk?" Burgemeester Engelvaart heeft een paar uur ingeruimd voor ons gesprek. De bedoeling was dat de eerste burger wat indrukken zou geven over het eerste halfjaar van zijn burgemeesterschap. Volgens traditie had hij dat zelf moeten doen. Al sedert jaren schrijft de burge meester het hoofdartikel van de laatste Texelse Courant van het jaar. Maar de heer Engelvaart vindt zichzelf niet zo'n beste schrijver en laat het daarom liever aan ons over. Het wordt dus een „gewoon" interview en bij leven en welzijn van de betrokkenen kunnen de lezers voor volgend jaar ook op deze aanpak rekenen. Geen seconde spijt Jo Engelvaart heeft nog geen secon de spijt gehad van zijn sollicitatie naar het Texelse burgemeestersambt. De hooggespannen verwachtingen zijn on geveer beantwoord en in zekere zin is het werk op Texel zelfs meegevallen. Wat dat laatste betreft: in kringen van de provincie geldt de gemeente Texel als „moeilijk". Het zou een eiland zijn van grote tegenstellingen, waarbij een zeer dominerende, zelfs overheersende rol zou worden gespeeld door de onder nemers. Het is het inmiddels bekende beeld dat ook vrij sterk leeft bij de overige Nederlanders: de horeca deelt er de lakens uit en maakt daarbij korte metten met de natuurlijke schoonhe den, inclusief de vogeltjes en de zee hondjes. Als gevolg daarvan zouden de verschillende belangengroeperingen voortdurend op voet van oorlog met el kaar staan en de burgemeester zou dan de onmogelijke taak hebben daar als een wijs man boven te staan en de moeilijke beslissingen te helpen nemen die ach teraf door alle partijen worden be treurd Nou, dat beeld klopt niet. Burge meester Engelvaart wil die spanningen niet ontkennen, maar het is hem opge vallen dat alle partijen de betrekkelijk heid van hun stellingname kunnen in zien en best bereid zijn met elkaar te praten. Dat geldt ook voor de onderlin ge persoonlijke verhoudingen. Het is duidelijk dat burgemeester Engel vaart tactisch weet op te treden en goed kan luisteren. De mensen met proble men wisten hem al gauw te vinden en dat geeft hem wel wat zorg. „Ik ben bang dat mensen in zo'n situatie meer verwachten dan ik kan bieden. Van de andere kant is alleen luisteren ook vaak voldoende. Mensen luisteren over het algemeen te weinig naar elkaar". Onverschillig? Zijn tactische benadering is er waar schijnlijk de oorzaak van dat hij niet erg vlot antwoordt op onze vraag of hij op Texel ook tegenvallers heeft moeten incasseren. Maar na enig aandringen wil hij wel kwijt dat de interesse van het publiek voor het raadswerk hem niet is meegevallen. Het klopt niet met het ideaalbeeld van de besloten, belang stellende vrijdenkende eilandbewoners met hun warme onderlinge relaties. Engelvaart noemt als voorbeeld de commissievergaderingen. Die zijn al enige jaren openbaar maar er komt haast nooit iemand. En toch worden op die vergaderingen belangrijke onderwer pen besproken in een stadium waarin nog van alles kan veranderen. Voor de gewone burger liggen hier de beste kansen voor beïnvloeding en informatie. „In Venhuizen worden de vergaderin gen van de commissie ruimtelijke orde ning in de raadszaal gehouden. Dat moest ook wel, want er waren altijd veel toehoorders. Op zijn minst waren de mensen present die belang hadden bij het besprokene, maar ook vele anderen. Afgezien van de pers trekken de com missievergaderingen op Texel nauwe lijks belangstelling. Ik vind dat onbegrij pelijk, maar misschien is er een soort drempelvrees en moet het allemaal nog groeien. Ik ben een groot voorstander van openbaarheid. Ik vind het verkeerd dat de commissie openbare werken nog altijd in beslotenheid vergadert. Dat zou anders moeten worden. Onderwerpen met een vertrouwelijk karakter (zoals aanbestedingen) zouden dan in een besloten deel van de vergadering behan deld kunnen worden". Jo Engelvaart heeft er geen bezwaar tegen dat het publiek in de commissie- gaderingen ook meepraat. In de laatst gehouden RO-vergadering mochten de jongens van de crossbaan hun zegje doen. Ook dat is bevorderlijk voor het „creatief meedenken in een zo pril mogelijk stadium", zoals het ideaal van openbaarheid en inspraak omschreven zou kunnen worden. Verenigingsleven Op toneelavonden is de burgemeester nog niet gesignaleerd, maar hij zegt toch al een goede indruk te hebben ge kregen van het rijke Texelse vereni gingsleven. Ouwe Sunderklaas vond hij prachtig en ook het soort cabaret dat door een groep als De Flierefluiters wordt geboden. Hij vindt het wel beden kelijk dat het blijkbaar nogal laconiek wordt opgevat dat het welzijnswerk op Texel nauwelijks van de grond komt. Het werklozenprojekt bijvoorbeeld moet het straks zonder projektleider doen en het is zeer de vraag of het zal lukken een jeugdwerker en een man voor het edu- katief werk benoemd te krijgen. Het Rijksbeleid is daarvan de oorzaak maar het is jammer dat er maar weinig Texe laars om lijken te treuren. Dat maakt wel degelijk wat uit, want in een gemeen schap komen die voorzieningen tot stand waarom het hardst wordt geroe pen en waarvoor men bereid is te beta len. Teso Als goed Texelaar zorgde de heer Engelvaart ervoor aandeelhouder te worden van Teso. Op de laatstgehou den aandeelhoudersvergadering werd hij echter gemist. Principiële bezwaren? „Nee, ik was echt verhinderd. De volgende keer zal ik proberen er wel bij te zijn. Ik heb begrip voor de traditie van Teso, maar ik zie toch wel vraagtekens. Een beperkte groep op zichzelf best aar dige mensen neemt daar beslissingen die voor de hele eilandgemeen- lfoor de jaarwisseling verzorgen wij uw salades en hors d'oeuvres Specialiteiten-restaurant Gaarne tijdige reservering (02226) 310. schap van verstrekkende beteke nis zijn". De burgemeester geeft geen oordeel over de dubbeldekker („Dat is een eenmaal genomen raadsbesluit"), maar toen hij hoorde dat de toeristen straks een tariefsverhoging van twee maal tien procent zullen moeten betalen om de aanschaf van dat schip mogelijk te maken, heeft hij zich wel achter de oren gekrabt. Hij vindt het verbazing wekkend dat zoiets van overheidswege is goedgekeurd en is bang dat de toch al niet zo beste konkurrentiepositie van Texel hierdoor nog slechter wordt. Zijn persoonlijke mening is dat Teso in veel nauwere relatie zou moeten staan met de plaatselijke overheid. Wat hem be treft zou de onderneming best in over heidshanden mogen overgaan, zoals met vrijwel alle openbare vervoersbe drijven is gebeurd. Personeel van garage Jan Rey in de Waalderstraat te Den Burg ontdekte zaterdagochtend dat onbekenden zich in de voorafgaande nacht hadden ontfermd over een deel van de inhoud van oen geld kistje dat zich in een bureaula be vond. Er werd omstreeks 7170,— ver mist. Nader onderzoek wees uit dat men via de niet afgesloten achterdeur van de werkplaats moet zijn binnengeko men waarna een tweetal ruitjes van het in de werkplaats gelegen kantoortje werd kapotgeslagen. Het geldkistje trof men aan in de bovenste la van een bureau. Vermoedelijk zijn de daders bij hun activiteiten gestoord want een ge deelte van de inhoud van de la werd op de grond en op het bureau zelf aan getroffen. Dokter J. B. Seegers uit Den Burg heeft zijn praktijk overge daan aan de 33-jarige arts Klaas Eissen uit Franeker. De heer Seegers, die bijna tien jaar op Texel werkzaam is geweest, gaat wonen in Ermelo waar hij een specialistische studie [voor ze nuwarts] zai volgen. De nieuwe dokter is geboren in Ruinen (Drente) als zoon van een ambtenaar. Als gevolg van overplaatsingen woonde het gezin in tal van plaatsen in het land. Klaas Eissen kreeg zijn middelbare schoolopleiding in Enschede en ging medicijnen studeren in Groningen. Na dat hij in 1974 was afgestudeerd, was hij drie maanden organisatorisch betrokken bij een bevolkingsonderzoek óp baar moederhalskanker. In 1975 en 1976 genoot hij de tegenwoordig verplichte praktijkopleiding als huisarts in Frane ker. Vervolgens was hij als waarnemend arts werkzaam in Amsterdam, Nieuwen- dam, Borculo, Oudenbosch, Grouw, Franeker, Hardemberg, Hardegarijp, Scherpenzeel, Langbroek, Zevenhuizen (ZH), Leeuwarden en bij de bedrijfsge neeskundige dienst van de PTT. De heer Eissen is gehuwd met mevr. W. Eissen-Boer die afkomstig is uit de Noordoostpolder. Er zijn twee kinderen: een 4-jaiïge zoon en een dochter van 16 maanden. Eiland De nieuwe dokter kwam drie weken geleden voor het eerst van zijn leven op Texel. Hij kent wel Terschelling (waar zijn grootvader vandaan komt) van her haaldelijke bezoeken. Hij voelt zich sterk aangetrokken tot wonen en werken in een eilandgemeenschap, hoewel hij een redelijke goede verbinding met het vasteland wel belangrijk vindt. Liever geen groei De van Seegers overgenomen praktijk telt ca. 3000 personen. De heer Eissen staat afwijzend tegen eventuele uitbrei ding van dit getal. Hij is van mening dat de kwaliteit van het werk er onder zou lijden. „Er moet tijd zijn om behoorlijk met de patiënten te praten. Anders ben je geneigd al te snel naar medicijnen te grijpen om de symptomen te verhel pen. Bovendien wil ik nog wat tijd overhouden voor mezelf en mijn gezin. Dat is trouwens óók in het belang van de patiënten". De drukte van een praktijk hangt ove rigens niet alleen af van het aantal patiënten, maar ook van de aard van de bevolking. Mensen uit de stad lopen sneller naar de dokter dan plattelanders. Geen apotheek Dokter Eissen, die een rustige en serieuze indruk maakt, zal niet over een apotheek beschikken. Krachtens de wettelijke regeling heeft apotheker drs. G. Lely de medicijnverstrekking overge nomen. Dokter Seegers heeft zijn apo theek aan hem overgedragen. Verschillende patiënten hebben al kennis gemaakt met de nieuwe arts, want de heer Eissen draait al sinds vorige week mee. De overname gaat 4 januari in.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1