Groen 2wartrJ~exels in het hart-, TESO dubbeldekker technisch overgedragen JARINO WIL UITBREIDING HOTEL BEATRIX NA VAKANTIE STARTEN gigli W jffif5SS»3 'iU De winkels zijn op dinsdag de gehele dag geopend. 200 JAAR HAVEN OUDESCHILD M Dronken zwemmer Crossbrommer FBI-hoorn Verbouwing Lindeboom Winkeliersvereniging Den Burg 93e JAARGANG NR. 9482 TEXELSE VRIJDAG 6 JUNI 1980 COURANT Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266 en Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208. Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ12,50 per kwartaal 70 cent incasso; los 50 cent. Bankrelaties: Arpro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. 2^ Het plechtigs ogenblik. TESOdirecteur Hoogerheide (geheel linke) ondertekent de ekte, terwijl commiseeris Kikkert tweede ven rechts) duide lijk bewogen toekijkt. De twee andere heren zijn Smids en Schreuder ven de RSV werf. Gisteren heeft de technische overdracht plaatsgevonden van de nieuwe TESO dubbeldekker Molengat. De technische overdracht houdt in dat de TESO het schip zoals het door de RSV-werf is ge bouwd accepteerd en dat de technische moeilijkheden waarvan on langs nog melding gemaakt werd, zijn opgelost. De overdracht werd met een korte plechtigheid in het RSV-kantoor gehouden. Van RSV-zijde werd de acte getekend door de heren G. Smits en A. Schreuder en voor de TESO tekende Theo Hoogerheide. Daarna kon de TESO-vlag fier en voornaam in de mast van de nieuwe boot wapperen. Overigens moet de technische overdracht goed worden onder scheiden van de juridische overdracht. Pas bij deze laatste overdracht gaat de eigendom van de boot over. De eigendomsoverdracht zal op Texel plaatsvinden. Tot de boot veilig en wel ligt afgemeerd in de veerhaven blijft de verantwoordelijkheid er voor bij de werf berusten. Inmiddels is ook bekend geworden dat het schip voldoet aan de stabi lisatie-eisen. Na problemen daaromtrent met de TX 29 deden ook wat betreft de „Molengat" de wildste geruchten. De certificaten om te mogen varen als zeeschip zullen eveneens worden afgegeven. ,,Er is werkelijk geen enkel probleem", zei een verheugde TESO-directeur Hoogerheide. Over de datum waarop de juridische overdracht plaats vindt wordt vandaag overleg gevoerd tussen de werf en de TESO. Verwacht mag worden dat ook deze overdracht niet al te lang meer op zich zal laten wachten. i TESO-vlag aanvaardt voor hat eerst da reis naar da top van da mast van da nieuwe dubbel- t dekker. /IPID Opening Bij de opening van de feesten rond 200 jaar haven Oudeschild worden alle oud-Oudeschilders van 60 jaar en ouder uitgenodigd aanwezig te zijn. De ope ning vindt 31 juli om tien uur plaats. Er wordt een gevarieerd programma aan geboden en ook is er een koud buffet. Voor dit laatste wordt een kleine vergoe ding gevraagd van tien gulden per persoon. Tot 12 juni kan men zich voor het bijwonen van de opening aanmelden bij M. Westdorp-Slegh, De Ruyterstraat 95, Oudeschild, telefoon (02220) 3208. De ouderen uit Oudeschild krijgen per soonlijk een uitnodiging. Stickers De commissie reclame zoekt nog enkele bedrijven die stickers willen verkopen. Momenteel worden ze ver kocht door het Stoombootkoffiehuis en patatwagen Veronica op de haven, TX 27, Texel 88 en hotel De Zeven Pro vinciën. Mensen die stickers willen verkopen melden zich bij Ruud Boom, telefoon (02220) 2853. Na zes uur. Delftsblauwe borden Er zijn nog enkele Delftsblauwe bor den blijven liggen en deze kunnen vrijdagavond tussen zeven uur en half acht worden afgehaald bij dorpshuis 't Skiltje. Tobbedansen - waterlopen Op donderdag 31 juli worden 's middags spectaculaire tobbedans- en waterloopwedstrijden gehouden in de haven van Oudeschild. Iedere deelne mer moet een eigen vaartuig bouwen dat wordt voortbewogen door spier kracht. Voor de origineelste en snelste vaartuigen zijn prachtige prijzen be schikbaar. Men kan zich hiervoor opge ven bij R. Verduijn, telefoon (02220) 4317. Theo Boom, De Ruyterstraat 114, heeft twee badkuipen beschikbaar voor de waterloop- en tobbedanswedstrij den. Mensen die geen geschikte kuip hebben om mee te doen kunnen op zaterdag een kuip ophalen. Ze zijn uitsluitend voor dit doel bestemd. Vrijdag (vanavond) zullen de voorzit ters van de commissies vergadering houden in dorpshuis 't Skiltje. Mocht iemand gebruik maken van het bankrekeningnummer van de stichting, dan moet duidelijk vermeld worden om welke betaling het gaat. Een dronken Duitser vond het in de nacht van dinsdag op woensdag nodig zijn zwemkunst te vertonen in de haven van Oudeschild. Toen de politie om half twee ter plaatse arri veerde, bleek de man inmiddels zodanig te zijn afgekoeld dat hij geen verdere zwemplannen meer had. Maar herinneren waar hij nu eigenlijk thuishoorde kon hij zich niet. De 43-jarige inwoner uit Wuppertal werd daarop ter ontnuch tering meegenomen naar het politie bureau in Den Burg. De volgende ochtend bleek de man van één van de plezierjachtjes in de haven van Oudeschild afkomstig te zijn. Dinsdag werd een bromfiets uit het verkeer genomen, die tegen de klok van elven onverlicht door De Koog reed. Het bleek een crossbromfiets te zijn. Door de politie is het ding voor nader technisch onderzoek meegeno men. Tegen de achttienjarige Texelaar, die de brommer bereed, werd proces verbaal opgemaakt. rr-—n Tijdens een snelheidscontrole, die gisteren in de omgeving van De Koog werd gehouden, heeft de politie tien mensen bekeurd. De snelste reed 91 kilometer, terwijl ter plaatse maar vijf tig is toegestaan. Ook werd nog een personenauto aangehouden, die was uitgerust met een FBI-hoorn. Overwegende dat de bestuurder niet kon aantonen tot het personeelsbe stand van dit fameuze politiekorps te behoren, heeft de politie de hoorn in beslag genomen. Tegen de eigenaar werd proces verbaal opgemaakt. De verbouwing van Hotel De Lindeboom aan de Groene- plaats in Den Burg begint op maandag 29 september. Over de precieze uitwerking van de laatste datails moet nog over leg plaatsvinden tussen de Recreatiestichting Texel en Jarino. Het vooraanzicht van da uitbreiding van hotel Beatrix aan da Kamerstraat in De Koog. Onmiddellijk na de bouwvakvakantie zal in de Kamerstraat in De Koog worden gestart met de bouw van een aanzienlijke uitbreiding van hotel Beatrix. Tegenover het bestaande hotel zal een nieuw gebouw verrijzen waar in tien uitgebreide hotelkamers zijn. Op het terrein waar dit gaat plaatsvinden is nu nog een parkeerterrein met wat groenvoorzieningen. De bouw van de recreatieve eenheden is een project van Jarino. De tekeningen voor het geheel werden gemaakt door architect Jan Visser. Hotel Beatrix, dat eigendom van Jarino is, zal zelf weinig veranderingen ondergaan. Het gebouw blijft op dezelf de manier functioneren als tot nu toe het geval is. Aan de overkant van de Kamerstraat zullen echter de luxe hotel kamers komen en men hoopt dat die extra accommodatie voor het seizoen 1981 klaar is. Begin augustus wordt met de bouw begonnen. Qua indeling be staan de hotelkamers uit een gang, een slaapkamer, een toilet met bad of douche en een balcon. Het gebouw wordt drie verdiepingen hoog en lijkt qua uiterlijk veel op soortgelijke recrea tieve onderkomens. Centraal aan de ingang is een trappenhuis dat uitkomt op een galerij via welke verschillende kamers bereikt kunnen worden. Per 'woonlaag' zijn er vier kamers en dat houdt in dat er totaal twaalf recreatieve eenheden in het nieuwe gebouw aan wezig zijn. Het gebouw heeft een schuin dak waardoor twee kamers op de bovenste verdieping wat kleiner zijn uitgevallen dan de overige. Deze kamers hebben geen scheiding tussen 'woonka mer' en slaapgedeelte. Het ligt in de bedoeling om achter deze uitbreiding van hotel Beatrix een overdekt zwem badje aan te leggen. Daarbij is een bergruimte gepland waar ook een toilet en een douche komt. Achter de berging en het zwembad zijn een aantal parkeerplaatsen gepland. Zes van deze parkeerplaatsen zijn 'ge wone' plaatsen. De overige twaalf func tioneren echter volgens een heel bijzon der systeem. Wanneer een auto op een dergelijke plaats staat kan hij in de grond verzinken waarna er nog een auto boven kan. Het systeem is dermate ingenieus dat de onderste auto toch weg kan rijden als de bovenste er nog staat. De tekeningen bij dit artikel verduidelijke één en ander. De reden dat voor een dergelijke wijze van parkeerplaatsen creëeren werd besloten is, dat Jarino van de gemeente zorg moest dragen voor achttien parkeerplaatsen. Volgens de normale methode had men echter maar twaalf auto's kunnen plaatsen. De oplossing bleek toen in dit systeem te liggen. Het parkeersysteem echter de nieuwe uit- braiding. Door een druk op de knop laat men de onderste auto In de grond zinken. Zodoende komt er parkeerruimte vrij voor de bovenste auto. De bovenste auto hoeft niet weg te rijden als de onderste eruit wil. ÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIiyi iiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1