Cjroen ^warL-Jexels in het harL. Mr. Wallis de Vries signaleerde misverstand „Als U geld wilt hebben voor de tuinwallen, bent U vóór een Nationaal „Maar als er geen centen zijn, gaat het niet door" Demonstratie waardig en indrukwekkend Ja...... Natuurlijk! ToonSmidt De winkels zijn door de week elke avond open. Een goedkoop TESOjaaraoonnement voor ingezetenen van Texel? '■s V-> «j-5 - I Van 7 juli t/m 8 aug. 1980, tot 21.00 uur. Winkeliersvereniging Den Burg. /XËte\ 93e JAARGANG NR. 9490 TEXELSE VRIJDAG 4 JULI 1980 COURANT Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266 en Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208, Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 712,50 per kwartaal 70 cent incasso; los 50 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr 46.99.17.636 Rabobank nr 3625.01.742; NMB nr 67.34.60.398. Het doel waarvoor staatssecretaris Mr. C. G. Wallis de Vries woensdag naar Texel kwam was praten met gemeentebestuur en inwoners over de gevolgen van de planologische kernbeslissing Wad denzee en het van toepassing verklaren van de Natuurbeschermings wet op bepaalde stukken van de Waddenzee. De aanwijzing van Texel tot Nationaal Landschap had een bijkomstigheid moeten zijn, maar het werd hoofdzaak en daar hadden de boeren voor gezorgd met hun indrukwekkende demonstratie, het aanbieden van een petitie en een uitgebreid pleidooi waarin voor handhaving van de hoog gestructu reerde landbouw op Texel werd bepleit. ontdekkingen die de Texelse duikclub heeft gedaan. De club heeft de laatste tijd tal van historische belangwekkende scheepswrakken gelocaliseerd. Sommi ge scheepsrompen o.a. uit de gouden eeuw. zijn nog volkomen intact en zitten vol met kanonnen, serviesgoed etc. Als de duikclub deze zaken boven water wil brengen voor het museum, is een concessie nodig waarover het mini sterie van CRM al geruime tijd geleden, maar nog zonder resultaat is benaderd. jaren moet geld beschikbaar zijn voor de gemeentelijke bijdrageregeling zodat het mogelijk is daarmee een behoorlijk beleid te voeren. Ambtenaar W. Stam van de gemeente Texel lichtte de financiële regeling voor het tuinwallenbehoud toe. Deze werkte uitstekend: het geld voor de vergoedingen van de herstel- en restauratiekosten kwam van gemeente, provincie en CRM. Maar de provincie heeft nu afgehaakt. Als CRM dit aan deel overneemt zou de tuinwallenrege- Het gemeentebestuur zorgde er voor dat ook andere belangrijke onderwerpen ter sprake werden gebracht, zoals de noodzaak om een jachthaven te maken van voldoende grootte, de gevolgen va de Planologische kernbeslissing voor de visserij, de oefenvluchten van de F 16 in het Waddengebied, het verlenen van een concessie waardoor de duikclub Texel op legale wijze vondsten op scheepshistorisch gebied aan land mag brengen en een permanente subsidie regeling voor het Natuurrecreatiecen- trum. Ook de verkeersverbinding veer- haven-Oudeschild werd aan de orde gesteld evenals de financiële afwikkeling van de tuinwallenprojecten en de bijdra geregeling voor het oude land. Natuurlijk kon niet worden verwacht dat de staatssecretaris meer deed dan goede nota nemen van de wensen en er verdere aandacht voor beloven, maar in een enkel geval zaten zijn opmerkingen dicht tegen een toezegging aan. Zo is te verwachten dat het geld voor de te restaureren tuunwallen wel spoedig op tafel zal komen omdat dit een project is waarvan de financiële consequenties zijn te overzien. De effecten van de Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee en het van toepassing verklaren van de Natuurbeschermingswet op delen van de Waddenzee lijken voor het economi sche gebeuren op Texel nauwelijks effecten te hebben. Belangrijk is dat nu ook de regering erkent dat er belangrijke verschillen zijn tussen de oostelijke en de westelijke Waddenzee. Toename van pleziervaart in het westelijke deel is bijvoorbeeld nog heel goed mogelijk. En de stukken Waddenzee die binnenkort wettelijke bescherming krijgen op grond van de Natuurbeschermingswet liggen niet bij Texel. De recreatievaart zal er mogelijk wel rekening mee moeten houden. Van de zijde van de Water sportvereniging Texel werd woensdag naar voren gebracht dat met name de kleine, weinig diep stekende boten straks mogelijk niet meer gebruik kunnen maken van bepaalde vaarroutes. Niet zómaar Tijdens de werklunch die werd gehou den in het Vliegveldrestaurant beloofde staatssecretaris Wallis de Vries dat definitieve stappen inzake de Wadden zee pas genomen zullen worden nadat de eilandbesturen zijn geraadpleegd. Zoveel mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van die kant. ,,Maar ik heb wel haast", zo voegde hij eraan toe. „Vóór mei a.s. zullen de beslissingen genomen moeten zijn". De plannen voor een nieuwe jachthaven op de plaats waar zich nu nog het zand- depot bij de werkhaven van Oudeschild bevindt, leek bij het CRM-gezelschap in goede aarde te zijn gevallen. De haven kan hier tegen betrekkelijk lage kosten worden gemaakt. Strijdpunt is het aan tal ligplaatsen. De Watersportvereniging is het niet eens met het beperkte aantal plaatsen dat de Interprovinciale Struc tuurschets voor het Waddengebied als toelaatbaar heeft genoemd, want dat is niet eens voldoende voor het huidige aantal boten van de leden van de vereniging. Wat de F 16 oefeningen betreft beloofde Wallis de Vries zijn collega van Defensie te zullen benade ren. Maritiem museum Geïnteresseerd en verrast was Wallis de Vries toen hij hoorde over de plannen tot inrichting van een maritiem museum in Oudeschild en de opzienbarende Wallis de Vries beloofde spoedige be slissingen over deze kwestie. Wat de landschapsbescherming op Texel betreft bracht de burgemeester naar voren dat Texel op dat gebied zelf al heel wat heeft geregeld. De voor schriften van het bestemmingsplan lie gen er niet om en zijn dan ook herhaaldelijk aanleiding voor conflicten. De aanwijzing tot nationaal landschap lijkt daarom niet zo nodig, tenzij het een regeling inhoudt, waardoor de gemeen te beter in staat wordt gesteld de finan ciële consequenties van het bescher- mingsbeleid te dragen. Tot in lengte van ling 'gered' zijn en daarmee een stukje landschapsbehoud, dat precies past in de landschapsplannen van de staats secretaris. Consequent zijn Wallis de Vries bleek het precies zo op te vatten en liet doorschemeren dat de gemeente de afloop met vertrouwen tegemoet kon zien. Maar hij merkte op: „Texel wil geen landschapspark maar wel geld van CRM voor de tuinwallen. Dat is niet consequent. Want het geven van CRM-geld voor het behoud van waardevolle elementen als tuinwallen is TV - T t-S 1 «V -• Staatssecretaris Wallis de Vries met burge meester Engelvaart bij de aankomst op het vliegveld Texel. De bewindsman en rijn amb tenaren maakten gebruik van twee helicop ters. Eerder op de dag was Terschelling met hetzelfde doel bezocht precies wat de aanwijzing tot nationaal landschap inhoudt!" Een soortgelijke reactie had de bewindsman op het probleem van de financiering van res tauratie van gemeentelijke monumen ten. Als deze kunnen worden aange merkt als karakteristiek en van nationaal belang brengt ook hier het 'park-geld' soulaas. De lunchbespreking en ook de later gehouden bijeenkomst in het Natuur- recreatiecentrum werd bijgewoond door invloedrijke topambtenaren op het ge bied van openluchtrecreatie en natuur behoud. Afgezien van de staatssecretaris waren dat Jhr. Mr. F. van Rijckevorsel (Lees verder op pagina 2) Op het vliegveld begon het al. Neuwelijks was staatssecre taris Mr. C. G. Wallis de Vries woensdag om 12.00 uur op het vliegveld uit de helicopter gestapt en door de burgemeester begroet, of hij werd op het platform bij de hangar geconfron teerd met een spandoek: „Texel is al een landschapspark. Laat dat zo blijven". Dat het slechts een bescheiden voorproefje was, bleek een uurtje later toen de staatssecretaris en zijn gevolg de lunch hadden gebruikt en in de bus stapten om een rondje over Texel te maken. Langs de Postweg stond een kilo meterslange rij van trekkers, hooischudders, maaidorsers en andere landbouwwerktuigen, bijna allemaal voorzien van opschriften die duidelijk maakten, dat de Texelse boeren niets van een landschapspark moeten hebben. De meest voorkomen de leus was „Landschapspark, dat nooit," die op honderden groene posters was afgedrukt en die ook door een vliegtuig van Tessel Air op geringe hoogte door de lucht werd gesleept. naties en niet tevoren was aangekondigd, hadden buitenstaan ders geen gelegenheid gehad relletjes te schoppen of de boel op een andere wijze te bederven. Voordat hij de bus instapte, maakte de staatssecretaris een praatje met de demonstrerende boeren, waarbij hij naar voren bracht dat de vrees voor de gevolgen van de aanwijzing van Texel tot nationaal park volkomen ongegrond is. „Het gaat om niet meer dan een systeem waarmee beheersovereenkom sten worden geregeld die tot doel hebben waardevolle elementen in het landschap, zoals de tuinwallen, te beschermen. En dat kan alleen door gaan als er geld voor beschikbaar is en als de betrokken boeren willen mee werken". Het was een herhaling van wat Wallis de Vries dezelfde middag meerdere malen verkondigde. Boeren Hst totaalbeeld was indrukwekkend en dwong bij het CRM-gezelschap duidelijk respect af, vooral omdat allen die bij de demon stratie waren betrokken zich gedisci plineerd gedroegen. Er viel geen onvertogen woord. Omdat de demonstratie In enkele dagen was georganiseerd door de drie Texelse afdelingen van de landbouworgani- als Jan N. Witte en Gerard Schraag konden dan ook niet anders reageren dan: „Als het daarbij blijft, vinden we het best." Het wantrouwen bleef ech ter. Geketend? Vrij algemeen zijn de agrariërs ervan overtuigd, dat de aanwijzing tot natio naal landschap (het woord „park" is er om tactische redenen afgehaald) heel wat ernstiger consequenties heeft dan alleen wat beheersmaatregelen. De agrariër zou straks op zijn eigen land niets meer te vertellen hebben en de belangen van natuur en landschap zouden zo zwaar gaan wegen, dat een eigentijdse en gezonde bedrijfsvoering niet meer mogelijk is. Nog afgezien van de veronderstelling dat de parkstatus zal leiden tot enorme bemoeizucht van ambtenaren. De op landschapsbescherming ge richte regels in het gemeentelijke be stemmingsplan worden door bijna alle boeren beschouwd als voorlopers van verdere beperkingen die met de park- status samengaan. De vele tientallen borden op de bij de demonstratie ingeschakelde landbouw werktuigen maakten zeer duidelijk hoe er wordt gedacht: „CRM zet de boeren klem", „NLP nekschot voor de boeren" en „Texel géén landschaps park. Baas op eigen land". Dat de aanwijzing tot nationaal park ook wordt aangevoeld als de welbekende druppel die de emmer doet overlopen, bleek uit een landbouwmachine, die was voorzien van een bord waarop allerlei wetsartikelen stonden, waarvan de boeren tegenwoordig al „last" onder vinden. Er was een pop bijgemaakt die een geknevelde boer voorstelde. Iets vriendelijks Burgemeester Engelvaart was tevoren door de organiserende land bouworganisaties op de hoogte gesteld. Tijdens de busrit zou er „iets vriendelijks" gebeuren en er zou moe ten worden gestopt om de boeren gele genheid te geven een petitie met hand tekeningen aan te bieden. Onze eerste burger kon de onderminister dus voor bereiden, maar de demonstratie bleek toch heel wat imposanter te zijn dan was verwacht. De anti-parkdemonstra- tatie, die enkele jaren geleden op Texel werd gehouden tijdens het bezoek van staatssecretaris W. Meier viel er volko men bij in het niet. De bus moest lang zaam rijden om de inzittenden de gele genheid te geven alle opschriften tot zich te laten doordringen: „Wij willen vrijheid en geen landschapspark", „Denk aan de boer CRM, je kunt niet zonder hem", „Beter woord voor land schapspark: crepeergebied" en „Honderd hectare is al te veel". Dat laatste was een verwijzing naar de door CRM gekochte hoeve Zeeburg, waar het agrarisch beheer dienstbaar is ge maakt aan het voederen en laten rusten van rotganzen. Mede naar aanleiding van de op schriften ontspon zich in de bus een discussie, die voor Texel best eens gunstige gevolgen zou kunnen hebben. Zo legde ambtenaar J. van Dijk uit dat de gemeente tegenwoordig met een bijdrageregeling werkt om te bereiken dat bebouwing zoveel mogelijk in het landschap past, maar dat het geld dat hiervoor nodig is voor de helft van CRM moet komen.... Overdreven Ook langs de Oorsprongweg stonden de demonstrerende agrariërs: „Texel houden zoals het is", „Maak je park maar in Den Haagl", „Boeren onder houden dit landschap best" en „Niet ouwehoeren, we willen boeren". Minder fijntjes was de leus: „Land schapspark twééde Tragedie op Texel". Nadat de burgemeester had uitgelegd dat met de eerste tragedie de Russen oorlog was bedoeld, waarbij honderden mensen om het leven zijn gekomen, zei Wallis de Vries: „Ik vind de vergelijking wat overdreven." De rit ging verder, waarbij de burgemeester meer dan eens de gelegenheid aangreep om erop te wijzen hoe veilig het Texelse land schap is in handen van de Texelse be stuurders zelf. Wat in het Noorden moest blijken uit de wijze waarop het Krassekeetprojekt tot stand is gebracht. Het paaien van het Koornaarsvisje in het boezemwater van het Noorden kan gewoon doorgaan.... In de buurt van Oost presenteerde zich de tweede editie van de boeren- demonstratie. Opnieuw tientallen trekkers met landbouwwerktuigen en opnieuw vele leuzen: „Alleen een hark verzint zo'n park", „Landschapspark boerenmoord." (Lees verder op pagina 5) TAXI- EN 'lOÜWAUTOVERHUUn kV i h 1 m inalaan 4 -ó U«n Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1