8Cjroen "Zwartj JexeU in het hart-, Waddenvereniging richt zich tot NA VO-leiding Sneeuwlandschap Steeds meer taken Algemene zaken heeft twee man extra nodig PROTEST TEGEN TESTVLUCHTEN ToonSmidt Surfers op drift Burgerlijke stand Surfwedstrijd Herrie hindert Opbrengst Anjercollecte Vernielingen Alcoholcontrole Verdwaald Fietsendiefstal Duitsers op militair terrein Frontale botsing 93e JAARGANG NR. 9494 TEXELSE VRIJDAG 18 JULI 1980 COURANT Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (022281 266 en Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208i Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 712,50 per kwartaal 70 cent incasso; los 50 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr 46.99.17.636 Rabobank nr 3625.01.742; NMB nr 67.34.60.398. De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee heeft scherp geprotesteerd tegen het oefenprogramma, dat door een internationaal testteam tot 7 augustus wordt uitgevoerd boven de Waddenzee. Omdat de oefe ningen worden gehouden in opdracht van het NAVO-op- perbevel heeft de vereniging niet alleen brieven gestuurd naar de vaste kamercommis sie voor defensie, het coördi natiecollege Waddengebied, de Interdepartementale Waddenzeecommissie en de minister van defensie, maar ook aan de NAVO-minister- raad. Aan het oefenprogramma wordt deelgenomen door 7 F 16's, een squadron F-15's, een aantal F-104 Star- fighters en NF-4 straaljagers alsmede helicopters en Duitse AIO toestellen. In de brief aan de NAVO minister raad wordt erop gewezen dat de oefening strijdig is met de besluiten, die ten aanzien van het Waddengebied op landelijk en provinciaal niveau zijn ge nomen. Het sportvissersschip De Zee aster heeft gistermiddag een aantal windsurfers uit zee opge pikt, die met de aflandige wind :aat| een kilometer uit de kust waren gedreven. De havenmeester was benaderd door een in paniek verkerende kennis van de surfers. Het is niet de eerste keer dat surfers bij aflandige wind in grote moeilijkheden tort komen. Door de havenmeester van Oudeschild wordt erop gewezen dat surfen door oner varen mensen, terwijl er een harde aflandige wind staat, zeer 1! onverantwoord is. 383) van 2 t/m 15 juli 1980 Geboren: Maurits Wilhelm, zv. Wil helm Bakker en Frederika M. C. Kuip; Hendrika Theodora, dv. Gerbrand Th. Zoetelief en Maria W. H. Ingelaat; Esmond Jesse, zv. Robert J. Blaauw en Elizabeth Radder; Trisha Vinanda, dv. Dirk J. Koster en Marion Gold- schmeding; Gerharda Jeannette, dv. Jan C. Zoetelief en Klazina C. Roeper; Ralf Fransiscus, zv. Reijer Pieter Keijser en Petronella J. H. M. Stroeken; Hen rietta Cornelia, dv. Johannes J. A. Zijm en Lamberdina M. Medema; Madelon, dv. Johannes A. den Brok en Jozien Marie Veldwisch; René, zv. Theodorus C. Rodewijk en Diana P. Hillen; Martijn-jan, zv. Frederik M. Veeger en Gerarda Koorn. Overleden: Gerrit Jan Bruin, oud 81 jaar; Anna Maria Martha Ran, wv. Ver- berne, oud 76 jaar; Jan Catharinus Veldman, oud 66 jaar; Nan Eelman, oud 76 jaar; Jan Jan Hendrik Boonk, oud 61 jaar, wonende te Eindhoven: Pieter Dros, oud 78 jaar; Jaspert Vinke, oud 73 jaar; Carolina Theresia Zoetelief, oud 17 jaar. Ondertrouwd: Richard W. Rijk en Cornelia E. Timmer; Aris Saai en Martha G. Willemsma. /IOC „Het Waddengebied is een nationaal en internationaal erkend natuurgebied aan de noordkust van Nederland, Duitsland en Denemarken. De Neder landse regering heeft haar beleid ten aanzien van dit gebied vastgelegd in de „Nota over de hoofdlijnen van de ont wikkeling van de Waddenzee" ('s-Gra- venhage, 28 december 1978), die na behandeling in de Tweede Kamer is vastgesteld en daarmee de procedure van een Planologische Kernbeslissing heeft doorlopen. Ten aanzien van militaire aktiviteiten stelt de Nederlandse Regering, dat deze zullen worden gestabiliseerd en waar mogelijk verminderd. Verder, dat met de desbetreffende Navo-partners wordt nagegaan welke mogelijkheden aanwezig zijn om te komen tot een ver mindering van de luchtmachtaktivitei- ten in het Waddengebied. De drie „Waddenprovincies", Gro ningen, Friesland en Noord-Holland, hebben hun beleidsvoornemen ten aanzien van de Waddenzee vastgelegd in de „Ontwerp-lnterprovinciale Struc tuurschets voor het Waddenzeegebied" (Leeuwarden, 29 juni 1979). Ten aanzien van de militaire aktivi teiten in het Waddenzeegebied stellen de provincies, dat deze strijdig zijn met de hoofddoelstellingen van de Struc tuurschets, te weten behoud als natuurgebied. Voor de horizontale coördinatie van het beleid op rijksniveau is een Interdepartementale Waddenzee Commissie ingesteld. De normale gang van zaken zou geweest zijn deze bijzon dere aktiviteiten van de NAVO-lucht- macht in het Waddengebied in deze commissie te brengen en af te stemmen op de wensen van de andere ministeries. De Minister van Defensie van Nederland is echter in de NAVO- Ministerraad akkoord gegaan zonder een dergelijke raadpleging. Voor de verticale coördinatie tussen de verschillende bestuurslagen is op 25 juni j.l. het Coördinatiecollege Wadden gebied geïnstalleerd. In de toekomst zal ook dit college in gevallen als het onderhavige moeten worden geraad pleegd. Het gemeentebestuur van Texel heeft een brief aan de Minister van Defensie gezonden, waarin het protes teert tegen dit testprogramma van de luchtmacht en net name tegen het tijd stip waarop dit plaatsvindt. De ge meentebesturen van Vlieland en Terschelling hebben zich hierbij aangesloten. Ook is er in de raden van deze gemeenten veel kritiek gekomen op het feit, dat zij niet tevoren geraad pleegd of zelfs maar geïnformeerd waren. Ook de Koninlijke Nederlandse Toeristenbond ANWB heeft zich bij de Minister van Defensie beklaagd. De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee sluit zich bij bo vengenoemde protesten aan en legt daarbij met name de nadruk op het niet in acht nemen van de in Nederland gel dende democratische spelregels en de strijdigheid met het beleid van de rijks overheid, de provincies en de gemeen ten met betrekking tot de natuurlijke en recreatieve waarden van het Waddengebied. Het bestuur van de Landelijke Vere niging tot Behoud van de Waddenzee, een natuurbeschermingsorganisatie met 35.000 leden, verzoekt u dringend om een gesprek met een afvaardiging van uw Raad om toelichting op het boven staande te kunnen geven teneinde in de toekomst een dergelijke gang van zaken te voorkomen." Zondag houdt de Windsurfclub Texel een surfwedstrijd. Dit keer vindt de wedstrijd plaats aan het Westerslag, waar de branding voor de nodige uitda gingen zal zorgen. De wedstrijd begint om 14.30 uur. De briefing is om 14.00 uur. Na de wedstrijd is er een barbecue, die om 18.00 uur begint. De kosten hiervan bedragen 710,— per volwassene, 75, per kind (onder de 15 jaar). De kosten van de wedstrijd bedragen 75,— voor leden en 77,50 voor niet-leden. Een inwoner van Loenen aan de Vecht kreeg maandag een proces ver baal omdat hij op zijn auto een meer- tonige FBI-hoorn had gemonteerd. Datzelfde lot onderging een Duitser die dinsdag werd aangehouden. In beide gevallen werd de luidruchtige appara tuur van de auto's verwijderd en in beslag genomen. De in juni op Texel gehouden Anjer collecte (ten bate van culturele doelein den) heeft 71978,11 opgebracht, gespecificeerd als volgt: Den Burg 7847,73; De Waal 748,50; Oosterend 7281,65; Den Hoorn 7179,10; De Koog 7185,85; Oudeschild 7222,42 en De «Cocksdorp/Eierland 7212,86. In de nacht van dinsdag op woens dag werd in De Koog proces verbaal opgemaakt tegen drie personen die lan taarnpalen kapot aan het trappen waren. Een alcoholcontrole, die in de nacht van dinsdag op woensdag op verschillende plaatsen op Texel werd gehouden, heeft weer flink wat overtreders tegen de lamp doen lopen. Tegen vijf personen werd na het nemen van de blaaproef procos verbaal opgemaakt. Ze werden ver der onderworpen aan de bloedproef waarvan de uitslag nog moet komen. Daarnaast kregen drie men sen een rijverbod opgelegd. De politie meldt dat de komende weken veel alcoholcontroles gehouden zullen worden. Het leek gisteren alsof het had ge sneeuwd op het Texelse strand. Langs de hele kust lagen grote witte massa 's die zo nu en dan gedeeltelijk opstoven en dan weer in vlokken neerkwamen. Enkele toeristen die het geheel verbaasd bekeken en met hun laarzen door het witte spul waadden, concludeerden dat het hier om vervuiling ging. De was middelen, ai dan niet met fosfaten verrijkt kregen de schuld van dit won derlijke schouwspel. Het inderdaad niet zo erg fris over komende beeld was deze keer echter niet de schuld van de mens. Bij het na- tuurrecreatiecenmtrum wist men te mei den dat de schuimmassa's uit eiwit bestaan. Dierlijk en plantaardig afval dat door de flinke wind van gisteren werd 'opgeklopt' en zodoende ging schui men. Het verschijnsel treedt wel meer op bij harde wind. Overigens was het gisteren kantje- boord voor degenen die een strand huisje bezitten. Om 11 uur, toen het hoog water was, stond het water tot aan de voordeur van de huisjes. Een situatie die veel van de huisjesbezitters er toe bracht om hun meest dierbare bezittingen uit het huisje te halen. Op de afdeling algemene zaken van de gemeente zal een per soneelsuitbreiding plaatsvinden met twee personen en op de afdeling financiën en onderwijs zullen eveneens twee mensen angetrokken worden. Dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, zoals dat volgende week donder dag ter sprake komt in de gezamenlijke vergadering van de commissies algemene zaken en financiën. Het college is tot dit voorstel gekomen door adviezen die dienaangaande waren op gesteld door de heren Stam en Blankevoort van beide afdelin gen. Eén en ander heeft tot gevolg dat voor het jaar 1981 een extra bedrag aan salariskosten van 7120.000,— op de begroting zal moeten worden geschreven. Voor 1981 kan dat bedrag met 766.000,— worden verminderd omdat dan door een hoofdcom mies gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid tot ver vroegde uittreding. praktijk betekent dit dat de afdeling steeds achterloopt bij nieuwe ontwikke lingen, terwijl vooropgaan gewenst is." TAXI- EN TRÖUWAUIOVERHUyR Wilhslminalaan 4-6 <|*n Burg In zijn advies wijst de heer Stam erop dat de achterstanden in het werk op de afdeling algemene zaken een structu reel karakter dragen. Dat wordt veroorzaakt doordat andere overheden maar ook de burgerij met steeds meer vragen komen. „De snelle maatschap pelijke veranderingen zijn voor het grootste gedeelte debet aan deze situatie. Besturen wordt gecompliceer der, dus ook de ambtelijke/bestuur lijke advisering", aldus Stam. „In de Knelpunten In het advies staat ook een lijst van knelpunten. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van milieuzaken betekenen veel werk. Datzelfde is het geval met de sterkere bemoeienis die de afdeling met de woningwet en het actief monu mentenbeleid heeft gekregen. Verder zijn er veel AROB zaken (administratief rechtelijke procedures tegen overheids- beslissingen) en kost de juridische be geleiding van De Bolder veel tijd en werk. Andere zaken die tijd vergen zijn het tot stand brengen van de nieuwe Algeme ne Politieverordening waar al tien jaar. over wordt gepraat, commissiewerk en vraagstukken inzake regionalisering. Tenslotte zijn er nog speciale ad-hoe ontwerpen zoals de brandweer-, politie- en rampenwet. Met die opsomming is nog geen rekening gehouden met de op 1 mei in werking getreden wet Openbaarheid bestuur en voorlichtings activiteiten. Eén en ander vindt het college voldoende aanleiding voor de gevraagde personeelsuitbreiding. De heer Blankevoort meldt dat op de afdeling financiën en onderwijs gebrek bestaat aan een financiële volkshuisves- tings/woningbouwspecialist. Vooral nadat één van de ambtenaren die deze zaken onder zijn beheer had op 1 sep tember van het vorig jaar vertrok en er in de vrijgekomen vacature niet kon worden voorzien, deed dit gemis zich voelen. Verder zal binnenkort iemand gebruik maken van de regeling tot ver vroegde uittreding, dus daarvoor moet ook vervanging worden gezocht. Twee Engelse meisjes van een jaar of tien kwamen gisteren geheel in paniek bij het politiebureau in Den Burg binnen. Het tweetal verklaarde de weg kwijt geraakt te zijn. Ze konden geen mededelingen doen over hun verblijf plaats en stamelden alleen maar iets over „een witte kerktoren met licht erop". Door de politie werd hieruit ge concludeerd dat het kerkje van Den Hoorn daarmee wel eens bedoeld zou kunnen worden. Toen de meisjes naar het kerkje waren toegebracht, wisten ze zich inderdaad weer de plaats te her inneren waar ze met een aantal andere kinderen kampeerden. De heer H. uit Heemskerk keek afge lopen dinsdag wel even raar op toen hij bij zijn auto terugkwam, die op de veer haven bij het Horntje geparkeerd stond. Er hoorden namelijk twee fietsen op het imperial op zijn auto te liggen, maar die waren bij zijn terugkomst verdwenen. De inwoner uit Heemskerk was slechts tien minuten weggeweest. Van de dief stal is aangifte gedaan bij de politie. Van een Duitser werd dinsdag een fiets gestolen, die hij had gehuurd bij de fir ma Witte. De fiets stond bij paal 17 ge stald. Twee Duitsers, die illegaal het am- phibisch oefenkamp De Mok hadden betreden, hebben gisterochtend de wind van voren gekregen van de dienstdoend wachtmeester. Hen werd uitvoerig te verstaan gegeven dat het in Nederland niet gebruikelijk is dat Jan en alleman militair terrein betreden. Het verboden uitstapje kwam het tweetal op een boete te staan. In de Dorpsstraat te De Koog vond dinsdagochtend om negen uur een aanrijding plaats. Ter hoogte van hotel Het Gouden Boltje nam een Toyota, die door een twintigjarige Texelaar werd bestuurd de bocht met te hoge snelheid. De auto kwam hierdoor op de andere weghelft terecht en botste frontaal op een Opel die door de heer G. M. J. uit Sittard werd bestuurd. Bij de politie bestond een ernstig ver moeden dar de bestuurder van de Toyota alcohol had gebruikt en daarom werden er blaas- en bloedproeven genomen. Zijn auto moest total loss worden weggesleept. De door tie Texelaar bestuurde auto die op de andere weghelft terecht kwam

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1