Groen c2wartsjexels in het harL> Aankoopcentrale Texel en b.v. Keyser en Co. gaan samen verder BERMTOERISME Drie Texelaars surf den rondom Texel Geen consequenties voor personeel Last van stroming en warmte Groen-Zwart J Mooie weer lokt veel mensen alsnog naar Texel Te lang in de zon Baldadigheid Dieven aktief op het strand Technische gebreken Granaat gevonden Marketing Zonder remmen Aanrijding JAARGANG NR. 9497 DINSDAG 29 JULI 1980 dactie: Harry de Graaf Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266 Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208. or advertenties, abonnementen, etc.: igeveld Er De Rooy B.V., stbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 712,50 per kwartaal 70 cent incasso: los 50 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr 46.99.17.636 Rabobank nr 3625.01.742; NMB nr 67.34.60.398. De B.V. Keijser en Co. en de Aankoopcentrale Texel zullen vanaf ijdag 1 augustus samengaan. De B.V. Keijser en Co. is één der idste particuliere handelsbedrijven in de agrarische sector. Het werd het eind van de negentiende eeuw gesticht door de heer R. P. ;ijser. De Aankoopcentrale Texel is een voortzetting van de Coöpe- tieve Aankoopverening Texel die in 1935 is gesticht. Het samengaan idt plaats met een volledige overname van alle activiteiten van de V. Keijser en Co. Ook zullen de bedrijfspanden in De Waal worden ngekocht. De aanwezige machines, auto's, aanhangers en ander erend goed zullen ook worden overgenomen. Het personeel is voor it grootste deel in de gelegenheid om met behoud van verworven chten in dienst te treden bij de Aankoopcentrale Texel. De nieuwe imbinatie, met een omzet van ongeveer vijftien miljoen gulden is, gezien van de TESO, het grootste bedrijf op Texel. Nadat de komende maanden de oogst afgehandeld zullen bestuur en direc- waar nodig geholpen door deskun- jen, zich buigen over te nemen afregelen. De aanvoer, verwerking de productie moet zo goed mogelijk men te verlopen. De aanleiding tot de bedrijfsovername t in het feit dat op Texel activiteiten t aanzien van landbouw en veehoude- niet uitgebreid kunnen worden. De inkoopcentrale Texel die zich op een sed terrein heeft gespecialiseerd, zo op het gebied van zaaigranen, con- ictteelten met een eigen drogerij en 'er se aardolieproducten, heeft op ze wijze haar omzet steeds kunnen breiden. Het is echter zo dat handel in sectoren veevoeders, meststoffen en anen zich alleen kan handhaven als er r jaar zoveel omzetvergroting bereikt ardt, dat de kostenstijging daardoor gengegaan kan worden. Op het eiland xel zit een dergelijke omzetvergroting niet in. Er zou dan een enorme ncurrentie met anderen dienen te trden gevoerd en dat geeft, zoals Ai Het warme weer van de laatste dagen heeft veel vakantiegangers alsnog doen besluiten naar Texel te komen. De laatste dagen stonden weer regelmatig rijen wachtende auto's voor de TESO-boot en bij het VVV-kantoor in Den Burg zijn per manent twee of drie telefoonlijnen bezet. Het lijkt er op dat Texel nog een heel goed naseizoen krijgt. VVV-directeur Dekker pakt enke le lijsten van de bezettingsgraad van de verschillende accommodaties en het blijkt dan dat Texel er landelijk gezien erg gunstig uitspringt. Hier en daar is nog wel accommodatie over maar verder dan enkele pro centen van het totaal is de leeg staande accommodatie niet. An ders ligt dat op de Veluwe en in Amsterdam waar de leegstand tien tallen procenten van het totaal bedraagt. Ook in vergelijking met de andere Waddeneilanden springt Texel er gunstig uit. Kampeerders kunnen nog wel een plek vinden op het Kogerstrand of Loodsmansduin, maar op de andere campings zal het echt zoe ken worden. Er is een ontstellende vraag naar logies met ontbijt. Per dag komen daar wel zo'n honderd aanvragen voor binnen. Ook voor de huisjes en hotels bestaat goede belangstelling. Dekker zegt dat veel mensen die in Europa een verre gende vakantie hebben gehad de schade nog even komen inhalen op Texel. Toch nog even een bruin kleurtje halen aan het Texelse strand. Overigens is er ook voor september en de herfstvakantie al flink geboekt. De hotel-, wandel- en fietsarran- gementen worden nu ook door Holland International verkocht. Dat betekent dat de reizen naar Texel nu op zo'n 120 verkooppunten extra worden verkocht. enkele jaren geleden is aangetoond bij de fusie van de Aankoopcentrale Texel en de LTB, aanleiding tot verliezen bij alle partijen. Als de afnemers van de firma Keijser en Co. hun producten bij de nieuwe combinatie kopen kan een omzet wor den bereikt die borg staat voor een betere inkooppositie en een doelmatiger aan- en afvoersanering van bepaalde kosten. Verder zullen er verhoudings gewijs kleinere handelvoorraden ont staan. De grootste besparingen zullen al vrij vlot realiseerbaar zijn. Directie De directie komt in handen van de heer P. J. Stoepker, terwijl de heer J. J. de Beurs als adjunct-directeur zal funge ren. De Beurs zal zich tevens bezig houden met de artikelengroepen vee voedermiddelen en voergranen. Hij blijft contactman van de huidige klanten van de firma Keijser en Co. De vertegen woordiging van de voormalige Keijser en Co.-klanten ligt in handen van de heer Zijm. Zijn verkoopmogelijkheden liggen na de samenvoeging beter omdat de Aankoopcentrale Texel enkele artike len op de markt brengt die Keijser en Co. niet voerde. De positie van de Aankoopcentrale Texel zal duidelijk kunnen groeien, hoewel dit natuurlijk wel afhankelijk is van de wil van de klanten van Keijser en Co. om bij de nieuwe combinatie te kopen. Gezien de prijspolitiek van de Aankoopcentrale van de laatste jaren lijkt een verslechtering van de aankoop positie van de Keijser en Co.-klanten niet te vrezen, zo wordt door de directie van de Aankoopcentrale gesteld. Wordt de positie van beide zaken zoals die tot nu toe opereerden bij elkaar geteld dan blijkt dat de nieuwe combinatie 70% van de veevoedermiddelen op Texel levert, een zelfde percentage aan meststoffen levert, de levering van de gewasbe- Een meisje, dat te lang in de zon had gelegen is vorige week donderdag on wel geworden op het strand bij Wester slag. Een arts verleende eerste hulp en daarna werd het betreffende meisje in horizontale stand naar haar vakantie adres gebracht door de rijkspolitie. Zes minderjarige jongens waren zaterdagavond zo onverstandig om in de Ankerstraat te Oosterend lan taarnpalen uit te trappen in de buurt van het huis van een politie man. De politieman wist het zestal met een kwiek sprintje in de kraag te vatten en hen werd op niet mis te verstane wijze te verstaan gegeven dat zulk gedrag niet te pas komt. Over de schade wordt nog gepraat. Twee mannen werden zondagoch tend om half drie bij het parkeerterrein van Kogerstrand eveneens wegens bal dadigheid aangehouden. Het tweetal had zijn agressie afgereageerd op een parkeerautomaat, die ter plekke staat. Zodoende werd een schade van 7250,— aangericht. De 21 -jarige mannen waren uit Teteringen afkomstig. schermingsmiddelen nog wat hoger ligt en men de granen en zaaigranenhandel ongeveer 90% van de markt in handen heeft. De verdere activiteiten zijn moei lijk in percentages uit te drukken. De samengevoegde bedrijven hebben goede mogelijkheden op het gebied van opslag voor granen, losse en gezakte meststoffen. Er zijn goede banden met fabrieken voor veevoedermiddelen. Ook is er dienaangaande een eigen produc tiemogelijkheid. Aanpassing Vergeleken met andere coöperatieve en particuliere handelsbedrijven in het land is de nieuwe combinatie geen groot bedrijf. Door de te verwachten vergro ting in diverse activiteiten is de basis gelegd voor een betere aanpassing aan het gebeuren op Texelse boerenbedrij ven. Hierbij kan vooral gedacht worden aan een efficiënter vervoer van veevoer in bulk en een uitbreiding van de opslag van losse meststoffen. Op 6 augustus wordt een buitenge wone vergadering gehouden met de leden van de Aankoopcentrale Texel. De leden worden dan volledig ingelicht over de consequenties van de aankoop en moeten zich uitspreken over de onvermijdelijke credietverruiming. Op de aandeelhoudersvergadering van af gelopen zaterdag werd aan de aandeel houders van B.V. Keijser en Co. mede deling gedaan over deze verkoop. De Pontweg is de laatste tijd het tafereel van bermtoerisme. Wie langs bepaalde kruisingen rijdt kan diverse jongens en meisjes ijverig zien zitten pennen. Het zijn degenen die gevolg gaven aan een oproep van de gemeente om mee te doen aan verkeerstellingen. In commissievergaderingen en in de gemeenteraad is de Pontweg herhaalde lijk onderwerp van discussie geweest. Daarom wordt nu geteld. Welke auto 's gaan waarheen en waar is het het drukst. Gegevens die straks de besluit vorming over dosering van het verkeer over de Pontgweg, het plaatsen van stoplichten of het maken van tunnels moeten vergemakkelijken. Laat ze maar schrijven, die bermtoeristen! De politie wijst erop dat dieven en zakkenrollers op het ogenblik zeer actief zijn op de Texelse stranden. Het regent aangiften van vermiste goederen. Radio's, cassettere corders, horioges en kleding, niets is veilig voor het grijpgrage gilde. Veel dieven zien hun kans schoon als een badgast even iets bij een strandpaviljoen gaat kopen. Donderdagochtend werd een auto uit het verkeer genomen wegens techni sche gebreken. De auto was eigendom van een 20-jarige inwoner uit Woerden. Na technisch onderzoek op last van de rijkspolitie, werd besloten het voertuig naar de sloop te brengen. Op donderdag kwam een inwoner uit Horn aangifte doen van het feit dat zijn auto was aangereden op het parkeer terrein bij paal 9. Het linkerspatbord van zijn auto was gedeukt, terwijl de daders geen bericht hadden achterge laten. Een Honda Civic nam donderdag een bocht in de Rommelpot bij Den Hoorn iets te enthousiast en belandde in de sloot. Er ontstond alleen blikschade. Een bromfiets, waarvan de bestuurder en de passagier beiden geen helm op hadden, werd vrijdag uit het verkeer genomen. De bromfiets bleek te zijn opgevoerd. Bij de Mokbaai is vrijdag een 40 milli meter granaat gevonden. Het projectiel werd door de mijnopruimingsdienst onschadelijk gemaakt. Wat sommigen altijd al wilden proberen en wat bij enkelen tot een falikante mislukking leidde is afgelopen zondag door Peter van Ever- dingen, Erik van der Werff en Rob Souverein volbracht. Op de surf plank rondom Texel. Bekendis dat je met catamarans en motorboten uitstekend rond het eiland kunt varen, maar op een surfplank had tot nu toe niemand het volbracht. De laatste poging werd ondernomen door een Amsterdammer op de dag dat ook de cata maranrace om Texel werd gezeild. De onfortuinlijke surfer strandde toen in de woelige baren bij De Cocksdorp. Peter van Everdingen was de snelste surfer. In zeven uur en 28 minuten had hij het eiland gerond en kwam hij weer in de haven van Oudeschild aan. Hierbij moet opgemerkt worden dat Van Ever- dingen een enorm goede techniek heeft in het aan de wind zeilen. Hij was dan ook een uur sneller dan de andere twee surfers terwijl hij ook nog twee keer op de andere twee gewacht heeft. Zonder het wachten had hij het waarschijnlijk nog een half uur sneller gedaan. Rob Souverein rondde Texel in acht uur en dertien minuten en Erik van der Werff in acht uur en zevenentwintig minuten. De hele dag op een surfplank: een onge kende prestatie. Erg zwaar Rob Souverein verklaart dat de tocht erg zwaar is geweest. ,,Het hele stuk over de Noordzee moesten we kruisen. Dat was een enorme inspanning. Maar het eind waar we voor de wind konden zeilen was misschien nog wel inspan nender. Het was bloedheet op die plank. Op een gegeven moment was ik echt een beetje bevangen door de warmte. Ik viel van de surfplank af en pas toen ik in het water lag kwam ik weer een beetje tot mijn positieven", verklaarde Souve rein na afloop. Het warme stuk voor de wind werd nog verlengd doordat er toen erge tegenstroom was. Vanwege het feit dat Souverein, Van der Werff en Van Everdingen aan den lijve hebben ondervonden hoe zwaar de tocht was willen ze een dringend beroep doen op minder erva ren surfers niet hetzelfde huzarenstukje na te doen. Voor iets dergelijks is het noodzakelijk dat men zeer ervaren is in het windsurfen, iets weet van de ver schillende stromingen en bovendien de beschikking heeft over tenminste één volgboot. Wel zijn de drie surfers van plan één en ander nog eens te doen. Het ligt in de bedoeling Texel in zes uur rond te surfen. Ervaren surfers die dan meewillen kunnen zich opgeven bij het Windsurfcentrum Texel. De tweede surf ronde om Texel zou in ieder geval deze zomer nog gehouden moeten worden. De planken waarop de tocht werd gemaakt zijn Concordes van Windgli- der. Snelle wedstrijdplanken met zes vierkante meter zeil. Tijdens de tocht is Peter van Everdingen in het totaal drie keer in het water gevallen. Rob Souve rein en Erik van der Werff beiden vier keer. Door de hitte werd het in het water vallen niet als iets onaangenaams erva ren. 7. <5 <?s Do drie deelnemers aan de alternatieve ronde om Texel klaar voor de start De marketing wordt in het bedrijfs leven vaak gezien als een tovermiddel om bepaalde problemen het hoofd te bieden. Het begrip kan het best om schreven worden als het onderzoeken van bij het publiek levende gevoelens en wensen waar de producent via diverse instrumenten op kan inspelen. Dit 'mar- ketingsgereedschap'bestaat uit het ver vaardigen van bepaalde producten, pu blic relations en reclame. Voor het beter verkopen van Texels lamsvlees zijn enkele marketingspecialisten aangetrok ken. En de eerste berichten wijzen erop dat deze specialisten het Texels lams vlees zullen verkopen via het Exclusief Verkoop Argument. Het Exclusief Verkoop Argument is een uit Amerika overgewaaid begrip dat zijn sporen reeds op veel terreinen heeft verdiend. In het kort komt het er op neer idat de fabrikant iets unieks aanvoert, iets dat geen enkel ander product heeft. Een Amerikaanse bierbrouwerij zag zijn omzet gigantisch stijgen toen hij zijn klanten Het weten dat de flesjes heel hygiënisch met kokend hete stoom worden schoongemaakt. Bij alle andere brouwerijen gebeurde dit net zo maar het feit dat de fabrikant het bracht ais iets exclusiefs en bijzonders was genoeg om de bierdrinkers te doen toehappen. Andere bekende exclusieve verkoop argumenten zijn de verschillende wijnen in Frankrijk. De Bordeaux, de Bour gogne, Champagne en de Cotes du Rhone, zij ontlenen hun exclusiviteit aan het gebied waar ze vandaan komen. Een Bordeaux is uniek onmdat hij uit Bor deaux streek komt. Dat kan van géén andere wijn gezegd worden. Met dit laatste komen we al een stuk dichter bij het Texelse schaap. Het is bijzonder eenvoudig voor het Texelse schaap een goed exclusief verkoop argument te bedenken. Schapen wier ras genoemd is naar de streek waar ze vandaan komen, en die bovendien opgroeien in een strikt omschreven geografische eenheid. Het is iets om als reclame tekstschrijver je lippen bij af te likken. Het moet niet moeilijk zijn hiervoor een pakkende reclamecam pagne te ontwerpen. Over schapevlees dat wat meer kost, maar dat exclusief en heerlijk is. Eén en ander overwegende kun je je afvragen of men niet te vroeg is afgestapt van de Texelse schapenkaas. Voor deze kaas zou hetzelfde exclusieve verkoopargument gebruikt kunnen wor den als voor het vlees. Uniek, iets duurder, maar heerlijk. Bekijken we de Franse kaassoorten als Camenbert, Ro quefort, Brie en La hippe de France, om maar eens iets te noemen, dan zien we dat deze kazen zeker niet goedkoop zijn maar goed verkocht worden. Door hun smaak en exclusiviteit. Datzelfde geldt voor de Hollandse Edammer in de Verenigde Staten. Wie ooit een Hol lands kaasje aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan heeft gekocht weet dat exclusiviteit daar duur betaald wordt. De marketing is geen tovermid del maar zou wellicht ook wat kleine wondertjes kunnen doen voor de Texel se schapenkaas. De meertonige hoorn, die de eige naar van een auto uit Landsmeer op zijn vervoermiddel had gemonteerd, werd vrijdag door de politie in beslag genomen. Een auto, die vrijdagavond rond half twaalf werd aangehouden, vond eveneens weinig genade in de ogen van de politie. Bij controle bleek dat de remmen totaal niet werkten en dat de bodem was doorgeroest. Het vervoermiddel dat eigendom was van een Texelaar, gaat naar de sloop. Op de Oosterenderweg bij De Waal vond zaterdag een aanrijding plaats. Een personenauto wilde een vrachtauto inhalen in een bocht, terwijl de vracht auto een beetje naar links uitweek om de bocht goed te kunnen nemen. Van de personenauto, die bestuurd werd door een 23-jarige inwoner uit Utrecht, werd het rechter voorspatbord in elkaar gedrukt. Na de aanrijding stapte de chauffeur van de vrachtauto uit, con stateerde dat zijn auto geen schade had opgelopen en reed onder de mededeling ,,dat het zijn schuld niet was", door.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1