'Cjroen c2wartsJ~exels in het hart-, Vlekkeloze show bij stralend weer Duitser (56) bij De Koog verdronken Jongetle aangereden ■BBH mm.mm Texel maakt Noordhollandse watertarieven hoog.... Op heterdaad Insluiping 93a JAARGANG NR. 9501 DINSDAG 12 AUGUSTUS 1980 TEXELSE Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266 en Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208 Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langeveld Er De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 712,50 per kwartaal 70 cent incasso; los 50 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr, 67.34.60.398. K. -J Wii Hat VUegfeest trok 12.000 bezoekers De vliegshow die zaterdag werd gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de N.V. Luchtvaartterrein Texel is een eclatant succes geworden. Het voor Texel unieke evenement werd begunstigd loor uitstekend weer, was perfect georganiseerd en verliep zonder ongelukken. De belangstelling van het publiek was enorm. Er waren i.000 betalende bezoekers. Als de jonge kinderen, die er gratis nmochten, en de mensen die vanaf de openbare weg het gebeuren gadesloegen, worden meegerekend, dan komt men op 11 12.000 >ezoekers en dat is een absoluut record in de Texelse geschiedenis. Hooit eerder trok een evenement zoveel toeschouwers. 1 i - - - e i Er waren zelfs mensen die speciaal loor deze gelegenheid naar Texel geko- nen. Dat waren de echte luchtvaart- inthousiasten met belangstelling voor echnische details. Maar het overgrote leel van de kijkers bestond uit 'gewone' oeristen waarvan een belangrijk aantal ir de hele dag doorbracht. De eigenlijke rliegshow werd 's middags gehouden, naar 's morgens was er een interessan- tentoonstelling van het vliegende naterieel dat 's middags de lucht zou ngaan en toen bevonden zich op het rliegveld al duizenden mensen. De organisatoren hadden zich geen >etere weersomstandigheden kunnen oorstellen. Want 's morgens en gedu- tende het eerste uur 's middags was de lemel nog bewolkt, waardoor heel wat hensen die anders misschien naar het itrand zouden zijn gegaan, voor het liegfeest kozen. Staatssecretaris Het feest kreeg een zeer officieel tintje loor de aanwezigheid van mevrouw )rs Nelie Smit-Kroes, staatssecretaris ran Verkeer en Waterstaat, die het feest im 13.50 uur opende door het afschie- en van een groene lichtkogel. Vooraf lield ze een kort praatje waarin ze naar oren bracht dat de Nederlandse staat andelen heeft in vier vliegvelden: Schip- ioI, Eelde, Beek en Texel. Texel bevindt :ich dus in het illustere gezelschap van Schiphol. Wanneer je op Schiphol landt s het niet de gewoonte dat je een landje krijgt van de havenmeester. Dat ou niet kunnen; op een topdag zou de loede man 24.000 handjes moeten chudden. Op Texel echter ligt het inders en loop je onvermijdelijk tegen lavenmeester De Bruijn aan, al was het naar om het landingsgeld te betalen. Dat is de aardigheid van een klein eld", aldus mevrouw Smit. „Men kent Ikaar, de sfeer is niet formeel, men kan ijn sterke verhalen kwijt (die bloeien in Ie luchtvaart minstens zo uitbundig als lij vissers) en men krijgt nog een dienst- ictoon dat sterke persoonlijke trekken Iraagt. Men heeft mij verteld dat de antrekkingskracht van Texel voor portvliegen niet in de laatste plaats ligt i de service die havenmeester De Bruijn n zijn vrouw, een ieder bieden". ook zie hoe vele duizenden hier zijn gekomen om van het gebodene te genieten, vind ik dat dat maar op moet wegen tegen het lawaai dat hier van middag ongetwijfeld ook buiten het veld te horen zal zijn. Men vergeet dikwijls dat luchtvaart op veel mensen als een magneet werkt. Schiphol is een van de grootste, zo niet de grootste toeristische attractie van Nederland". De staatssecretaris besloot haar speech met de wens dat het luchtvaart terrein in de komende 25 jaar goed mag gaan. „Wij zijn geen aandeelhouder in dit veld wegens het dividend dat ons toevloeit de insiders weten wel beter maar omdat wij het belang van dit veld voor het eiland inzien". De zeer jeugdige Robbie Huizinga (zoontje van directeur G. Huizinga van Fas Airways te Eelde, één van de beste klanten van het vliegveld Texel) moest de staatssecretaris een boeket bloemen aanbieden. Het kind vertikte het echter het boeket af te staan, zodat zijn vader dit werkje maar overnam. Uit handen van de burgemeester kreeg de familie Smit-Kroes (het complete gezin brengt een korte vakantie op Texel door) nog enkele andere geschenken, waaronder de legpuzzel van de dubbeldekker „Mo lengat". Luchtvloot Het aantal bezoekers dat de vlieg show bijwoonde vormt een record, maar dat geldt ook voor het aantal vliegtuigen dat ter gelegenheid van het feest naar Texel was gekomen. Aan de grond stonden niet minder dan 150 toestellen, vrijwel allemaal particuliere sportvliegtuigen van allerlei soort. Uiter aard nam slechts een klein aantal daarvan daadwerkelijk aan de demon straties deel. Het komen en gaan van deze luchtvloot was al een belevenis op zichzelf. Nog uren na afloop van het feest duurde het voordat alle gast- toestellen die één voor één kort achter elkaar opstegen, waren vertrokken. Het slagen van de vliegshow is een persoonlijke triomf voor assistent-ha venmeester Ed de Bruijn. Het idee om ter gelegenheid van het 25-jarige be staan van de N.V. Luchtvaartterrein een vliegshow te geven was van hem afkomstig en hij had ook het leeuwe- deel van de organisatie voor zijn reke ning genomen. Hij kon daarbij gebruik maken van de vele relaties die het vliegveld in de loop der jaren heeft opgedaan, maar het lukte ook om medewerking te krijgen buiten deze kring en van die kant kwamen de meest spectaculaire bijdra gen. Eén van de hoogtepunten was de demonstratie van het internationaal be faamde helicopterdemonstratieteam Niet populair De staatssecretaris roerde vervol- lens het omstreden karakter aan van en vliegfeest op een Waddeneiland als ëxel. „Vliegfeesten zijn tegenwoordig iet zo populair meer, het milieu spreekt en stevig woord mee. Maar omdat ik keet dat het luchtvaartterrein Texel niet en plan is elk jaar zo'n feest te 'Seniseren en omdat het vliegveld een 'jbileum viert, komt het mij voor dat er egen dit feestelijk vliegfeest weinig ezwaren vallen in te brengen. Als ik Sastssocretans Noli. Smft-Kroas gaaf, het startsein. „Grasshoppers" van de Kon. Lucht macht. Met hun vier rood-wit-blauw geschilderde Aiouette lll-helicopters gaf het team een knap staaltje van timing en onderlinge coördinatie weg. Het was de eerste keer dat het Grasshoppers- team meedeed aan een civiele lucht- show in Nederland. Een andere vorm van medewerking van militaire zijde was de reddingsde monstratie met de Westland Lynx heli copter van de Koninklijke Marine, die ook het onderzeebootbestrijdingsvlieg- tuig Brequet Atlantic een paar keer voorbij liet vliegen. Laatstgenoemd toestel is te zwaar om op de grasbaan van het vliegveld Texel te mogen landen. Dat gold ook voor het Fokker F 28 straalverkeersvliegtuig van de NLM. De Fokker F 27 was het zwaarste toestel dat zowel vliegend als aan de grond acte de presence gaf. Men hield zich van zelfsprekend stipt aan de voorschriften. En dat betekende dat tot veler teleurstel ling een deltavlieger met hulpmotor niet mocht opstijgen. Modellen De luchtshow begon uiterst beschei den, maar niettemin indrukwekkend: een schitterende demonstratie met mo delvliegtuigen. Een van de toestelletjes trok een reclamesleep voort die betrek king had op het Texelse vliegfeest. Het meeste respect dwong de perfect vlie gende helicopter af. Eerste programma-onderdeel na de officiële opening was een demonstratie met de Bölkow 10S helicopter van de Kon. Luchtmacht, een toestel dat door oud-Texelaar Jan Maasdam naar het eiland was overgevlogen. Er waren nog meer (oud)Texelaars bij de show betrok ken. Ronald Handgraaf uit Lelystad demonstreerde zeer bedreven het Garret Turbo Thrush sproeivliegtuig, dat dank zij zijn formidabel motorvermogen vrij wel loodrecht omhoog kan vliegen en zeer wendbaar 'als een vlieg' weer kan neerstrijken, eigenschappen die bij het besproeien van landerijen (werk dat Handgraaf vrijwel dagelijks in de Flevo- polder uitvoert) van pas komen. Het optreden van de twee Fuji toestel len van Martin Air was een van de staaltjes formatievliegen die tijdens de show waren te zien. Daartoe hoorde ook het optreden van twee Beechcraft BE 33 en een Cessna 500 van de Rijksluchtvaartschool. Laatstgenoemd toestel trok de aandacht door zijn fluisterzachte straalmotoren. Weinig lawaai Wat het veelbesproken geluidsniveau van het vliegfeest betreft, viel het over het algemeen erg mee. Het was merk waardig dat de kleinste toestellen naar verhouding het meeste lawaai maakten. Maar omdat het hele gebeuren zich voltrok boven het 'onkwetsbaar' gele gen vliegveld of in de onmiddellijke omgeving, kan men er elders op Texel niet veel van gemerkt hebben. Bij het komen en vertrekken van de deelne mende toestellen lag het uiteraard an ders: Texel leek geruime tijd in een luchtroute met hoge verkeersdichtheid te liggen. Nog enkele grepen uit de vliegshow, die we uiteraard niet in alle volledigheid de revue kunnen laten passeren: de Dijkhaster PH-COR, een vliegtuig waar van er maar één op de wereld bestaat omdat het zelf is gebouwd door de heer C. P. Dijkman. Een eigen Texelse bijdrage in de vorm van een demonstra tie met het zweefvliegtuig met intrekba re hulpmotor Pik 20 E van de zweefvlieg- club Texel deed het leuk, evenals de 2-motorige Piper Navajo van Fast Air ways, die wordt gehuurd door de directie Noordzee van Rijkswaterstaat en die met behulp van allerlei ingebouw de extra apparatuur dagelijks boven de Noordzee patrouilleert om te letten op het clandestien lozen van olie'op zee. Texelaar Kees Minnis is werkzaam als waarnemer in dit toestel. Vlieger B. C. Moerhoert liet onder andere zien dat het mogelijk is op één motor te vliegen. Moerhoert heeft bijzondere herinnerin gen aan Texel. Hij ontving zijn opleiding tot jachtvlieger op het toenamige vlieg veld De Vlijt en maakte in de meidagen van 1940 de Duitse aanval op het vliegveld mee. Met zes jagers (waarvan er twee boven Den Helder werden neergeschoten) vloog hij naar Buiksloot. De knapste staaltjes kunstvliegen werden echter vertoond door de heer B. Huizinga in zijn zeer kleine dubbeldekker Pitts S 2A die een reeks dolle capriolen moeiteloos uitvoerde. Het feest werd practisch op de geplande tijd afgesloten met een opstij ging van een hete-luchtballon door de heer H. Brinks. Het was een bescheiden vluchtje; de ballon kwam maar enkele meters van de grond en landde een paar honderd meter verder. De watervoorziening van Texel, o.a. met behulp van een kostbaar functione rende zeewaterontziltingsinstallatie. is één van de oorzaken van het feit dat de Noordhoilandse drinkwatertarieven tot de hoogste van het land behoren. Aldus blijkt uit het jaarverslag 1979 van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noordholland (PWN). Andere oorzaken van het hoge tarief is het tekort aan duinwater elders in de provincie waar door als halfproduct rivierwater moet worden aangevoerd terwijl overigens met hoge kosten oppervlaktewater direct tot drinkwater moet worden gemaakt. Uit hetzelfde jaarverslag blijkt dat het drinkwatergebruik in 1979 iets is gezakt. De afgeleverde hoeveelheid water be droeg 1.086.781 m3 tegen 1.112.239 m3 in 1978. Meer dan de helft van deze hoeveelheid (665.321 m3) kwam van de waterfabriek in Oudeschild. ZowaJ mensen als vliegtuigen waren In onge kende getale aanwezig op het vliegveld tijdens tie luchtvaartshow. Hier een overzicht van een deel van de op het veld geparkeerde toestellen. Twee surveillerende politiemensen betrapten in de nacht van vrijdag op zaterdag op heterdaad een 19-jarige militair uit Heemskerck en zijn even oude vriend uit Heerhugowaard, die op het terrein van garage Kikkert aan de Badweg in De Koog bezig waren in te breken in de aldaar gestalde auto's. De betrapten hadden de nodige buit al in hun eigen wagen geladen: twee mobi lofoons, twee radio's, gereedschappen en een portefeuille van de heer Kikkert zelf, waarin zich onder meer een rijbe wijs en een bedrag van 7100, bevond. De daders werden opgesloten, voorgeleid en na verhoor weer op vrije voeten gesteld. Een 6-jarig jongetje uit Oudeschild liep donderdagavond vanaf de par keerplaats ter hoogte van De Zeven Provinciën onverwacht het Bolwerk op en werd daar aangereden door auto mobilist M. C. Kikkert uit Den Hoorn. Het kind werd met snijwonden naar het ziekenhuis Parkzicht overgebracht. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd uit de woning Ruijslaan 33 een bedrag van 7175,— gestolen. De daders konden zich toegang verschaf fen door een bijkeukenraam (dat in ver band met de poes altijd op een kier staat) verder te openen. De politie heeft voet- en vingerafdrukken gevon den. Zaterdagmiddag omstreeks drie uur is de 56-jarige Richard Hoppe uit het Westduitse Kamen bij het baden in zee nabij De Koog vermist geraakt en vrijwel zeker verdronken. Het lichaam was vanmorgen nog niet gevonden. Het slachtoffer was samen met een kleinkind in zee gegaan. 200 meter ten noorden van paal 19. Door de hoge branding is hij waarschijnlijk van de been geraakt en door de zeer sterke stroming in de zich hier bevindende mui zeewaarts gezogen. Het is echter ook mogelijk dat hij onwel is geworden; kort voor het tragische gebeuren had de heer Hoppe geklaagd over pijn in de borst. Naar aanleiding van het wegblijven van het familielid werd door de familieleden alarm geslagen. Strandbewakers van de KNBRD gingen het water in om te zoeken en om te voorkomen dat ande ren zich in dit gevaarlijke stuk water begaven. Vier mensen van de post paal 20 namen ook aan de zoekactie deel evenals een rubberboot van Westerslag. Vanaf ongeveer 16.00 uur nam een helicopter van de Marine aan het zoeken deel; hetzelfde toestel had kort tevoren een bijna verdronken vrouw vanaf paal 28 naar het zoekenhuis in Den Helder getransporteerd. Ernstig Deze vrouw was de 24-jarige B. R. Lipke, die samen met o.a. een vriendin op het onbewaakte naaktstrand ter hoogte van paal 27 in het water was gegaan en daar in moeilijkheden was gekomen. Ook hier was sprake van een verraderlijke onderstroom en, ondanks de geringe windsnelheid, een bijzonder hoge branding. Door één en ander verloor men snel de grond onder de voeten en was het bijna onmogelijk om rechtstreeks naar het strand terug te komen. Mevrouw Lipke werd daarvan het slachtoffer. Zij kreeg hulp van een onbekend gebleven zwemmer die haar wist vast te grijpen en direct daarop hulp kreeg van de KNBRD-strandbewakers van paal 28 die langs het strand patrouileerden en de melding van de moeilijkheden hadden ontvangen. Het slachtoffer werd op het strand gebracht en aanvankelijk leek het dat hulp niet meer zou kunnen baten. De strandbe wakers pasten mond op mond beade ming en hartmassage toe. Ook dokter Siebinga en ambulancepersoneel arri veerden en konden zuurstof toedienen. In zeer korte tijd was de Westland Lynx reddingshelicopter (die in verband met het vliegfeest op het vliegveld Texel stond) ter plaatse en kon in uiterst korte tijd het slachtoffer naar het ziekenhuis in Den Helder vervoeren; later volgde overbrenging naar Alkmaar. De toe stand van het slachtoffer is nog steeds zorgwekkend. Op hetzelfde strandgedeelte deden zich de volgende dag opnieuw moeilijk heden voor. Om 17.20 uur werden door een patrouille van de KNBRD twee drenkelingen waargenomen achter de derde zandbank. Ondanks de ook nu weer krachtige stroom konden zij snel worden bereikt door twee leden van de bewakingspost terwijl een derde de reddingslijn uitzwom, waar echter geen gebruik van hoefde te worden gemaakt. Het betrof het echtpaar Pieter en Christa Liere uit het Duitse Belm. Nadat zij op het strand waren gebracht en waren uitgerust bleken zij verder niets te mankeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1