Cjroen ^imrtsjexels in het kart-, Engelandvaarders kregen boek over Russenoorlog ..Molengat" vaart met passagiers Barrels: we neooen onderzocht zonder vooringenomenheid Dief bracht buil terug Gevaarlijke ampullen Voorlaan wekelijks koersbal Gollards-bejaarden mee met „Blijde Rijders" Winkeldiefstal Sporthalvloer werd opgelapt Met uitzondering van Jaap Knol (die wegens ziekte niet aanwezig kon zijnI waren alle En- TAXI-EN TRÓUWAUTOVERHUUR 'ilh«lminalaan 4-6 c|%n Burg de muiterij van de Georgiërs april 1945 DE WALBURG PERS 93e JAARGANG NR. 9506 VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1980 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266 in Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208. 7oor advertenties, abonnementen, etc.: .angeveld De Rooy B.V., 'ostbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220)2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs F12,50 per kwartaal 70 cent incasso; los 50 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr 46.99.17.636 Rabobank nr 3625.01.742; NMB nr 67.34.60.398 TEXELSE COURANT alsmede Den Helder en Vlieland. Ook zou het Texelse verzet en de vrouwen en kinderen worden geëvacueerd. Het plan had de hele goedkeuringsproce dure al bijna doorlopen, toen Prins Bernhard er een stokje voor stak. Terecht, zei Bartels, want het zou een bloedbad zijn geworden. De prins acht te zich gebonden aan de afspraak met de Duitsers dat de voedseldroppings boven het hongerende West-Neder land zouden worden toegestaan als in tussen geen militaire operaties zouden worden ondernomen. Bartels zei ook ontdekt te hebben dat de strandred- dingboot met de tien Texelaars en vier Georgiers vlak voor de landing in Mundesley dwars door een mijnenveld is gevaren, zodat zij achteraf van geluk kunnen spreken. Hij vertelde dat de Duitse comman dant Breitner door op het juiste moment tactisch op te treden, de op stand had kunnen voorkomen. De zaak was nl. verraden. De details van dit onderdeel van de tragedie worden in het boek uitgebreid uit de doeken ge daan. Selectie Ook de andere schrijver, Wim Kalk man uit Den Helder, voerde het woord na gemeld te hebben dat de heer W. N. Kelder, destijds commandant van de BS en later burgemeester, tot zijn spijt niet in staat was geweest de presentatie bij te wonen. Kalkman zei dat alle Texelaars die de strijd in april 1945 meebeleefden, wel een boek over hun persoonlijke belevenissen zouden kunnen schrijven. Het doorgeven van ieders belevenissen was echter niet de opzet. Het zou er onoverzichtelijk door zijn geworden en alleen maar interes sant voor Texelaars. Er werd dus een selectie gemaakt uit net opgespoorde en aangeboden materiaal. Kalkman zei dat hij en Bartels in principe bereid zijn met het materiaal mee te werken .aan ten verantwoörcfe'opzet van'3 e perma nente expositie over de Russenoorlog, die met financiële steun van CRM zal worden ingericht. In het boek wordt wel uitvoerig aandacht besteed aan de 89 om gekomen burgers, waaronder degenen die door de Duitsers zijn geëxecuteerd. Hij ontkende voorts dat de Texelaars die de Georgiers hebben geholpen daar later last van hebben ondervonden. ,,lk hen daar nooit iets van gemerkt, noch van anderen vernomen". Kalkman be nadrukte dat in het boek niet alleen is geprobeerd de gang van zaken tijdens de Russenoorlog weer te geven, maar dat de gebeurtenissen ook in een bepaalde context zijn geplaatst. Dat betekende dat vrij uitvoerig aandacht wordt besteed aan de opbouw en orga nisatie van de ,,Ostlegionen" in de Duitse weermacht, waarvan het mui tende 822e Georgische bataljon er één was, Verder komen de reacties van de Nederlandse verzetsbeweging aan de orde, de bemoeienissen van de Neder landse regering in Londen en de ge allieerde legerleiding. Ook geschied schrijving over de in 1921 door de Sowjets bezette republiek Georgië was nodig om een juist inzicht in de verhou dingen te krijgen. ,,lk hoop dat U en het Nederlandse publiek tevreden zullen zijn over de door ons opgeleverde ar beid", aldus Kalkman. Vrijdag, heden, zal de dubbeldek ker „Molengat" voor het eerst met auto's en passagiers varen. Het is de bedoeling dat het schip aanvang 8.35 uur de dienst gaat onderhouden, samen met een van de oude boten. Gezien de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan, wordt dat verant woord geacht. Deze eerste „echte" overtochten maken overigens nog deel uit van het oefenprogramma. 's Middags wordt de Molengat weer aan de kant gelegd. Het oefenprogram ma is 21 september afgelopen. De Molengat zal dan blijvend de dienst hel pen onderhouden als reserveschip. Als de winterdienstregeling van kracht wordt en na afloop van de herfstvakan ties zal de „Molengat" als enige schip varen. Het oefenprogramma is tot dusver redelijk goed verlopen. Proble men werden vrijwel alleen veroorzaakt omdat het datalog (een elektronisch controleapparaat) het liet afweten. Experts moesten eraan te pas komen om het te repareren. Op een bepaald ogenblik leek ook de temperatuur van de Voith Schneider voortstuwing te hoog op te lopen. Bij onderzoek bleek dat slechts een thermometer verkeerd functioneerde. Zaterdag a.s. houden "De Blijde Rijders" weer hun "rit van de nostal gie". Vorig jaar werden de bewoners van het verzorgingshuis Sint Jan als passagiers meegenomen, deze keer zijn de bewoners van het C. E. Gollards Rustoord aan bod. Om 13.00 uur zullen de koetsen voor rijden en begint ongeveer een kwartier later een gevarieerde tocht langs Texels dreven. De route is als volgt: De Zes, Kogerstraat, Oude Kogerweg, Gerrits- landerdijkje, Ploegenlanderweg, Rand weg, Nattevlaksweg, Jan Ayeslag, Ro- zendijk. In 'Catharinahoeve' wordt ge zellig opgestoken waarna de rest van de tocht gaat via: Rozendijk, Smitsweg, Westerweg, Keesomlaan, Emmalaan, Schilderend, Wilhelminalaan, Waalder- straat, Witte Kruislaan, Kogerstraat, De Zes. Verwacht wordt dat de gasten tussen 17.00 en 17.30 uur weer bij het Gollards Rustoord worden afgeleverd. De cameramensen van 'De Lichtboei' zullen een videoreportage maken van de tocht, zodat achterblijvers en bewoners van andere bejaardenoorden er later van kunnen meegenieten. De onbekende die bij de vuurtoren drie rollen ursusgaas (eigendom van aannemer P. Daalder) weghaalde, heeft zijn buit op dezelfde plaats teruggezet. Per adverentie was op de dief het drin gende beroep gedaan om de buit in zijn eigen belang terug te bezorgen. Er moet rekening mee worden ge houden dat dezer dagen op het Texelse strand ampullen aanspoelen met een geel poeder. De ampullen, waarvan de herkomst nog niet bekend is, zijn mogelijk zeer gevaarlijk. Bij aantreffen wordt men verzocht de plaats door te geven aan de politie en de ampullen niet zelf mee te nemen. Het succes van de inmiddels gehou den demonstraties koersbal is zodanig, dat is besloten het spel voortaan elke dinsdagmiddag (aanvang 14.00 uur) te spelen in 'De Hollebol' te Den Burg. Nieuwelingen kunnen met het spel kennismaken. Anderen kunnen al direct wedstrijdjes in competitieverband spe len Getracht zal worden een sterk team te vormen, dat kan uitkomen in koers- balontmoetingen met spelers van het vasteland. Een van de eerste krachtme tingen zal worden gehouden met spelers uit Den Helder, waar zeer onlangs ook de koersbalsport is geintroduceerd. Een Texelse vrouw werd in de Dag- markt in Den Burg betrapt toen zij trachtte levensmiddelen mee te nemen zonder te betalen. De politie maakte proces verbaal op. om Mn eerste exem plaar van hat book !n ontvangst to nomon. Ook schippor J. Bakkor Idle in februari 92 wortw vvas dus van do partij, niamens do groep sprak do hoor KI. van der Kooi oen dankwoord waarin hij de hoop uitsprak dat het boek vele herdrukken sou krijgen en dat net een bijdrage sou zijn aan een betere bekendheid van de Russenoorlog elders in het land. „Dit mag niet vergeten worden". worden, bestemd om te worden over gedragen aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Want daar was nauwelijks iets over de Texelse tragedie bekend. Maar al werkend hoopte zich zoveel interessant materiaal op, dat besloten werd er een groot boek van te maken. En groot is het inderdaad geworden; 335 pagina's, exclusief de tientallen pagina's met foto's, kaarten en documenten. Polemiek Nog voordat het boek verscheen hebben Kalkman en Bartels de knuppel in het hoenderhok gegooid, door te publiceren dat het plan van de Georgiers om in opstand te komen, pas werd gemaakt na de geallieerde landing in Normandië. De Georgiers zagen toen dat zij op het verkeerde paard hadden gewed door in Duitse krijgsdienst te treden en dat zij bij terugkeer in hun vaderland hiervoor ongetwijfeld zwaar zouden worden gestraft. Om zich te rehabiliteren, dus uit eigenbelang, beraamden zij de opstand die door Kalkman en Bartels overigens conse quent als „muiterij" wordt aangeduid. De schrijvers vinden dat de Georgiers niet als verzetsstrijders moeten worden beschouwd, hoe begrijpelijk en mense lijk hun daad ook was. Zoals kon worden verwacht, werd deze conclusie door menigeen niet in dank afgenomen. Bartels en Kalkman zeggen echter over voldoende bewijzen en verklaringen te beschikken om hun bewering te staven. Met name de com munistische verzetsstrijdster Annie Averink heeft bevestigd dat de visie van Kalkman /Bartels juist is, waarmee zij zich distancieerde van partijgenoten die de opstandige Georgiers altijd veel heroïscher hebben voorgesteld. Bartels zei dinsdag (kennelijk als reactie op perspublicaties waarin werd gesugge reerd dat hij zich voornamelijk door zijn anti-communistische opstelling heeft laten leiden) dat hij de gebeurtenissen van april 1945 en wat daaraan vooraf ging, zonder enige vooringenomenheid heeft bestudeerd. Reddingboot Hij vertelde ook dat de geruchtma kende oversteek met de Texelse red dingboot in het geallieerde kamp meer gevolgen heeft gehad dan jarenlang is verondersteld. Het verzoek om hulp heeft geresoneerd in een plan om de Noord- en Zuidbatterij te bombarderen De Bolidtvloer in de sporthal Ons Genoegen is woensdag pro visorisch gerepareerd. Een medewerker van Bolidt heeft de slechte stukken eruit gesneden en de gaten opgevuld met nieuwe vloeibare kunststof. Aan deze uit twee componen ten bestaande stof werd een „versneller" toegevoegd om de verhardingstijd te bekorten. De reparatie moet worden gezien als een voorlopige oplossing om het mogelijk te maken dat de hal deze winter in gebruik kan blijven. In maart worden beslis singen genomen inzake een blij vende voorziening. Tot maandag 8 september mag de sporthal nog niet worden gebruikt. Die dag komt iemand van de Neder landse Sportfederatie om vast te stellen of de vloer na de repara tie weer sporttechnisch aanvaardbaar is. Als hij zijn fiat geeft gaan de deuren nog dezelfde avond open. De gebrui kers zullen telefonisch van de uitslag van de keuring op de hoogte worden gesteld. De foto geeft een beeld van de „lap"- operatie. Het lang verwachte nieuwe boek over de Texelse russenoor- Dg ligt in de winkels. Dinsdagmiddag had in hotel „Juliana" in )e Koog de officiële presentatie plaats, in aanwezigheid van ien schare genodigden. Bij die gelegenheid werden de eerste ixemplaren van het boek overhandigd aan de mannen die in ipril 1945 met de strandreddingboot Joan Hodshon naar Enge- and gingen om daar hulp te vragen. Ook de schrijvers lacques Bartels en Wim Kalkman werden officieel in het bezit lesteld van het boek waaraan zij vijf jaar hebben gewerkt. De presentatie was georganiseerd oor de uitgeverij De Walburg Pers it Zutphen, hier vertegenwoordigd dor Dr. W. J. Wybrands Marcussen. leze memoreerde dat de laatste iren ontelbare boeken over de weede wereldoorlog zijn uitgege- en. Temidden van al die boeken ormt de geschiedenis van de Rus enoorlog op Texel iets bijzonders. ie ingrediënten van deze gebeurtenis ouden in een roman niet misstaan, laar de werkelijkheid was allerminst imantisch. Het was een tragische en ïeedogenloze strijd waarin zo'n 1000 ieorgiërs, Duitsers en Nederlanders et leven lieten. In het natrekken van e gebeurtenissen en in het bestuderen an voorgeschiedenis en achtergron- en is enorm veel tijd gaan zitten. Het isultaat is in meerdere opzichten idrukwekkend. Dr. Wybrands sprak en speciaal welkomstwoord tot enkele an de aanwezigen, waaronder de 82- irige generaal b.d. De Wolf, die geldt Is de nestor van de militaire geschied- chrijving en in het bijzonder op de oogte is van de bunkerbouw. Ook lui- inant-generaal Bartels (vader van een er auteurs), die zelf ook schrijft, was anwezig, evenals de burgemeester, de ommandant maritieme middelen op exel, het hoofd van de sectie krijgs- eschiedenis en de plaatselijke boekver- opers. Enkele genodigden hadden iten weten verhinderd te zijn waar- De omslag van het boek. onder de heer J. A. van der Vlis uit Blancum. Tragedie Zoals bekend is laatstgenoemde de schrijver van „Tragedie op Texel", het ooggetuigenverslag van de Russenoor log dat in de loop der jaren acht maal werd herdrukt. Het was Jacques Bartels die na het lezen van dit boek méér wilde weten over het hoe en waarom van de Russenoorlog en op onderzoek uitging. Hij ontmoette Wim Kalkman (die in tegenstelling tot Bartels de opstand zelf had meege maakt en er een uitgebreide foto- en documentenverzameling over opbouwde) en samen pakten zij het projekt aan. Aanvankelijk was het niet de bedoe ling een boek uit te geven. Het moest een publicatie van beperkte omvang

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1