Cjrom ^warts jexeh in het hart Nieuwe schuur mag niet op oude fundamenten Molengat fungeerde als slagschip «I r Vergeefse poging om uitzetting te voorkomen Bezwaarschriften vanavond in gemeenteraad TEXELSE CHINEES VOERDE KORT GEDING De man die niemand werd" Lijk aangespoeld Dubbeldekker schaaktoernooi i A Brandje 93e JAARGANG NR. 9509 TEXELSE DINSDAG 9 SEPTEMBER 1980 COURANT Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266 en Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208. Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langeveld Et De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652 Abonnementsprijs 712,50 per kwartaal 70 cent incasso; los 50 cent. Bankrelaties; Amro Bank nr 46.99.17.636 Rabobank nr 3625.01.742; NMB nr 67.34.60.398 van Tom Lodewijk. Dit feuilleton handelt over de succesvolle zakenman Gerard de Rheede, handelaar in effecten. Voor een nog rijker en succesvoller bestaan moet deze man een vrij wreed en luguber plan uitvoeren: hij moet zijn vrouw vermoorden om met een rijke Amerikaanse weduwe te kunnen trouwen. Hij bedenkt en pleegt de perfecte moord, maar het Lot heeft anders beschikt en door toeval en tegen slag vinden zijn plannen geen doorgang. Wij wensen U veel leesgenot. Redactie. Woensdagavond om kwart over acht is bij paal 9 het stoffelijk overschot aan gespoeld van de 27-jarige Herman Boesman uit Den Helder. Hij was één van de twee jongens, die op 28 augus tus met een houten vlet vanuit hun woonplaats vertrokken. De boot werd later leeg teruggevonden op de Razende Bol. Het lichaam van Boesman werd ontdekt door een sport visser, die op een camping op Texel verblijft. Hij zag iets in zee drijven en bracht dit naar de kant. Op het strand werd hem duidelijk wat hij gevonden had en hij verwittigde hierop zo spoedig mogelijk de politie. Door de gebroeders Timmer uit Den Hoorn is bij de gemeenteraad een beroep schrift ingediend tegen het feit dat B en W een vergunning voor het bouwen van een schuur aan de Pontweg hebben geweigerd. De gemeente weigerde de vergunning omdat volgens het advies van de Welstandscommissie de afstand van de schuur tot het hart van de weg tenminste vijftig meter dient te bedragen en dat hier niet zo is. Verder zou bij toepassing van het door Timmer voorgestelde een 'te grote bouwmassa' ontstaan ten opzichte van de reeds bestaande stal en het te bouwen woonhuis. Tenslotte zijn de plannen strijdig met het gedeeltelijk goed gekeurde, maar nog geen rechtskracht bezittende bestemmingsplan buitengebied. Formeel mag zo'n nog niet goedgekeurd bestemmingsplan niet als weigeringsgrond worden gebruikt. "Wij stellen duidelijk", schrijft het college, "dat een bouwplan waarbij de afstand van de schuur tot het hart van de weg minder dan dertig meter bedraagt, ernstige bezwaren ontmoet, terwijl voorts wordt afgeweken van het voorschrift van artikel 50 van het bestemmingsplan buitengebied, waar een minimum afstand van 50 meter is vastgelegd". De commissie beroepschriften is het Vraagtekens zet Nannes-Giesen ach- eens met de ovenwegingen van het ter de handelwijze van de gemeente, college van B en W. Terzake van het Volgens haar wordt het vertrouwen van beroepschrift werden de gebroeders Timmer gesteund door de Katholieke land- en tuinbouwbond. Mevrouw Nannes-Giesen van deze bond stelt, dat de weigering van de bouwvergunning niet plaats mag vinden op grond van sociaal economische motieven. Ze vindt het onjuist dat de gemeente de ge broeders Timmer dwingt om een ge bouw neer te zetten dat ongeveer f 130.000,- duurder uit zal komen, dan de door hen voorgestelde schuur. "Er is een goed alternatief die voor de bedrijfs voering van de gebroeders bedrijfstech- nisch aan de eisen en de wensen voldoet", schrijft ze. de bevolking in het gemeentebestuur geschaad als, zoals in dit geval, tegen strijdig is geadviseerd en het toegezegde wordt tegengesproken. Mevrouw Nan- nes vreest dat de gebroeders moeilijk heden met de financiering van één en ander zullen krijgen, omdat de waarde van de grondprijzen waarop de banken nu hun financiering berekenen, op dit ogenblik niet meer verantwoord is. Ze is van mening dat de gemeente, die de gebroeders dwingt zo duur te bouwen, garant moet staan als de gebroeders Timmer aankloppen voor een bijdrage wanneer na een jaar blijkt dat ze de lasten niet kunnen opbrengen. Of zelfs Door 54 dammers en schakers werd in de salon van de Molengat zaterdag slag leleverd. De Texelse huisdammers lieten zich niet in de boot nemen en bleven bij moeders'. Twee huisschakers, bij clubspelers (noodgedwongen) ingedeeld, maakten althans éénmaal het zoet der overwinning. tweede, M. Veldt uit Heiloo derde en J. Geen massaal toernooi dus, hoewel salon er zich uitstekend toe leende, ie bediening er op berekend was en er vedstrijdleiding aanwezig was. (J. Smit ranMSCen J. Hooyberg Sr.). Kwaliteit lad het Molengattoernooi zeker wel. Bij Ie dammers bestond de hoofdgroep uit loost Hooyberg, C. van Duivenbode Ned. studenten kamp.), P. Bakelaaren v.d. Berg. Joost had de eerste prijs mor het grijpen, voerde echter in de >op van een fraaie combinatie een temslag half uit ('damblindheid?'), raarmee hij zijn vriend en tegenstander hoofdprijs (een vrij fors geldbedrag) 'de schoot wierp. C. van Duivenbode erloor verrassend van P. Bakelaar. In en zeer sterk bezette achtkamp bij de (Takers liet J. Dros zich bepaald niet ielhalen. Met 5)4 uit 7 bracht hij het Jernooi op zijn naam. G. van Es, al viel net buiten de prijzen, wist zich goed lande te houden. G. v.d. Bergh, impioen van ZSC-Saende, werd Adriaanse (MSC-kampioen) vierde. Elf Molengat-puzzels waren de inzet bij de vierkampen. Elke deelnemer ontving een herinneringslint. Om vijf uur konden alle prijzen worden uitgereikt door pres. comm. J. Kikkert. Uitslagen dammen: groep 1: 1. C. van Duivenbode, Am sterdam, 2. Joost Hooyberg, Amster dam, 3. P. Bakelaar, Den Burg, 4. P. v.d. Berg Den Helder, groep 2:1. R. Brouwer Oosterend, 2. J. Trap Oosterend, 3. J. Hooyberg Sr Den Burg, 4. J, van Heerwaarden Den Burg. groep 3: 1. M. Vittali Den Burg, 2. C. Vinke Den Burg, 3. L. Boonman Oos terend, 4. H. v.d. Wetering Oosterend. groep 4: 1. Fr. Kuiper Den Burg, 2. Fr. Bos Oosterend, 3. J. Mulder Den Helder, 4. B. Vega Den Helder, groep 5: 1. J. Zoetelief De Koog. 2. A. Brouwer Oosterend, 3. J. Ruiter Oos terend, 4. H. Kruithof Den Helder. een grotere bijdrage als blijkt dat deze extra investering onverantwoord is ge weest. Mevrouw Nannes-Giesen merkt tenslotte nog op, dat het bestaande be stemmingsplan via een artikel 19 pro cedure gewijzigd kan worden en dat grotendeels bouwen op oude funda menten, zoals in dit geval, niet nood zakelijkerwijs als nieuwbouw hoeft te worden gezien. Teeltgrond In zijn bedrijfseconomisch rapport schrijft ir. G. J. W. Moorman dat er door het verplaatsen van de schuur volgens de plannen van het college veel teeltgrond verloren gaat. De nieuwe schuur neemt ruimte in, maar ook zal de plaats van de oude schuur voorlopig weinig willen groeien. Voorts is de strook voor de nieuwe schuur vanaf de weg, plus het rijpad er naar toe, niet meer te gebruiken als beteelbare grond. Dir is ongeveer 1000 vierkante meter. Eén en ander geeft f 1200,- inkomens derving per jaar. Ook is het zo dat als de gebroeders Timmer op de oude fun dering zouden mogen bouwen, hiermee een bedrag van twee ton gemoeid zou zijn. Volgens de wensen van de ge meente bouwen betekent een totale som van f 325.000,-, die gezien de financiële reserves geheel zou moeten worden gefinancierd. Die financiering zou een lastenverzwaring van f 19.375,- voor het eerste jaar inhouden. Moorman concludeert dat gèheel nieuw bouwen, vijftig meter uit het hart van de weg, voor het bedrijf zeer nadelig is. De commissie bezwaarschriften vond tij dens haar vergadering van 11 juli dat, de bezwaren in overweging genomen, de gebroeders Timmer de gelegenheid moeten krijgen om bij het college een nieuw ontwerp plan in te dienen dat de vorm heeft van de restauratie of ver bouw van de bestaande schuur. Overi gens werd door de heer J. Timmer aan gevoerd dat die bestaande schuur erg n de salon van da Molengat woedde zaterdagochtend de strijd tussen pionnen en koningen, torens en paarden, witte damschijven en zwarte Ikmschijven. De salon van het nieuwe TESO-schip leent zich uitstekend voor dergelijke evenementen. Schaken: groep 1: 1. J. Dros Den Burg, 2. G. v.d. Bergh Zaandam, 3. M. Veldt Heiloo, 4. J. Adriaanse Den Helder, 5. G. van Es Den Burg, 6. B. Meester Hoorn, 7. R. Bijpost Aartswoud, 8. R. Kuijper Beem- ster. groep 2: 1. H. Klein Den Helder, 2. J. Yben, 3. W. Hoekman Den Burg, 4. J. Rommets Den Hoorn, groep 3: 1. R. Otto Alkmaar, 2. J. Souwer Den Helder, 3. A. Terpstra Den Burg, 4. F. van Tatenhove Oosterend. groep 4: 1. J. Jansen Den Helder, 2. R. Benschop Den Helder, 3. M. Witte Den Burg, 4. G. Steegers Den Helder, groep 5: H. Houkema Den Helder, 2. W. van Tatenhove Oosterend, 3. A. Klein Den Helder, 4. E, de Visser De Cocks- dorp. groep6: 1. J. Everwijn Oosterend, 2. R. Albert Den Helder, 3. Pastor Groot De Cocksdorp, 4. B. Vega Jr. Den Helder, groep 7: 1. D. Molenaar Rotterdam, 2. N. Witte Den Burg, 3. E. Groot Den Burg, 4. W. Pranger Den Burg, 5. M. Visser Den Burg, 6. W. van Es Den Burg. slecht is en dat er ruimte tekort is. De beslissing van het college en het be zwaarschrift komen dinsdag (vanavond) in de gemeenteraad ter sprake. Terugbouwen Vanavond komt ook het beroepschrift van de heer Wassenborg uit De Koog ter sprake tegen weigering van een ver gunning voor het bouwen van een schuur op een perceel grond bij de Randweg 5. Wassenborg meldt in zijn beroepschrift dat in 1978 voor 110 vier kante meter aan bijgebouwen op het erf aanwezig was. Er stonden een sta caravan, een houtschuur, een schuur tje, een gebouwtje, een boet en een re creatieve opstal. Ter verbetering van de situatie op het terrein werden een aantal gebouwen verwijderd. Tegelijkertijd werd met de toenmalige wethouder van volkshuisvesting, de heer J. Zuidewind, afgesproken dat de gesloopte gebou wen mochten worden teruggebouwd. Deze toezegging werd door Zuidewind bevestigd in een brief aan Wassenborg. Het terugbouwen zou mogen geschie den in de vorm van een zomerwoning van 45 vierkante meter en een schuur van 40 vierkante meter. Na diverse ge sprekken besloot Wassenborg zijn aan vraag te beperken tot 70 vierkante meter. Het college van burgemeester en wethouders stelt dat de betreffende grond binnen het geldende bestem mingsplan "uitbreidingsplan in hoofd zaak" ligt. Het heeft hier een bestem ming "agrarische doeleinden". Binnen die bestemming mogen uitsluitend agrarische bedrijfsgebouwen worden gebouwd met een oppervlakte van 60 vierkante meter. Tussen de heer Was senborg en het gemeentebestuur zijn het afgelopen jaar diverse gesprekken geweest. Uiteindelijk werd afgesproken dat Wassenborg een schuur van 70 vierkante meter zou mogen bouwen, waarvan 25 vierkante meter voor recre atief gebruik zou kunnen worden ge bruikt. Hierbij zouden echter de be staande bijgebouwen moeten worden afgebroken. Zouden die bijgebouwen blijven staan dan diende hun opper vlakte in mindering te worden gebracht op de nieuwe schuur. Wassenborg was hier eerst mee akkoord gegaan, maar kwam nu toch met de aanvraag voor een schuur van 70 vierkante meter terwijl hij de bestaande schuur van 25,9 vierkante meter wil laten staan. Voor het college en ook voor de commissie beroepschriften reden om de vergun ning te weigeren. Garage Tenslotte wordt vanavond in de ge meenteraad nog gesproken over het beroepschrift van de heer Hess uit Duitsland. Hess kreeg geen vergunning voor het veranderen en uitbreiden van een garage annex berging aan de Epelaan 33 in De Koog. Het gebied valt binnen het bestemmingsplan De Koog en bij de hier gelegen eensgezinshuizen mag een garage worden gebouwd met een totale oppervlakte tot 35 vierkante meter. In januari 1979 werd Hess toe stemming verleend om zijn garage tot die 35 vierkante meter uit te breiden. In september van dat jaar constateerde een ambtenaar dat Hess die oppervlakte met 12 vierkante meter had overschre den. Verder was er geen sprake van een garage, maar was het geheel ingericht als recreatieruimte, compleet met keu ken, douche en toilet. In oktober stuur de de gemeente een brief, waarin Hess werd gelast het zonder vergunning gebouwde deel te slopen en de re creatieve gebruik te beëindigen. Hess verzocht hierop de gemeente te onder zoeken of het bouwen van een tweede garage tot de mogelijkheden behoorde. Dit werd onderzocht en het bleek inder daad zo te zijn. De gemeente gaf hierna Hess toestemming om met het slopen te wachten totdat de bouwaanvraag voor de tweede garage zou zijn ingediend. De bouwaanvraag werd ingediend, maar van een garage was geen sprake. De plannen behelsden drie aparte, door muren gescheiden ruimten. De com missie beroepschriften gaat met het weigeren van de vergunning door het college akkoord. Overigens bleek tijdens de vergadering van deze commissie dat er van de zijde van Hess geen opzet in het spel is, maar dat het geheel berust op een reeks misverstanden. Een brandje bij camping de Slufter vallei deed zondagmiddag een stuk duin van tien bij twintig meter in rook opgaan. De onmiddellijk ter plaatse zijnde brandweer had het brandje snel geblust. De Chinees Chen Pu Ming heeft een kort geding aangespan nen tegen het ministerie van justitie, de commissaris van politie in Leeuwarden en het hoofd van de plaatselijke politie op Texel. De inzet van het geding was het voorkomen van de uitzetting van de Chinees, die op 17 juli door de politie op Texel werd aangehouden. Hij was in mei van dit jaar per vliegtuig uit Peking in Parijs aangekomen, waarna hij per auto via België zonder de vereiste papieren Nederland binnenkwam. In Neder land vestigde Chen Pu Ming zich op Texel waar hij ging werken in het Chinees restaurant van zijn broer Chang Po Sian. In het kort geding werd primair geëist dat uitzetting niet plaats zal vinden zolang geen beslissing is genomen over twee verzoeken tot herzieningen van de beschikkingen van het hoofd van politie op Texel en van de staatssecretaris van justitie. Deze beschikkingen werdn op 12 en 22 augustus uitge vaardigd. Door het aanhangig maken van het kort geding, ging het uitzetten van de Chinees dat op dinsdag was gepland niet door. Nadat Mlng werd aangehouden op Texel werd hij overgeplaatst naar het huis van bewaring in Leeuwarden. Op 18 juli, een dag na zijn aanhouding, werd een verblijfsvergunning aange vraagd. Hij meldde te willen werken in het Chinees restaurant van zijn broer in De Koog. Over deze aanvraag werd echter negatief beschikt en hetzelfde lot onderging het verzoek om in Neder land te mogen blijven als politiek vluch teling. Gelijkheidsbeginsel De procureur van Chen Pu Ming, mr. P. J. van Den Bergh, voerde aan dat een andere broer van zijn cliënt, Chen Po Liang op 6 juni 1979 eveneens Nederland was binnengereisd zonder een voorlopige verblijfsvergunning. Hij kreeg echter dezelfde dag een inreis visum. Inmiddels heeft hij ook een ver gunning van verblijf gekregen. Van den Bergh beriep zich aldus op het gelijk heidbeginsel. Het tweede punt waarop de procu reur zich beriep was dat humanitaire gronden zich verzetten tegen uitwijzen van de betreffende Chinees. Door een taalbarrière tussen de uitsluitend Chinees sprekende Ming en de Texelse politie was een verkeerd beeld verkre gen van de gevolgen die uitzetten voor Ming zou hebben. Mocht Nederland echter toch volhar den in het uitzetten van Ming, dan wilde hij graag een redelijke termijn om op eigen gelegenheid Nederland te ver laten en een land te zoeken dat hem zou willen opnemen. Wanneer hij teruggezonden zou worden naar Peking is de kans groot dat de regering van dat land hem als een volksvijandig ele ment beschouwt. Mogelijk houdt dit ook verband met vroegere relaties van familieleden met het China van Tsiang Kai-Sjek. De advocaat van de gedaagden meld de dat het uitwijzen van de Chinees mede verband houdt met nieuwe richt lijnen van het ministerie van economi sche zaken. Volgens dit ministerie heeft het aantal Chinezen dat in een restau rant werkt een verzadigingspunt be reikt. Volgens de advocaat, Mr. De Jongh, krijgen Chinezen in het restau rantvak alleen nog een tewerkstellings vergunning als ze een verblijfsvergun ning hebben. Ook de redenen waarom Ming als politiek vluchteling gezien wilde worden, wogen volgens De Jongh niet zwaar genoeg om hem als zodanig te zien. Bij een verhoor had de Chinees laten weten achtergesteld te worden bij het volgen van een oplei ding en verder ook discriminerend be handeld te worden. De advocaat vond dat Ming niet werd vervolgd wegens politieke of godsdienstige overtuiging. De enige oorzaak om als politiek vluch teling te worden gezien. „Chen Pu Ming is illegaal in Nederland en moet zo gauw moge lijk worden teruggezonden." Aldus Verwierp De Jongh ook het verzoek van Ming om wanneer hij niet in Nederland zou kunnen blijven, zelf oen land uit te mogen zoeken dat hem zou kunnen opnemen. Volgens De Jongh verzet niets zich ertegen Ming zo snel mogelijk naar Peking terug te zenden. Gisteren heeft de president van de Leeuwarder rechtbank, mr. Willem van den Berg, de eisen van de Chinees Ming afgewezen. Hij achtte geen gronden aanwezig om niet tot uitzetting over te gaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1