Groen c£wartsjexel$ in het hart-, I AH-supermarkt open in mei „Geef Max de zak" wil rheumapatiëntèn helpen JARINO EN RST BEKEKEN RECREATIE IN FLORIDA leactie op 'Presentatie' Volksdansgroep gestart met beginners Herhalingscursus EHBO WAT IK ZEGGEN WOU.." LOM-ouders verenigen zich Aangehouden Populair museum Propagandadag N JN 93e JAARGANG NR. 9513 DINSDAG 23 SEPTEMBER 1980 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel (02228) 266 en Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 220b Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 712,50 per kwartaal 70 cent incasso, los 50 cent Bankrelaties: Amro Bank nr 46.99 17 636 Rabobank nr 3625.01.742; NMB nr 67.34 60.398 De supermarkt die Albert Heijn inricht aan het eind van de Waalderstraat in Den Burg zal in mei zijn deuren openen. Met de bouw moet uiterlijk 1 november a.s. zijn begonnen; de aan besteding zal op korte termijn plaatsvinden. De supermarkt komt op de plaats i/aar de firma Gebroeders Schoort thans log een smederij, bedrijfswoning en chuur heeft staan. Deze panden zullen innen vijf maanden worden gesloopt waardoor een oppervlakte van 1100 m3 eschikbaar komt, tussen de hoek Vaalderstraat/Wilhelminalaan en het antoorgebouw van Beijert. Opdracht ever voor de bouw is de Exploitatie- ïaatschappij Texel (F. Langeveld) die et pand op langjarig contract verhuurt an Albert Heijn. Een en ander kwam tot tand door bemiddeling van Texel Vast- oed. De bouw is in overeenstemming met et geldende bestemmingsplan. Vertra- ing of belemmering als gevolg van rocedures is daarom uitgesloten. Wat ïans nog geregeld moet worden is «vin vaw iczirs- euntN verantwoorde!u*h£io redmtc Hierbij een reactie op het ingezonden tuk "Presentatie" (oftewel het afkra- en van Teso-personeel en buffetbe- eerders) geschreven door de heer Hendriks", als hij het tenminste echt ïlf en op eigen initiatief heeft geschre- Wat ik zeggen wou is dit: als imand om persoonlijke redenen of wat an ook de pest heeft aan de nieuwe eheerders, hoeft hij dat niet op zo'n lisselijke wijze over de rug van de be- eerders en het personeel te uiten. Ik ga ilf regelmatig met de boot heen en ieer en ik weet dus zo'n beetje wat oor werk deze mensen moeten ver- stten om het ieder zo goed mogelijk aar de zin te maken. Neem nou die agenaamde vuile ramen. Ik heb altijd oed naar buiten kunnen kijken. Overi- ens mag je niet verwachten dat na dere regenbui de ramen worden ge- ipt. En dan de kleding: altijd correct, in lijn ogen tenminste. Blauwe rokken iet blouse of zwarte rokken met louse. De heren zwarte pantalon, witte louse en zwarte hes. Omdat ik zelf in s horeca werk, let ik daar automatisch P Die opmerking over die bierglazen is nzin. Men krijgt altijd keurig een glas je moet ervoor bedanken. Het per- )neel is ook altijd heel vriendelijk tegen eklanten. Maar zijn de klanten dat ook tijd tegen het personeel? Nou, lang et altijd. Heel normaal is dat iedereen aat te dringen en door elkaar roept om aar zo snel mogelijk zijn consumptie te imachtigen. De klant heeft vaak wei- geduld of respect. En dan de toilet- in. Die zijn fris. Maar schoon? Wat kun eraan doen dat de klanten de wanden ilkladden en volkrassen met allerlei inale kreten. En de rolletjes papier 'orden in het toilet gegooid of in de eek. Een ander ruimt het wel op! Nee, at meneer Hendriks uit De Koog maar vijgen inplaats van zijn (of een ander- ians?) gal te spuwen. En tot het jffetpersoneel zou ik willen zeggen: ensen trek je er niets van aan. De 'ergrote meerderheid van jullie klanten tevreden, ga zo door. Carla ter Wisscha De Koog. vervangende woonruimte voor de fami lie Bruining, die in de bedrijfswoning Waalderstraat 32 woont. Het ziet er naar uit dat dit tijdig zal lukken. De gemeente is niet ongenegen een oplossing te bieden omdat in de bovenverdieping van het nieuw te stichten gebouw vijf premiekoopwoningen zijn geprojecteerd Het zijn premie A-woningen die minder dan f 130.000,- zullen kosten. Ze zijn ongeveer gelijk en tellen elk een woon kamer, twee slaapkamers, keuken, bad kamer en berging. De huizen komen aan de zijde van de Waalderstraat. Geen risico De rest van het gebouw wordt één- laags uitgevoerd. Hierop zouden ook nog wel vijf woningen kunnen worden gezet, maar dat is strijdig met het be stemmingsplan en er zou dus een voor- bereidingsbesluit met artikel 19-proce- dure voor nodig zijn. De mogelijk daaruit voortvloeiende vertraging willen EMT en Albert Heijn echter niet riskeren. De startdatum voor de bouw is een hard gegeven. Als men dan niet bezig is, wordt het contract nietig. De Albert Heijn supermarkt in het Alle ouders van Texelse kinderen die momenteel de Kompasschool voor LOM-onderwijs in Den Helder bezoeken hebben woensdagavond besloten een vereniging te vormen. Doel van de vereniging is het behartigen van geza- melijke belangen, o.a. door als gespreks partner op te treden met de plaatselijke overheid. Verder willen de leden elkaar met raad en daad van dienst zijn en de goede ervaringen die hun kinderen hebben met het LOM-onderwijs uitdra gen om deze vorm van speciaalonder- wijs uit de taboesfeer te halen en aldus de belangstelling ervoor te vergroten. Dit zou ertoe kunnen bijdragen dat het aantal leerlingen dat voor LOM-onder wijs wordt aangemeld, zodanig groeit dat het stichten van een Texelse LOM- school mogelijk wordt. De vereniging wil graag objectieve informatie (door geven aan 'ouders van kinderen met leerproblemen. Het contactadres is voorlopig Pelikaanweg 75, telefoon 02228-266. Begeleiding De vereniging heeft zich inmiddels tot B en W gericht met het verzoek wij ziging te brengen in het thans gevolgde systeem bij de begeleiding van de LOM- kinderen naar de school in Den Helder. Deze begeleiding blijkt nl. niet effektief te zijn. De groep is niet goed bij elkaar te houden en gedurende een deel van de reis ontbreekt de begeleiding zelfs ge heel, omdat op de terugweg de bus die de kinderen op het haventerrein van Den Helder aflevert aankomt op het moment dat de begeleider nog moet arriveren. Opnieuw is daarom gevraagd (en nu dus door alle betrokken ouders) het vervoer met een busje vanuit Texel te laten plaatsvindeïi. gebouw krijgt een oppervlakte van 540 m2; mogelijk komt daar nog een afge scheiden gedeelte van 100 m2 bij. Dat is dezelfde orde van grootte als de Dag- markt en de Hema. Op het door de EMT aangekochte terrein komen ook wat parkeerplaatsen. Verder is de directe aanwezigheid van het bestaande par keerterrein op de hoek Wilhelminalaan- Waalderstraat van belang voor een goede bereikbaarheid per auto. Voor het voortbestaan van het bedrijf van de gebroeders Schoorl heeft het afstoten van de drie gebouwen geen gevolgen. De zaken worden voortgezet in de ge bouwen aan de andere kant van de straat De Volksdansgroep is gestart met een beginnersgroep. Er kunnen zich nog leden aansluiten. De groep oefent elke woensdagavond in dorpshuis De Wielewaal in De Waal van 19.45 - 20 30 uur. De gevorderden repeteren van 20.45 tot 22.15 uur. Voorgevel ven de door het Architectenbureau Jan Visser B. V. ontworpen AH-supermarkt met vijf woningen. Het gebouw is bijna 25 meter lang en negen meter hoog. Rechts de trapopgang naar de woningen. Woensdag werd een Texelaar aange houden die volgens de kleur van het blaaspijpje teveel alcohol had gedron ken om nog een auto te mogen bestu ren. De man weigerde een bloedproef en daarom werd proces verbaal opge maakt. Wanneer het een heel klein beetje meezit zal het spiksplin ternieuwe Maritiem Museum in Oudeschild vandaag al zijn tienduizendste gast mogen begroeten. Een teken dat dit museum enorm aanslaat bij Texelaars en toeristen en dat al het werk van de vele vrijwil ligers zeker niet voor niets is geweest. Op uitnodiging van het Architec tenbureau Jan Visser B.V. hebben de bestuursleden Graaf en Nauta van de Recreatiestichting Texel en direc teur Baggerman van de bouw- en exploitatiemaatschappij Jarino uit Roden de afgelopen week een be zoek gebracht aan Florida. Doel van de reis was het bekijken van allerlei recreatieprojecten en aanverwante stedebouwkundige voorzieningen om daarbij inspiratie op te doen voor de ontwikkeling van onder meer de plannen in het artikel 11-gebied in De Koog. De interesse ging vooral uit naar zwembaden en daarbij behorende 'am fibische' recreatievoorzieningen. Maar ook bezoeken aan winkelcentra en aan Disneyworld (dat per jaar 14 miljoen bezoekers trekt) waren in het program ma van de zesdaagse reis opgenomen. Veel geleerd ,,We hebben enorm veel gezien en we hebben er veel van geleerd. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we grootschalige Amerikaanse recreatie op Texel willen hebben. Je kunt zelfs zeg gen dat we vooral hebben gezien hoe het op Texel niet moet. Het waren de details en de kleinere voorzieningen die mogelijk in de Texelse situatie toepas baar zouden kunnen zijn", aldus initia tiefnemer Jan Visser, die zowel voor RST als Jarino veel werk doet. Hij vindt het niets bijzonders om klanten in ver band met op handen zijnde bouw- en ontwikkelingsplannen voor een oriënta tiereis mee te nemen. ,,Dat is heel gewoon. Deze keer was het alleen wat verder weg". Verdacht? In kringen waar men kritisch of wan trouwend staat tegenover de relaties die RST, Jarino en gemeente onder houden deed het verhaal de ronde dat het Jarino was geweest die het initiatief voor deze 'snoepreis' had genomen en al gauw was de conclusie getrokken dat de projectontwikkelaar uit Roden bezig was RST en gemeente voor zijn kar te spannen of althans op zijn minst een sfeer van verplichting te scheppen. Wethouder J. Nauta, die om alle schijn te vermijden de reis uit eigen zak heeft betaald: Mensen die er wat van willen denken, moeten dat maar doen. Ik ben er van overtuigd dat we de zaken objectief en zuiver blijven hou den en dat we alleen maar bezig zijn in het belang van Texel". Binnenkort zal een uitgebreid verslag van de reis worden gepubliceerd. Op donderdag 2 oktober begint om 20.00 uur in het dorpshuis 't Skiltje te Oudeschild de herhalingscursus EHBO. Degenen die in het bezit zijn van een Eenheidsdiploma en die dit zijn geldig heid willen laten behouden kunnen aan de cursus deelnemen. De Nederlandse Jeugdbond voor Na tuurstudie houdt zaterdag a.s. haar landelijke propagandadag waar ook de media vertegenwoordigd zullen zijn. Het doel van de actie is om de N.J.N. wat meer in de publiciteit te brengen en op die manier het ledenaantal wat te laten stijgen. Door het hele land zal door middel van openbare excursies, standjes e.a. duidelijk gemaakt worden wat de N.J.N. nu eigenlijk precies doet en is. De N.J.N. gaat met mensen die lid zijn op excursie om te zien wat er zo al groeit en bloeit en daarbij wordt geprobeerd bedreigde gebieden te beschermen door inventarisatierapporten door te sturen naar Staatsbosbeheer (Natuurmonu menten e.a.). Op Texel zullen ook twee openbare excursies georganiseerd wor den waarvan nog nader bericht in de krant van vrijdag zal staan. Ook komt er een dia-avond. Als je aan Max Tailleur denkt, denk je aan Sam en Moos. De naam van de cabaretier is zo met moppen en grappen verwe ven dat je je moeilijk kunt voorstellen dat zo'n man zich ook met hele andere dingen bezig houdt. De vele rheumapatiënten in Nederland weten wel beter. Ze kennen de actie van Max Tailleur om oude kleren op te halen, die te verkopen en met de opbrengst daarvan reizen naar kuuroorden te financieren voor rheumapatiënten. De baat die rheumapatiënten ondervinden van een kuur in Badgastein is buitengewoon. Eindelijk neemt de eeuwige pijn af, eindelijk kunnen ze zich makkelijker bewe gen. De reizen worden dan ook om zuiver medische doeleinden gemaakt. De Texelse mevrouw Marianne van der Vis maakte kennis met de reizen van de Max Tailleur Stichting. Ze maakte kennis met de genees krachtige baden in het kuuroort, maar vooral ook met het verblijf in een oude goudmijn waar een spe ciaal soort gas aanwezig is dat een heel bijzondere werking heeft op rheumapatiënten. Ze vertelt dat het eigenlijk heel toevallig was dat de aanwezigheid van dit Radon gas in de grotten werd ontdekt. In de tweede wereldoorlog werden verzwakte krijgsgevangenen in de grotten opgeborgen om voor goud te graven. Maar in plaats van verder af te takelen in de onderaardse ruim te bleken ze er juist aan te sterken. Later onderzoek leerde dat het gas op een speciale manier radio-actief is. De basis voor een tijdelijke gene zing van de rheumapatiënt. Tijdelijk, en daarom is het het best dat de reis ieder jaar wordt herhaald. Want hoe wel de rheumapatiënten vaak opge knapt en aangesterkt uit Badgastein terugkomen, feit is dat ze in de ge wone lucht in Nederland langzaam aan weer achteruit gaan. Gewrichten die in Badgastein zonder moeite bewogen konden worden, beginnen in Nederland na een aantal maanden weer pijn te doen. Een nieuwe reis naar het kuuroord is dan op zijn plaats. Het werk van de Max Tailleur Stich ting is grotendeels vrijwilligerswerk. Daags voor de actie worden bij allg gezinnen in een bepaalde plaats grote zakken door de brievenbus gegooid met daarop de tekst: „Geef Max de zak". Het is de bedoeling dat deze zakken met kleren gevuld worden die niet meer gedragen worden. Als de zakken gevuld zijn worden ze op een van tevoren afgesproken datum buiten neergezet, waarna vrijwilligers ze opha len. De goede kledingstukken worden doorver kocht, de vodden gaan naar de vod denman Met de opbrengst van de kle ding is het mogelijk dat een patiënt de vier en een half duizend gulden kos tende reis naar Badgastein en het ver blijf aldaar voor slechts achttienhon derd gulden meemaakt. Voor mensen die van een WAO-uitkering rond moeten zien te komen is zelfs nog een grotere steun mogelijk. Stimuleren Marianne van der Vis vertelt dat het ongelooflijk belangrijk is voor rheuma patiënten om deze reis te maken. Aller eerst is er het geneeskrachtige radon gas. Een gas dat volgens Oostenrijkse medici door de huid dringt en bij een drinkkuur door de darmen. In het lichaam stimuleert het gas de functie van de organen en de werking van de klieren. Het gas komt zowel voor in de baden als in de grotten. Marianne van der Vis vertelt over de heer Nooten- boom uit Stellendam. Een man die alleen maar door hët leven kon met een orthopediach corset en om zijn hals een hardplastic band. Drie weken kuren in Badgastein maakten hem onafhankelijk van deze hulpmiddelen. Voor een aantal maanden, want mevrouw Van der Vis had Nootenboom zojuist aan de telefoon gehad en hij vertelde dat het weer wat slechter ging. Naast het radongas is er nog iets heel belangrijks aan de kuren. Feit is dat sommige rheumapatiënten zich best wel eens eenzaam kunnen voe len door hun ziekte. Vooral mensen die actief zijn geweest met sport en andere zaken zien opeens een belangrijk deel van hun tijdbesteding wegvallen. Wanneer je met rheuma patiënten onder elkaar bent kun je daarover praten, ervaringen uitwisse len en hoef je je nergens voor te schamen. „Ik heb daar wel in polo naises meegelopen", vertelt Marianne van der Vis. „Iets dat ik met mijn ziekte gewoon nooit zou doen. Maar we waren met allemaal dezelfde mensen onder elkaar. En we hebben nog enorm veel plezier gehad ook!". Uitspraken waaruit men overigens niet mag concluderen dat de reizen naar Badgastein plezierreisjes zijn Het merendeel van de tijd wordt gevuld met het verblijf in baden, met het liggen in de oude goudmijnen om de radon- dampen hun heilzame uitwerking te laten doen en massage. De weinige uit stapjes die de rheumapatiënten maken worden daardoor extra op prijs gesteld. Een busreisje bijvoorbeeld of een ander uitstapje. Maar te vermoeiend mag het allemaal niet zijn. Want het radongas heeft als nevenwerking dat men de eerste uren na een kuur dodelijk ver moeid is. Rustperiode Het is Badgastein dan ook belangrijk dat de zogenaamde narustperiode strikt in acht wordt genomen. In een folder over de kuuroorden schrijft Prof. Dr. F. Scheminzky: „Een kuur is geen va kantie, maar een genezingsperiode die alleen doeltreffend kan zijn wanneer ook u en uw lichaam meewerken. De kuur en het gebruik van kuurmiddelen geven alleen die prikkels die uw lichaam tot een ziektewerende reactie moet brengen. Daarvoor moet u uw lichaam de nodige tijd geven, korte uren zijn zinloos, en ook niet op een andere wijze door extra inspanning be lasten". Adviezen die men zich voor kan stellen als men weet dat in de oude goudmijnen de temperatuur tot 41 graden op kan lopen. Het zijn dan ook lang niet alle rheumapatiënten die in de goudmijnen mogen. Velen zullen moeten volstaan met de heilzame baden omdat ze niet opgewassen zijn tegen de temperatuur in de grotten. Natuurlijke genezing Marianne van der Vis is nu zeven jaar rheumapatiënte en zegt te geloven in de heilzame werking van natuurgenees- methoden. Dat betekent: een zorgvul dig samengesteld dieet. En ook op andere terreinen bewust leven. „De meeste mensen krijgen alleen maar pijnstillers. Met als gevolg dat de virus ziekte die rheuma in feite is gewoon blijft doorwoekeren. Met natuurlijke genezing kun je misschien iets tot staan brengen. Vergroeiingen voorkomen", zegt ze. Marianne van der Vis is van mening dat de kuren in Badgastein goed aansluiten bij de natuurlijke ge neeswijze. De actie „Geef Max de zak" wordt op dinsdag 14 oktober op Texel gehouden. Van tevo ren zijn de grote kledingzak- ken al uitgedeeld. Als op die dinsdag alle gevulde zakken door de Rotary zijn opgehaald betekent dat, dat een groot aantal rheumapatiënten op Texel geholpen zal kunnen worden. Mensen die door een verblijf in Badgastein een tijd je zonder pijn zullen kunnen leven. Marianne van der Vis werpt zich intussen graag op als contactpersoon voor men sen die zelf rheuma hebben of die willen helpen. Haar adres is: Marianne van der Vis, Ger- ritslanderdijkje 41, telefoon (02220) 2459.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1