Cjrocn r2wartsjexelsin het TESO verwacht dit jaar drie miljoen verlies ZELF VOOR DE ZAKKEN ZORGEN „Solidair zijn voor behoud en herstel van werkgelegenheid' ARIE GROENEVELT SPRAK IN DEN BURG - Boegbeeld te kijk op „Piekdag" Kledinginzameling op dinsdag 14 oktober ,MT IK ZEGGEN WOU.." Ayesloot Schietoefeningen Regering moet met „Deltaplan komen rurvï. VRIJDAG 3 OKTOBER 1980 T E X E LS E K'COll RANT ledactie' Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266 n Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel (02220) 220b /oor advertenties, abonnementen, etc.1 angeveld De Rooy BV, 'ostbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 712,50 per kwartaal 70 cent incasso; los 50 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. De Molengat" in volle zee. Het schip is mede verantwoordelijk voor de verliezen. Echt rendabel wordt de ibruikt kan worden. De N.V. TESO rekent voor het lopende jaar 1980 op een erlies van ongeveer drie miljoen gulden, nadat het jaar 1979 al ien verlies van 7121.000,— te zien heeft gegeven. De twee torzaken daarvan zijn de investeringen die verband houden net de dubbeldekker Molengat en een gewijzigd waarderings ysteem van de schepen op de balans. Werd in vorige balansen log uitgegaan van de oorspronkelijke aanschaffingsprijs, blij- iens het zojuist verschenen jaarverslag is thans voor Texel- troom. Marsdiep en gebouw een bedrag geraamd dat nodig (ou zijn als deze activa nu zouden moeten worden vervangen. De kop van het 300 jaar oude boeg beeld dat vorige week door de Texelse duikclub boven water werd gebracht, is van het Natuurrecreatiecentrum over gebracht naar het Maritiem Museum in Oudeschild. Daar zal het zondag a.s. te zien zijn tijdens de "Piekdag". Zoals bekend is het museum dan geopend van 10.00 tot 18.00 uur tegen een entree van slechts 7 1,— (een piek). Duikers, jutters en andere vrijwilligers zullen die dag als rondleiders fungeren. De bedoe ling van de piekdag is zoveel mogelijk Texelaars te stimuleren om met het Maritiem Museum kennis te maken. REVEN VLN LEZERSBUT£N VERANTWOORDT LURK© «N OC REQAATE .Molengat" pas a/s het tweede oen waloutillage voor het dubbeldeks schip niet op korte termijn kunnen worden bereikt. In de komende jaren moet met aanzienlijke verliezen, voor 1980 naar verwachting drie mil joen, rekening worden gehouden. Handhaving van een voldoende liquiditeitspositie zal primair de aan dacht opeisen". In een artikel 'Kasko-woningen' in de Texelse Courant van 23 september 1980 komt op blz. 6 een foto voor met onder schrift "De Jan Ayesloot in De Mars". Voor enkele jaren vermeldde ik in uw blad van 2 september 1961, dat de benaming 'Jan Ayesloot' onjuist was en een gevolg was van een verwisseling met 'Jan Ayeweg'. De sloot heet Ayesloot en heette in de 17de eeuw nog Haaysloot naar de destijds ook op Texel voorkomende Friese voornaam Haye. Het schijnt dat de verkeerde benaming zo ingeburgerd is geraakt, dat het herinneren aan de oorspronkelijke naam geen zin meer heeft voor het herstel daarvan. M. D. Dijt Haarlem. Zoals geméld wordt dinsdag 14 oktober op Texel een bliksem actie gehouden met als doel een zo groot mogelijke hoeveelheid afgedankte kleding en schoeisel in te zamelen ten bate van "Geef Max de zak". Veelal worden bij deze acties tevoren plastic zak ken uitgedeeld die dan later ge vuld worden afgehaald. De orga nisatoren op Texel hebben beslo ten tot een iets andere werkwijze om tot een aanzienlijke besparing van werk en kosten te komen: er worden hier geen zakken uitge deeld. De mensen die afgedankte kleding afstaan, worden verzocht zélf voor (vuilnis)zakken te zor gen. Zoals bekend wordt de opbrengst van de actie gebruikt om rheumapatiënten te kunnen uitzenden naar buitenlandse kuuroorden. De opbrengst van Texel wordt uitsluitend besteed voor Texelse patiënten. Deze worden in overleg met de huisarts aangewezen. In het bij zonder zullen patiënten ervan profiteren die een dergelijke kuurreis niet of moeilijk zelf kunnen betalen. Voor elke 7 8 ton kleding die wordt ingezameld, kan één patiënt worden uitgezonden. De Texelse organisatoren hopen dat voldoende kleding wordt ingezameld om tenminste twee patiënten te kunnen uitzenden. Het begrip 'afgedankte kleding' kan bij deze actie heel breed worden opge vat: alle textiel valt eronder, dus ook vodden, gordijnen, dekens, etc. maar ook schoenen. Omdat het gaat om een zo hoog mogelijk totaalgewicht zijn schoenen zelfs extra welkom. Er is geen twijfel aan dat Texel tien tallen tonnen kleding en schoeisel bijeen zou kunnen brengen. Want in vrijwel elk gezin worden jaarlijs tal van kleding stukken afgedankt. Helaas wordt veel daarvan als vuilnis weggegooid. Het zou bijzonder mooi zijn als iedereen een dezer dagen de moeite neemt om zijn of haar garderobe te inspecteren op spul len die niet meer gedragen worden. Het dringende verzoek van de organisatie luidt derhalve: doe het IMU, zodat het niet op het laatste moment hoeft te ge beuren. Wees niet al te kritisch. De praktijk leert dat practisch alle kleding die al een jaar of langer niet meer wordt gedragen, overbodig is en dus weg kan. Het ruimt lekker op en het is voor een goed doel. Zoals bekend wordt op Texel ook ten bate van de stichting 'Mensen in Nood' periodiek kleding ingezameld. Daar ziet men de actie 'Geef Max de zak' niet als concurrentie. In tegendeel: het gaat (lees verder pagina 2) Dat is een ingrijpende verandering, :ant de twee enkeldekkers van TESO ebben destijds elk ongeveer zes iiljoen gekost, maar nu zou je voor de ouw van dergelijke schepen 24 mil- len nodig hebben. De van laatstge- oemd bedrag afgeleide afschrijvingen jn thans in de jaar stukken verwerkt. Overigens betekent het verlies van rie miljoen niet dat het bedrijf dit edrag ook werkelijk tekort heeft. Door e drie miljoen verlies zal men met de lanning op langere termijnen moeten aan werken. Bepaalde investeringen uilen langer op zich laten wachten, lok voor de volgende jaren voorziet irecteur Th. Hoogerheide een verlies- ijfer van rond de drie miljoen, een ont- nkkeling die volgens hem in het geheel iet verontrustend is, omdat wordt uit- egaan van de gedachte dat de dubbel- skker zijn geld dubbel en dwars pbrengt als het tweede dek eenmaal ebruikt kan worden. In het zojuist ver benen jaarverslag staat dat de nanciering van de nieuwbouw bij de lans zeer hoge rentestand een extra elasting op dreigt te leveren voor de xploitatie. Slecht begin In het eerste kwartaal van dat jaar ebben de zeer slechte weersomstan- igheden een belangrijke daling in het ervoersvolume veroorzaakt. In de laanden januari en februari daalde het antal vervoerde personenauto's met 6% in vergelijking met het voorgaan- jaar. Het vervoer in de overige laanden liet een toename van 2.25% ien, maar dit was niet voldoende om daling in de eerste twee maanden olledig te compenseren. Het vervoers- olume in 1979 kwam daardoor niet even dat van de voorgaande twee iren uit. Wat betreft personenver voer is zelfs van een daling van 1% prake. Omzet Ondanks het gelijkblijvende volume sm het aantal afvaarten toe tot 7759, waardoor het gemiddelde ezettingspercentage van de schepen irugliep tot 56.9%. In 1977 en 1978 as er respectievelijk nog sprake van ezettingen van 59.5% en 57.6%. Door st grotere aantal afvaarten is een sling opgetreden van de wachttijden, laardoor het vervoer is verbeterd. Een verdergaande kwaliteitsverbete- ng binnen het kader van de huidige sdrijfsvoering door uitbreiding van het antal afvaarten, zal sterk in afweging et de kosten moeten plaatsvinden", dus het jaarverslag. In 1979 werden lor ziekentransport zeven afvaarten Smaakt onmiddellijk voorafgaand aan, aansluitend op de vertrektijden Glgens de dienstregeling, 's Nachts erden 27 keer zieken vervoerd. De omzet van de TESO nam ten opzichte van 1978 toe met een bedrag van ruim 7855.000,— tot ruim 79,5 miljoen. Doordat niet méér auto's wer den vervoerd, kon een verhoging van de tarieven de kostenstijging maar voor een deel opvangen. De post salarissen en sociale lasten steeg in 1979 met ruim 15,6 procent tot 4,8 miljoen. De rekening brandstof nam met twee. ton toe. De buitengewone lasten stegen sterk in het boekjaar. Ze bedroegen 7225.000, Hierbij zijn diverse kosten die verband hielden met de bouw van het nieuwe schip inbe grepen. De liquide middelen van de TESO liepen met een miljoen terug. Een verdere daling wordt niet aan vaardbaar geacht, zodat maatregelen ter verbetering worden voorbereid. Buiten de investeringen voor het nieuwe schip werd door de TESO in 1979 voor 7230.000, geïnvesteerd. Wat betreft de financiering van de Molengat werden in de loop van het jaar drie termijnen tot een totaalbedrag van ruim 720 miljoen voldaan. Dertien miljoen werd opgenomen uit de beschikbaar gestelde hypothecaire lening, en voorts werd 73,5 miljoen ontvangen WIR-premie gebruikt. Het restant werd uit eigen middelen en met rekening-courant krediet gefourneerd. De verwerking van de vervoersstatistiek vond middels een mini-computer plaats. Ook de financiële en aandelenadministratie geschiedde met deze apparatuur. Voor 1980 wil de TESO ook de loonadministratie bin nenshuis verwerken. Verder zullen de verwerking van de financieel- statistische en begrotingsgegevens worden uitgebreid. In 1979 wed besloten de instelling van een onderhoudsdienst te effectue ren. Hiertoe werden twee personeels leden extra aangetrokken. Door de benoeming van een vaste kern voor dit werk kan een grotere continuïteit in de uitvoering worden bereikt. Onder het kopje „toekomst" staat tenslotte in het jaarverslag te lezen: „De exploitatielasten van het nieuwe schip, die in 1980 slechts voor een half jaar het resultaat beïnvloeden, trekken een grote wissel op de ver- voers- en tariefsontwikkeling. Temeer omdat adequate efficiëntie- verbeteringen door ontbrekende Op 7 en 8 oktober wordt er tussen 10.00 en 23.00 uur geschoten vanaf de Nieuwe Haven in Den Helder met 55 millimeter geschut. Om een eind te maken aan de toenemende economische malaise en de daarmee samenhangende groei van het aantal werklozen, kan de regering niet volstaan met oproepen om de buikriem aan te halen, maar moet een actief beleid worden gevoerd dat er onder meer op is gericht om nieuwe industrieeën op poten te zetten. Er moet een grootscheeps plan komen, te vergelijken met het Deltaplan waar dan ook de vakbeweging solidair achter moet staan om de financiering ervan mogelijk te maken. vinden om naar een dergelijke avond toe te gaan", verzuchtte de heer J. de Boer, voorzitter van de FNV Texel. Dat sloot toevallig aardig aan bij wat Groenevelt vertelde: veel mensen in Nederland be seffen nog niet hoe ernstig de situatie is. Dat er alle reden is om de noodklok te luiden toonde hij aan door parallellen te trekken met de situatie in de dertiger jaren en door erop te wijzen dat de werkloosheidscijfers van de laatste maanden steeds sterker stijgen. Maar blijkbaar gaat iedereen ervan uit dat het steeds anderen zullen zijn die volgende week ook op straat zullen staan. Aan de hand van cijfers die hij had gekregen met betrekking tot de Texelse situatie, constateerde Groenevelt dat het op Texel niet zoveel beter gaat dan elders in het land. In één jaar tijd is de werk loosheid hier verdubbeld: van 2,1 naar 4,1% van de beroepsbevolking. Die Dat zei Arie Groenevelt, voorzitter van de Industriebond FNV dinsdag avond in de kantine van het gebouw van de Rijksscholengemeenschap, waar hij op uitnodiging van de plaatselijke af deling van de Industriebond en van de FVN Texel een spreekbeurt hield. Mede door de geanimeerde discussie die de spreker uitlokte, werd het een geslaagde avond. Arie Groenevelt mag tot de meest op merkelijke figuren uit de Nederlandse vakbondswereld worden gerekend. Hij liet zich kennen als iemand die ervan houdt de dingen recht voor zijn raap te zeggen en ziet er niet tegenop om zelfs mensen uit eigen kring tegen de haren in te strijken. Recentelijk was hij in op spraak door zijn mening dat ook de vak bond bereid moet zijn tot 'inleveren' als daarmee werkgelegenheid kan worden behouden. Dinsdagavond bleek dat hij die mening nog steeds huldigt, maar hij maakte tevens duidelijk dat hij het aldus beschikbaar komende geld heel anders wil gebruiken dan de regering voor ogen staat. Van het huidige regeringsbeleid liet hij weinig heel, al drukte hij zich gematigd uit. Zijn voornaamste grief was dat er niet wérkelijk iets wordt gedaan aan het dagelijks ernstiger wor dende werkeloosheidsprobleem; een sturend beleid ontbreekt. Apatisch De belangstelling voor deze avond viel nogal tegen. Nog geen vijftig mensen waren naar de RSG-kantine gekomen. "We leven blijkbaar nog te veel in een welvaartsstaat, zodat we het niet nodig 4,1 betekent 118 personen, wat in een kleine gemeenschap als die van Texel een verontrustend groot aantal is, voor al omdat er 29 personen van 23 jaar of jonger bij zijn. Met name op de jeugd heeft werkloosheid een demoraliserend ef fect. Volgens Groenevelt hebben men sen als Wiegel er met hun insinuerende opmerkingen over misbruik van de soci ale voorzieningen eraan bijgedragen dat werklozen "maatschappelijk worden uit gespuugd". Egoïsme Wat betreft het grote aantal vacatures dat tegenover het aantal werklozen staat, merkte hij op dat al veel ge wonnen zou zijn als de bedrijven wat minder overdreven eisen zouden stellen op het gebied van opleiding, gezond heid en leeftijd. Maar het belangrijkste probleem is het uitblijven van een stu rend beleid. De regering doet momen teel niets anders dan 'op de winkel passen'. Volgens Groenevelt zijn er nog genoeg mogelijkheden voor het aan trekken van nieuwe industriële activiteit. Maar dat moet dan wel planmatig worden aangepakt. Ook de vakbonden moeten bereid zijn de financiële conse quenties daarvan te helpen dragen en niet alleen maar willen strijden voor hun loonzakje. "Anders gaan we kapot aan ons eigen egoïsme". Na de pauze ging Groenevelt in op diverse schriftelijke en mondelinge vra gen. Vooral gedurende dit onderdeel van de avond werd duidelijk dat ook de vakbeweging bij het innemen van de standpunten herhaaldelijk voor pijnlijke dilemma's komt te staan. Zo werd gein- formeerd of het wel klopt met het streven naar rechtvaardige verdeling van arbeid dat in veel gezinnen man én vrouw werken en dus een dubbel in komen hebben. Groenevelt gaf toe dat dit een probleem is dat in de toekomst niet kan blijven liggen. Hij wilde het recht op arbeid voor de vrouw niet be twisten, maar hij moest erkennen dat daardoor wel scheve situaties ontstaan ten opzichte van gezinnen waar slechts één van de partners in staat is betalende arbeid te verrichten. Maar het is ook niet billijk om bijv. door belastingmaatre gelen dit extra inkomen helemaal teniet te doen. Defensie werk In vakbondskringen is ook niet ieder een blij met het oorlogstuig dat in Nederland voor zowel eigen behoefte als voor het buitenland (Indonesië!) wordt geproduceerd. Maar er zijn heel wat bedrijven die dank zij deze defen sieopdrachten draaien waardoor een belangrijk stuk werkgelegenheid in stand wordt gehouden. Een officieel FNV-standpunt over deze problematiek is overigens nog niet ingenomen. Uit reacties op andere vragen bleek verder dat Groenevelt niet zo zwaar tilt aan de kapitaalsvlucht naar het buiten land. Hij wees erop dat er tegenover staat dat het buitenland ook in ons land investeert. Over het algemeen was hij tegenstander van het sluiten van de grenzen voor geld en produkten. Der gelijke maatregelen lokken tegenmaat regelen uit waarbij een land als Neder land dat bijna al zijn grondstoffen moet invoeren, aan het kortste eind trekt. Zo werden nog tal van aspecten van de hedendaagse sociaal-economische pro blematiek aan de orde gesteld. De discussie zou dan ook zeker tot na middernacht hebben voortgeduurd als Groenevelt zelf niet had laten merken dat het hoog tijd werd om naar bed te gaan, omdat hij de volgende ochtend al weer vroeg het eiland moest verlaten. TAXI- EN TROUWAUTOVERHUUJt filh«lmlnalaan4>6 <J»n Burg Arie Groenevelt (rechts) in gesprek met de heer J. de Boer, voorzitter van de FN V-Te x el.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1