Radiostoring politie is te verhelpen k Texelse meesters en juffen staakten mee Voor het weekend MAAR DAN MOETEN ER WEL VOLDOENDE KLACHTEN ZIJN Verleende bouwvergunningen Schroefmetingen „MARSDIEP" WORDT GEREPAREERD VERVOLG VAN PAG.l Kleding-aktie Aanrijding Eénacter van oud-Texelaar Alcoholproblemen 5 T rombosedienst Zuigelingenbureau van 4 en 5 oktober 1980 Artsen Groene Kruis Tandartsen Apotheek Dierenartsen Rijkspolitie Noodslachtingen Kerkdiensten PAGINA 2 TEXELSE COURANT VRIJDAG 3 OKTOBER 1980 B en W hebben aan de volgende personen of ondernemingen een bouw vergunning afgegeven. C. J. Boswijk, Bernhardlaan 27 Den Burg voor de uit breiding van een garage en berging; H. W. Karwatzki uit Franchen Duitsland voor de uitbreiding van het zomerhuis Slufterweg 186; N. Maat, Jonkerstraat 5 Den Burg voor het bouwen van een woonhuis in de Kogerstraat Den Burg; Donat Bay om het Maartenhuis, Ruys- laan 81 te veranderen; de Nederlandse Boekhoudcentrale aan de Binnenburg 4 Den Burg voor het bouwen van een kantoor op Keesomlaan 44; De Stich ting Samen Een voor het veranderen van het woonhuis Weverstraat 31 Den Burg; J. Remke-Bolte uit Rheine Duits land voor de uitbreiding van een berging in het pand Californiëweg 273 bij De Koog; C. van Trigt voor het veranderen van het woonhuis en de garage Boogerd 1 Den Burg; P. van der Star De Ruy- terstraat 110a voor het bouwen van een bedrijfsschuur aan de Heemskerckstraat in Oudeschild; B. Beuving voor het ver anderen van een garage bij het pand Oosterweg 22, Oosterend; E. van Bommel voor het verbouwen van een garage aan de Muyweg 45, De Cocks- dorp; C. Klaassen voor het uitbreiden van een zomerwoning aan de Krimweg 32; C. Kooiman voor het bouwen van een tuinmuur, schoorsteen, badkamer en dakkapel in en bij het pand Laag- waalderweg 48 De Waal; C. M. Bakker de Grie 5, voor het veranderen van een schuur. J. Moerbeek Hogerstraat 10, voor het veranderen van het woonhuis Gravenstraat 20 Den Burg; A. Knol voor het uitbreiden van een magazijn achter de panden Kikkertstraat 11-15, De Cocksdorp; R. Dapper voor het ver nieuwen van het woonhuis Peperstraat 22 in Oosterend; A. Jansen, Lageveld 10 Oosterend voor het bouwen van een landbouwschuur; W. van Sambeek voor het uitbreiden van het woonhuis Wilhelminalaan 25 Den Burg; F. H. Krij- nen en G. J. Steenvoort uit Den Burg voor het bouwen van een centrum voor fysiotherapie in de Noordwester Den Burg; J. Frieling uit Bussum voor het bouwen van een berging aan de Cali forniëweg, De Koog; V.E.M., Spinbaan 16 Den Burg voor het bouwen van een bedrijfsruimte; Th. van Heerwaarden, Julianastraat 10 voor het bouwen van een woonhuis aan de Hollewal Den Burg; C.V.O schoolbestuur voor het verbouwen van het woonhuis Wilhel minalaan 22 Den Burg. Al bijna twee jaar lang wordt de ontvangst van de Nederlandse FM-zenders in Den Burg ernstig belemmerd door storingen, ver oorzaakt door mobilofoons van de Rijkspolitie. De storing mani festeert zich op verschillende manieren, afhankelijk van de kwaliteit van het betreffende ra diotoestel en de afstand tot de zendmasten van het politiebu reau te Den Burg. In sommige gevallen worden één of meerdere Hilversumse zenders telkens 'weggedrukt' als de politiemen sen met elkaar spreken. Op zo'n moment is niets of vrijwel niets te horen. Onder andere omstan digheden neemt echter het politiegeluid duidelijk de plaats van Hilversum in en kunnen de luisteraars de gesprekken tussen surveillancewagens en bureau uitstekend volgen. Het zijn niet alleen de gesprekken van de Groep Texel die on gewenst in de diverse huiskamers door dringen, ook met de communicatie van andere ploitiegroepen uit het district Alkmaar is dat het geval en zelfs met de gesprekken van de Verkeersdienst Drie bergen ("Alex"). De verklaring daarvan is dat diverse politiezenders zijn 'gekop peld'; De zender van het bureau in Den Burg zendt tevens de andere gesprek ken van het district uit. Daardoor wordt bereikt dat de radiocontacten van de politie ook onder de allerslechtste at mosferische en andere omstandinghe- den gewaarborgd zijn. Met als on welkom bijverschijnsel dat mensen die in de buurt van de zenders wonen, het luisteren naar de Hilversumse FM-zen ders wordt belet. Noodgedwongen moeten die dus overschakelen naar de middengolf. Vooral liefhebbers van goede muziek vinden dat niet acceptabel, want de geluidskwaliteit van de midden golf is be duidend slechter en er is dan ook geen stereo-ontvangst mogelijk. Een van de mensen die zich daar telkens weer bij zonder boos over maken is burge meester J. A. Engelvaart. Hij is lief hebber van niet al te zware klassieke muziek en luistert daarom zondagavond graag naar een programma als 'Muziek a la carte'Sinds twee jaar is dat echter niet meer mogelijk want de muziek wordt telkens weggedrukt om plaats te maken voor allerlei politiegesprekken over verkeersopstoppingen, achtervol gingen, signalementsbeschrijvingen en andere spannende kost. "Als hoofd van de plaatselijke politie ben ik daarin zeker wel geinteresseerd, maar in mijn vrije tijd hoor ik toch liever wat anders!", zegt Engelvaart cynisch. Hij heeft de extra pech dat de politiezender ook 'Doorspettert' op zijn televisieont vangst, zodat een voetbalwedstrijd die hij onlangs op woensdagavond wilde volgen, goeddeels de mist inging. Klachten De burgemeester heeft herhaaldelijk geklaagd bij de radiocontroledienst van de PTT en de Politie Verbindingsdienst. Er kwamen daarop technici naar Texel die uitgebreid metingen verrichtten. Tot dusver heeft dat niets meer opgeleverd dan het advies dat de mensen die last hebben van de politiezender een be paald filtertje in hun antennekabel moe ten laten aanbrengen, op hun eigen kosten wel te verstaan. Want er is vast komen te staan dat de zenders van de politie aan de wettelijke eisen voldoen. Tijdens de contacten van de radio controledienst en de politieverbindings- dienst is verder gebleken dat men zich daar niet geroepen voelt om op eigen De meester en de juf stonden gis teren braaf in de rij voor de bus naar Den Haag. Het betrof hier geen schoolreisje naar de residentie maar weldegelijk een heuse demonstra tie. De leraren, vereningd in de ABOB en de NGL wilden in Den Haag tegen de plannen van minister Pais demonstreren. De opkomst was groot, maar het aantal span doeken dat de Texelse onderwijs krachten met zich meevoerden was nihil. Zoals bekend wil minister Pais (WD) in 1981 265 miljoen gulden bezuinigen door te korten op de salarissen van mensen die in het onderwijs werken. Wie een bruto salaris van minder dan 2010 gulden per maand heeft, wordt ongemoeid gelaten. Wie echter meer verdient dan het inkomen van de grootste groep ambtenaren moet inleveren. Voor mensen die tussen de 2010 en de 4020 gulden per maand ver dienen wordt een solidariteitskoring van 0 tot 2 procent gevraagd. Wie een hoger inkomen heeft, moet twee procent van het bruto salaris inleveren. Minister Pais zal binnen kort met de ambtenarencentrales over zijn plannen trachten te pra ten. In ieder geval hadden veel Texel se scholieren woensdag vrij omdat hun leraren in Den Haag waren. Het gaat de docenten in feite om twee punten. Allereerst vindt men het onrechtvaardig dat de leraren op drie fronten 'gepakt' worden. Als Nederlander moeten ze de broek riem aanhalen, als ambtenaar vallen ze onder de bezuinigingsmaatrege len en nu moeten ze ook nog als leerkracht inleveren. Dit alles zou nog wel,te verkroppen zijn, wan neer de leerkrachten het gevoel hadden dat met de bezuiniging van 265 miljoen inderdaad arbeidsplaat sen in het onderwijs zouden kunnen worden gehandhaafd. Maar dit laat ste wordt, op grond van eerdere ervaringen ten zeerste betwijfeld. Kort geleden zijn op Texel enkele arbeidsplaatsen in het onderwijs verloren gegaan en de Texelse leer krachten menen vrijwel zeker te weten dat in de naaste toekomst nog een aantal banen zal sneuve len. Ondanks de bezuinigingen. Men ziet de plannen van Pais dan ook meer als een begrotingstruc dan als middel om daadwerkelijk iets aan de werkgelegenheid in het onderwijs te doen. De katholieke onderwijzersbond stond volledig achter de manifes tatie. Datzelfde was het geval met de protestantse bond. Volgens de Texelse onderwijzers is de opkomst van het eiland naar verwachting geweest. initiatief klachten over radiostoring in Den Burg te inventariseren. Wie pro blemen heeft moet zelf klagen. Op dit moment lijkt men ervan uit te gaan dat het om incidentele gevallen gaat, waar door het niet gerechtvaardigd is kost bare en omslachtige maatregelen te nemen om aan het ongerief een eind te maken. Oplossing In tegenstelling tot de indruk die aan vankelijk door de technici is gewekt, is wel degelijk wat te doen aan het on gerief zonder dat de individuele luister aars voorzieningen hoeven te treffen. Het meest voor de hand liggend is om terug te keren naar de situatie van twee jaar geleden toen de Texelse politie een eigen frequentie had en de diverse po litiezenders nog niet waren gekoppeld. Maar dat is strijdig met het per soneelsbeleid want Texel is destijds juist overgeschakeld naar het huidige systeem om het mogelijk te maken dat bij avond en nacht politiemensen op Texel door het districtsbureau Alkmaar kunnen worden opgeroepen. De oplos sing kan worden gezocht in het ver plaatsen van de antennes en het (ge deeltelijk) weer ontkoppelen van de ver schillende zenders, alsmede het toe kennen van een eigen (hogere) frequen tie aan Texel. Zover zal het mogelijk komen als voldoende klachten deze operatie rechtvaardigen. Burgemeester Engelvaart heeft tot dusver alleen als privépersoon tegen het ongerief gepro testeerd. Nu inmiddels duidelijk is dat veel meer mensen last hebben van de politiezender meent hij dat sprake is van een algemeen belang en wil hij actie voeren als gemeentebestuurder in de strijd tegen deze storing, die minstens zo hinderlijk is als door sommige ether piraten wordt veroorzaakt. Hij vindt dat het niet zo best is dat de politie, die vrij hard - en terecht - optreedt tegen illegale zendamateurs, in feite zelf boter op het hoofd heeft. Belangrijk is dat op korte termijn nauwkeurig bekend wordt in welk ge bied last van de politiezenders wordt ondervonden. Verwacht wordt dat dit voornamelijk de omgeving van het politiebureau van Den Burg is, maar het gebied kan best veel groter zijn, tot zelfs buiten Den Burg. Mensen die last hebben van genoemde storing worden derhalve verzocht daarvan blijk te ge ven. In overleg is het redaktiebureau van de Texelse Courant aangewezen als klachtencentrum: telefoon 02220-2741. De Studiedienst Hoorn van Rijkswa terstaat zal dinsdag 14 oktober schroef- straalmetingen verrichten aan het TESO-schip Molengat. Schroefstraalmetingen moeten een ant woord geven op de vraag welke stro mingen en krachten bepaalde typen scheepsschroeven ontwikkelen. Bij de voorbereiding van de bouw van de Molengat zijn al eens simulatieproeven genomen, dus de uitkomst uit deze nieuwe proeven zal niet al te verras send zijn. Het is belangrijk om te weten welke stromingen schroeven veroor zaken en welke invloed dit binnen de haven heeft. De veerboot 'Marsdiep' heeft vrij ernstige panne. De krukas van een der motoren is beschadigd en moet worden vervangen. De reparatiewerkzaamhe den zijn in volle gang. Er wordt echter zodanig gewerkt dat het schip in geval van nood vrij spoedig in de dienst kan worden gebracht, varend op de andere motoren. Maandag j.l. is officieel de uurdienst regeling weer van kracht geworden.In verband met de reparatiewerkzaamhe den aan de 'Marsdiep' wordt deze dienst dus onderhouden door de 'Texel- stroom", maar een groot deel van de dag vaart tevens de dubbeldekker 'Mo lengat'. Dit in verband met het veelal niet toereikend zijn van de capaciteit van de 'Texelstroom' en ook omdat het personeel zoveel mogelijk routine met de 'Molengat' moet opdoen, voordat deze per 3 november als enige schip de uurdienst zal overnemen. De 'Molengat' zal als tweede schip tot 3 november varen, vrijwel steeds tussen 8.35 uur (van Texel) en 16.00 uur (van Den Helder) tenzij dit door technische of andere problemen niet mogelijk of ge wenst is. In de periode tot 26 oktober (einde herfstvakantie) zal vrijdags, zater dags, en zondags gedurende de hele dag een halfuursdienst worden gevaren, dus zoals in de zomer. De 'Texelstroom' gaat vervroegd in dok: tussen 10 en 14 november. erom dat spullen die anders worden weggegooid een zinvolle en menslie vende bestemming krijgen. Het maakt niet uit wie zich daarmee bezig houdt, als het maar een bonafide organisatie is. De actie zal op de genoemde dins dagavond in zeer korte tijd worden af gewerkt. Met behulp van een twintigtal bestelwagens zal de kleding huis aan huis worden opgehaald. Per advertentie zal het tijdstip bekend worden gemaakt wanneer de zakken in de verschillende delen van Texel klaar moeten staan op de stoep of aan de weg. Zorg dat de kledingzakken niet kunnen worden verward met gewone zakken huisvuil. Houdt de zakken huisvuil op genoemde avond dus binnen! De kleding zal naar de haven worden gebracht en daar worden overgeladen in vrachtwagens van de Max Tailleurstich ting die met de laatste boot het eiland zullen verlaten. Tijdelijk opslaan met de daaraan verbonden problemen is dan niet nodig. Op mensen die genoemde dinsdagavond niet thuis zijn, wordt het beroep gedaan hun overtollige kleding bij een buurvrouw neer te zetten. Belangrijk is tenslotte dat de volledige opbrengst van de actie ten bate van het goede doel is. De kosten die de orga nisatoren en medewerkers maken, wor den niet vergoed. De auto's worden gratis beschikbaar gesteld. Maandagavond gebeurde op de kruising Pontweg-Redoute een aanrij ding tussen een bromfietser en een voetganger. De 17-jarige bromfietser reed over de Pontweg en keek bij het naderen van de kruising naar links en naar rechts of er geen auto's aankwa men, maar hij zag niet, wat vóór hem afspeelde en reed tegen een 36-jarige Engelsman. Deze voetganger liep diver se schaafwonden op. In het Amsterdamse Shaffy theater wordt 15, 16, 17 en 18 oktober de één- acter "Kwart voor nacht" opgevoerd. Het stuk is geschreven door oud-Texe laar Jaap Sikkens uit Egmond die ook de regie heft. "Kwart voor nacht"wordt gespeeld door "Apokalipso", een the atergroep waarvan Sikkens medeop richter is. Sikkens bracht al eens eerder een eenacter in het Shaffy theater. Dat was "Veilig in de kelder" dat onder regie van Lodewijk de Boer werd opgevoerd door toneelgroep Studio. Mensen met alcoholproblemen kure nen bellen naar (02220) 4356. Iedere woensdag van 9.00 - 10.30 uur. Adres: Groene Kruis-gebouw (in gang tandartsencentrum) Witte Kruis- laan, Den Burg. Mee te nemen: allé trombosedienstgegevens van elders, verzekeringsgegevens (ziekenfonds^ kaart). De zuigelingen die aan de beurt zijn worden op het bureau verwacht op de tijden, waarop hun eigen huisarfs zitting heeft. De tijden zijn als volgt: Dokter Eissen, dinsdag 7 oktober om 14.00 uur. Dokter Coutinho, woensdag 8 oktober om 13.30 uur. Dokter Bamard, woensdag 8 oktober om 15.00 uur. Uitsluitend voor spoedgevallen Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur Dokter K. Eissen, Julianastraat 9, Den Burg, tel. (02220) 2039. Aanvragen visites s.v.p. tussen 9.30 en 10.30 uur. Spreekuur op zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur en van 16.00- 16.30 uur zonder afspraak. Ambulance (in geval van onge lukken met betekenend lichame lijk letsel) (02220) 2011. Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagmiddag 13.00 uur Zr Th. Groothuis, Marelstraat 8, Den Burg, tel. (02220) 2996. Zaterdag en zondag te bereiken na 13.00 uur. Voor zeer spoedeisende tandheel kundige hulp kan men zaterdag en zondag om 18.00 uur precies te recht in het tandheelkundig cen trum in het Groene Kruisgebouw, Witte Kruislaan 19. Weverstraat 95, telefoon (02220) 2112. Open van maandag t/m vrij dag van 8.30-18 00 uur. Zaterdags van 11.30-13.00 uur en van 16.00- 18.00 uur en zondags van 11.30- 13.00 uur en van 17.00-18.00 uur. Buiten die tijd alleen voor spoed eisende gevallen. Alleen voor spoedgevallen tele foon (02220) 2527. Dagelijks is het politiebureau van de groep Texel van de Rijkspolitie telefonisch te bereiken via tel. (02220) 2644. Buiten kantooruren (tussen 18.00 en 08.00 uur) kan men rechtstreeks contact opnemen met de meldkamer van het district Alkmaar, tel. (072) 116444. Voor noodslachtingen bellen de heer A. van Heerwaarden, telefoon (02220) 2182 (slachtplaats) of 2663 (Wilhelminalaan 94), b.g.g. 3541. Zondag 5 oktober 1980: HERVORMDE GEMEENTEN De,n Bgrg 10 uur d^,,Wjsman Viering maaltijd der Heren Om 19.30 uur uitzending via De Lichtboei De Cocksdorp 10 uur ds. Wolthaus Zendingbussenzondag Den Hoorn 11 uur ds. Hoekstra collecte Kerk en Israël De Koog 11.15 uur ds. Wolthaus collecte Kerk en Israël De Waal 9.30 uur ds. Hoekstra collecte Kerk en Israël Oosterend 9.30 uur ds. Van Zijll Langhout, collecte Kerk en Israël 19.30 uur Zangdienst Oudeschild 11 uur ds. Van Zijll Langhout, collecte Kerk en Israël GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg 10 uur ds. Blaauw 19.00 uur ds. Blaauw ,,ls Kruis-loos, zin-loos?" Oosterend 10 uur ds. A. Koetsier, Nederhorst den Berg 17.00 uur ds. A. Koetsier GEREFORMEERDE GEMEENTE Oosterend 10 uur Dienst Woensdag 8 oktober: Oosterend 19 uur ds. A. B. v.d. Heiden, uit Enkhuizen. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk, Kogerstr Den Burg 16.15 uur Dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur ds. Hylkema Uitzending via De Lichtboei BAPTISTENGEMEENTE in de Doopsgezinde kerk, Kogerstr. Den Burg 19.00 uur ds. Molenaar Kinderoppas aanwezig. Woensdagavond 18.30 uur uit zending via De Lichtboei ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: zaterdag 19.30 uur Uitzending via De Lichtboei zondag: 10.45 uur De Koog: zondag 9.30 uur Oudeschild: zondag 19.00 uur Den Hoorn: zondag 10.45 uur De Cocksdorp: zondag 9.15 uur Oosterend: zaterdag 19.30 uur. JEHOVAH'S GETUIGEN Dorpshuis De Waldhoorn, Heren straat 30, Den Hoorn Zondags: 18.30 uur openbare lezing 19.30 uur Wachttorenstudie. Woensdags: 19.30 uur Theocr. school; 20.30 uur Dienstvergadering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 2