Scholerie Muziekkring gaat van start met Hayman en Kuiper Tom Horn Humanistisch Verbond wil meer geld voor vorming „De man, die niemand werd Collecte Beatrixfonds Dracht/4000,- op Zon. maan en hoog water K.S.V. Kotex liet hoenders en konijnen keuren miR\!\NIMI.k\\n Paardenvrienden bezochten Terschelling VRIJDAG 3 OKTOBER 1980 TEXELSE COURANT PAGINA 7 Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een brief van het Humanistisch Verbond ontvangen waarin de verordening met betrekking tot het subsidiëren van godsdienstig en humanistisch basisonderwijs op de open bare basisscholen aan de orde wordt gesteld. De brief gaat in op twee punten van deze verordening. Enerzijds het be drag van de vergoeding en anderzijds het minimumaantal kinderen dat een bepaalde groep moet bevatten om tot subsidiëring over te kunnen gaan. Wat betreft het bedrag meldt het Humanis tisch Verbond dat dit te laag is. Eén en ander zou ook moeten blijken uit ver gelijkingen met de situatie in andere ge meenten. Het onderwijs moet door ge kwalificeerde docenten worden gege ven die ook nog veel kosten moeten maken. Het ideaal is volgens het Huma- nistich Verbond dat in de verordening de mogelijkheid tot een trendmatige verhoging wordt opgenomen. Deze zou gebaseerd moeten zijn op de wettelijke salarisnorm voor een vakleerkracht in het basisonderwijs met een diensttijd van tien jaar. Zou een trendmatige ver hoging ontbreken in de verordening, dan zou voor iedere bijstelling van de subsidie de gemeenteraad goedkeuring moeten verlenen. Een ander punt dat volgens het Hu manistisch Verbond bijstelling behoeft is de materiële bijdrage voor aanschaf en onderhoud van leermiddelen. Deze laat ste bijdrage zou moeten worden be rekend aan de hand van het aantal leer lingen dat aan de lessen meedoet. Af hankelijk van dit aantal zou het bedrag berekend moeten worden door 8 te De Vereniging voor Vrienden van het Paard maakte het jaarlijkse tweedaagse reisje deze keer naar Terschelling. De vele deelnemersleen volle bus) zien terug op een genoegelijke en interes sante belevenis. Op zichzelf is het al een bijzondere sensatie om als Texelaar rond te kijken op een ander Waddeneiland en daarbij allerlei vergelijkingen te maken; in dit geval was de aandacht uiteraard het meest gericht op de paardenliefhebberij. Een ontmo^rig was gearrangeerd met Terschellinger ruiters en er was een feestavond waarbij de Terschellingers Elms lieten zien en de Texelaars dia's. Zeer goede herinneringen bewaren de paardenvrienden ook aan de huifkar tocht die zij maakten door een natuur gebied van Terschelling. Deze vorm van toeristischvermaakisopTerschellingveel pitgebreider len misschien ook aantrek kelijker) opgezet dan op Texel. De mensen die er wat van konden leren waren in het Texelse gezelschap aan wezig. De paardenvrienden troffen bui- tengwoon fraaie weersomstandigheden zodat het 'slechtweerprogramma' niet hoefde te worden uitgevoerd. Puzzelrit Zondag 12 oktober houdt de Vereni ging voor Vrienden van het Paard een puzzelrit over een parcours van onge- keer 15 kilometer en bedoeld voor rijders met aangespannen paarden. De start plaats wordt nader bekend gemaakt. Deelnemers kunnen zich tot maandag a s. opgeven bij mevrouw A. Bakker- Witte, 02226-464 in Den Hoorn. f i nemen van het bedrag dat per leerling in het desbetreffende jaar gemiddeld voor leermiddelen beschikbaar is gesteld. Problematisch Het minimumaantal van 15 leerlingen dat aan het onderwijs mee moet doen om in aanmerking te komen voor de bijdrage wordt door het Humanistisch Verbond als problematisch geken schetst. De samenstelling van de klas sen is vaak zodanig dat slecht één van de organisaties, humanistich of gods dienstig, de bijdrage voor het verzorgen van de lessen ontvangt. Het kan zelfs voorkomen dat geen van de organisaties het voorgeschreven aantal haalt en dan wordt in het geheel geen bijdrage ge geven. Verder schrijft het verbond dat een dergelijk hoog aantal leerlingen als minimumnorm leidt tot een concurren- tiesfeer die zeer ongewenst is en verdere samenwerking tussen levensbeschou welijke en kerkelijke organisaties be moeilijkt. Het samenvoegen van kinde ren uit verschillende klassen om aan get vereiste aantal te komen, stuit onder wijskundig op de nodige problemen. Het voorstel van het verbond luidt dat het vaste normgetal moet worden ge schrapt en in plaats daarvan dient een deelname van 30 uit een klas aan godsdienstig of humanistich onderwijs als norm te worden gehanteerd. De brief van het Humanistisch Ver bond komt 8 oktober ter sprake in de commissie Welzijnszaken. Vergelijkingen Inmiddels heeft de afdeling onderwijs van het gemeentehuis de zaak bestu deerd en een advies uitgebracht aan het college. In de meeste gemeenten wordt inderdaad de subsidie afgeleid van de salarisnormen voor vakonderwijzers, hoewel hier nogal wat differentiaties zijn. Texel blijkt het minst subsidie te verstrekken, maar het is wel zo dat op Texel extra geld voor de aanschaf van leermiddelen beschikbaar wordt ge steld. Er zijn vergelijkingen gemaakt met Den Helder, Maassluis, Borger, Castri- cum. Doesburg en Maarsen en al deze plaatsen met uitzondering van Does burg, kennen geen aparte verordening voor de aanschaf en het onderhoud van leermiddelen. De afdeling onderwijs ad viseert de bijdrage af te leiden van de salarisnormen van vakonderwijzers in het gewoon lager onderwijs. Hierbij zullen de normen van Castricum worden aangehouden, omdat dan het principe 'bijdrage in de kosten' het best gehand haafd blijft. In 1972 had de raad zich al principieel uitgesproken over het feit dat de subsidie niet anders dan als een bij drage in de kosten kan worden gezien. In dat jaar werd door de raad vast gesteld dat f 225, per wekelijks lesuur per jaar zou worden gesubsidiëerd. Vanwege het bijdrage-principe werd een subsidie toegekend die slechts de helft was van de f 450,— die het theo- logenconvent noodzakelijk achtte om de De jaarlijkse collecte voor het Prinses Beatrixfonds heeft op Texel f 4.007,85 opgebracht, gespecificeerd als volgt: Den Burg f 2.117,66; Eierland f 215,50; Dennen f 128,71; De Cocksdorp f 183,15; Oosterend f 436,06; Den Hootn f 220,11; De Waal en Spang f 125,15; Oudeschild f 311,85 en De Koog f 269,66. lessen te kunnen verzorgen. Gezien het feit dat Texel met zijn bij drage voor de aanschaf en het onder houd van leermiddelen al gunstig af steekt bij andere gemeenten zal deze regeling gehandhaafd worden. Texel betaalt nu voor dit doel f 4,05 per leerling. Volgens de regeling van het Verbond zou dat f 6,— moeten worden. Kleiner Over het minimum aantal leerlingen dat aan een bepaalde les mee moet doen om in aanmerking te komen voor de bijdrage, schrijft de afdeling onder wijs dat de norm van 15 leerlingen altijd al erg soepel is toegepast. Omdat er echter een tendens naar kleiner worden de klassen is, is de gemeente bereid het minimumaantal op tien te stellen. De raad zal dit moeten goedkeuren. Door het wijzigen van de subsidieverordening zal volgend jaar f 830, extra op de be groting moeten komen. Met de gods dienstige en humanistische lessen is een totaalbedrag van f 5.230,— gemoeid. De zon komt 5 oktober op om 6.48 uur en gaat onder om 18.04 uur; 8 oktober op om 6.51 uur en onder om 18.00 uur. Maan: 9okt. NM; 17okt. EK. Hoog water ter rede van Oudeschild: Vrijdag 3 oktober 2.21 en 14.42 Zaterdag 4 oktober 4.00 en 16.37 Zondag 5 oktober 5.27 en 18.19 Maandag 6 oktober 6.31 en 19.28 Dinsdag 7 oktober 7.21 en 20.09 Woensdag 8 oktober 8.03 en 20.38 Donderdag 9 oktober 8.42 en 21.10 Vrijdag 10 oktober 9.19en21.43 Zaterdag 11 oktober 9.54 en 22.14 Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. 2xZG, 2xG. P. de Witte, Lakenvelder, IxF, 1xZG, 2xG, 2xV, 3xM, Orpington, 1xZG, 1xG. J. Kooger, Barnevelder, 2xG, 1xV, IxM. J. Moens, Barnevelder, 2xV. R. Terpstra, 2xZG, 1xG, 1xM. C. Daalder, Friese hoen, IxZG, 2xM, Holl. Krielhoen.IxZG, Baardkuifhoen, 1xZG, IxG, Sabelpootkriel, IxG, 1xV, Japanse kriel, 1xG, 1xV. A. J. Groot, Holl. Kriel, 1xG, IxV. C. Makelaar, N.H. Blauwe kriel, 1xF, 6xG, IxV. H. J. Snijders, N:H: Blauwe, 1xF, 1xZG, 1xG. G. m. de Ridder, Sebricht, 2xV. A. J. Bakker, Wyandotte kriel, 2xZG, 1xG, 3xV. Kleindierensportvereniging K.S.V. Kotex heeft zaterdag in Den Burg zijn jaarlijkse jongdierendag gehouden. De vereniging en de fokkers kunnen terug zien op een zeer geslaagde dag. Er was een record aan inzendingen, -24 fokkers zorgden voor zo'n 200 dieren - waardoor de twee keurmeesters, de heer C. van Dijke voor de hoenders en de heer Rodenburg voor de konijnen, handen vol werk hadden. Bij de grote hoenders waren 8 rassen ingezonden, waarvan de Nederlandse rassen de boventoon voer den. Drie rassen behoorden tot de zeld zame. De krielhoenders waren met 9 rassen ook heel goed vertegenwoor digd. De konijnenfokkers brachten 9 rassen op tafel. Voor de duiven was helaas geen keurmeester meer beschik baar, we zien deze terug op de club show van 21-22-23 november. Uitslagen Het fraaiste konijn was van de heer M. Bakelaar met een witte Wener Predikaat F. Beste konijn op een na was een zwarte Rex van de heer A. J. Bakker met het predikaat F. Beste jeugdlid was G. M. de Ridder met een zwarte Tan, predikaat Z.G. Fraaiste dier bij de grote hoenders was een Hollandse Hoen haan zwart van de heer Th. Witte met het predikaat F. Fraaiste hoen op een na was een Lakenvelder van de heer de Witte met het predikaat F. Fraaiste krielhoen was een N.H. Blauwe Kriel hen van de heer H. J. Snijders met het predikaat F. Fraaiste krielhoen op een na was een N.H. Blauwe haan van de heer C. Makelaar met het predikaat F. Overige uitslagen: Konijnen: mevr. Rentenaar, Franse Hangoor 1xF, 2x ZG, 2x G. H. Roeper, Franse Hang oor, 2xZG, 3x G. M. Bakelaar, Wener, 1xF, 2x ZG, 1xG, IxM. J. de Vries, Wener, 2x ZG. J. Daalder, Wener, 3xG. S.J. Rijk, Duitse Hangoor, lx ZG, 2x G. A.J. Bakker, Franse Hangoor, 2xZG, 3x G, Rex, 1x F, 2xG. N. Slikker-Zijp, Angora, IxZG, Wener, 1xG. A. Schraag Tan, 1xG. Jac. Roeper, Hollander, 1xZG, 2xG. J. Sijtsma, Ned. Hangoor dwerg, 2xZG. G.M. de Ridder, Tan, 1xZG, 1xG, 1xM, Roodoogpool, 2xZG, IxM. Hoenders: J. Vlaming, Kraaikop, 2xF, 3xG, 3xM. Th. Witte, Holl. hoen goudpel, 1xF, 2xZG, 5xG, 1xV, Zilverpel, 1xZG, 2xG, Geel-witpel, 2xG, 1xM, Zwart, 1xF, Dit winterseizoen start in de "Schole rie" in Zuid-Eierland een muziekkring. Negentig mensen zijn lid geworden van deze kring, waarmee ze het financieel mogelijk maken dat een groot aantal artiesten kan optreden in de Scholerie. Zaterdag 11 en zondag 12 oktober wordt de spits afgebeten door het duo Piers Hayman en John Kuiper. Beide avon den wordt begonnen even na 20.00 uur. In het vorige winterseizoen organi seerde Niek Welboren enkele muziek avonden, die in het algemeen goed be zocht werden. Welboren liep zelf echter een groot financieel risico. Met de entree kon hij altijd net de gage van de ar tiesten betalen. Maar er is ook geld nodig voor drukwerk, verwarming, tele foon etc. Een basisbedrag kan tevens van pas komen bij een onverwacht slechte opkomst voor een bepaalde artiest. Welboren heeft negentig mensen be reid gevonden om lid te worden van de muziekkring en met een bijdrage van tien gulden kan hij het een en ander zonder veel risico organiseren. In de periode oktober tot mei zullen er in ieder geval zes avonden worden gehouden. Waarbij Welboren niet uitsluit dat er on verwachts iets 'verschrikkelijks goeds' tussendoor komt. Op verzoek van de leden zullen ook groepen van het vorig seizoen optreden, maar er komen ook nieuwe gezichten. De toegangsprijs voor een avond blijft f 7,50. Men kan nog lid worden van de muziekkring voor f 10, Evenals de toegangsbewijzen zijn lidmaatschapskaarten af te halen bij De Vlier, Waalderstraat 17 in Den Burg. Het programma voor dit seizoen is gro tendeels rond, alleen zijn de exacte data voor 1981 nog niet bekend. Succes Er wordt, zoals gezegd, gestart met Piers Hayman en John Kuiper. Een duo dat vorig seizoen ook een succesvol optreden in de Scholerie had. Men komt terug met veel nieuw materiaal van de LP "Storm to the East". Deze plaat is geproduceerd door Lennaert Nijgh. Ook hebben Hayman en Kuiper onlangs enig succes gehad met de singles 'The Man- eater' en 'Ocean Farewell'. Het duo zal zaterdag en zondag optreden om nieu we belangstellenden de gelegenheid te geven de sfeer van deze avonden te proeven. Zaterdag 15 november zal de groep Interlude voor een tweede maal optre den. Vlaams Tijdens een speciale winterexpositie in December een optreden van het duo "M'n maat en ik" met Zuid-Nederlands en Vlaams materiaal. Volgend jaar worden Hamisch Imlach, Cilia Fisher, Arthe Trezise en lan Mackintosh. Niek Welboren wijst er nog op dat de zaalruimte beperkt is en dat het daarom raadzaam is om tevoren een kaartje te kopen. Telefonische inlichtin gen bij de Scholerie, 02275-214. Tom Horn, (Steve McQueen) een vermaard spoorzoeker bij de cavalerie, premiejager en tevens scherpschutter, raakt bij zijn aankomst in Hagerville betrokken bij een ruzie met de zwaar gewicht-bokser Jim Corbett, die hem vakkundig K.O. slaat. Tom wordt bijge bracht door John Coble, een invloed rijke veeboer in de streek, die hem in dienst neemt ter bestrijding van de steeds brutaler optredende veedieven. Alle veeboeren in de omtrek zijn erg blij met Tom's genadeloze optreden jegens de veedieven, terwijl anderen Tom meer zien als een koelbloedige beul. Op een dag betrapt Tom drie veedieven bij hun 'Werk' en schiet er twee dood. Hij spaart echter de derde. Niet lang daarna wordt er een aanslag op Tom gepleegd. Het blijkt de derde veedief te zijn, die Tom eerder had laten lopen. Tom slaat de veedief de schedel in, terwijl Glendo- lene, de plaatselijke onderwijzeres, die zich erg tot Tom voelt aangetrokken, vol afschuw toe kijkt. Geschokt door het genadeloze en bloedige optreden van Tom Horn, willen de veeboeren, hoe blij ze eerst ook met hem waren, Tom nu lieverkwijt. Ze roepen hiertoe de hulp van de sherrif in. Na verspreide geruchten wordt Tom Horn door de bevolking aangezien als de moordenaar van een 15-jarige jongen: het kind is in de rug geschoten met een zelfde kaliber ge weer als dat van Tom Horn. In het daarop volgende proces acht de jury Tom schuldig en de rechter veroordeelt hem tot de dood aan de galg. Op 20 november 1903 werd Tom Horn opge hangen. Zijn laatste woorden waren: "Jongens... als jullie maar weten dat ik die jongen niet heb gedood": Het is een waar genot om een vakman als McQueen na zoveel jaren weer eens aan het werk te zien. Als liefhebber van dit genre films kun je alleen maar melancholiek worden bij het idee dat het nog lang kan duren eer McQueen weer aan het werk zal gaan. "Tom Horn" is te zien van donderdag tot en met maan dag. De toegang is 12 jaar. Een heel ander soort western wordt zondagmiddag gedraaid voor de klein sten onder ons. Het is de tekenfilm "Lucky Luke", de man die sneller schiet dan zijn schaduw. En dat zal hij nodig hebben omdat zijn eeuwige tegenstan ders - de vier gebroeders Dalton - weer snode plannen in de zin hebben, die het Lucky Luke erg moeilijk maken. Maar zeker is voordat deze geheel Nederlands gesproken tekenfilm is afgelopen Lucky Luke het viertal achter de tralies heeft zitten zodat hij nieuwe avonturen tege- moet kan rijden. Toegang alle leeftijden. FEUILLETON i Die avond lag Yvonne in haar bed, maar kon de slaap niet vatten. Hier was nu eindelijk een man, die indruk op haar had gemaakt. O zeker, ze wist dat zij op het slagveld van het ge sprek meesteres gebleven was. Zij had öe situatie beheerst, maar, bedacht ze, eigenlijk alleen omdat ze 'de dochter van de baas' was. Toen dat eenmaal tussen hen beiden vaststond, was hij zijn fekerheid kwijt, al kwam die later wel Weer terug. Ze had hem kunnen over rompelen. Maar als ze nu eens een gewoon meisje geweest was en ze had hem ont- jnoet? Ze bekende zichzelf, dat ze van het eerste ogenblik af al verloren was. Alleen dank zij haar positie, die ze handig had uitgespeeld (conversatie wasi ien vék op kostschool) had ze zich jronnen handhaven en een flitsend Sesprek gevoerd, al die tijd beseffend flat ze bezig was te capituleren. Alleen de plotselinge angst, dat Gerard de Rheede inderdaad de barrière tussen door TOM LODEWIJK. hen beiden als onoverkomelijk zou beschouwen had haar de moed gegeven het spel verder te spelen en te zorgen, dat hij niet verdween tussen de anderen, voorgoed. Ze lachte zacht. Want nu schoten haar de kostschool- gesprekken te binnen. Stel je voor, dacht ze, dat ze Marian ne en Dorothée en Selma zou ont moeten en ze vertellen dat ze hopeloos 'in love' was met een employé (hoe had hij dat woord er uit gespat!) van haar vader! Je reinste romantiek! Iets uit de boeken! Maar dit was geen boekenver- haal. Dit was vandaag gebeurd. Ze had een man ontmoet om wie ze gaf, op wie ze opeens verliefd was geworden, zon der dat ze iets van hem wist. En géén zilveren lepel... Yvonne Lazare wist opeens heel zeker, dat ze Gerard de Rheede weer wilde ontmoeten, vaker. Ze zou eens met hem ergens willen zitten, niet in een sjiek restaurant met zilveren eetgerei, maar eh... bij de Chinees bijvoorbeeld! Ze had nog nooit 'bij de Chinees' gegeten, waar de studenten zaten en de winkelmeisjes, met papieren servetjes en een zeiltje op de tafel. Ze had er over horen praten. Met Gerard de Rheede kón zoiets. Al zag hij er niet naar uit, peinsde ze, of hij bij de Chinees zijn maaltijden gebruikte. Maar dat hij de weg erheen zou weten, stond voor haar vast. "Helemaal eigen prestatie", dacht ze nog glimlachend en toen sliep ze in. HOOFDSTUK 4 Een man grijpt zijn kans Het was voor Yvonne, met een beetje strategie, een klein kunstje, Gerard de Rheede in het grote grachtenhuis, waar het kantoor van Lazare Montferlant was gevestigd en waar zij zelf ook woonde, toevallig tegen te komen. En ze wist de schertsende, losse toon te treffen die de toevalligheid van dit samentreffen nog moest beklemtonen. "Die zilveren lepel van u heeft me geducht bezig gehouden", zei ze. "Het was de mijne niet", gaf Gerard terug "hij was van het hotel". Yvonne probeerde de aanval omzich tig te formeren. "Eet het smakelijker met een zilveren lepel?" "Nee, dat heb ik niet kunnen waar nemen". "Als u nou buiten de deur eet, waar eet u dan?" "Hangt er van af, waar ik ben. En of ik haast heb. Ik ren wel eens een brood jeswinkel binnen, als het niet anders kan". "Of bij de Chinees" probeerde Yvon ne. "O ja, daar heb ik ook wel eens gege ten. Maar dan moet je toch niet te veel haast hebben. Tenminste als je eens lekker wilt rijsttafelen, of genieten van een uitgebreide nassi". "Gek hè?" zei Yvonne "nu ben ik toch eigenlijk een zilveren-lepel-figuur, maar ik heb nog nooit bij de Chinees gegeten. Het nadeel van het milieu". "Daar hebt u dan nog wat aan gemist. Maar ze zijn nog niet weg van vandaag op morgen, die Chinezen, er komen er steeds meer bij. Dus die scha kunt u nog inhalen". "Zijn ze allemaal even goed?" "Ze zijn geloof ik allemaal goed, maar je hebt wel verschil. Ook in prijs trouwens". "Weet u een goed chinees restau rant?" "Als ik mezelf nog eens bezondig" zei Gerard "ga ik altijd naarhij noemde de naam van een restaurant in de binnenstad. "Kun je daar-alléen heen? Als vrouw bedoel ik?" ze kleurde en dat ontging Gerard niet. En in éen ogenblik werd hij zich van de situatie bewust, begreep hij zijn kans en greep toe. "Waarom zoudt u er alleen heen gaan? Wat is déar nu aan, ergens alleen te gaan zitten eten, al krijg je een compleet luilekkerland voor je neus?" Hij lachte en wachtte op haar volgende zet. Maar Yvonne had zich al ver ge noeg gewaagd en zweeg, zette een wat teleurgesteld gezicht als een pruilend kind.> "Als ik nu wist, dat we nog op de zelfde voet stonden als verleden week" zei hij voorzichtig dén zou ik wel durven zeggen: mag ik u naar die chinees es corteren?" Yvonne, in haar opluchting dat hij het initiatief had overgenomen, lachte vro lijk. "Met mijn voet is niets gebeurd", zei ze, "dus wat dét betreft...." Enkele minuten later zat Gerard weer achter zijn bureau en greep meteen naar een gewichtig rapport waarin hij ver diept kon heten te zijn, maar zijn ogen zagen de letters niet. Hij onderdrukte zijn opwinding. Vooral nuchter blijvenl Die toevallige ontmoeting. Die bijzondere interesse van Yvonne voor zo'n chinees restaurant. Och he den, in deze tijd, bij die vér-gaande democratisering van de eetgewoonten, kon ze met elk van haar vriendjes gerust naar de chinees tijgen; dat was nog es wat anders, zo doodgewoon tussen 'het vulgus'. Zou het werkelijk zo zijn, dat ze met hém uit wilde en dat dat hele chineese verhaal alleen maar een poging was om hem zover te krijgen dat hij.... Oppassen jongen, vermaande hij zich zelf. Ze is eigenlijk niet meer dan een groot, verwend kind, ze heeft altijd haar zin gehad. Dit kan een gril zijn, een nieuwigheidje. Ze heeft nog nooit een gewoon mens werkelijk ontmoet. Dat waren thuis de bodes, het kantoor personeel, de conducteur van de tram en een agent die ze de weg vroeg, 't Is natuurlijk wel es interessant eens te horen hoe die andere mensen leven, hoe je dat redt, met niets te beginnen en je op te werken. En als ze dan ook die er varing rijker is en wie weet, misschien ook nog een tikkeltje 'love' of wat er voor doorgaat, nou, dan heeft ze dat weer gehad en als jij er méér van verwacht had krijg je de kous op de kop. Blijf bij je zinnenl Maaralszenou es werkelijk-als ze het nu es echt van hem te pakken had? Hij durfde er nog niet over doordenken, de teleurstelling zou maar groter worden. Maar hij kon het toch niet laten, even met lichte voeten de brug naar de toe komst op te wandelen. Yvonne Lazare, de dochter van de baas, de enige dochter. "De laatste van het huis Lazare". Dan, ja dan... Hij kon het achter zijn bureau niet meer harden. Hij trok zijn jas aan en wandelde naar buiten. Lopend werkten zijn hersens het best. Maar toen hij voor de deur van zijn pension stond had hij zichzelf weer volledig in de hand. Er wés een kans, wellicht. En wat was geluk? De kans grijpen als ze zich aanbiedt. Op het juiste moment, anders greep je er naast. (wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 7