de loupe Cjrocn kwartsJexels in het harL, Commissie algemene zaken nam commissiewerk onder IMieuwe kotter TX 43 TETAK HOUDT WEER KAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS Ernstige aanrijding Beroepschriftencommissie vergadert openbaar Joyriding Doorgereden In herfstvakantie minder Duitsers, maar meer Nederlanders naar Texel Inbraak Verse mosselen HAVENRESTAURANT TEXEL (02226) 310. 94e JAARGANG NR. 9522 VRIJDAG 24 OKTOBER 1980 TEXELSE Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266 en Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2206 Voor advertenties, abonnementen, etc. Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 712,50 per kwartaal 70 cent incasso; los 50 cent. Bankrelaties Amro Bank nr 46.99 17.636 Rabobank nr 3625.01.742; NMB nr 67.34.60.398 Tijdens de vergadering van de com missie algemene zaken die gistermiddag in het raadhuis werd gehouden werden diverse punten van het functioneren van de verschillende commissies onder de loupe genomen. Aan de orde kwam een kwestie die tijdens een vergadering van de commissie recreatie en natuurbe houd naar voren was gekomen. In deze vergadering was de verhouding tussen mensen van de recreatiesector en van de natuurbeschermingssector aan de orde gesteld. Adriaan Dijksen van de werkgroep Landschapszorg had toen geconcludeerd dat milieugroepen in de commissie recreatie en natuurbehoud ondervertegenwoordigd zijn. Van de betreffende commissie maken momen teel de heer Dekker (VVV), de heer Warnaar (Recron), de heer Kikkert (Horeca), de heer De Wit (Texels Verbond van Ondernemers), de heer Timmer (namens de boeren) en de heren Welboren en Van Asselt (namens de gemeenteraad) deel uit, alsmede Adriaan Dijksen. In de commissie algemene zaken zei S. de Waard de recreatiegroepen inder daad oververtegenwoordigd te vinden. Cor Dros was het daar helemaal niet mee eens. Hij wees er op dat de agrariërs ook maar één vertegenwoor diger in de commissie hebben en dat die 300 man vertegenwoordigt. De werk groep Landschapszorg bestaat maar uit zo'n twintig mensen. Door de heer Stam van de afdeling algemene zaken werd er op gewezen dat de werkgroep Landschapszorg een kleine organisatie is, doordat hij in feite alleen maar uit bestuursleden bestaat. De werkgroep heeft echter zeer goede contacten met landelijke organisaties en functioneert daardoor in de praktijk erg goed. De Waard vond dat er best een vertegen woordiger van de werkgroep Land schapszorg aan de commissie recreatie en natuurbehoud zou mogen worden toegevoegd. Dros en Van Asselt waren daar expliciet tegen. Ook mevrouw Huitema was niet zo'n voorstander van een uitbreiding van de vertegenwoor diging van Landschapszorg. Zij was van mening dat dan de agrariërs onderver tegenwoordigd zouden worden. Burge meester Engelvaart deelde mede dat de samenstelling van de commissie recrea tie en natuurbehoud verder zal worden besproken in het overleg van burge meester en wethouders. Monumentencommissie In de vergadering van de commissie algemene zaken voelde men er verder erg veel voor om de monumentencom missie die nu al als ad hoe commissie bestaat te reglementeren. Van de com missie zoals die nu bestaat maken Cor Ellen namans de gemeenteraad, Martin van de Wal namens de werkgroep Landschapszorg, de heer Nauta namens het gemeentebestuur en Kees Hin na mens de agrariërs deel uit. De commis sie algemene zaken bleek er tevens een voorstander van te zijn de commissie werkgelegenheid te reglementeren. De ze commissie heeft zich de laatste tijd vooral bezig gehouden met het vergro ten van de werkgelegenheid door de mogelijkheden om schapen te melken en van deze melk kaas te maken, te verbeteren. Te technisch Wat betreft de verkeerscommissie was de commissie algemene zaken bevreesd dat de ambtenaren die in deze commissie zitten de zaken wat al te technisch aanpakken. Tot op heden is de verkeerscommissie een commissie waarin alleen maar mensen van ge meentewerken, de politie, het polder bestuur en Rijkswaterstaat zitting heb ben. Dros zei er een voorstander van te zijn dat ook gewone burgers in deze commissie zitting krijgen. Volgens hem zijn de leden van de verkeerscommissie vaak alleen maar erg technisch bezig. Het zou volgens hem erg goed zijn als ook gewone burgers er zitting in kregen en hij zei hier met name te denken aan mensen die beroepshalve veel met de auto over het eiland reizen. Door een praktische stem in de commissie zou technische bedrijfsblindheid kunnen worden voorkomen. ,,U wilt de ambte lijke commissie dus omvormen tot een commissie van deskundigen en leken?", vroeg burgemeester Engelvaart. Dat bleek inderdaad de bedoeling van Dros te zijn. Engelvaart zei deze gedachte graag binnen het college van B. en W. te willen uitwerken. Er staat nu nog niets vast, maar met de gedachte wordt gespeeld. Bij het bespreken van het functio neren van de raadscommissie voor beroepschriften kwam ook de nieuw vast te stellen verordening bezwaar- en beroepschriften aan de orde. Ter discus sie kwam de samenstelling van deze commissie. Enerzijds was een concept gemaakt waarin werd uitgesloten dat niet-raadsleden van de commissie deel uitmaken. Anderzijds bestond een ont werp dat ook niet raadsleden van de commissie deel uit zouden maken. .Dit alternatief is het overwegen waard, zeker nu de bestaande commissie zich de laatste tijd niet beperkt tot de recht matigheid en tot hoor en wederhoor van de appellant/belanghebbende, noch door discussie en meedenken met de appellant min of meer verwachtingen wekt", stond in dit voorstel. Overigens gingen beide alternatieven er van uit dat de beroepschriftencommissie geen bur gemeester of wethouder mag bevatten uit hoofde van de objectiviteit. De leden van de commissie algemene zaken waren het erover eens dat het voor niet-raadsleden erg moeilijk zal zijn te beslissen over beroepschriften. Niet- raadsleden missen daarvoor meestal de benodigde kennis en voorkennis. De commissie algemene zaken was er daarom voorstander van om de beroep schriftencommissie uitsluitend door raadsleden te laten bemannen. Ook werd afgesproken dat het secretariaat van de commissie wordt bekleed door een door de gemeentesecretaris aan te wijzen ambtenaar. Dit alternatief had de voorkeur boven de constructie dat het secretariaat wordt bemand door een ambtenaar die door het college van B. en W. wordt aangewezen. Vreemde taal Enige discussie ontstond in de com missie algemene zaken over de vraag hoe beroepschriften die in een vreemde taal ingediend worden moeten worden behandeld. Voorgesteld was dat als het bezwaarschrift in een vreemde taal is gesteld, de appellant in zijn bezwaren niet ontvankelijk wordt verklaard. Daar op wordt echter een uitzondering ge maakt als de appellant binnen veertien dagen een Nederlandse vertaling van het bezwaarschrift indient. De daarvoor gemaakte kosten zijn voor rekening van de appellant. De heer Stam schetste de problemen bij de vreemde talen. Duits spreek je wel, maar de juridische termen liggen in het Duits net even iets anders dan in het Nederlands. Je loopt het gevaar dat je door je hoffelijkheid om een Duitse tekst te accepteren, juridisch de mist ingaat. Daarbij komt dat je als gemeente toch zult moeten zorgen voor een vertaling voor die commissieleden die de vreemde talen niet machtig zijn. Met dat vertalen loopt de gemeente een zeker risico. Dros wees nog op de mogelijkheid dat beroepschriften wor den ingediend in een taal die vrijwel niemand machtig is, zoals het Italiaans. Burgemeester Engelvaart concludeerde uit die opmerking dat het inderdaad het beste is als de appellant zelf voor de vertaling zorg draagt. Het risico van een foute vertaling ligt dan bij de appellant zelf. De burgemeester zei verder dat het bij rechtbanken gebruikelijk is dat een gedaagde zich door een officiële tolk laat bijstaan. De commissieleden kon den zich verenigen met het idee dat het de moeite loont te proberen in een buitenlandse taal gestelde beroepschrif ten niet ontvakelijk te verklaren. Openbaarheid Wat betreft de openbaarheid van de beroepschriftencommissie meldde S. de Waard dat hiertegen geen bezwaar hoeft te bestaan als maar uitdrukkelijk gesteld wordt dat het publiek zich niet met het gesprokene bemoeit. In andere openbare commissievergaderingen is het nog wel eens zo dat suggesties van de publieke tribune met een willig oor worden gehonoreerd. Verder staat in de verordening dat de zitting niet openbaar is als twee der aanwezige leden dat verzoeken of de voorzitter het nodig oordeelt. De Waard achtte het nuttig ook de appellant als degene te noteren die bezwaar zou kunnen maken tegen openbaarheid van de zitting. Volgens burgemeester Engelvaart is zulks heel moeilijk. Als een zitting namelijk open- baar is, zijn ook de bij die zitting behorende stukken voor een ieder toe gankelijk. Van tevoren zou dan al duidelijk moeten zijn welke gevallen wel en welke gevallen niet openbaar behan deld worden. Engelvaart oordeelde uit eindelijk dat ook AROB-procedures bij de Raad van State openbaar zijn en dat de gemeentelijke beroepsprocedures vaak voorbereidingen zijn van de AROB- procedures. Op grond daarvan waren de burgemeester en de commissie alge mene zaken van mening dat de zittingen van de beroepschriftencommissie in het vervolg best openbaar kunnen zijn. Bij een garage op Texel werd maan dagnacht om vier uur een auto ont vreemd, die later in de rechterberm van de Hoofdweg in Eierland werd terug gevonden. Door de joyriding was de vrijwel nieuwe auto zwaar beschadigd. Een geparkeerde auto aan de Burg wal in Den Burg werd dinsdag ernstig aan de linkerzijde beschadigd. De daders hadden geen adres achtergela ten. De aanzienlijke Texelse vissersvloot groeit nog steeds. Zaterdag werd de TX 43 van de gebroeders Van der Vis uit Oosterend te water gelaten. Dit gebeur de bij de scheepswerf Hoogezand te Groningen. De 36^25 meter lange kotter is een zusterschip van de TX 5. Het is de bedoeling dat de TX 43 begin november door de werf aan de opdrachtgevers wordt overgedragen. ülllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll Door de aanrijding midden op de kruising maakte de Simca van keersbord tot stilstand kwam. de bestuurder uit Leer sum zo'n schuiver, dat de auto op z'n kant voor een 1 De herfstvakantie geeft dit E jaar een beeld van verminderde E Duitse belangstelling voor Texel. i In de week van 12 tot 18 E oktober, waarin de Duitsers 1 herfstvakantie hadden, kwamen E van donderdag tot zaterdag 3708 auto's naar Texel. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode E 3773, een verschil van 65. Gedu- E rende de eerste drie dagen van de Nederlandse herfstvakantie, die deze week aan de gang is, E kwamen echter honderd i E vreemde auto's meer dan vorig jaar naar Texel. Vorig jaar wer-1 den in die tijd 4609 auto's van buiten Texel door de TESO bij 't Homtje afgeleverd en dit jaar E waren dat er 4739. Overigens is dit het laatste jaar waarin de i verschillen tussen Duitse en Nederlandse interesse voor Texel in de herfstvakantie kun-1 nen worden bekeken. Volgend E jaar zijn de Duitse en Neder- landse herfstvakanties gelijk en dan staat het eiland een eenma- fj lige invasie te wachten. ïïiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Onbekenden hebben dinsdagnacht ingebroken in de Openbare Lagere School te Den Burg. Via een stukgesla gen ruit aan de achtrzijde van de school verschaften de inbrekers toegang. Er werd een radio gestolen en verder werd het interieur overhoop gehaald. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiniiiiiiiiiiiiiii Op vrijdag 24 oktober houdt tafel tennisvereniging Tetak voor de tweede keer een tafeltennistoernooi voor leerlin gen van de klassen 4, 5 en 6 van de Texelse lagere scholen in sportzaal De Ferrever in Den Burg. Vorig jaar was het aantal inschrijvingen al groot, nl. 44, maar dit jaar is het aantal inschrijvingen 61. Dit is duidelijk een concreet feit, dat aangeeft dat de tafeltennissport bij de jeugd steeds meer in de belangstelling komt. Door het grote aantal inschrijvingen zijn de organisatoren genoodzaakt nauwkeurig op tijd te werken. Niet alle spelers(sters) kunnen op hetzelfde tijd stip achter de aanwezige tafels ver schijnen. Daarom is het voor een ieder belangrijk om de hieronder volgende tijden nauwkeurig te bekijken. De deel- nemers(sters) zijn ingedeeld in verschil lende leeftijdsgroepen en ook spelen jongens en meisjes in verschillende poules. Er hebben in totaal 48 jongens en 13 meisjes ingeschreven. De jongens zijn ingedeeld in drie groepen, nl. 9 jaar, 10-11 jaar, 11-12 jaar. Voor elke groep zijn drie prijzen beschikbaar. De meisjes vormen een groep van 9-11 jaar en hiervoor heeft het Tetak-bestuur 4 prij zen beschikbaar gesteld. Bovendien krijgen alle deelnemers(sters) na afloop een fraai herinneringsvaantje, ledereen moet minstens een kwartier voor de aanvang van zijn/haar eerste partij in de zaal aanwezig zijn. De groep jongens 10 - 11 jaar bestaat uit alle 10-jarigen 3 11 -jarigen. Alle andere 11 -jarigen zitten in de groep 11-12 jaar. De 3 jonmgens van 11 jaar, die zijn ingedeeld in de groep 10 -11 jaar zijn; Ruud Beerling, Willem Grisnigt en Martin de Veij. Startsein Om 10.00 uur wordt het startsein gegeven voor de jongensgroepen 9 jaar en 10 - 11 jaar. De jongens uit de groep 11-12 jaar en de meisjes beginnen 's morgens om half twaalf. Ze moeten elf uur aanwezig zijn. Degenen, die niet op tijd aanwezig zijn, worden geschrapt van de deelnemerslijst. Om 17.00 uur hoopt het Tetak-bestuur dit sportieve evenement af te sluiten met de uitrei king van de lintjes en prijzen. Een aanrijding op de kruising van de Langeveldstraat en de Krimweg met de Vuurtorenweg heeft dinsdag drie gewonden op geleverd. Een Simca, die door een inwoner uit Leersum werd bestuurd, kreeg geen voorrang van een Ford waarin een 45-jarige in woonster uit Rotterdam reed. De Rotterdamse kwam vanaf de Krim weg en wilde de Vuurtorenweg oversteken om haar tocht te ver volgen op de Langeveldstraat. De Vuurtorenweg is echter een voor- rangsweg. Door de aanrijding werden drie kinderen uit de Simca geslingerd en raakten gewond. Met verschillende botbreuken en hoofdkwetsuren werden ze per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een vierde kind, de beide ouders en de inwoonster uit Rotterdam bleven bij de aanrijding ongedeerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1