Brandstichting in eigen huis TX 29 door pech achtervolgd Geslepen oplichters aan het werk SCHIP NU GEREPAREERD EN VERLENGD t Winkeldieven opgepakt „Excelsior" mag nu naar vaandelafdeling Goede opbrengst verkoopdag „Molengat" vaart nog niet als dienstboot I ficiële uitslag moet nog binnen komen TEX E LSE «COURANT Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266 en Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 220b Verschijnt dinsdags en vrijdags. Voor advertenties, abonnementen, etc. X „J, Postgiro 652. Abonnementsprijs712,50 per kwartaal Langeveld De Rooy B.V., I C If] fT 1/1/11*1 70 cent incasso; los 50 cent. Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741 /tA/Krfr Il'kt Er O Ft/l/V FIr#" I I Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 *^7 V_>7 Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Een felle uitslaande brand woedde vrijdagavond in één van de woningen boven de voormalige VTB garage aan het Schil derend in Den Burg. In overspannen toestand had de 32-jarige bewoner van het huis een stoel besprenkeld met spiritus en deze op een bank gezet. Vervolgens werd het meubelstuk aan gestoken. De echtgenote van de man was niet thuis en tevoren hij de vijf kinderen de straat opgestuurd. Ook had de man bij zijn buren aangebeld met de mededeling dat hij het huis in brand ging steken, een mededeling die niet serieus werd geno men. Toen de woonkamer eenmaal in lichterlaaie stond, belde hij nogmaals aan met de mededeling dat het nu toch heus brandde. Een half uur later werd de Texelaar elders in Den Burg door de politie aangehouden. Er bestond bij de politie en de brand weer aanvankelijk grote onzekerheid of zich nog kinderen in het huis bevon den. Volgens ooggetuigen hadden vóór de brand namelijk maar vier van de vijf kinderen het huis verlaten. De indruk dat zich nog iemand in het als een fakkel brandende pand bevond, werd versterkt door een huilend geluid, dat van de zolder kwam. Dit gehuil bleek later van katten afkomstig te zijn, die samen met enkele vogels in een kooitje de enige slachtofers van de brand werden. Omdat de indruk bestond dat er kinderen op zolder waren, zijn enkele mensen het huis ingegaan om te zoeken. Met gevaar voor eigen leven Een 25-jarige man en een 22-jarige vrouw, beiden inwoners van Den Burg, zijn door de politie aangehouden we gens een serie winkeldiefstallen. Op de eerste dag van hun activiteiten stalen ze een trui bij de Hema en twee lang speelplaten bij de firma Agter. Een dag later namen ze zonder te betalen vier knotten wol mee bij de Hema. Dit werd opgemerkt door winkelpersoneel dat het duo buiten tot stilstand bracht en vroeg de tassen te openen. De winkeldieven weigerden dit en maakten zich snel uit de voeten. Door het personeel waren de dieven echter herkend en daarom kon de politie tot aanhouding overgaan. De gestolen spullen werden teruggevonden, behoudens de knotten wol die het duo via een vriend had laten verdwijnen. Tegen deze vriend werd proces verbaal opgemaakt wegens het onttrekken van een bewijsmiddel aan de opsporing van politie en justitie. De Christelijke Muziekvereniging „Excelsior" heeft zaterdag o.l.v. de heer A. Kuik deelgenomen aan het concours in „De Speeldoos" te Zaan dam en daar een eerste prijs be haald. Omdat het de derde keer was dat de vereniging (die met 53 leden optrad) een eerste prijs kreeg in de ere-afdeling, mag worden gepromo veerd naar de hoogste afdeling, nl. de vaandelafdeling. Voor zover is na te gaan, heeft zich een dergelijk feit nog niet eerder in de Texelse mu ziekgeschiedenis voorgedaan. Of Excelsior ook werkelijk de vol gende keer in de vaandelafdeling zal uitkomen, is echter twijfelachtig. Hier worden dan zulke hoge eisen gesteld dat het korps, dat altijd met een zeker ledenverloop heeft te kampen, waar schijnlijk zal besluiten hieraan niet te beginnen. Aan de vreugde over het bereiken van de mijlpaal heeft dat echter niets afgedaan. Als verplicht werk voerde Excelsior Harlem Shadows" van Meindert Boekei uit en het vrije werk was ,,The Explorers" van York. De werken werden door de jury (bestaan de uit de heren Van Ossenbrugge, Van Bruggen en De Haanl met een eerste prijs bekroond. Zij kende resp. 144 en 147 punten toe. Het concours was ge organiseerd door de Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbon- den. doorzochten ze voor zover dat mogelijk was, het brandende pand, maar ze konden uiteraard niets vinden. Tijdens de bluswerkzaamheden werden om vei ligheidsredenen de auto's, die in de garage onder het huis stonden, naar buiten gereden. De brand aan het Schilderend ging met een enorme rook ontwikkeling gepaard en werd door de harde wind aangewakkerd. Er bestond een ogenblik vrees voor het buurhuis. Door de keihard werkende brandweer kon dit huis echter voor de vlammen gespaard blijven, ofschoon wel rook- en waterschade ontstond. Na ongeveer een uur was het meeste vuur geblust en kon men het huis verder doorzoe ken. Bij het doorzoeken van het uitge brande huis stuitte de politie op een bandrecorder, die veertien dagen eerder uit de Thijsseschool was ont vreemd. De 32-jarige Texelaar is inmid dels voor de officier van justitie geleid. Terwijl de rook uit het uitgebrande huis komt gaan brandweerlieden op zoek naar het ene kind dat nog in het huis zou zijn. Later bleek dat de 32-jarige Texelaar zijn kinderen in veiligheid had gebracht voor de brandstichting. De politie is op zoek naar mensen die door een geraffineerd oplichtersduo zijn benaderd, of die hier zelfs het slacht offer van werden. Twee ongeveer dertig jarige mannen uit een woonwagenkamp bij Zeist hebben door het hele land waardeloze prullen voor duizenden gul dens verkocht. Op Texel werd een alleenwonende zeventigjarige man uit Oosterend het slachtoffer van de op lichterspraktijken. Voor vele duizenden guldens werd hem een zogenaamde antieke klok, een cassette met nep- zilveren bestek en nagemaakt delfts blauw verkocht. Het laatste dat de op lichters hem wilde verkopen was een perzisch tapijt. De prijs die hiervoor ge vraagd werd was echter zo hoog dat de bejaarde inwoner van Oosterend, die inmiddels argwaan had gekregen, liet weten dit niet onmiddellijk te kunnen betalen. Het tapijt, dat de oplichters bij hem hadden achtergelaten, is inmiddels ook als waardeloos gekwalificeerd. Het waren vooral oudere alleenstaan de mensen die door de woonwagen bewoners waren benaderd. De lieden deden zich als keurige handelaren voor en gaven hun slachtoffer het idee dat er De verkoopdag van de Doopsgezinde zusterkringen heeft 1 8.100,96 bruto opgebracht. De pop waarvan de naaam moest worden geraden heette Trijntje. De organiserende dames verzochter ons dank te willen overbrengen aan alle bezoekers, gulle gevers en medewer kers. echt een buitenkansje te behalen viel. Als men liet weten de prijs van een bepaald artikel niet te kunnen betalen, dan zakten ze erg snel met hun prijs tot het slachtoffer hapte. Zo is zelfs een prijsverlaging van f 7.000,— naar f 1.000,— bekend. Mensen die door de oplichters benaderd zijn, worden ver zocht zich met het politiebureau in Den Burg in verbinding te stellen. In tegenstelling tot eerdere aankondigingen, vaart de „Molen gat" deze week nog niet als dienst boot. Er moeten nog wat reparatie- en garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd en dat kan niet als het schip vaart. De uurdienst wordt daarom nog door een van de oude schepen onderhouden en de Molen gat assisteert alleen bij grote drukte. Dat laatste zal alleen gedurende een deel van het komende weekend het geval zijn: vrijdag- en zondagmiddag. Daarna wordt de dienst voorlopig (dus ook in de weekends) door één schip onderhouden. Zondag a.s. vertrekt de ,,Texelstroom" voor een dokbeurt naar Amsterdam. Zondagmiddag hebben zich bij de afvoer van auto's naar het vasteland problemen voorgedaan. Door een tech nisch defekt kon het tweede schip, dat al om 14.30 uur nodig was, pas om 16.30 üur worden ingezet. Oorzaak was het uitvallen van de elektriciteit vanaf de wal, waaruit weer andere proble men voortvloeiden. De heer P. Drijver van de TX 29 "Helena Elisabeth" is weer vol goede moed na de pech die zijn visserijbedrijf in de afgelopen maanden heeft achtervolgd. Zo als onze lezers zich zullen herin neren bleek het gloednieuwe schip dat in mei in gebruik werd genomen, niet aan de stabiliteits eisen te voldoen die voor de boomkorvisserij worden gesteld. Dat werd pas op het allerlaatste moment bekend, waardoor de officiële proefvaart toch moest doorgaan. Het was echter aller minst een feestelijke gebeurtenis en de gebruikelijke overdracht van werf naar eigenaar bleef ach terwege. Eerst zou worden be paald wat er met de kotter moest gebeuren om deze alsnog stabiel te krijgen en wie dat zou moeten betalen. De Helena Elisabeth be perkt zich voorlopig tot andere vormen van visserij. Op vrijdag 15 augustus sloeg ander maal het noodlot toe. Terugkomend van de visserij kreeg de kotter ter hoogte van IJmuiden een aanvaring met een 7000 ton metend Indonesisch (onder Pana mese vlag varend) vrachtschip. Door schuld van de stuurman van de Texelse kotter, ramde het 161 meter lange vaar tuig de TX 29 bij de boeg aan stuur boord. wat een geweldige vernieling tot gevolg had. De hele 'kop' van het schip werd in elkaar gedrukt waarbij voor meer dan f 160.000schade ont stond. Het had overigens nog veel erger kunnen aflopen. Het waterdichte schot hield het, waardoor er geen ogenblik gevaar voor zinken heeft bestaan. Als de klap een paar meter verder zou zijn aangekomen, was de kotter ongetwij feld snel naar de kelder gegaan. Nie mand werd gewond. Het vrachtschip liep voor f 50.000,— schade op. De TX 29 kon op eigen kracht naar IJmuiden varen. De toch al gecompliceerde juri dische touwtrekkerij over de noodzake lijke verbouwing aan het schip was er nu nog ingewikkelder op geworden. Het was al gauw duidelijk dat het verlengen en het repareren in één keer zouden moeten worden aangepakt omdat dit het meest voordelig was, maar de verdeling van de kosten over de diverse betrokkenen was een groter probleem. De heer Drijver: "Het is wel een strijd geweest. In eerste instantie bood de werf die voor de instabiliteit verant woordelijk was en dat ook erkende een bedrag dat wij een lachertje vonden. En met het geld dat wij vroegen ging de werf niet akkoord. Uiteindelijk deelden we het verschil. Als we ons hard hadden opgesteld hadden we er nog wel meer kunnen uithalen, maar dat had wel een jaar extra kunnen kosten. We zijn nu toch wel erg tevreden". Verbetering Al gauw na de gebleken instabiliteit was door deskundigen bepaald dat de kotter 2.25 meter langer moest worden om de vereiste stabiliteit alsnog te krijgen. Maar als dat toch moest gebeu ren vond Drijver het aantrekkelijk om daar nog wat extra lengte aan toe te voegen. Het ging om zeven spant- afstanden. Door een wat grotere verlen ging kon een extra ruim worden ge bouwd. De verlenging werd bepaald op 3.15 meter waardoor het schip een totale lengte kreeg van ruim 35 meter. Om technische redenen gebeurde dat niet bij de werf Barkmeijer Stroobos, waar het schip was gebouwd, maar bij Hoogenraad en Kuyt in Scheveningen, wat een voortzetting is van de geliqui deerde Sleephelling Maatschappij Sche veningen. Het verlengen (gedeeltelijk voor rekening van de werf in Stroobos) en repareren (voor rekening van de ver zekering) vergde totaal negen weken. Dat was wat langer dan de bedoeling was, maar vooral de laatste weken is bijzonder hard gewerkt om de kotter toch zo snel mogelijk visklaar te krijgen Dagelijks was men tot acht uur 's avonds in touw. Onzichtbaar De heer Drijver is dan ook bijzonder goed te spreken over Hoogenraad en Kuyt, temeer daar het resultaat het aanzien meer dan waard is. De kotter ziet er beter uit dan ooit; Dat er een stuk is tussengezet, is beslist niet te zien. Drijver is blij met het extra ruim dat hij heeft gekregen en met de grotere werkruimte aan dek. De verlenging is aangebracht tussen het visruim en de oliebunker. Vrijdagmiddag kwamen de mensen van de scheepvaartinspectie en de ont werper van het schip naar Texel om de TX 26 aan een slingerproef te onder werpen om aldus te kunnen vaststellen of de stabiliteit aan de eisen voldeed. Wot liot ?irh nimctin aamion maar Ho /~\f Zo tag de boeg van de TX 29 eruit na de aanvaring in augustus. Vrijdagmiddag werd de TX 29 in de haven van Oudeschild aan een slingerproef onderworpen. Daarbij werd vastgesteld hoe het schip reageerde op het van bakboord naar stuurboord en omgekeerd verplaatsen van een gewicht van 2000 kg. Dat gewicht bestond uit een hoeveelheid ketbn gen, die met een hefwagentje heen en weer werd gereden. De slingering van het schip werd bepaald aan de hand van een gewicht dat aan een lijn m een der ruimen hing. 94e JAARGANG NR. 9525 DINSDAG 4 NOVEMBER 1980

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1