Cf roen c/tvartsjexeh in het harC Raad verwerpt verhoging van toeristenbelasting College moet geld voor VVV ergens anders halen Jan Wolkers woont in „De Skuul Geen steun meer voor onec schapenmarkten Weekendmenu HAVENRESTAURANT TEXEL l" 94e JAARGANG NR. 9526 TEXELSE VRIJDAG 7 NOVEMBER 1980 COURANT Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228I 266 en Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2206. Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langevetd De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (022201 2741 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 712,50 per kwartaal 70 cent incasso: los 50 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. TAXI- EN TROUW AUTO VERHUUR vrijdag 7 nov. - zondag 9 nov. Heldere kippesoep Twee gebakken tongfilets met ananas, verse groenten en gebakken aardappelen Mokka-ijs met slagroom f22J>0 per persoon. (02226) 310 Grandioze bontshow van „Het Bonthuis van Alkmaar B.V." op maandag 10 november om 14.30 en 20.00 uur in de „Witte Burcht", Molenstraat, Den Burg Kaarten a ƒ10,— (inclusief consumpties) te bestellen bij Mevr. Huizinga tel. 02220-2962. De gemeenteraad heeft dinsdagavond met 8 tegen 7 stemmen de voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting van 70 naar 80 cent per persoon per overnachting van de hand gewezen. Ook de nauw met de toeristenbelasting samenhangende verhoging van de woon- forensenbelasting ging niet door. Zoals bekend was de voorgestelde méér dan trendmatige verhoging van de toeristenbelasting nodig om de VVV Texel een extra subsidie van 792.600,te kunnen geven. Daarvoor is nu dus geen geld beschikbaar en het college heeft dit voorstel dan ook teruggenomen om er zich nader over te beraden. De extra VVV-steun kan nu alleen worden mogelijk gemaakt door het schrappen van andere posten in de begroting. De discussie over de toeristenbelas ting en de VW subsidie was het be langrijkste strijdpunt van de overigens nogal gezapige begrotingsvergadering. Door de voorgestelde verhogingen van toeristenbelasting en woonforensenbe- lasting zou de totale jaarlijkse opbrengst van deze belastingen tot bijna twee mil joen gulden zijn gestegen. Het voorge stelde dubbeltje extra zou overigens slechts voor de helft naar de WV gaan; de rest van de extra opbrengst zou dus de algemende middelen van de gemeen te versterken. Ate Rienstra van de CDA-fractie opende de discussie met de mededeling dat zijn fractie de VW slechts gedeeltelijk in haar verlangens tegemoet wilde ko men. De VW moest het maar doen met de helft van het gevraagde extra bedrag (dus 746.300, De toeristenbelasting zou dan niet meer dan trendmatig ver hoogd hoeven te worden. Afgerond naar boven zou het tarief dan 75 cent per nacht worden. Ook de woonforen- senbelasting zou met 6 inplaats van met ruim 14 omhoog mogen gaan. Dir compromisstandpunt vond echter onvoldoende weerklank, waardoor de CDA-fractie zich tenslotte gedwongen zag de voorstellen van B en W zonder meer van de hand te wijzen. Tegen verbouwing De VW Texel heeft de extra subsidie nodig om het kantoor in Den Burg te kunnen uitbreiden. Namens de Texels Belang-fractie zei Daan Schilling tegen stander te zijn van dit verbouwingsplan. Texels. Belang vindt dat het WV hoofd kantoor op een ongunstige plaats staat en wil er niet aan meewerken dat ver huizing door een ingrijpende verbou wing wordt bemoeilijkt. Wethouder Nauta liet zich afkeurend uit over het op deze wijze dwang uitoefenen op het be stuur van de VW, maar Schilling was van mening dat deze inperking van vrij heid voor het WV-bestuur nu eenmaal het gevolg is van de financiële af hankelijkheid van het gemeentebestuur. Wie geld geeft, heeft ook wat te zeggen. Ook tegen verhoging van toeristen belasting had Schilling bezwaar, omdat het college vorig jaar heeft beloofd dat de volgende keer van trendmatige ver hoging zou worden afgezien. Het huidi ge bedrag van 70 cent per nacht moest dus nog een jaar gehandhaafd worden. De Texels Belang-man verklaarde overi gens met nadruk tegen toeristenbelas ting op zichzelf geen principieel bezwaar te hebben. In tegendeel: de fractie is van mening dat lang niet iedereen van het toerisme profiteert en dat de door het toerisme veroorzaakte kosten voor een zo groot mogelijk deel door de toe risten zelf moeten worden vergoed. Als wethouder Nauta vorig jaar de belofte niet had gedaan, zou Texels Belang tegen trendmatige verhoging geen be zwaar hebben gehad. Klaas Barendregt van de WD legde uit dat zijn mening over de verhoging van de toeristenbelasting op het laatste moment was veranderd. In de algemene beschouwing die hij in eerste instantie bij het gemeentebestuur had ingediend, had hij verklaard tegen de voorgestelde sterke verhoging van de toeristenbelas ting geen bezwaar te hebben, maar naar aanleiding van de bezwaren die onder meer door 'Recron' waren gemaakt, had hij er nog eens over nagedacht en was tot de conclusie gekomen dat hogere toeristenbelasting onverantwoord is. Met name de kampeerders zouden er buiten verhouding zwaar door worden getroffen en dat zou de concurrentie positie van Texel geen goed doen. De verhogingen van de toeristenbelasting die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd had hij nog eens bekeken en had daarbij ontdekt, dat bijj een strikt toepassen van de jaarlijkse trend het tarief in 1981 niet hoger dan 70,70 per nacht zou moeten zijn. Hij stelde zich daarom op het stand punt dat het tarief ongewijzigd moest blijven. Verder vond hij dat de WV Texel de verbouwing van het kantoor maar uit eigen middelen moest financie ren en zo nodig zelf voor extra middelen zou moeten zorgen. Door geld te vragen voor dienstverlening die nu nog gratis is en/of een contributieverhoging. Onbillijk De heer S. de Waard verklaarde namens de Pakt-fractie dat niet de ge meenschap, maar de toeristen moeten opdraaien voor de extra subsidie, die de WV Texel nodig heeft. Nu al beloopt het bedrag dat de gemeente jaarlijks uitgeeft voor het toerisme ongeveer twee miljoen, dat gaat ten koste van andere voorzieningen. De Waard ging ervan uit dat 2/3 van de bevolking niet van het toerisme profiteert, zodat het geen pas geeft het hele volk met nog meer kosten van het toerisme op te zadelen. Uit de uitlatingen van wethou der Jook Nauta bleek dat de kwestie van de toeristenbelasting ook binnen het college niet makkelijk lag. Nauta had er een eigen mening over, die echter niet in het collegevoorstel tot uitdrukking was gekomen omdat hij ten tijde van de behandeling met vakantie was. Tegen het voorstel van Rienstra (alleen trend matige verhoging) had hij bezwaar omdat de post 'onvoorzien' in de gemeentebegroting dan te klein wordt. Wat betreft de belofte van vorig jaar dat de toeristenbelasting voor 1981 niet zou worden verhoogd, merkte hij op dat hij destijds heeft gezegd 'een volgend jaar' zodat de belofte niet persé op 1981 zou hoeven slaan, maar Nauta begreep best dat hij toch die indruk had gewekt en wilde daar verder geen punt van maken. Binnen het college wordt wel degelijk ingezien dat Texel met een hoog tarief aan toeristenbelasting zijn concurrentie positie in gevaar brengt. Om die reden is Oud-burgemeester Sprenger heeft zijn woning Rozendijk 23 "De Skuul" verkocht aan schrijver Jan Wolkers. Wolkers gaat er met zijn vrouw Karina (die volgend jaar een kind verwacht) permanent wonen en is momenteel druk bezig met de omvangrijke verhuizing. De schrijver verkoopt zijn atelier huis aan de Amsterdamse Zomer dijkstraat, waar hij de afgelopen dertig jaar heeft gewoond. Wolkers keek al geruime tijd urt naar een voor hem geschikt huis op Texel. Hij wilde beslist buiten wonen, maar aan een klein huisje had hij niet genoeg omdat hij een ruim atelier nodig heeft en ook vol doende plaats voor allerlei beeldhouw werken, schilderijen en andere kunst voorwerpen. Onrust doet denken aan de Nijldelta waar we wel eens zijn geweestDezelfde sfeer en in de verte de punten van de stolpboerderijen die er dan net zo uitzien als pyramiden". Jellinek De Texelse vestiging van het Amster damse Jellinek-centrum zat de afgelopen twee jaar in De Skuul en heeft inmiddels men dan ook voorstander van een ge differentieerd tarief, waarbij met name kampeerders die in kampeerboerderijen verblijven minder hoeven te betalen. De technische uitvoering van een dergelijke regeling blijkt echter op problemen van juridische aard te stuiten, waardoor het er nog niet van is gekomen. Maar deze problemen zullen zeker worden opgelost zodat er wel een of andere vorm van differentiatie zal komen. Nauta liet weten dat het college van plan is de diverse aspecten van de toeristenbelas ting samenhangend aan de orde te zullen stellen door het spoedig uit brengen van een „Beleidsnota toeris tenbelasting". Bij de discussie daarover zal ook het bedrijfsleven worden be trokken. De wethouder vond het onbillijk de WV opdracht te geven zelf maar voor het geld te zorgen dat voor de verbou wing nodig is, waarbij hij wees op het feit dat het VW-beleid is afgestemd op het gemeentelijke recreatiebeleid, waar uit is voortgevloeid dat de gemeente zich medeverantwoordelijk moet voelen voor het behoorlijk functioneren van de WV: Tijdens een korte schorsing van de vergadering bepaalde het college daar op zijn standpunt, waarbij werd nage gaan in hoeverre aan de vernomen kritiek tegemoet kom worden gekomen. Nauta verklaarde daarop dat het college van mening was dat de VW de totale gevraagde subsidie moest krijgen wat inhield, dat ook de voorgestelde verho ging van de toeristenbelasting moest doorgaan. De nadelen van deze rigoreuze verhoging werden onderkend, maar de binnenkort uit te brengen beleidsnota zou soulaas kunnen bieden. Daan Schilling gaf zich niet gewon nen. Hij was tegen de verbouwplannen van de VW op de huidige plaats en (lees verder paging 2) onderkomen gevonden in de zeven ap partementen van "Mokbaai" (vroeger 'Remember') nabij de veerhaven. Dit gebouw is voorlopig voor zes maanden van de Duitse eigenaar gehuurd, een periode die daarna mogelijk tot twee jaar zal worden verlengd. Tot definitieve vestiging van de Jellinekafdeling op Texel kan pas worden besloten nadat financiële medewerking is toegezegd door het ministerie van Volksgezondheid. Het experiment met ex-alcoholverslaafden op Texel wordt overigens als zeer geslaagd beschouwd. De verhuizing naar de 'Mokbaai' appartementen is geen achteruitgang, want er is daar veel meer ruimte en die kon men best gebruiken. Momenteel zitten in 'Mokbaai' tien ex- verslaafden, Een ruime meerderheid van de ge meenteraad heeft dinsdagavond de fi nanciële steun ingetrokken voor de 'kunstmatige schapenmarkten' die se dert enkele jaren worden gehouden. Op initiatief van de winkeliersvereniging van Den Burg is destijds begonnen met het tentoonstellen van schapen op de maandagse markt gedurende de zomer maanden waarin geen echte lammeren- handel meer plaatsvindt. Deze schapen worden dus niet verkocht maar door de betrokken boer. na afloop weer naar het land teruggebracht. Op deze manier wordt gegarandeerd dat op de 'lamme- renmarkten' altijd wolvee is te zien. In het verleden toonden toeristen zich nogal eens teleurgesteld als zich op de Groeneplaats helemaal geen schapen of lammeren bleken te bevinden. Het ini tiatief werd van gemeentewege ge steund door de helft van de kosten te vergoeden. Want de markt werd gezien als een toeristische attractie die aantrek kelijk moest blijven. Vanuit de gemeen teraad is in het verleden enkele malen bezwaar gemaakt tegen deze schijnver toning, mede omdat het telkens heen en weer transporteren van dezelfde scha pen als verwerpelijk gesol werd gezien. Dinsdagavond bleek de weerstand in de gemeenteraad echter tot een ruime meerderheid te zijn uitgegroeid en werd de f2.900,die voor zes lammeren- markten in 1981 was uitgetrokken, op de begroting geschrapt. Dat gebeurde op voorstel van Gelein Jansen van het CDA die alleen de heren Barendregt, Nauta, Van der Kooi, Schilling en Dros niet aan zijn zijde kreeg. Daarmee staat nog niet vast dat de kunstmatige mark ten tot het verleden zullen behoren. Het is mogelijk dat de winkeliersvereniging voortaan alle kosten betaalt of van andere zijde steun verwerft. De schrijver maakte in 1969 kennis met Texel toen hij er op uitnodiging van boek handel Langeveld en de Rooy een lezing hield. Het eiland en de mensen stonden hem dermate aan, dat hij er regelmatig bleef terugkomen. Hij verbleef dan in een huisje van mevrouw Boon-Verberg bij De Cocksdorp. Hij hielder niet aleen vakantie maar werkte er ook. "Turks Fruit" en de boeken die Wolkers nadien voorbracht, werden voor een deel op Texel geschre ven. „Ik houd van rust. Zelfs met vol strekte eenzaamheid heb ik geen moei te". Dat laatste is zelfs landelijk bekend sinds het verblijf van Wolkersin een tentje op het onbewoonde Rottumerplaat. Wolkers vond het prachtig en bracht er opgetogen verslag over uit. Heel anders verging het collega-schrijver Godfried Bomans die bijna gek werd van de een zaamheid. Mooi uitzicht Wolkers was ongetwijfeld al lang in staat om zich op Texel een tweede woning te verwerven, maar dat heeft hij nooit gewild. „Daar ben ik erg tegen, zolang er woningnood is. Op Texel zitten we echt permanent en we verheugen ons daar erg op het open land met zijn wulpen en andere weidevogels. Het is elke dag anders, afhankelijk van het licht en de nevel. Het klinkt gek, maar het landschap ttgT ecntpaar Wolkers dat de voormalige burgemeesterswoning op Texel sa! betrekken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1