Cjroen cZwartsJexeh in het karL, Havengebouw Den Helder in belang efficiency Sint geteisterd door regen en wind Percentage werklozen op Texel thans het hoogste in provincie A ANDER CONTROLESYSTEEM: MINDER ARBEIDSPLAA TSEN JMï IT^ÏS f Bed in brand 94e JAARGANG NR. 9529 TEXELSE DINSDAG 18 NOVEMBER 1980 COURANT Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266 en Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 220b Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 712,50 per kwartaal 70 cent incasso: los 50 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. De zuidgevel van het havengebouw. De deu renpartij links is van de overdekte passage. Via de deuren rechts komt met rechtstreeks in de vertrekhal. In opdracht van Teso begint het aannemersbedrijf H. Daalder en Zonen zeer binnenkort met de bouw van een wachtlokaal-haven kantoor op het terrein van de veerhaven van Den Helder. Het gebouw, dat met inrichting een investering betekent van ongeveer 1,25 miljoen gulden moet 1 mei 1981 gereed zijn. Door het nieuwe gebouw wordt niet alleen veel meer comfort geboden aan personeel en passagiers maar ook kan de controle op de niet tot de automobi listen behorende passagiers erdoor worden vereenvoudigd, waardoor op den duur personeelskosten wordt bespaard. Het vereenvoudigde systeem bestaat hierin dat de passagiers (met hun even tuele fiets, brommer of motor) nadat ze een kaartje hebben gekocht, niet meer worden gecontroleerd voordat ze aan boord gaan. Dat hoeft ook niet, want het terrein tussen het havengebouw en de opgang naar de veerboot wordt met hekken van het overige haventerrein gescheiden. Dit afgesloten gedeelte kan dus alleen door kaarthouders betreden worden. Een soortgelijke maatregel wil Teso een jaar later doorvoeren bij de auto's. Door het afsluiten van het opstelterrein kan ook daar de controle vervallen. Door beide maatregelen kunnen ar beidsplaatsen worden geschrapt. Daar staat tegenover dat de drive-in loketten die op het nieuw in te richten haven- terein worden gebouwd permanent be zet zullen worden. Per saldo scheelt het daarom vier arbeidsplaatsen. Het staat vast dat deze arbeidsplaatsen door natuurlijke afvloeiing zullen moeten ver dwijnen. Niemand wordt dus gedwon gen ontslagen. Bij het aanwerven van personeel is hiermee al jaren geleden rekening gehouden. Bewust werden een aantal niet al te jeugdige krachten aangenomen. Waarschijnlijk onvermij delijk is dat als gevolg van deze ont wikkeling enkele mensen binnen Teso een andere functie zullen krijgen. Hier voor zal echter nog overleg worden ge pleegd met de ondernemingsraad. Texelse bedrijven Aan de onlangs gehouden aanbeste ding (op uitnodiging) van het haven gebouw werd alleen door Texelse bedrij ven deelgenomen. Ook de onderaan nemers komen dus van het eiland: CVI voor de aanleg van de centrale ver warming, het Installatiebedrijf Schuijl voor de electra en Oele voor het lood- gieterswerk. Het havengebouw werd ontworpen door het Architectenbureau Alkema uit De Koog. Het komt op de plaats waar zich het huidige wachtlo- kaaltje-plaatskaartenkantoor bevindt. Dat moet dus worden gesloopt en tijdens de bouwperiode moet men zich behelpen met een tijdelijk kaartverkoop- kantoortje dat vlak bij de hefbrug komt. Het nieuwe gebouw wordt ruim 28 meter lang, 15 meter breed en wordt éénlaags uitgevoerd, waarbij het cen trale deel van het gebouw wat hoger wordt gemaakt (5,5 meter) om geen al te platte pannekoek te krijgen. Drive-in Voor- en achterkant van het gebouw zijn vrijwel hetzelfde. De passagiers die op de haven aankomen betreden het gebouw door een deur die automatisch opengaat. Dat is vooral makkelijk voor fietsers, bromfietsers en motorrijders die gewoon op hun vervoermiddel kunnen blijven zitten. Ze komen binnen het ge bouw in een passage, waar ze kaarten kopen en gaan dan door de eveneens automatische werkende uitgang naar buiten om via het afgesloten terrein gedeelte naar de opgang van de veer boot te gaan. Wie de tijd heeft en het wachten droog en warm wil door brengen kan terecht in de zeer ruime vertrekhal annex wachtruimte (265 m2). Van hieruit (maar ook rechtstreeks van buitenaf) zijn twee toiletgroepen bereik baar. Er is een speciaal toilet voor ge handicapten en een EHBO-ruimte, die tevens geschikt is voor moeders die de luier van hun baby willen verwisselen e.d. In de wachtruimte komt een dran kenautomaat Patat Het kopen van een portie patat op de haven blijft mogelijk. Met exploitant eigenaar Ruurs van de patatwagen is geregeld dat deze zijn wagen vervangt door een semi-permanent gebouwtje dat als schakel in het hekwerk wordt opgenomen. Het kopen van patat en snacks is aan twee kanten van dit gebouwtje mogelijk, dus aan beide zijden van de 'grens'. Bij het ontwerpen van het gebouw heeft de architect zich laten inspireren door de rustgebouwen, zoals die ondermeer in Duitsland langs de snelwegen zijn gebouwd. Ongeveer een derde van het nieuwe gebouw is bestemd voor personeel. Hier is de kantine gepland, alsmede het kan toor van de walchef, twee toiletten, personeelshal, het verkoopkantoor (met kluis), cv-ruimte, radiokamer en het kantoor van de chef verkoop. Tweede fase Het havengebouw is dus de eerste fase van de reconstructie van de veer haven in Den Helder. De uitvoering van de tweede fase begint na het seizoen van 1981. Rijkswaterstaat zal dan de huidige toegangsweg naar de aanleg plaats verleggen naar de dam die zich tussen de veerhaven en de marinehaven bevindt. Er komt dan ruimte beschik baar voor een opstelterrein van voldoen de grootte. De bestaande drive-in loket ten voor automobilisten worden ver plaatst en verrgroot en vormen de toe gangspoort naar het met stalen hekken af te sluiten opstelterrein. De kosteo_yan de wegomlegging komen voor rekening van Rijkswaterstaat; Teso betaalt de rest. Het karwei zal zeven maanden vergen en het nieuwe systeem kan dus nog voor het zomerseizoen van 1982 functioneren. Het onnodig maken van controle bij het aan boord gaan van de auto's is niet alleen kostenbesparend maar is ook nodig om bij het gebruik van de dubbel dekker een halfuurdienst te kunnen varen. Ook bij het gebruik van alleen het benedendek (dat plaats biedt aan 100 auto's) is met het laden uiteraard meer tijd gemoeid dan bij een der oude schepen. Om niet in tijdnood te komen moeten de auto's dus zeer vlot aan boord kunnen rijden. Toekomst Bovengenoemde plannen zijn alle maal definitief. Nog grote onzekerheid wat de termijn betreft bestaat over wat men als de derde fase zou kunnen beschouwen: het aanbrengen van een dubbele fuikbrug om ook het bovendek van de Molengat te kunnen gebruiken en het aanbrengen van de daarmee samenhangende voorzieningen. Tot dat laatste behoort onder andere een soort verkeerstorentje tussen de fuikoprit en het opstelterrein. Hierin komt een man te zitten die zowel de auto's kan laten oprijden (door het bedienen van slag bomen) als de brug kan laten zakken en stijgen. Dezelfde man is verantwoor delijk voor de hele gang van zaken op het afgesloten gedeelte van het haven terrein. Die laatste fase zal echter pas worden uitgewerkt als zekerheid komt over de verbouw van de fuikhavens. Toen mevrouw L. J. van Rijssel- berghe zondagavond om half elf in bed wilde stappen, sloegen haar de rookwolken tegemoet' Matras en dekens hadden vlam gevat als gevolg van een defect van de electri- sche deken. Omdat het niet direct lukte de vlammen te doven, werd de brandweer gealarmeerd maar toen deze arriveerde, was het vuur al met eigen krachten bedwongen. Matras en dekens werden naar buiten gewerkt. Het komt vrij vaak voor dat als gevolg van een defecte electrische deken (bijna) brand ontstaat. De afge lopen week kreeg een woninginrichter in Den Burg tot drie keer toe mensen op bezoek die iets dergelijks hadden meegemaakt. Brandweercommandant J. van Hoorn vindt dat electrische dekens aan het begin van ieder winter seizoen zouden moeten worden aan geboden voor een keuring. Vooral als gevolg van langdurig opgevouwen bewaren, kan in een electrische deken sluiting onstaan. Of de deken op zwak stroom of gewone spanning werkt, maakt weinig uit. Om alle risico te ver mijden is het raadzaam een electrode- ken niet al te lange tijd voor het slapen gaan in te schakelen en in die tijd in de buurt te blijven. Over de plannen die nu op het punt van uitvoering staan, wordt al sinds 1970 gepraat. Het heeft nogal wat voeten in aarde gehad om alle betrok ken instanties (gemeente Den Helder, Rijkswaterstaat en Kon. Marine) tot de nodige medewerking te bewegen. Voor al het verkrijgen van toestemming van de marine om de nieuwe toegangsweg over de havendam Iterrein van Defen sie) was niet eenvoudig. „Dat moet 'm zijn" zei een klein jongetje op de dijk terwijl hij met zijn vinger door een nevel van regen naar een snelvarend schip op zee wees. Inderdaad: het was Sinterklaas met zijn gevolg en enige minuten later zette de goedheiligman voet aan vaste wal. Sinterklaas had dit jaar heel wat moeten doorstaan om veilig op Texel te komen. Met windkracht 8 en harde regen liep het schip "Spanje" de haven van Oude- schild binnen. Voor Sint, zwarte pieten, ouders en kinderen was het een koude, maar gezellige, drukke ontvangst op het havenplein Het Kon. Texels Fanfare-DEK speelde een potpourri van sinterklaasliedjes die bij binnenkomst van de 'stoomboot' vrolijk werden meegezongen. Het was druk op de haven. Ondanks de drang hekken had Sinterklaas, na welkom geheten te zijn door drie bestuursleden van de Winkeliersvereniging, moeite om door de grote kinderschare heen te komen. Na veel kinderen begroet te hebben ging St. Nicolaas met knechten naar Den Burg, waar hij vooreen rondrit door het centrum plaatsnam op zijn schim mel. De regen viel met bakken uit de lucht en het was Sinterklaas en de pieten aan te zien dat het niet meeviel om zo drijf nat iedereen te begroeten. KTF/DEK, de Margaretha Sinclairband en de pony club hielden de pas er flink in, zodat Sinterklaas al tegen drie uur bij het raadhuis op de Groeneplaats arriveerde, Dat was iets te vroeg volgens het tijd schema en de burgemeester was nog niet aanwezig. Vijf minuten later was het wel zover en kon burgemeester Engelvaart Sinterklaas de hand drukken. Voor mede-dirigent van het fanfare, Piet van der Wulp, waren er bloemen. Dit was tevens het einde van de dit jaar sober gehouden intocht van Sinter klaas. Schamel Helaas moet worden vastgesteld dat de ontvangst op de raadhuistrap een nogal schamele vertoning is geworden, waar vooral de jongere kinderen weinig aan gehad zullen hebben. Dat had niet zozeer te maken met de weersomstan digheden alswel met het feit dat het begroetingsceremonieel zonder geluids installatie gebeurde. Niemand hoorde dus wat en daardoor kreeg de intocht geen leuk slot. Het is te hopen dat het volgend jaar weer mogelijk zal zijn voor een 'warm' onthaal te zorgen, dus in een overdekte ruimte met nog wat ander vertier. De meest voor de hand liggende instantie die zich hiervoor zou moeten sterk maken is de dorpscommissie, die met de winkeliers ongetwijfeld tot zaken zal kunnen komen. Op Texel zijn momenteel 231 werklozen, tegen 165 in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat 8% van de afhankelijke be roepsbevolking van Texel werk loos is, het hoogste percentage van Noordholland. Onder de werklozen zitten 53 bouw vakkers. De sterk teruggelopen bouw activiteit op het eiland is dan ook een van de belangrijkste oorzaken van de sterke stijging. De economische situatie is er de oorzaak van dat ook uit allerlei andere sectoren meer werklozen komen dan anders. Horecabedrijven die er anders in slaagden hun personeel het hele jaar aan het werk te houden, kunnen zich dat nu niet meer permit teren en 'doen' een aantal van hun mensen in de WW. Ook winkelperso neel is ontslagen. Gelukkig is het hoge percentage van tijdelijke aard. Want voor een belangrijk deel wordt de werkloosheid veroorzaakt door het aflopen van het seizoen. In andere delen van het jaar is Texel wat het percentage werklozen betreft zeker geen recordhouder. Onder de genoemde 231 werklozen (waaronder 83 vrouwen) zitten 70 per sonen beneden de 23 jaar. Wat betreft de beroepen waaruit de werklozen komen kan worden vermeld dat de meeste werklozen uit de bouw komen, direct gevolgd door horecamensen waarvan er 47 staan ingeschreven (26 mannen en 21 vrouwen). Verder zijn er 14 werkloze chaffeurs, 16 metaalbe werkers (waaronder één vrouw), 23 personen die horen tot de categorie 'handelspersoneel', 22 kantoormensen en 14 onderwijskrachten. Het aantal werkzoekenden dat bij het arbeidsbureau in Den Burg staat inge schreven is belangrijk hoger dan het aantal werklozen, nl. 382. Er zijn nl. 151 mensen ingeschreven die (nog) niet als 'gewone' werklozen kunnen worden beschouwd. Dat zijn degenen die ander werk zoeken, een part time baantje willen of een werkkring wensen naast de huidige. Tot deze categorie worden o.a. de 34 personen gerekend die worden aangeduid als "toekomstige werklozen en zij die met werkloosheid worden be dreigd". Ook de 15 mensen die zijn aangewezen voor permanente plaatsing ineen sociale werkplaats horen bij deze groep ingeschrevenen. Sinterklaas eindelijkweer op Texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1