(jfocn JrwarLrJexels in het harL> Commissie dringt aan op spoed Op Pontweg komend jaar meer veiligheid Evacuatieplan in de maak voor west-Texel Het woord is aan de verenigingen omocm bobfji Dubbele von Sion-manifestatie: Texeiweg /ICID: 94e JAARGANG NR. 9530 TEXELSE VRIJDAG 21 NOVEMBER 1980 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266 en Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 220b Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den'Burg, telefoon (02220) 2741. COURANT Vanuit de commissie openbare werken is dinsdagmiddag aange drongen op de grootst mogelijke spoed bij het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen op de Pontweg. Het oversteken, met name ter hoogte van Den Burg door fietsers en bromfietsers, moet veiliger worden gemaakt. Zoals bekend vonden B en W dit probleem niet zo urgent, zolang de dubbeldekker het bovendek niet in gebruik heeft. Onlangs liet de gemeenteraad echter blijken er anders over te denken waardoor de post weer bovenaan de urgentielijst werd gezet. In de commissievergadering maakte J. C. Dros het verwijt dat het college in deze niet doorzet en zich teveel aantrekt van adviseurs, die blijkbaar niet willen. Dros zei tevreden te zijn met één tunnel ter hoogte van Den Burg. Volgens hem zou dat niet zoveel kosten als het maar een simpel ding zou worden, waarbij hij verwees naar Dirkshorn en 't Zand waar ook dergelijke tunnels zijn gemaakt. Dreiging De heer Zegers was bang dat als het college niet snel is er dit jaar weer niets van voorzieningen terecht zal komen. Omdat een tunnel iets definitiefs is, gaf hij de voorkeur aan verkeerslichten. Ook Jan van Asselt sprak zich in die zin uit. Zegers dreigde dat zijn fractie een motie van afkeuring in de raad zal brengen als het college niet gauw met beveiligings plannen komt. Hij wees erop dat tal van mensen elke dag opnieuw de spanning ondergaan die wordt veroorzaakt door schoolgaande kinderen, die een pbêf keer per dag de Pontweg moeten over steken. Het college kan daaraan niet voorbij gaan. Wegslepen De commissie nam met voldoening kennis van de wegsleepregeling voor auto's die 15 december van kracht wordt. Zegers was wel bezorgd over de verantwoordelijkheid die de gemeente draagt bij het opslaan van de wegge sleepte auto's Wie vergoed de schade als uit dergelijke auto's onderdelen of voorwerpen worden gestolen? Voor zitter Van der Kooi en directeur Van Hoorn tilden daar niet zo zwaar aan. De weggesleepte auto's komen op het terrein van gemeentewerken, dat van een afrastering is voorzien. iiiiiiiiiiiiNiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Als burgemeester van Texel kijk j je we! even op als je tijdens je j I vakantie in de Verenigde Staten een j weg ziet, die naar je eiland is genoemd. Het overkwam de heer J. A. Engel vaart toen hij de afgelopen j j zomer bij vrienden was in Kalama- i zoo (Michigan). Waarom de Texel- drive zo heet kon hij toen niet achterhalen. Wellicht heeft het wat te maken met emigranten die in j deze omgeving wonen. Misschien j zijn er onder onze lezers mensen die het weten. Gaarne bericht! Er zijn vrij veel ratten op Texel. Vanuit de gemeenteraad was daarom aange drongen op een actiever beleid bij de bestrijding ervan. B en W hebben be loofd dat daaraan gevolg zal worden gegeven. Er zal iets worden gedaan op het gebied van voorlichting waarbij erop gewezen wordt dat het mogelijk is gratis vergif af te halen. Desgevraagd zei de heer Van Hoorn dat op de vuilstortplaats geen ratten zijn. De grote aantallen ratten die onlangs in de buurt van de veerhaven werden gesignaleerd, kun nen dus met de stortplaats niets te maken hebben. Waarschijnlijk was dat een gevolg van de verhoogde water stand in de sloten waardoor veel ratten hun schuilplaatsen hebben moeten ver laten. Spreiding In de rondvraag informeerde de heer Zegers hoe de gemeente te werk gaat bij het uitbesteden van werkzaamheden aan particulieren. Zijn het altijd dezelfde bedrijven die in aanmerking komen of krijgt iedereen een gelijke kans? Vooral in verband met de teruglopende eco nomische activiteit vond Zegers een eer lijke verdeling van veel belang. Uit het antwoord van voorzitter Van der Kooi bleek dat de gemeente wel aan werk- spreiding doet, maar er ook rekening mee houdt dat bepaalde bedrijven voor bepaalde soorten van werk het meest ge-eigend zijn. Zo wordt plantsoenwerk naar verhouding veel aan Tatenhove toegewezen en krijgt Westerlaken veel bestratingswerk. De heer Dros merkte op dat de ge meente zijn werk in ieder geval zoveel mogelijk door Texelse bedrijven moet laten uitvoeren. De werkzaamheden die de Heidemij op het vliegveld heeft uit gevoerd, hadden volgens hem ook - en goedkoper - door een plaatselijk loon bedrijf kunnen worden gedaan. Banken Niet alleen de spreiding van werk maar ook de spreiding van zitbanken in Den Burg had de aandacht van de heer Zegers. Hij had van bejaarden gehoord dat de banken niet erg gelijkmatig over de wandelroutes zijn verdeeld, wat ver velend is voor mensen die af en toe eens willen uitrusten. Hij vond dat de ge meente bij het plaatsen van banken overleg moet plegen met bejaarden organisaties. Voorzitter Van der Kooi zei dat de gemeente inderdaad geen 'ban- kenplan' heeft maar hij beloofde reke ning met de wens van Zegers te houden en daartoe contact op te zullen nemen met de Stichting Welzijn Ouderen. Zegers attendeerde er verder op dat de garantieprijs die de gemeente voor het oud papier wil vaststellen, zodat het ook in tijden van lage prijzen voor de verenigingen aantrekkelijk blijft om het te blijven inzamelen, niet erg op prijs wordt gesteld door de papierhandel. Om de eenvoudige reden dat door deze garantieprijs het marktmechanisme lam wordt gelegd. Juist door de af en toe zakkende prijzen werd de stroom oud papier naar de fabrieken afgeremd waar door deze in overeenstemming bleef met de verwerkingscapaciteit. De heer Beumkes merkte op dat de persoonlijke brief van de minister aan de gemeentebesturen (zie artikel elders in deze krant) over oud papier inzamelen voor Texel niets nieuws bevatte. Alle conclusies en aanbevelingen zijn op Texel al lang getrokken en men handelt er reeds naar. Gasvulstation Beumkes deed bezorgd over het ves tigen van een gasvulstation op de voor malige Rooie Zee. Dat leek aanvankelijk geen enkel probleem op te leveren, maar nu hebben omwonenden toch be zwaar gemaakt. Voorzitter Van der Kooi vond dat het met de bezwaren nogal was meegevallen. Er zijn wel bedenkin gen geuit maar hij zag die toch niet als overwegende bezwaren, die het vesti gen van het vulstation in de weg hoeven te staan. Op de andere vragen van Beumkes zei Van der Kooi dat de gemeente nieuwe mogelijkheden bestudeert voor het bou wen van een aula. Zoals bekend moest van de bouw van een aula bij de Doops gezinde kerk worden afgezien, terwijl ook het voormalige ZMLK-gebouwtje bij de Beatrixschool er niet meer voor in aanmerking komt. De nieuwe plannen zullen in ieder geval belangrijk duurder uitvallen. Ook werd meegedeeld dat een definitieve oplossing in de maak is voor het opslaan van autowrakken. Lekke banden Het verschijnsel lekke banden, ver oorzaakt door stekels van meidoorns is geen tijdelijk verschijnsel gebleken. Directeur Van Hoorn zei op een des betreffende vraag van Beumkes dat de fietspaden herhaaldelijk worden ge veegd en gewalst, vooral als er weer veel klachten zijn gekomen. Maar af doende is het blijkbaar niet. De heer Dros heeft van het lekke banden-pro bleem een speciale studie gemaakt. Een tijdlang heeft hij bij het plakken van banden in zijn rijwielverhuurbedrijf de doorns, glassplinters en stukjes split waardoor de lekken waren veroorzaakt, bewaard Hij had daardoor het bewijs dat de meidoorns een van de belang rijkste oorzaken zijn van het ongerief en vond dan ook dat dergelijke bomen niet langs fietspaden moesten staan. Direc teur Van Hoorn zei dat ook de stekels van braamstruiken een aandeel hebben in de misere. Tenslotte werden vanuit de commissie nog klachten vernomen over stank die wordt veroorzaakt door de rioolzuiveringsinstallatie Everstekoog en over stinkende rioolputten in Den Burg en De Koog. Mede naar aanleiding daarvan werd geinformeerd waar de ge meentelijke kokenzuiger doorgaans wordt geleegd. Meegedeeld werd dat dit op de vuilstortplaats gebeurt. Vroe ger leegde men de zuiger in de rioolzui veringsinstallatie, maar het schijnt dat het zuiveringsproces daardoor wordt verstoord. mooi schilderij Er wordt momenteel gewerkt aan een evacuatieplan voor westelijk Texel, zo deelde wethouder Gerard van der Kooi dinsdagmiddag mee in de vergadering van de commissie openbare werken. Texel heeft al een evacuatieplan dat meerdere malen is beproefd, maar dat is bedoeld om te functioneren bij een doorbraak van de oostelijke waddendijk. Nu de Texelse dijken op deltahoogte zijn gebracht, isde kans op een dijkdoorbraak buitengewoon klein geworden. Intussen gaat de kwaliteit als zeewering van de westelijkeduinenrij nog elk jaar achteruit, zodat het gevaar om van die kant door de zee te worden verrast groter is geworden Hoewel van acuut gevaar geen sprake is, is het daarom logisch een evacuatieplan te maken dat rekening houdt met een stormvloed waarbij de duinen bij de Slufter, Elerland of een andere 'dunne' plek doorbreken. Van een andere vorm van bedreiging door water is sprake in Zuid-Eierland, waar een aantal mensen last heeft van een drassige tuin omdat het regenwater niet meer de sloot in kan lopen. Want de oorspronkelijke sloot is ter plaatse door de gemeente gedempt om hier het riool te kunnen leggen. Wat er nu precies aan de handwas en in hoeverre de klachten van de inwoners redelijk zijn, werd tijdens de commissievergadering niet duidelijk, want er kwamen van verschillende kanten tegenstrijdige berichten. Voorzit ter Van der Kooi meldde dat de problemen in Zuid-Eierland waren opgelost, maar het commissielid Henk Beumkes ontkende dat met stelligheid. ,,Er is daar nog niets gebeurd"Dat drong de gedachte op dat het om verschillende gevallen van water overlast ging. Volgens Beunkes betrof het zeker vijf klagende families, maar de gemeente (zo verklaarde ambtenaar E. Momberg die er werd bijgehaald) was bij onderzoek maar op één geval gestoten. Kinderachtig? En in dat geval had men de indruk gekregen dat de betreffende hoofdbe woner waterproblemen opgelost wilde zien die niets met het dempen van de bermsloot te maken hadden en waarvoor Of de dagmanifestatie ter ere van de uitreiking van "de Dubbele von Sion" doorgaat, hangt voor een groot deel af van het aantal instellingen en verenigin gen dat wil meewerken. Tot nu toe zijn al veel positive reacties op het bureau culturele zaken binnengekomen. Vereni gingen en instanties die nog niet door een welzijnssectie of het bureau Culturele zaken zijn benaderd om mee te doen aan de manifestatie, dienen bij interesse zelf contact op te nemen met het bureau culturele zaken op het raadhuis. De manifestatie is gepland op 31 januari. In verband met de korte organisatietijd dient iedereen zich voor 1 december te melden Volgens het bestuur van de Welzijns- stichting is het nog niet voor iedereen duidelijk wat de manifestatie precies in zal houden. Daarom zijn door de mede werkersvan culturele zaken 'voor de vuist weg' een aantal ideeën genoemd die mogelijkop de manifestatie in de sporthal te verwezenlijken zijn. Er wordt echter nadrukkelijk gesteld dat iedereen zelf met ideeën kan komen en deze opsomming meer een aanzet tot creatief denken is. Deelname aan deze manifestatie is in principe mogelijk voor alle groeperingen die onder een sectie van de Welzijns- stichting vallen. Verenigingen die ruet meer voor 1 december vergaderen, maar waarvan een of meerdere leden toch het idee hebben om met de vereniging aan de manifestatie mee te doen, kunnen ook contact opnemen met Culturele zaken. Een aantal zaken staat al vast. Zo zal overdag een programma in de sporthal geboden worden, dat voor iedereen toe gankelijk is. 's Avonds iser een selectie uit het programma van die dag voor geno digden, waarbij mogelijk tevens de ere penning de Dubbele von Sion wordt uitgereikt. De sportvloer van de sporthal wordt die dag verdeeld in drie vakken. De toestelberging wordt verduisterd zodat daar film, dia en video-activiteiten kun nen plaatsvinden. Het middelste vak in de sporthal is bedoeld voor optredens van verenigingen (gym, toneel etc). Gedu rende de hele dag zullen op dit middenvak op vaste tijden optredens plaatsvinden. Op de twee buitenste vakken is vol doende ruimte voor tentoonstellingen, kraampjes, sport- en spelmateriaal etc. Volgens Ger Praamstra, ambtenaar cul turele zaken die als coördinator optreedt, moet de dag een feestelijk en onge dwongen karakter krijgen. De dag wordt gehouden onder het motto "Welzijn waar gaat het om". Culturele zaken heeft, zoals gezegd, een aantal ideeën voor deze dag op papier gezet als aanzet voor verder sectie- of verenigingsplannenHier een greep uit de ideeën. Voor de agrarische standsorga nisaties wordt gedacht aan een tentoon stelling over bijvoorbeeld de bloembol lenteelt (dubbele von sions). De avond mavo/havo zou informatie kunnen geven door middel van een talenpracticum, voor musea wordt gedacht aan een dia presentatie. De Lichtboei zou zichzelf door middel van video kunnen presen teren. Voor het amateurtoneel wordt ge dacht aan het opvoeren van een eenakter, demonstratie grimeren of een stand met informatie over de te spelen stukken. De speel-o-theek zou door middel van een tentoonstelling van materiaal meer be kendheid aan hun werk kunnen geven. Voor het dorpshuiswerk bestaat de mogelijkheid om films te draaien over dorpsmanifestaties en informatie te ge ven over diverse plannen. De sportraad kan uiteraard verschillende demonstra ties van sportverenigingen organiseren. De medische sportkeuring zou kunnen denken aan demonstraties op EHBO- gebied. De sectie gezondheidszorg en sociale dienstverlening heeft meegedeeld niet aan de manifestatie deel te nemen. De sectie is pas opgericht, er werd geen kansgezien één en ander op korte termijn te organiseren. De overige secties staan positief tegenover het plan. Praamstra stelt duidelijk dat culturele zaken de manifestatie alleen organisa torisch begeleidt. De invulling van het programma is een taak voor alle groepe ringen die mee willen doenBij voldoende animo gaat de manifestatie op 31 januari dus door. Inlichtingen bureau Culturele zaken, telefoon 3041. TAXI- EN TROUWAUTOVeHHUUR #ilh«lm inslaan 4-6 d«n Bu Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 712,50 per kwartaal 70 cent incasso; los 50 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. de gemeente dan ook geen verantwoor delijkheid draagt. Henk Beumkes toonde zich niet erg tevreden over dat antwoord. Hij vond de gemeentelijke benadering 'kinderachtig' en herhaalde dat er meer mensen met wateroverlast zijn en dat ook moet worden gezorgd voor een erf- afscheiding, omdat door het verdwijnen van de sloot de betreffende bermen open aan de weg zijn komen liggen. Voorzitter Van der Kooi besliste dat de mensen die menen dat zij door de gemeente niet juist zijn behandeld, maar een rechtstreekse schriftelijke klacht bij B en W moeten indienen. Beumkes kondigde aan dat hij de betreffende bewoners daartoe zou activeren. Desgevraagd vernamen wij later dat de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de ongestoorde afwatering van de erven in Eierland duidelijk bij de gemeente berust. Het Waterschap heeft destijds de gemeente gemachtigd de sloot in de woonkern te dichten om op deze plaats de rioolbuis te kunnen leggen. Als voor waarde in de machtiging stond onder meer dat de waterafvoer van de bewoners gewaarborgd moet blijven. In meerdere gevallen is dan ook een pijp onder de weg gelegd naar de overgebleven andere sloot. Bij het Waterschap meent men dat dit in één geval nog zou moeten gebeuren. Op dit erf lag een drainage die in de sloot uitmondde. Door het ver dwijnen van de sloot kan deze drainage niet meer werken en moet dus met een pijp onder de weg door worden verlengd. Tenzij de drainage van het erf er niet werkelijk is, maar dat zal uit nader on derzoek wel blijkenHet schijnt wel vast te staan dat de wateroverlast niet door een verhoogde grondwaterstand kan zijn veroorzaakt. Omdat de sloot aan de andere kant van de weg is gebleven kan geen verandering van betekenis in het grondwater zijn opgetreden. Brink wordt mooi Omdat er geen gewone agendapunten waren, had de commissievergadering het karakter van één grote rondvraag. Naar aanleiding van vragen in eerdere verga deringen werd meegedeeld dat de ge meente een 'plannetje' in de maak heeft om de Brink in De Koog wat op te knappen. Met name Jan van Asselt had geklaagd over het slonzige aanzien van deze weg. Onder meer is het lage ijzeren hekje totaal verbogen. De gemeente voelt er weinig voor om hekken te plaatsen bij het raadhuisterrein om een eind te maken aan het met brom mers en fietsen berijden van dit voet gangersdomein. Hekken worden ont sierend bevonden en drempels helpen niets tegen brommende jongelui; alleen het gerief voor de voetgangers wordt erdoor verminderd. De commissieleden namen daarmee geen genoegen. Met name Zegers en Beumkes wilden dat er toch een of andere brommer-hindernis zou worden gemaakt. J. C. Dros Ik wist niet eens datje daar niet mocht fietsen. Ik doe het ook wel eensl") wilde scherper politietoezicht. Van der Kooi beloofde de politie te zullen benaderen. Snelverkeer De befaamde bordenserie (Welkom op Texel, maar bedenkt: we zijn niet berekend op snelverkeerl") komt waar schijnlijk geheel of gedeeltelijk terug op de Pontweg nabij de veerhaven. Voor zitter Van der Kooi vond één bord mooi genoeg (dus met de tekst "We zijn niet berekend op snelverkeer"). Over het effect van de borden (ze zijn bedoeld om de automobilisten tot rustig rijden te manen) werd verschillend gedacht. Di recteur van gemeentewerken J. van Hoorn had van mensen te horen gekregen dat de gemeente zich met dergelijke borden belachelijk maakt. De oproep staat geschilderd op een achtergrond die een oud Texels tuunwallenlandschap voorstelt, terwijl de Pontweg een uit stekend berijdbare autoweg is. Het zou beter zijn een bord te maken met "Let op: radarcontrolel" Maar uiteindelijk had niemand bezwaar tegen herplaatsing. Als het niet baat, schaadt het in ieder geval ook niet. Beumkes:Het istoch een mooi schilderij?" Zelf storten Wie van zijn huisvuil afwil kan dat bij zijn huis in plastic zakken door de vuil- (lees verder pagina 2) (Advertentie I.M.) Ti/nnr «c stenenplaats 1. IXUnrjC DEN BURG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1