Cjroen 2 'wartsjexelsin het L „DE NIEUWE SKUUL BLIJFT OP TEXEL QMacm bobo** Levis Uilvoering Muziekschool in sfeer van de kerst Helm afkomstig van luchtmachtdrama Duitse politieteams in Smidt-toernooi Per 1 januari ook CAD-activiteiten mlfèi fe T KORFJE Dorpshuis: Den Burg moet nog n 5.000,— bijdragen Kerstfeest van de zondagsschool Toppop in Question Schietoefeningen Kerstvossenjacht van 27 MC'ers Kerstdrukte nog niet hevig Flowerstyling Schuiling 94e JAARGANG NR. 9539 TEXELSE Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (022281 266 en Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208 Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741. WOENSDAG 24 DECEMBER 1980 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs f 12,50 per kwartaal 70 cent incasso; los 50 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 3625.01.742, NMB nr 67.34.60.398 Dank zij een gunstige beslissing van het Ministerie van Volks gezondheid zal de Texelse vestiging van het Amsterdamse Jellinek- centrum een blijvend karakter krijgen. en Drugs. (CAD) uit Alkmaar. Het CAD zal zich bezig houden met het geven van 'ambulante' hulp aan Texelaars met alcohol- en aanverwante problemen en ook het een en ander doen op het gebied van advisering, preventie en re classering. In de praktijk zal dit gebeu ren door maatschappelijk werker André Delsing, die als coördinator is verbon den aan De Nieuwe Skuul. Hij houdt elke vrijdag van 10.00-12.00 uur spreek uur, niet alleen voor mensen die zelf alcoholproblemen hebben maar ook voor bijvoorbeeld familieleden en ande ren die de gevolgen ondervinden. Af gezien van dit spreekuur is de Texelse CAD-vestiging de hele week telefonisch bereikbaar: 02226-413. Alcoholisten of mensen die dat drei gen te worden, komen er zelf moeilijk toe om hulp te zoeken. Daarom zijn ook tips van anderen welkom, waarna door het CAD op tactische wijze initiatieven worden genomen. De heer Delsing kan worden gezien als opvolger van de heer H Kotterman die voor dit werk regel matig op Texel kwam en onlangs met pensioen ging. De Texelse CAD-depen- dance kan onder meer beschikken over een psychiater uit Den Helder en de artsen van Texel. Tot dusver was sprake van een experiment dat werd bekostigd uit par ticuliere middelen. Voor een blijvende opvang van ex-alcoholverslaafden op Texel was geld nodig van Volksgezond heid. Formeel ging het om uitbreiding van het aantal bedden van het Am sterdamse Jellinekcentrum. Dat deze bedden feitelijk op Texel staan is bij de beslissende autoriteiten bekend en heeft geen bezwaren opgeroepen. In tegen deel: de adviezen waarop de gunstige beslissing is gebaseerd, waren buiten gewoon gunstig. Advies was nodig van drie verschil lende instanties: Gedeputeerde Staten van Noordholland, het college van Ziekenhuisvoorzieningen en de Inspec teur voor de geestelijke volksgezond heid. Met name laatstgenoemde func tionaris, Dr. C. Engelhart, was zeer enthousiast over de resultaten van het Jellinek-experiment op Texel. Ook van de zijde van B en W op Texel is druk uitgeoefend. Geschikt gebouw Zoals bekend is de Jellinekvestiging al 2 'A jaar op Texel, tot voor kort in de voormalige burgemeesterswoning 'De Skuul' aan de Rozendijk. Nadat dit gebouw was verkocht aan Jan Wolkers verhuisde de Jellinekvestiging naar de Mokbaai-appartementen bij 't Horntje. Dit gebouw wordt thans voor twee jaar gehuurd van de Duitse eigenaar. De directie van het Jellinekcentrum acht het appartementengebouw wat betreft plaats en indeling zeer geschikt voor het nieuwe doel en wil het daarom kopen. Het zier ernaar uit dat dit zal lukken. Bewoning van dit recreatiegebouw door ex-alcoholverslaafden is strijdig met het bestemmingsplan, maar van gemeente wege zal dit door de vingers worden gezien in afwachting van wijziging van het bestemmingsplan 't Horntje. Nieuwe naam De Mokbaai-appartementen hebben inmiddels een nieuwe naam gekregen: "De Nieuwe Skuul" naar een idee van Dr. C. Engelhart. Het is de bedoeling op precies dezelfde wijze als in de afge lopen 2'A jaar door te gaan met de opvang van ex-alcoholverslaafden. Drugsverslaafden of ex-drugsverslaaf den zullen beslist niet naar Texel komen. Ook van uitbreiding is geen sprake. Niet meer dan twaalf personen zullen tegelijkertijd in 'De Nieuwe Skuul' kunnen verblijven. Afgezien van het feit dat voor een grotere aanpak geen geld is, wordt kleinschaligheid van groot belang geacht voor het succes van de opvang. In de Jellinekvestiging worden alcoholverslaafden die eerst zijn behan deld in Amsterdam, 'klaargestoomd' voor terugkeer in de maatschappij. De begeleiding door deskundigen die daar bij gewenst is, is het meest effectief in een kleine groep. Nauw samenhangend met het defi nitieve karakter van de Jellinekvestiging is het feit dat per 1 januari a s. op Texel officieel een dependance van start gaat van het Consultatiebureau voor Alcohol (Advertentie I.M.) Tl//\nr IC STENENPLAATS 1. l\Unr J C DEN BURG Onderzoek De bedoeling is binnenkort een onder zoek in te stellen naar het gebruik van drank op Texel en de gevolgen ervan. Er (Advertentie I.M.) STENENPLAATS 1, DEN BURG De voorgeschreven 'eigen bijdrage' van de bevolking van Den Burg voor het dorpshuis is nog niet bij elkaar. Men beschikt thans over 1 35.953,12. Er is nog f15.000,— tekort. De dorpscom missie Den Burg wil acties organiseren om dat geld bijeen te krijgen en houdt zich voor tips aanbevolen. De eigen bijdrage geldt voor de inmid dels voltooide eerste en tweede fase. Voor de derde fase (muziekschool) is geen eigen bijdrage nodig. Deze wordt volledig gesubsidieerd omdat het een algemeen Texelse voorziening is. Voor de eventueel nog te realiseren vierde fase moet wel een eigen bijdrage van 10% op tafel worden gelegd. In de maandagavond gehouden vergadering van aangeslotenen van de dorpscom missie, werd verder meegedeeld dat de bevolking ook een deel moeten dragen van de aanzienlijke kostenoverschrijding die zich bij de eerste twee fasen heeft voorgedaan, nl. 5%. Het is de bedoeling deze bijdrage op te tellen bij de eigen bijdrage voor de vierde fase. De eigen bijdrage voor die laatste fase zal daar door in de tienduizenden guldens lopen. Voorlopig is men met 15 mille echter uit de zorg. wordt wel eens beweerd dat op Texel meer wordt gedronken dan gemiddeld elders in het land; de problemen die daaruit voortvloeien zouden voor een groot deel verborgen blijven. Of dit waar is, zal uit het onderzoek blijken. Doel van het onderzoek is overigens verbe tering van de hulpverlening. Eerste kerstdag vieren de kinderen van de zondagsschool kerstfeest in de N.H. kerk in Den Burg. Dit gebeurt vanaf vier uur 's middags en belang stellenden zijn van harte welkom. Jan Steenman Op 28 december wordt in discotheek Question te Den Burg een Avro's Toppop discoshow gehouden. Disc- jockey op deze avond is Jan Steenman. De aanvang is om 21.00 uur. Op nieuw jaarsdag om 01.00 uur wordt in Ques tion de top 500 vanaf 1965 gedraaid. Op 9 januari wordt van 10.00 tot 19.00 uur te Breeezanddijk geschoten met kaliber 20 mm. Het jaarlijkse Taxi Toon Smidt zaal- voetbaltoernooi krijgt deze keer een internationaal en 'politioneel' karakter. Want er wordt aan deelgenomen door teams van de politie van Siegburg, Mül- heim en Remscheid. Ook de Nederland se politie is goed vertegenwoordigd. Deelgenomen wordt door het Neder lands politie minivoetbalteam, de politie van Rotterdam, Den Haag en Haarlem. De grootste publiektrekker is echter het team van FC Utrecht dat uitkomt met onder meer Gerard van der Lem, Leo van Veen en Joop Wildbret. Het deelnemen van veel van de totaal tien deelnemende teams is te danken aan de contacten die de Texelse poli tiemensen hebben met sportcollega's in binnen- en buitenland. Zoals bekend wordt het toernooi zaterdag 27 decem ber gehouden in sporthal Ons Genoegen van 10.00 tot 23.00 uur. De toegang is gratis. De organisatie verwacht veel belangstelling. Para's Het toernooi zal zaterdagochtend om 9.45 uur op spectaculaire wijze worden geopend. Drie parachutisten van het paracentrum Texel (gesponsord door Speedo Badkleding) zullen bij de sport hal op het terrein van Texelse Boys een landing uitvoeren om de wedstrijdbal te bezorgen. Deze bal is een geschenk van Daalders supermarkt uit De Koog. Het toernooi zal zaterdagavond om 22.45 uur officieel worden afgesloten door burgemeester J. A. Engelvaart, die de prijzen zal uitreiken. Sponsors De organisatie van een dergelijk spectaculair toernooi brengt hoge kos ten met zich mee. Zonder sponsors zou er dan ook niets van terecht komen. De belangrijkste sponsors zijn in dit geval Taxi Toon Smidt en de Bouw- en exploitatiemaatschappij Jarino uit Ro den. Ook degenen die hebben gead verteerd in het programmaboekje heb ben op deze wijze een financiële bij drage geleverd. De vliegershelm die Giel Witte van Rijkswaterstaat vorige week vond op de Hors, blijkt afkomstig te zijn van een ernstig ongeluk dat zich op 18 november voor de Engelse kust ter hoogte van Norwich heeft afgespeeld. Daarbij kwam twee man om het leven, waar onder de Amerikaanse vlieger Colson, drager van de helm. Op genoemde datum kwamen twee straaljagers met elkaar in botsing. Het ene toestel werd beschadigd maar kon aan de grond worden gezet. Piloot Colson moest zijn vliegtuig echter met de schietstoel verlaten. Hij kwam bij koud en stormachtig weer in zee terecht en raakte verward in de lijnen van zijn parachute. Een poging van een Engelse reddingshelicopter om hem uit zee op te vissen mislukte. Want de man die af daalde om Colson aan de reddingslijn te bevestigen raakte (waarschijnlijk als ge volg van de zeer hoge golven) ook in de touwen verward. Toen de helicopter beiden tegelijk wilde optrekken, brak de lijn en de mannen vielen terug in zee. Voordat een andere reddingshelicopter ter plaatse was, waren de beiden omge- Zaterdag 27 december houdt de Texelse Vossenjachtorganisatie haar jaarlijkse kerstvossenjacht. Start om 20.30 uur vanaf parkeerplaats Emma- laan. Voor deze avondjacht heeft TVO tal van mooie prijzen beschikbaar gesteld. Op 1 januari wordt voor de derde keer een nieuwjaarsvossenjacht gereden. Aanvang van deze wedstrijd 14.00 uur. Start eveneens op de parkeerplaats aan de Emmalaan. komen. Het bovenstaande werd verno men door wachtmeester Van der Berg van de rijkspolitie die contact had opgenomen met de luchtmacht ber- gingsdienst en de op Texel aangespoel de helm van Colson had opgestuurd. Voor het zenden van de helm toonden de Engelse autoriteiten zich erkentelijk omdat aldus mogelijk een bijdrage wordt geleverd aan het onderzoek naar de preciese toedracht van het drama Op dit moment is op Texel van de kerstvakanties nog niet zo veel te merken. Evenals vorig jaar wordt de grote toeristenstroom pas na kerstmis verwacht. Voor die periode is zeer veel accommodatie van de hotels, bunga lows, pensions en appartementen vol geboekt. Dat de hotels dan practisch allemaal vol zijn, zegt niet zoveel want veel meer hotels dan vorig jaar zijn deze winter gesloten. Over het geheel gezien wordt ongeveer dezelfde toerisfendruk- te verwacht als in de vorige kerst vakantie. (Advertentie I.M.) TAXI- EN TROUW AUTOVERHUUR filh«lmlnalaan4-6 dan De Texelse Muziekschool heeft vrijdag een bijzonder geslaagde uitvoering gegeven in de Burgemeester De Koninghal. Er werd een gevarieerd programma gebracht waaraan vele leerlingen van de school een bijdrage leverden. Over de belangstelling hadden zij niet te klagen. Bijna alle plaatsen van de Burgemeester De Koninghal waren bezet, wat betekent dat er meer dan vierhonderd luisteraars waren, hoofdzakelijk ouders. Dat de muziekschool op Texel een zeer belangrijke plaats inneemt op onderwijs- en cultureel gebied, blijkt uit de aantallen leerlingen. Voorzitter Piet Bakker van de commissie van toezicht vertelde in zijn openingspraatje dat de school zo'n 500 leerlingen telt. Maar er zijn ook nog 1500 kinderen op de basis scholen die eens per week muziekles krijgen, waardoor totaal ongeveer 2000 Texelse kinderen regelmatig met de muziekschool te maken krijgen. Muziek onderwijs is ook op Texel iets vanzelf sprekends geworden en al lang niet meer een privilege voor enkelen. Een verheugende zaak is ook dat de muziekschool eindelijk uitzicht heeft op een behoorlijk onderkomen. De bouw van de school als onderdeel van het nieuwe dorpshuiscomplex is in volle gang. Verwacht wordt dat de nieuwe school in augustus of september in gebruik genomen kan worden. Het programma dat vrijdagavond werd gebracht kenmerkte zich door kerstsfeer. Tal van bekende en minder bekende kerstmelodieën waren te horen en er was ook voor een kerstboom en andere kerstversieirng gezorgd. Het was overigens een 'realistische' uitvoering. Ook leerlingen die nog niet geroutineerd zijn, leverden een bijdrage. Dat dit niet foutloos gebeurde, deed aan het genoegen van de avond niets af. De avond werd geheel verzorgd door jeug dige leerlingen. Enige uitzondering was het accordeonensemble waarin volwas senen zitten. Het meest 'massale' onderdeel van de avond was het optre den van de speelklassen II van de Strijbosschool, Bruinvisschool, Eier- landsche Huis, Drijverschool, Jozef school, CVO-school en School met de Bijbel. Begeleid door enkele instrumen tale leerlingen zongen ze door Dyo Wassink bewerkte liederen. Aan het slot van de avond werd door directeur Bert Kemper dank gebracht aan de velen die hadden meegewerkt aan het welslagen van de uitvoering. De Jozefschool en de Strijbosschool hadden ruimte afgestaan voor de repetities, de docenten hadden er extra tijd aan besteed en ook de leden van de commissie van toezicht hadden de handen uit de mouwen ge stoken. Het toneel van de Burgemeester De Koninghal was bijna te klein toen de leerlingen van de speelklassen van de Texelse basisschholen kerstliederen zongen. Een tekening van Anton Pieck is mooi, maar onze kerstetalage is nog veel mooier. Heeft U hem al gezien? Kogerstraat, (02220) 4571 vüIÜLo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 1