Groen 'ZwartsJexehin het hart, Nieuwe mogelijkheid na fusie Straks 'verkooppraktijk' bij Beroepsonderwijs Bgm. De Koning-hal blijft onmisbaar Rotterdamse kapitein maakte schilderij voor Maritiem Museum Noodsituatie oliestokers Ondanks toneelzaal Lindeboom Bijzondere Kerkdienst „Texelse" speelfilm draait in City GOEDE OPBRENST KERMISPACHT Geen geldprijzen bij Oude Sunderklaas „Weerveriet" bij sociale werkplaats VW vroeg te laat om subsidie tie JAARGANG Nr. 9649 VRIJDAG 29 JANUAR11982 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266. Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel (02220) 2208 en Hans Oosterhof, Burdetstraat 19b, Den Burg, tel. (02220) 4988. Voor advertenties, abonnementen, etc Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741na 18 00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs /"16,15 per kwartaal 70 cent incasso, los 65 cent. Bankrelaties: Amro Banknr 46.99.17.636 Rabobank nr 36.25 01.742. NMB nr. 67.34.60.398. Woensdag 3 februari zal de Ne derlandse speelfilm Jonge Har ten" 's middags en 's avonds in City Theater worden gedraaid. De film werd in 1935 door Charles Hugue not van der Linden op Texel, voor een groot deel in de Slufter, op genomen. Het na zoveel tijd op nieuw bekijken ervan moet daarom in het bijzonder voor Texelaars een bijzondere belevenis zijn. De film is in de vergetelheid geraakt, maar kreeg in 1967 veel publiciteit toen bij boven water kwam en werd ver toond tijdens de Internationale Filmweek in Arnhem en daar werd gepresenteerd als een rolprent met historische betekenis, omdat de aanpak van de regisseur ingrijpend verschilde van de methode die in Nedreland voor de oorlog gebrui kelijk was. Het idee om de film na zoveel jaar weer op Texel te ver tonen is afkomstig van Jaap Bakker uit Oudeschild, die dit eerst had willen doen ter gelegenheid van de havenfeesten van Oudeschild (de haven komt er ook in voor). Er was echter slechts een 35 mm kopie beschikbaar die alleen in de bioscoop kon worden vertoond zodat het beter was het plan op een ander moment uit te voeren. Meer over .Jonge Harten" leest u op pagina 9 Tegen alle verwachtingen in is de woensdagmiddag in het raadhuis ge houden verpachting van de deze zo mer te houden kermis een succes geworden. De totale pachtopbrengst zal nauwelijks lager zijn dan vorig jaar: méér dan ƒ60.000,— De inkomsten uit de kermis zijn voor het culturele leven van Texel van grote betekenis omdat van dit geld investe ringssubsidies worden verstrekt. De vrees heerste dat de inschrijving aan merkelijk lager zou uitvallen, omdat de kermisexploitanten er rekening mee houden dat het publiek als gevolg van de teruglopende economie minder op de kermis zal uitgeven. Ingaand het nieuwe schooljaar krijgt het Texelse beroepsonderwijs er een opleidingsrichting bij: verkooppraktijk. Deze opleiding omvat onder meer de vakken handelskennis, Duits, machineschrijven en brengt het nodige bij op het gebied van winkelinrichting, warenkennis en het voeren van een verkoopgesprek. Aan deze opleiding bestaat op Texel veel behoefte. Het opleidingsniveau van het winkel personeel laat over het algemeen te wensen over en het Texels Verbond van Ondernemers heeft dan ook enthousiast gereageerd op dit initiatief. Medewerking (zoals het bieden van stagemogelijkheden in het vierde leerjaar) is van die kant toegezegd. zodat voortdurend overleg gewenst is. Antwoord gevend op diverse vragen bracht Van der Weide verder onder meer naar voren dat overstappen naar de visserijschool in Den Helder mogelijk is na twee brugjaren bij het Texelse beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs beschikt over PSP IN BRIEF AAN RAAD De PSP afdeling Texel, die eerder bezorgdheid uitte over de hoogte van de gasprijzen, heeft nu een brief aan de gemeenteraad geschreven waarin ge wezen wordt op de moeilijke situatie van degenen die afhankelijk zijn van „pe perdure" stookolie. Volgens de partij is hier voor mensen die aan het bestaans minimum zitten, sprake van een regel rechte noodsituatie. „Veel oliegebrui kers kunnen geen gebruik maken van het aardgas omdat ze niet aan het aard gasdistributienet kunnen worden aan gesloten. Er werden ons bedragen van meer dan f4500,— genoemd om, bij het huidige prijspeil, het huis enigszins warm te krijgen. Een bedrag van meer dan f375,- per maand voor lage in komens alleen voor verwarmingsdoel einden is, zoals u ongetwijfeld begrijpt, extreem hoog te noemen", aldus de brief. PSP Texel verzoekt de raad oplos singen te zoeken voor het probleem. Een mogelijkheid zou kunnen zijn de vereniging van Nederlandse Gemeenten te benaderen zodat deze de hogere overheid op de situatie kan wijzen. Gezien de onmogelijkheid van velen om aardgas te gebruiken lijken ondersteu nende maatregelen alleszins billijk. „Laat het niet zover komen dat er straks voor sommige Texelse ingezetenen niets meer te bezuinigen valt. Voor hen blijft de olietank misschien wel leeg en zonder dat ze het willen zitten ze in de kou", schrijft de PSP. Overigens is de PSP van plan ook zelf de problemen te bestuderen. In dit verband worden Texelaars die met financiële stookproblemen te kampen hebben, maar ook degenen die studie maken van alternatieve energievormen, opgeroepen te schrijven naar de PSP afdeling Texel, Postbus 140, 1790 AC Den Burg. De opleiding verkooppraktijk is een mogelijkheid die voortvloeit uit de fusie van huishoudschool en technische school, die dit jaar een feit wordt en waarbij één scholengemeenschap voor lager beroepsonderwijs ontstaat. Naast de genoemde verkoopopleiding kunnen de leerlingen na twee brugjaren van algemeen vormend en beroepsoriënte rend onderwijs kiezen uit bouwkunde, dierverzorging, huishoudkunde, me chanische techniek (metaalbewerken), plantenteelt en een vooropleiding voor textielverwerkende beroepen. Horeca De opleiding „huishoudkunde" is niet meer overwegend alleen gericht op zorg voor gezin en huis, maar zal ten grond slag liggen aan een opleiding met twee duidelijk gescheiden differentieaties: vooropleiding voor verzorging in de medische sfeer (bejaardenverzorging, ziekenverzorging, e.d.) en verzorging in de recreatieve sfeer» Het is duidelijk dat met name de laatstgenoemde „horeca- opleiding" op het op toerisme ingestel de Texel in een behoefte voorziet. Informatie Over het Texelse beroepsonderwijs nieuwe stijl en de opleidingsmogelijk heden daarvan werd dinsdagavond in de LTS kantine een praatje gehouden door de heer N. C. van der Weide, directeur van de toekomstige scholengemeen schap. Zijn gehoor bestond merendeels uit leerkrachten van de basisscholen, die uiteraard op de hoogte moeten zijn van de opleidingmogelijkheden van deze vorm van voortgezet onderwijs, omdat zij hun leerlingen daarover adviseren. Huishoudschool en LTS hebben al tien jaar een gezamenlijke brugklas maar verder was er nog sprake van scheiding tussen technische school en huishoud school en daarmee ook van jongens en meisjes. Straks wordt dat anders: in de nieuwe scholengemeenschap zal wor den gestimuleerd dat het geslacht geen rol meer speelt bij de opleidingskeus, al zal dat bij bepaalde opleidingen (zoals huishoudkunde) beter lukken dan bij vakken als bouwkunde en metaalbe werking. De voorbereidingen voor de nieuwe school vorderen gestaag. Reeds is begonnen met het in elkaar zetten van de lesroosters. Aan het bestaande eerste brugjaar verandert vrijwel niets. Het eraan toe te voegen tweede brugjaar heeft een me rendeels vormend karakter. Dertig pro cent van de tijd wordt ingenomen door „algemene technieken" waarbij kennis wordt gemaakt met alle vakgebieden waaruit het jaar daarop gekozen kan worden, ook opleidingen die niet op Texel worden gegeven zoals het lager economisch en administratief onderwijs (leao). Aan het eind van het tweede brugjaar moet dus gekozen worden, waarbij ook nog onderscheid wordt gemaakt tussen twee of drie niveau's. Het A-niveau is het laagst en het C-mveau is het hoogst en biedt de meeste mogelijkheden voor doorstuderen bij (bijvoorbeeld) het mid delbaar beroepsonderwijs. Vijfde leerjaar Van der Weide deelde ook mee dat opnieuw getracht zal worden het be roepsonderwijs met een vijfde leerjaar uit te breiden. Dit geeft mogelijkheden tot „prof iel verbetering" waardoor bij voorbeeld een B-leerling voor een aantal vakken het zwaardere C-niveau kan be halen. Of hij kan aan een reeds genoten timmeropleiding ook een opleiding met selen toevoegen. Peter Riteco is de leerkracht die is belast met het geven van informatie over de opleidingsmogelijkheden bij het beroepsonderwijs. Hij houdt daartoe elke donderdag tussen 9 00 en 12.30 uur spreekuur in het gebouw van de LTS. Van der Weide riep de aanwezige schoolhoofden op bij het aanmelden van leerlingen voortaan geen onder scheid meer te maken tussen huishoud school en technische school land bouwschool. Er bestaat alleen nog het lager beroepsonderwijs, het LBO. Middenschool Het tot stand komen van de nieuwe scholengemeenschap zal overigens niet de laatste verandering zijn wat betreft de onderwijsvoorzieningen op Texel. Al spoedig zal men te maken krijgen met de regeringsplannen voor geïntegreerd voortgezet basisonderwijs, beter be kend als „middenschool". Dat is één school waarin alle van de basisschool komende leerlingen drie jaar gezamenlijk zullen optrekken. Van der Weide had er zijn twijfels over of dit in de praktijk een haalbare kaart zal blijken, maar ging ervan uit dat de politieke beslissing feitelijk is gevallen en dat die midden school er in ieder geval komt. Tegen deze realistische achtergrond streeft het beroepsonderwijs naar contact met de Rijksscholengemeenschap, wat het voorspel kan zijn van een fusie die zich binnen de komende tien jaar zal vol trekken. „De eerste vrijages zijn bin nenkort te verwachten", aldus Van der Weide die van mening was dat hoofden (straks „directeuren") van de basis scholen zich hiermee moeten bemoeien Ook na het gereedkomen van de fraaie en royale toneelakkommo- datio van hotel De Undeboom-Texel zal de burgemeester De Koning-hal niet voor culturele doeleinden kun nen worden gemist. Wel zal het „cul turele gebruik van deze sportzaal aanzienlijk afnemen. Thans wordt de 15 jaar oude burgemeester De Koning-hal ca. 20 dagen of dagdelen per jaar voor een niet-sportevene- ment gebruikt. Naar schatting zal dat tot vijf of zes avonden slinken. Dat de hal niet kan worden gemist, heeft te maken met zijn omvang en de aard van de toneelakkommodatie. De allergrootste evenementen zullen in de zaal van De Undeboom-Texel niet uit Het voorstel om de groepsprijzen bij Ouwe Sunderklaas voortaan uit geld te laten bestaan (in plaats van een be ker) is woensdagavond door het bestuur van de Welzijnsstichting van de hand gewezen. Het voorstel was inge diend door de heer A. van Liere. Omdat het niet erg druk is bij de sociale werkplaats De Bolder is voor het eerst van de wettelijke mogelijkheid gebruik gemaakt om vorstverlet te ge ven. De mensen van de buitendienst hebben daarom een dag vrijgekregen. Tot dusver was het mogelijk hen ver vangende arbeid in de werkplaats te laten doen. Volgens waarnemend direc teur C. Hoogerheide is voorlopig geen sprake van arbeidstijdverkorting in De Bolder, hoewel gebrek aan werk wel een probleem begint te worden. de mankracht (tegenwoordig heet dat „menskracht") en bevoegdheden om de vakken van de vele opleidingsrich tingen te kunnen geven. De school telt zo'n 450 leerlingen en 45 personeels leden. ITO Het beroepsonderwijs zal zich ook in spannen om een opleiding Individueel Technisch Onderwijs te krijgen, bedoeld voor jongens en meisjes die als gevolg van bepaalde leerproblemen moeilijk het gewone klassikale onderwijs kunnen volgen. Onder de aanwezige leer krachten bleek een misverstand te heer sen ovei de aard van het ITO onderwijs. Verondersteld werd dat ITO-kinderen (bijvoorbeeld afkomstig van de lom school) het best opgevangen zouden kunnen worden bij het laagste (a)niveau van het beroepsonderwijs. Het niveau heeft er echter weinig mee te maken. Deze kinderen kunnen in principe tot alle niveau's worden toegelaten, maar hebben bepaalde vormen van (kost bare) begeleiding nodig. Het zal overi gens een hele toer zijn om het minis terie ervan te overtuigen dat het be zwaarlijk is leerlingen naar de ITO school in Den Helder te sturen. Onder de titel „No cure no pay" wordt zondagavond in de Gereformeerde kerk in Den Burg een bijzondere kerkdienst gehouden die be gint om 19.00 uur. Aan de dienst wordt medewerking verleend door het jonge renkoor „The Gospeltrain." Voorganger is ds. Blaauw die deze scheepsterm heeft gekozen als thema voor zijn preek. „No cure no pay" betekent dat een sleepboot zijn diensten aanbiedt om een vastgelopen schip te bergen onder de conditie: Lukt het niet, dan ook geen beloning. Volgens ds. Blaauw is deze uitdrukking ook van toe passing op het geloof, maar in tegen gestelde vorm. „Voor de redding van de mens is al betaald door Jezus Christus", aldus de Gereformeerde voorganger. Het ziet er naar uit dat de poging van de VVV Texel om een subsidie van ruim ƒ10.000,— van de gemeente te krijgen voor de onlangs uitgebrachte brochure „Texel, kerketochten" zal mislukken. De VVV heeft de subsidie pas aange vraagd toen de folder al was gedrukt. De afdeling financiën van de ge meente heeft opgemerkt dat binnen de eigen begroting van de VW ruimte behoort te zijn om een dergelijke bro chure uit te geven. Daarover zouden met de VW duidelijke afspraken zijn gemaakt. Dat het verzoek wordt gedaan op het moment dat de brochure al is gedrukt wordt als een onjuiste handel wijze aangemerkt. Eerst moet namelijk bekeken worden of subsidie verkregen kan worden en pas daarna mag tot uitvoering worden overgegaan. De brochure waarom het hier gaat is samengesteld door de VVV en de Texelse kerken, vooral op aandrang van de kerken omdat de behoefte aan een toelichtende folder bij de in de zomer regelmatig uitgevoerde excursies langs Texelse kerkgebouwen, node werd ge voeld. De kerken hadden echter geen geld genoeg om zoiets zelf te betalen. Bij het drukken kon gebruik worden gemaakt van litho's uit het VW-archief waardoor maar een beperkt aantal nieuwe foto's hoefde te worden ge maakt en de kosten dus konden worden beperkt. Er werden 4000 Nederlandse en 1000 Duitse brochures gedrukt. De to tale kosten daarvan beliepen ƒ17.631,40 wat neerkomt op 73,53 per stuk. De VVV hanteerde een verkoopprijs van 73,— om de prijs gelijk te houden met die van de brochures over fietsroutes en de vogelroute, die er ongeveer hetzelfde uitzien. De gemeente werd gevraagd de aanloopkosten van de folder (710.025,48) te vergoeden. De com missie recreatie en natuurbehoud zal in haar openbare vergadering van 10 fe bruari a.s. (aanvang 20.00 uur in het raadhuis) een oordeel geven over de kwestie. de voeten kunnen, zoals het optreden van de Marinierskapel, een operette gezelschap e.d. Om die reden zal de toneelakkommo datie in De Koninghal in stand worden gelaten en dus niet naar De Unde boom-Texel worden overgebracht, zoals wel eens is voorgesteld. Dat is bovendien bijzonder kostbaar en on praktisch. Het bovenstaande werd meegedeeld in de woensdagavond gehouden be stuursvergadering van de Welzijnsstich ting. Het bestuur betreurt de „concur rentie" van De Undeboom-Texel echter niet, in tegendeel. Ook de Welzijns stichting zal graag een aantal van haar evenementen in de nieuwe schouw burgzaal brengen. Het Maritiem Museum heeft er sinds dinsdag een bijzondere curiositeit bij. Een schilderij van de Rotterdamse kapi tein H. C. van Gelder, dat de haven van Oudeschild voorstelt. Van Gelder is een persoonlijke vfiend van de rondleider in het Maritiem Museum, Cor Ellen. Dat contact dateert al van zestien jaar gele den toen Van Gelder in ernstige moei lijkheden raakte met zijn schip. Hij gooide een fles met een briefie over boord die door Ellen werd gevonden. Het zwaar slagzijmakende schip kon uiteindelijk een Schotse haven worden binnengesleept. Van Gelder, inmiddels met pensioen heeft daarna regelmatig contact gehad met Cor Ellen en was ook aanwezig bij de opening van het Mari tiem Museum. De Rotterdammer kwam op het idee de haven van Oudeschild met de schil derskwast te vereeuwigen en het resul taat daarvan kreeg dinsdagmiddag een vast plekje in het museum. De Oude schilder haven sprak Van Gelder bijzon der aan, omdat hij zelf zijn loopbaan in de visserij is begonnen. Overigens is het schilderij van Oudeschild bij lange na met het enige dat Van Gelder ooit heeft gemaakt. In Rotterdam bevindt zich een prachtige voorstelling van de zil vervloot. De gepensioneerde kapitein wil dit werkstuk zelf houden, maar is wel bereid het in de zomer een maand in het Maritiem Museum tentoon te stellen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1