Cjrom <2wartjJexeh in het harL, Gemeenteraad eensgezind: Veertarieven bedreigen Texelse economie! Arrestatie insluipers leidt tot wapenvondst Commissies tegen vrij surfen en zeilen - «k Schietklare pistolen mee 'op karwei' JAZZFESTIVAL DiT JAAR GROOTSER iN OPZET College akkoord met kwarkmakerij Donatus Bespreking Nota Kleine Watersport Rechter oordeelt over iraise brandmeldingen 96e JAARGANG Nr. 9652 TEXELSE VRIJDAG 12 FEBRUAR11982 courant Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266. Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208en Hans Oosterhof, Burdetstraat 19b, Den Burg, tel. (02220) 4988. Voor advertenties, abonnementen, etc Langeveld De Rooy B V Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 16,15 per kwartaal 70 cent incasso; los 65 cent. BankrelatiesAmro Bank nr. 46 99.17.636. Rabobank nr. 36 25.01 742 NMB nr. 67.34.60 398 In de gemeenteraad bestaat er geen verschil van mening meer over dat de tarieven van TESO te hoog zijn geworden. In de dinsdagavond aehouden raadsvergadering werd door enkele collegegelden zelfs uitgesproken dat de hoge tarieven belemme rend zijn voor de toeristische bedrijvigheid. Met name de ont wikkeling van de recreatie buiten de zomerperiode ondervindt er schade door. De groepsrechercheurs Aad Blom en Laurens Nijhuis met de in beslag genomen wapens en munitie. Met het oplossen van een grote serie insluipingen die de atste twee jaar in Den Burg plaatsvonden, heeft de Texelse alitie ook de hand weten te leggen op een indrukwekkende Dllectie schietklare wapens. Nadat de politie de insluipers op het spoor was gekomen, werd bij hen huiszoeking gehouden i te zien of er nog iets van de gestolen spullen was terug te vinden. Hierbij stuitte de politie op de wapens, waaronder twee riginele Wembley Scott revolvers, twee semi automatische geweren van het type AP 74 en een aantal schietklare pistolen. Te insluipers namen hun wapens, gevuld met patronen, mee als ze op rooftocht gingen. Door de jongste van de twee werd )k een schietklare revolver met .22 patronen mee naar school genomen. Juist hierdoor is de politie bijzonder blij dat deze ak is opgelost. „Je had er niet aan moeten denken wat er vas gebeurd als ze bij hun insluipingen in paniek waren geraakt en waren gaan schieten", aldus een woordvoerder van de politie. weer op dievenpad te gaan omdat ze bijna geen munitie meer hadden voor de half automatische wapens. Met het geld van die inbraken hadden ze in België nieuwe patronen willon kopen. De laatste insluipingen dateren van vorige week woensdag toen woningen aan de Wagemaker- straat en de Boogerd werden be zocht. Ze zijn ook actief geweest in de Burdetstraat, de Tjakkerstraat, Willem van Beierenstraat en Ueuw- straat. De ouders van de twee wisten niets van de activiteiten van hun zoons. Bekend was dat ze geïn teresseerd waren in wapens en dat ze hulzen verzamelden, maar verder leek er niets onrechtmatigs te gebeuren. De twee worden vandaag voorgeleid bij de officier van justitie. Volgens de politie werden de in be slag genomen wapens hoofdzakelijk gebruikt om 'soldaatje te spelen'. Op stille plekjes in het bos en op het strand werd door de in militaire tenue gesto ken jongens, met de wapens geschoten. Aan enkele revolvers die als 'replica' op de markt waren gebracht (dit mag in Duitsland, maar is in Neder land verboden) was gesleuteld zodat ze konden schieten. Als curiositeit hadden de twee ook nog een veertig millimeter granaat zonder huls in hun bezit en een aantal oefengranaten. Het is de eerste keer dat een derge lijke grote wapenvondst op Texel is gedaan. Behalve de insluipingen hebben de twee zich één keer bezon digd aan een inbraak op het MOK- terrein, waarbij een zendinstallatie werd meegenomen. Deze installatie werd later verkocht. Behalve de twee wapen verzamelaars (een scholier van 16 en een werkende jongen van 18) was bij de insluipingen ook nog een 17-jarige jongen betrokken. In hoeverre deze ook wapens in zijn bezit heeft is nog niet bekend. Hij is inmiddels aangehouden en wordt verhoord door de politie. Verwacht wordt dat in deze zaak nog meer aanhoudingen zullen volgen. De insluipingen begonnen in 1980. Meestal werd via een niet afgesloten chterdeur een woning betreden, vsama kasten en laden systema- ch werden doorzocht. In twee jaar verd ongeveer voor tienduizend 'gulden buitgemaakt. Van het geld is niets terug gevonden. Het werd ge nikt om op het vasteland wapens Bn munitie te kopen. Wel zijn post zegel- en muntenverzamelingen j teruggevonden. De wapenverzame- laars hebben inmiddels bekend van plan te zijn geweest binnenkort De Vereniging Texel Jazz is druk bezig met de voorbereidingen van het aarlijkse jazzfestival, dat dit jaar weer gelijktijdig met de catamaranronde om Texel gehouden zal worden. De bedoe- ing is om er nu een driedaags evene- nent van te maken en wel op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondagmorgen 13 uni. Vrijdagmiddag wordt gestart met ■ïen openingsconcert op het folklore- podium op de Groeneplaats. De orga nisatie is bezig een „klapper" voor deze opening te strikken en ook zal zater dagmiddag een flinke streetparade wor den gehouden. Belangrijk voor het avondgebeuren is dat het aantal hore cabedrijven waar jazzorkesten optreden s uitgebreid. Dit jaar doen hotel „de Lindeboom" en chinees restaurant Azië" ook mee. Ook staat vast dat het festival zondagmorgen wordt afgesloten met een koffieconcert. Waar dat zal plaatsvinden is nog niet bekend. Het biologisch dynamisch landbouw bedrijf Sint Donatus bij Den Hoorn krijgt er een nieuw gebouw bij waarin o.a. de kwarkmakerij zal worden onderge bracht. Dit gebouw krijgt een opper vlakte van 28 x 10 meter en wordt links tegen het bestaande grote gebouw aangezet. Het plan voor de schuur, waarin toen ook een kaasmakerij was geprojecteerd, werd al in 1979 bij de gemeente inge diend en kreeg ondanks een bedenking van de welstandcommissie die het gebouw verder naar achteren wilde hebben) de medewerking van gemeente en provincie. Door allerlei oorzaken kwam de bouw niet van de grond. Onlangs werd een nieuw bouwplan ingediend dat weinig van het oude ver schilde zodat het college ook hiermee akkoord is gegaan. Verschillen van mening zijn er wel over de wijze waarop deze tarieven omlaag moeten worden gebracht. Een deel van de raad ziet rijkssubsi die als de enige oplossing terwijl anderen inplaats daarvan of daarnaast rijksgeld willen hebben om de fuikhavens geschikt te maken voor de dubbeldekker. Als het bovendek in gebruik kan worden genomen zakken de kosten per vervoerde auto aanzienlijk en daar mee de tarieven. De gemeenteraad besloot, conform het advies van het college, te wachten op het standpunt van de provincie alvo rens actie te ondernemen inzake de aanpassing van de fuiken en de voor waarden waaronder dat zou moeten gebeuren. Die reactie van de provincie is binnen een half jaar te verwachten als GS een uitspraak zullen doen over het Texelse structuurplan (waarin het gebruik van een dubbeldekker wordt gezien als de wijze waarop de veer dienst moet worden onderhouden). Kraanfunctie In het verleden is herhaaldelijk gedis cussieerd over de vraag in hoeverre het juist is dat de capaciteit van de veer boot de toeristendrukte op Texel moet bepalen. Ate Rienstra van het CDA merkte dinsdagavond op dat de veer dienst intussen op een heel andere manier als „kraan" is gaan werken. De mensen beginnen weg te blijven als gevolg van de hoge tarieven. Door het teruglopende vervoer moeten de tarieven nog meer stijgen en zo ontstaat een heilloze spiraal die desa streus is voor Texel. Dat kan alleen anders worden als de overheid met geld over de brug komt. Wat dat betreft was Rienstra hoopvol want hij had in het Friesch Dagblad gelezen dat minister Zeevalking heeft uitgesproken dat veerdiensten moeten worden be schouwd als openbaar vervoer met rechtstreekse financiële verantwoorde lijkheid voor het rijk. Daan Schilling zag het beschikbaar stellen van rijksgeld voor de fuikaanpassing als de enige en meest logische wijze om wat aan de tarieven te doen. De capaciteit van de boot wordt dan verdubbeld bij lagere kosten omdat het mogelijk is negen maanden van het jaar een uurdienst te varen. Schilling zei niet afkerig te zijn van overheidsgeld, maar vond dat TESO de TESO moet blijven. Dit soortgelijk standpunt huldigde Klaas Barendregt. S. de Waard van het Pakt vertelde dat de Pakt-nota over de veerdienst (waarin werd gepleit voor verkopen van de dubbeldekker en het invoeren van een halfuursdienst gedurende het hele jaar met enkeldekkers) een reactie was op de actie van het CDA om met inscha keling van statenleden de provincie tot een ander standpunt te brengen en op het pleidooi van de burgemeester jegens Zeevalking om steun bij de fuik aanpassing. „We hebben de keerzijde willen tonen". Naar Den Haag De burgemeestor vertelde dat de reactie van minister Zeevalking op de vele vragen die in de loop der tijd over de 'zoute' veerdiensten zijn bin nengekomen, daags tevoren in het bezit van de gemeente waren gekomen en nog niet waren bestu deerd. Het is de bedoeling dat de ge meente er snel op reageert. Maandag a.s. reist een deputatie van het college naar Den Haag om daar met kamerleden te praten. Wethouder Fridt Blanken had een reactie op de zijns inziens 'kille' econo mische zienswijze van Barendregt. Hij zei zich niet door dergelijke redenerin gen in een ongewenste richting te willen laten dwingen. „Wij willen goed, frequent en betaalbaar openbaar ver voer op een menselijke schaal". Volgens wethouder Jook Nata was het Friesch Dagblad, waaruit Rienstra zijn hoopgevende passage had geput, verkeerd geïnformeerd. In werkelijkheid probeert de minister de financiële ver antwoordelijkheid juist op de lagere Vrij en ongebonden zeilen met catamarans en surfplanken moet uit hoofde van veiligheidsoverwegingen worden verboden. Tot deze conlusie kwam men woensdagavond in gecombineerde vergadering van de commissies algemene zaken en recreatie en natuurbehoud. Ter discussie lag de tweede versie van de gemeentelijke nota kleine watersport waarin vrij catamaranvaren bij paal 12 werd genoemd. Paal 12 ligt te dicht bij het Marsdiep met allerlei gevaarlijke stromingen en bovendien kunnen de badmeesters nooit controleren of een catamaran zich in moeilijkheden bevindt. Er is geen controle, dus niet doen, stelde decommissieleden. Alleen J. van Asselt was voor vrij zeilen. Hij vond dat zeilers een stukje eigen verantwoordelijkheid moeten kunnen dragen en dat er in dit land al genoeg betuttelende regels zijn. Vooraf aan de gecombineerde com missievergadering ging een hoorzitting waarin diverse betrokkenen hun mening konden geven. Een aantal van hen had in een brief al de nodige bezwaren laten horen. Th. Eilander uit De Cocksdorp verklaarde zich in een brief tegen het vrij catamaranvaren bij paal 12. Ook vond hij het niet juist dat bij paal 33 de moge lijkheid bestaat dat meerdere scholen of verenigingen hier actief zijn. Eilander had de botenverhuur gemist in de nota en vreesde dat die zou vallen onder gemo toriseerde watersportbeoefening. Deze watersportbeoefening wordt geheel ver boden. Hij hoopte dat hiervoor een op lossing gevonden wordt, want hij ver huurt zelf boten en zou dit onderdeel van zijn bedrijf niet graag missen. Bovendien voorziet de botenverhuur in een behoefte van toeristenWethouder Nauta zei op de vergadering dat de botenverhuur beslist niet verboden zal worden. Ook hoopte Eilander dat de bootjes die een paar honderd meter voorbij paal 33 verankerd liggen, daar kunnen blijven. De Stichting Texelse Sportraad yvas van mening dat ten behoeve van de watersporters bij het strandje bij Dijk manshuizen afvalbakken en een toilet voorziening moet komen. Het water schap zou hiertegen geen bezwaar hebbenVoortszou een boot beschikbaar moeten worden gesteld om toezicht te houden op de zwemmers en surfers bij Dijkmanshuizen. Deze boot zou volgens de sportraad kunnen worden bemand door mensen van een watersportvere niging of school. P. Verhagen had namens de Sport vissersclub Texel een brief geschreven. Hij keerde zich hierin tegen verdere uit breiding van het aantal scholen of ver enigingen bij paal 33. De sportvissers zouden dan in de verdrukking komen. Eén school en één vereniging is volgens hem genoeg. Ook wilde Verhagen geen zeil- school of surfschool bij de dijk vanaf de IJzeren Kaap tot aan het gemaal Kras- sekeet. Volgens hem is het daar goed viswatermaar slecht water om te zeilen omdat het veel te ondiep is. Verhagen wilde dat het verbod op gemotoriseerde watersport niet geldt voor de sport- visserij. Spanningen De Cocksdorper Kustzeilvereniging waarschuwde in een brief ook tegen het Lees verder pagina 5 overheden af te wentelen. Volgens Nauta moesten eerst de 94 ant woorden van de minister over deze materie maar eens worden bestudeerd, waarna de daaruit blijkende misverstan den uit de weg kunnen worden geruimd. Nauta verklaarde onomwonden dat de TESO-tarieven inderdaad de pan uitrijzen. Ook de toeristen ervaren dat zo. Een gezin dat met een caravannetje naar Texel komt betaalt tegenwoordig een bedrag in de orde van honderd gulden. Dat is schadelijk voor het toerisme en de seizoenverbreding. Nadrukkelijk zei Nauta dat hij dat TESO niet kwalijk neemt, maar hij vond dat het gemeentebestuur de taak heeft om wat aan de tarievenspiraal te doen. Persoonlijk vond hij dat TESO bereid moet zijn overheidssteun te accepteren en hij vond zelfs dat dit onontkoombaar is. Een gesubsidieerde TESO vond hij helemaal niet afschrikwekkend. „Kijk eens naar de AOT. Gaat het daar nu zo slecht?". Wethouder Van der Kooi sloot zich aan bij het standpunt Barendregt. Laatstgenoemde vond het verzet van Blanken tegen de „kil economische" benadering van dit vraagstuk weinig realistisch. „De zaken liggen gewoon niet anders. Als de overheid de exploi tatie van de veerdienst niet steunt, is de enige manier om de tarieven omlaag te brengen rendementsverbetering van de veerdienst, dus aanpassing van de fuikhavens". Ook Rienstra vreesde dat de 'kille' benadering niets anders was dan de realiteit. Om die reden heeft het CDA dan ook statenleden gevraagd hun invloed aan te wenden om de provincie tot medewerking aan de fuikaanpassing te bewegen. Als er geen subsidie komt zal het op de Barendregt-manier moeten: fuikaanpassing en een uurdienst gedurende het grootste deel van het jaar. Van Rienstra mocht TESO overigens best zelfstandig blijven. „Ze hebben het goed gedaan, maar moeten wel subsidie accepteren". Twee Texelaars zullen binnenkort voor de rechter moeten verschijnen wegens het veroorzaken van vals brandalarm. In het recente en verdere verleden is de Texelse brandweer herhaaldelijk op een dergelijk vals alarm uitgerukt. De laatste keer was enkele weken geleden toen 's nachts een telefoontje bij de regionale alarmcentrale binnenkwam dat er brand wasin hotel De Kievit in Midden Eierland. Bij aankomst van de brandweer bleek er niets aan de hand te zijn. Het was lange tijd praktisch onmogelijk om degenen die zo'n „grap" hadden uigehaald op te sporen. De krant maakte nooit melding van deze meldingen om het plezier van de kennelijk op effect en sensatie beluste daders niet onnodig te vergroten en daarmee het verschijnsel aan te wakkeren. Voor de motivatie van de vrijwillige Texelse brandweer waren dergelijke valse meldingen bijzonder slecht. Het heeft dan ook veel voldoening gegeven dat twee daders onlangs konden worden aangehouden. In de raadsver gadering van dinsdagavond vertelde burgemeester Engelvaart (naar aanlei ding van de rekening van de regionale brandweer over 1980) dat het mede aan het sinds kort toegepaste alarmsysteem en de daarmee samenhangende regi- stratieapparatuur is te danken dat de daders konden worden herkend. Ook in andere opzichten voldoet de aansluiting van Texel bij de regionale brandweer van de kop van Noordholland uitstekend. Het oproepen van de brand weerlieden met behulp van de draagbare ontvangers („piepers") heeft zelfs een nog betere opkomst dan vroeger tot gevolg. Misverstanden bij het opgeven van de plaats van de brand (wat mogelijk zou zijn wegens het niet ter plaatse bekend zijn van de mensen in de regionale centrale) hebben zich nog niet voorge daan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1