Groen 'wartsjexehin het Noordzeevisser Daalder tweede op CDA-lijst Lions Club Texel houdt goederen veiling Zeven folkloredagen in komend seizoen RST KOOPT t „MARINUS" Hoogste punt BNG-huizen bereikt Nieuwe aanhoudingen in wapenzaak 1ARDE AFWIJZING NATIONAAL LANDSCHAP IN PROGRAM Vakantiereisgids voor „Toeristische Tips" JAARGANG Nr. 9654 DINSDAG 16 FEBRUARI 1982 Jdactie. Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel (02228) 266 lts Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208en ns Oosterhof, Burdetstraat 19b, Den Burg, tel (02220) 4988 T advertenties, abonnementen, etc figeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, ifoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs /16,15per kwartaal 70 cent incasso; los 65 cent. Bankrelaties Amro Bank nr. 46.99.17,636. Rabobank nr. 36.25.01.742: NMB nr 67 34.60,398. Het ziet er naar uit dat Ben Daalder uit Oosterend dit jaar lid wordt jan de gemeenteraad. Het bestuur van het CDA Texel heeft voor- esteld hem als tweede te zetten op de lijst, direct na Piet Zegers die us lijstaanvoerder wordt. )e 37-jarige Noordzeevisser is een I >n van de bijna legendarische Jan lalder die jarenlang voor de ARP in de neenteraad heeft gezeten en geruime wethouder en waarnemend burge- iester was. Ben Daalder is samen met broer eigenaar van de kotter TX 34 iola Gratia.'' Met name op het gebied de visserijorganisatie heeft hij zijn ren verdiend. Momenteel is hij voor- Ier van het Visserijschap en als zo- iig op hoog niveau betrokken bij de erhandelingen inzake de problema- van deze bedrijfstak, p de advieslijst staan respectievelijk derde en vierde de zittende raads- (en Gelein Jansen en Ate Rienstra. immer vijf is mevrouw R. Pranger-de ïg en nummer zes is het zittende dslid mevrouw Huitema-Vos. Ge in het feit dat de CDA-fractie in de xelse gemeenteraad thans vijf zetels zet, is de kans dat mevrouw Huitema de raad terugkomt dus niet zo erg J>ot Tenzij de CDA leden laten blijken de volgorde op de lijst anders moet rden. Een suggestie in die zin deed ethouder J. Nauta op de vrijdagavond I louden jaarvergadering van het CDA aar de advieslijst voor de verkiezingen kend werd gemaakt. 'Nummer zeven op de advieslijst is W. nmer, nummer acht het oud-raadslid A. Witte en nummer 9 is mevrouw K. linker. Bij het samenstellen van die lijst was t CDA bestuur nog gebonden aan de ipraken die bij de fusie van KVP, ARP CHU zijn gemaakt, wat betekende t de drie „bloedgroepen" in de kop n de lijst vertegenwoordigd moesten n. Voor de vergadering, waar ook het rkiezingsprogramma werd besproken, itond veel belangstelling. Er waren na vijftig leden en het bestuur had ook moed gehad om de pers uit te digen. Waarmee verklaard is waarom lortgelijke vergaderingen van anderen ilitieke partijen niet tot een verslag in krant hebben geleid. De heer P. A. Zegers die de komende rkiezingen met groot optimisme tege- >et gaat, vond de lijst te kort. Naar nleiding van de daaruit voortvloeiende cussie gaven zich in de vergadering g enkele kandidaten op mevrouw p, J. van der Vis Azn en J. Daalder De Koog. De verkiezingsstrijd zal worden geleid or een „campagneteam" dat bestaat B. Daalder (coördinator), P. Witte, Eelman en G. Westerlaken. Ze zullen :h inzetten bij zowel de Statenverkie- De Recreatiestichting Texel heeft met de onroerend goed exploitant Wijnands en Partners overeenstemming bereikt inzake aankoop van pension „Marinus" in De Cocksdorp. De RST is van plan het 16 kamers tellende gebouw op te knappen en nog voor de komende corner in exploitatie te nemen. Marinus", sinds 1979 eigendom van ijnands, was de laatste tijd buiten bruik en is zelfs gekraakt geweest, et is nogal in verval geraakt, Het is de bedoeling dat het hotel over kele jaren ingrijpend wordt verbouwd t een appartementenhotel in twee uwlagen met een kap. Er is al een egekeurd bouwplan (omvattende 18 partementen) maar het is mogelijk •dat dit als gevolg van de inmiddels Bewijzigde economische omstandighe den moet worden herzien. De aankoop van ..Marinus" past in het beleid van de RST om de bedrijvigheid minder afhan kelijk van het kamperen te maken. De transactie kwam tot stand door bemid deling van Texel Vastgoed. een economische ramp zijn. En het maken van vervangende kampeergele genheid elders op Texel is een bedrei ging voor het landbouwareaal. Ook werd naar voren gebracht dat men wel eens wat meer waardering zou kunnen opbrengen voor het CDA standpunt, ook omdat het is gelukt het Pakt (dat helemaal niet zo afkerig was van een landschapspark) in deze mee te krijgen. Ongewijzigd CDA voorzitter Siem Bremer onder streepte het belang van het open houden van de gespreksdeur. Hij wees erop dat er nu al ongewenste ont wikkelingen zijn omdat het rijk in feite vrij spel heeft. Daaraan moet een eind komen. Een ruime meerderheid van de aan wezigen was het er mee eens dat de harde afwijzing van het landschapspark zoals deze nu in het verkiezingsprogram staan, ongewijzigd blijft omdat de feite- Lees verder pagina 3 VS Ben Daalder zingen op 24 maart als de gemeente raadsverkiezingen op 2 juni. Nationaal landschap Onderwerp van levendige discussie was het verkiezingsprogram waarin staat; „Een ingrijpen van hogere over heden in het gemeentelijk landschaps- beleid kan niet worden aanvaard, der halve wordt de status van nationaal park en nationaal landschap afgewezen." De heer J. Huisman vroeg zich af of de zittende raadsleden met deze afwijzing akkoord gaan. Hij meende dat de fractie het nationale landschap in de gerucht makende voorlaatste raadsvergadering niet echt heeft afgewezen. De toen ingediende motie kwam erop neer dat men met Den Haag over het landschap blijft praten en dat diverse knelpunten moeten worden opgelost. Daaruit is af te leiden dat men met het nationaal landschap wèl akkoord gaat als aan deze voorwaarden is voldaan. Huisman was bang dat veel mensen het zo hebben begrepen en er niets van zullen snappen dat het nationale landschap nu toch wordt afgewezen in het verkie zingsprogram. De heer P. A. Zegers legde uit dat in de genoemde raadsvergadering hele maal niet is beslist over al dan niet aanvaarden van het landschapspark. Die beslissing is al in 1977 door de raad unaniem genomen en nooit herroepen. Andere politieke groeperingen proberen het echter wel voor te stellen om er aldus verkiezingswinst uit te slepen. Onheil voorkomen Ate Rienstra zei dat zijn fractie de deur niet heeft willen dichtgooien omdat de belangen van Texel dan beter wor den gediend dan met een botte afwij zing. Welbewust is gestreefd naar blij vend contact om allerlei onheil te kunnen voorkomen, zoals het buiten de gemeente aankopen van beheersgebie den. Het CDA wil dat er met Texel niets anders gebeurt dan wat reeds in het eigen bestemmingsplan is opgenomen. Dat is de kern van de zaak en daar kan geen misverstand over bestaan. Er gingen echter toch stemmen op om voor nog meer duidelijkheid te zor gen. Anders zal toch bij veel mensen de indruk blijven bestaan dat het CDA met afkerig is van een landschapspark. Men zal zeggen: wat nu in het verkiezings programma staat, klopt niet met wat er gebeurd is. Zodat de mensen niet meer weten wat ze nu van het CDA moeten denken. Men was het er over eens dat wat nu in het programma staat duidelijk is, maar dat er nog wel wat moet gebeuren om de argwaan bij de boeren weg te nemen. Het was kandidaat raadslid Ben Daalder die daar met klem op wees. Hij zei zich de ongerustheid van de boeren te kunnen voorstellen, vooral wat be treft beheersovereenkomsten. „Wij zijn in de visserij met beheersovereenkom sten belazerd." Ate Rienstra legde nog uit dat een goede gespreksbasis met de rijksover heid ook van belang is om de campings in de duinen te handhaven. Anders kan de overheid zijn gang gaan en met toe passing van de natuurbeschermingswet de campings laten verdwijnen. Dat zou Het komende seizoen zullen er weer zeven folklorewoensdagen zijn, te be ginnen op 14 juli. Het programma is in grote trekken gelijk aan dat van vorige" jaren. De middagprogramma's zullen weer worden gevuld met demonstraties schapenscheren, oude ambachten, op treden dansgroepen, spinnen, kantklos sen, poppenkast, ponyrijden, boeren bruiloft, wegen op de wolweegschaal, etc. etc. In de avonduren zullen drum bands boerenkapel en dansgroep actief zijn. Incidentele evenementen zijn een ringrijderij, het inhalen van de Pink sterbruid en (als besluit van de laatste avond) een taptoe. Omdat hotel De Lindeboom binnenkort gereed is, zal het folklorefeest als vanouds in deze zaal worden voortgezet met medewerking van de dansgroep oude dansen. Het is altijd weer een moeizame aangelegenheid om de kosten die met het folkloreprogramma gepaard gaan, op te brengen. Het komende jaar wordt het er met eenvoudiger op want men wil de bestaande kwaliteit op zijn minst handhaven terwijl de kosten aanmerke lijk zijn gestegen. Daarbij komt nog dat meerdere middenstandsbedrijven, die de Folklorestichting steunden zijn ver dwenen (zoals slager Visser, Vivo, me vrouw Van Sambeek-Schrama, dran kenhandel De Wit) zodat alleen al om die reden de bijdrage van de andere bedrijven moet worden opgetrokken. Een mogelijkheid om de folklore te steunen met reclame als tegenprestatie is adverteren op de folkloreposter die over heel Texel wordt verspreid en tweetalig is uitgevoerd. Wie daarvoor interesse heeft kan contact opnemen met voorzitter Cor Kossen (Timmers Bakkerij). De Folklorestichting houdt maandag avond 22 februari de jaarvergadering in Chinees restaurant Azië, ingang Zwaanstraat, aanvang 20.00 uur. uit het financieel jaarverslag dat daar onder meer ter tafel komt, blijkt dat de folklore in 1981 met sluitend heeft geboerd. Het bedrag aan uitgaven was ƒ38.446,65 wat ruim ƒ6000,— hoger was dan de inkomsten De belangrijkste uitgave betrof het eigenlijke programma (ƒ13.744,90), met de huur van geluids apparatuur was bijna ƒ3000, gemoeid, met drukwerk ruim ƒ1000, met on derhoudskosten ƒ2400, met de or gelshow 2630,— en met de show van oude ambachten ƒ2864, De Belang rijkste inkomstenpost werd gevormd door de bijdrage van middenstanders e.d. ƒ22.062,35. Verder werd ƒ1500,- ontvangen van de provinciale Toer-ln organisatie. De verloting van schapen vachten bracht ƒ1652,50 op, het koek- kleuren ƒ1426,90 en de provincie Noordholland gaf ƒ1500,— subsidie. Zaterdagavond 27 februari zal in de televisierubriek „Toeristische Tips" van het Nationaal Bureau voor Toerisme uitgebreid aandacht worden besteed aan de Vakantie Reisgids van de VVV Texel. De gids zal voor de camera worden doorgebladerd, zodat een in druk wordt gegeven van de wijze waarop de accommodatie hierin wordt aangeboden. Er wordt bijverteld dat geïnteresseerden direct de VVV kunnen bellen om de gids te bestellen. In verband daarmee zullen die avond in het VVV kantoor in Den Burg een aantal informatrices paraat zijn. De verwach tingen zijn hooggespannen. Bij een soortgelijke uitzending vorig jaar moes ten in korte tijd 550 telefonische reacties worden verwerkt. Gezien het feit dat de VVV tegenwoordig over meer telefoon lijnen beschikt zou het nu nog belangrijk drukker kunnen worden. Zaterdag 24 april wordt in Den Burg een voor Texel volkomen nieuw evenement gehouden: een boedel- en materialenveiling. Het is een initiatief van de Lions Club Texel die op deze wijze een enorme hoeveelheid bruikbare spullen van eigenaar wil laten veranderen. Ter vermijding van misverstand: het is een gewone commerciële aangelegen heid waarbij niemand wat cadeau hoeft te doen. Niet te vergelijken dus met de kerkeveilingen die enkele keren op Texel zijn gehouden. Wat op 24 april gaat gebeuren lijkt het meest op een zeer omvangrijk boelhuis. Mensen die spul len willen verkopen kunnen deze voor de veiling aanbieden. Ze krijgen de opbrengst volledig in handen. Door het bepalen van een minimumprijs kan wor den gegarandeerd dat goederen niet beneden de waarde weggaan. De „winst" voor de organiserende Lions Club bestaat uit de veilingprovisie die voor een nog nader aan te wijzen goed doel wordt bestemd. Ook de opbrengst van het buffet, catalogus etc. gaat daarheen. Elders succes Elders in het land zijn dergelijke ma- teriaalveilingen meestal een groot suc ces. Bekend is de jaarlijkse veiling van Lisse die voor vele ondernemingen en particulieren wordt aangegrepen om iets te kopen of te verkopen. De belang stelling voor dergelijke veilingen is zeer groot, vooral omdat het aanbieden van de meest uiteenlopende artikelen een spannend feest op zichzelf is. Het evenement wordt gehouden in de grote schuur van Drijver Bouw B.V. aan het Wezenland, de vroegere dranken groothandel De Wit. Het toezicht berust bij notaris Boswijk, zelf lid van de Texelse Lions Club. Maandag 19, dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 april kunnen de te veilen goederen tussen 17.00 en 20.00 uur worden afgegeven. Bij voorkeur spullen waar men vanaf wil maar die te goed zijn of te waardevol om zomaar weg te gooien. Gedacht kan worden aan restanten bouwmaterialen, antiek, fietsen, grasmachines, koelkast, partij aardappelen maar ook aan grotere za ken zoals landbouwwerktuigen tot en met trekkers, combines, e.d. Kijkdag Vrijdag is er kijkdag, leder die van plan is de volgende dag naar de veiling te komen kan dan dus zijn keus maken en voor zichzelf bepalen wat hij voor de betreffende artikelen wil geven. Tijdig zal worden gezorgd voor een volledige catalogus. De veiling begint zaterdagochtend om 10.00 uur. De gebeurtenis neemt moge lijk de hele dag in beslag. De mensen kunnen er dus een dagje uit van maken; consumpties zijn beschikbaar. Als de veiling een succes wordt zal het een jaarlijks terugkerend evenement wor den. Geen kosten Afgezien van degenen die koopwaar aanvoeren, verdient niemand iets aan ae veiling. Het notarieel toezicht, de veilingmeesters, de buffetexploitatie, het drukken van de catalogus, de kas sabezetting, het toezicht op de aan- en afvoer van de goederen, het gebruik van de schuur alles is gratis. Een groep leden van de Lions Club is al weken met de organisatie doende. Op iedereen wordt het beroep gedaan alvast eens in schuur, stal of op zolder na te gaan welke artikelen eventueel voor verkoop via de veiling in aanmer king komen. Belangrijk is dat men weet hoeveel geld een bepaald artikel ten minste moet opbrengen. Wordt dat bedrag bij de veiling niet gehaald dan gaat de koopwaar terug naar de aanbie der en is men alleen een bescheiden bedrag aan veilinggeld verschuldigd. Vrijdag wapperde de nationale drie kleur en het Texelse groen-zwart boven de in aanbouw zijnde woningen van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in Den Burg noord-west. De vreugde gold het feit dat zojuist de kapspanten op enkele woningen waren gezet, wat betekent dat het hoogste punt was bereikt. Waaruit geconcludeerd mag worden dat de uitvoering van dit veel besproken project met rasse schreden vordert. Er is de eerste maanden zelfs een voorsprong opgebouwd waardoor het recente vorstverlet niet heeft ge deerd. Men is keurig op schema. Aannemer Visser heeft momenteel 12' mensen op dit werk, aangevuld met' zeven (Texelse) metselaars die in dienst zijn van de onderaannemer Heerhugo- waard B. V. die het metselwerk uitvoert. Samen met de werknemers van Instal- latiebureau Schuijl en loodgieter Velt- kamp is totaal zo'n twintig man aan het werk. De komende maanden zal dat aantal tot ongeveer dertig groeien. De toekomstige kopers kunnen al een goe de indruk van de huizen krijgen en ook van het totale, voor Texel nogal bij zondere beeld van alle huizen die rond het middenterrein staan. Voor het Bouwfonds is het te hopen dat de kooplust hierdoor wordt geprikkeld, want op dit moment zijn negen wonin gen nog niet aan de man gebracht. De politie heeft enkele nieuwe aan houdingen verricht in de geruchtma kende wapenzaak die vorige week tot ontknoping kwam. Na de jongens van 16, 17 en 18 jaar werd een vierde verdachte verhoord, een 19-jarige scho lier die heeft bekend een gasalarmre- volver te hebben verkocht aan de 18-jarige. Samen met hem werd dit wapen omgebouwd en schietklaar ge maakt. Ook leverde de 19-jarige enkele malen munitie, die uit Duitsland af komstig was en probeerde in Alkmaar een stereo cassettedeck en een scanner te verkopen die door twee van de andere jongens waren gestolen. Het lukte alleen de cassettedeck aan de man te brengen. Dezelfde verkocht aan een van de jongens een antieke revolver die hij uit Zwitserland had gehaald. Dit primitief werkende maar wel schietende wapen werd weer doorverkocht aan een andere Texelaar waar het ding inmiddels in beslag is genomen. Deze man had verder niets met de zaak te maken. Ook de leverancier van de gevaarlijke nieuwe wapens is aangehouden. Het was een man uit Oostwoud die door de politie in zijn woonplaats is verhoord. De wapens waren afkomstig uit België en Duitsland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1