Cjrocn 2warL-Jexels in het hartL tommissie akkoord met voorgesteld molenbeleid lestuur St. Bejaardenzorg krijgt afvaardiging Nora Steen won eerste prijs Limerickwedstrijd Rioolzuiveringsinstallatie Oosterend Persleiding naar Everstekoog per jaar ton duurder r Bewonerscommissie tevreden Grote hoeveelheid granaten gevonden Regeling voor bestrijding olierampen Veiling Lions club Voorlezen gestaakt lactie Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266. s Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208en is Oosterhof, Burdetstraat 19b, Den Burg, tel. (02220) 4988. br advertenties, abonnementen, etc.: hgeveld De Rooy B.V Postbus 11, 1790 AA Den Burg, Bfoon (02220) 2741na 18.00 uur 4881 DINSDAG 30 MAART 1982 te JAARGANG Nr. 9666 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 16,15 per kwartaal 70 cent incasso; los 65 cent. BankrelatiesAmro Bank nr. 46 99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742: NMB nr. 67.34.60 398. Het ziet er naar uit dat het toelaten van windmolens op Texel geen vistappel wordt. Ook de commissie ruimtelijke ordening heeft zich akkoord verklaard met de door B en W ontworpen discussienota ver windenergie op Texel en met de daarop gebaseerde windmolen- srordening. Als de gemeenteraad en de provincie meewerken zal het lis niet lang meer duren voordat de eerste bouwvergunningen voor indmolens worden afgegeven. Dat zal moeten met toepassing van tikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening, omdat het nog eruime tijd zal duren voordat deze wijziging van het bestem- ïingsplan rechtskracht heeft. B en W zullen overigens proberen van e provincie een zg. algemene verklaring van geen bezwaar los te rijgen, waardoor het mogelijk wordt dat de gemeente bouw- anvragen voor windmolens zelf afhandelt. Het is niet waarschijnlijk dat Texel ioedig „vol" zal staan met wind- olens. Een grotere windmolen vergt in flinke investering en het staat niet voorbaat vast dat deze in alle ge- illen rendabel is. De nu voorgestelde geling geeft echter duidelijke rechten iet voorgeschreven maximummaten. ;n uitzondering vormen de bedrijven- recreatieterreinen waar windmolens beginsel ook zullen worden toege- ten, maar de gewenste grootte zal sar van geval tot geval worden beke- in. Dat laatste is onder meer van ilang voor het grote recreatieproject in de Recreatiestichting in De Koog, aar men de energiekosten wil drukken )or toepassing van windmolens en idere bronnen van duurzame energie. Het enige kritische geluid kwam don- ïrdagavond van het commissielid euwe Dijksen die door de discussie- )ta van B en W nogal was teleur gesteld. Hij had geen bezwaar tegen molens op Texel, maar vond dat het college de achtergronden van het ener gievraagstuk had moeten belichten en er ook zonne-energie bij had moeten betrekken. Verder vond hij het te optimistisch dat was gesuggereerd dat windmolens een oplossing zouden zijn voor de mensen die in het buitengebied van aardgas zijn verstoken. Volgens in formatie van de Vereniging van Wind molengebruikers zouden dergelijke mo lens bij particulieren niet rendabel zijn, wèl bij bedrijven en dat zou dan vooral te danken zijn aan de WIR-premie. Dijksen vroeg zich daarom af of het geld dat straks wellicht voor windmolens wordt uitgetrokken niet beter kan wor den besteed aan energiebesparende maatregelen. Waarnemend voorzitter J. Nauta zei dat een meer integrale benadering van het energieprobleem geen zin had, omdat het de bedoeling is alleen de Het college van burgemeester en ethouders heeft gehoor gegeven in de vraag van de bewonerscom- issie van bejaardenwoningen om >t bestuur van de Stichting Bejaar- snzorg uit te breiden met een af- iardiging van deze groepering. Het Stichtingsbestuur wordt urtge eid met twee personen en namens bewoners zijn mevrouw E. Bkker-Boerhorst en mevrouw H. J. aalder-Barhorst benoemd. Het collegebesluit om gehoor te iven aan de wens van de bewoners- mmissie om een afvaardiging in het stuur noemt bejaardenwerker Nico lagtegaal „een principieel moedig be- luit" en de bewonerscommissie hoopt t dit een nieuwe start betekent van mocratisering binnen de Stichting. We moeten geen zout op oude onden strooien" aldus J. de Graaf de bewonerscommissie, wijzend de perikelen uit het verleden. [Twee en een half jaar hebben we knokt voor een plaatsje in het istuur van deze, voor bejaarden zeer langrijke, Stichting en we zijn voor- pig dan ook alleen maar blij dat het ilukt is". E, Bakker-Boerhorst, werk- am bij de Sociale Dienst is niet ijaard maar door de commissie voor dragen nadat bleek dat Nico Nagte- lal voor het Stichtingsbestuur een on- mvaardbare kandidaat was. Zij wordt or de bewoners deskundig noemd op het gebied van bejaarden- erk en is in het verleden al betrokken iweest bij woningtoewijzingen voor ijaarden. Mevrouw Daalder-Barhorst lid van de bewonerscommissie en stuurslid van de ANBO (Algemene lederlandse Bond van Ouderen). Te- ■eden is de bewonerscommissie ook over het college als „bemiddelings- partner". Herbenoemd in de Stichting werd mevrouw F. Jansen-Leurs en voor de vakatures Maasdam en Bakker zijn P. A. Zegers en A. S. Lap benoemd. Hier mee bestaat het bestuur nu uit dertien personen. planologische toelaatbaarheid te bekij ken. Daar was Dijksen het niet mee eens. Volgens hem hadden de diverse maatschappelijke aspecten in de nota afgewogen moeten worden en pas daarna de planologische. Dijksen vond het ook niet juist dat B en W de toelaatbare hoogte van de molens wil laten afhangen van de land schappelijke waarde van het gebied, volgens de welbekende driedeling. Hij vond dat de hoogte van de molens moet afhangen van de directe omgeving, bijvoorbeeld door te bepalen dat een molen niet meer dan een bepaald aantal meters boven de dichtsbijzijnde be bouwing of begroeiing mag uitsteken. RO-ambtenaar Le Roux zei dat dit op juridische bezwaren stuit. De bebouwing of begroeiing rondom zijn geen vaste gegevens. Bomen kunnen groeien of verdwijnen. Nauta zei dat er naast de maxima die door het bestemmingsplan zullen worden voorgeschreven ook nog welstandstoezicht is, wat kan inhouden dat eisen worden gesteld als een molen niet passend wordt gevonden. Dynamisch Ate Rienstra vond windmolens land schappelijk verantwoord. Weliswaar is het CDA voorstander van een herken baar Texels landschap maar dat houdt met in dat in dat landschap niets mag veranderen. J. Koolhof zei blij te zijn met de posi tieve kijk van B en W op deze zaak. Hij vond dat de praktijk de enige leidraad moet zijn bij het bepalen van de grootte van de molens. Als een afgedwongen beperkte hoogte stroomverlies geeft, is men op de verkeerde weg. Koolhof zou het overigens niet toejuichen als heel Texel vol met molens zou komen te staan, maar hij zag dat zo'n vaart niet lopen. Ambtenaar M. Smit (lid van de ambtelijke werkgroep die de windmo lenbepalingen heeft ontworpenl zei dat B en W aansluiting bij de praktijk hebben gezocht. De voorgestelde ma ten zijn vastgesteld in overleg met de plaatselijke werkgroep van de Orga nisatie voor Duurzame Energie (ODE). Cor Ellen verwachtte van de wind molens weinig landschapsbederf, te meer daar zulke molens duur zijn en niet altijd rendabel te maken. Er zullen er heus niet zoveel worden gebouwd. «S3stól Tussen paal 7 en 9 zijn zaterdag en zondag 39 granaten gevonden van verschillend kaliber. Volgens oogge tuigen lag het oorlogstuig hier en daar bij „bosjes" op het strand. De granaten zijn inmiddels door de Explosieven opruimingsdienst on schadelijk gemaakt. Vastgesteld werd dat onbekenden aan één der granaten hadden gesleuteld. Door de politie wordt erop gewezen dat dit levensgevaarlijk is. Er is een ontwerp regeling gemaakt voor gecoördineerd optreden bij veront reiniging van de kust door olie. De regeling is opgesteld door een techni sche werkgroep „Oliebestrijdingsplan- nen Noordhollandse kust" waarin onder meer directeur J. van Hoorn van ge meentewerken Texel zitting had. De conceptregeling zal op Texel worden besproken met rijkswaterstaat en rijks politie en ook zal worden geïnven tariseerd welke machines en ander materieel op het eiland beschikbaar is om bij olierampen te worden ingezet. Het is de bedoeling de regels al in het komende badseizoen toe te passen als dat nodig mocht zijn. maandagavond in hat Skittje voor uit haar nieuwste boek „Lange maanden". ,,Een Tesse/fan uit 't dorp Laren, Zet: a/s ik voor een boek wil gaan sparen, Blijf ik thuis en ga niet, met de pont en je ziet, 'k spaar een boek door een keer niet te varen. Met deze limerick heeft mevrouw Nora Steen uit Oudeschi/d de eerste prijs gewonnen in de wedstrijd die door de bibliotheek en de Texelse boekhandelaren was uitgeschreven voor wie de beste limerick kon maken. Een limerick is een ge dichtje waarvan de eerste, tweede en vijfde regel op elkaar rijmen en ook de derde en de vierde regel. De Ierse graaf van Limerick was de man die deze rijmvorm ontdekte en er zijn naam aan gaf. Aan de Texelse wedstrijd die ter ere van de boekenweek werd gehouden, de den veertig Texelaars mee. De uit slag werd gisteravond bekend gemaakt voor de lezing van de Texelse kinderboekenschrijfster /mme Dros begon. Het was aan vankelijk de bedoeling drie limericks met prijzen te belonen, maar door de hoge kwaliteit van de inzendingen werd dit plan gewij zigd. Er zijn nu drie tweede prijzen toegekend aan Texelse dichters omdat men geen keus kon maken Oosterend moet een „eigen" rioolzuiveringsinstallatie krijgen omdat aansluiting op de bestaande rioolzuivering Everstekoog door middel van een persleiding veel kostbaarder is. Per jaar scheelt het één tot anderhalve ton. 23/24 april 1982 Inlichtingen (02220)2014 3110 Boswijk (02220) 3025 3429 Kuip (02223) 204 Roeper (02222) 508 Paul Kikkert Het bovenstaande werd namens het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen meegedeeld in de donderdag avond gehouden hoorzitting, waar ver schillende mensen hun bezwaar tegen de aanleg van de installatie toelichtten. De heer R. J. Wittebrood van Uit waterende Sluizen vertelde dat het hoogheemraadschap bij het bestuderen van de zuiveringsproblematiek van Texel heeft nagegaan of aansluiting op een bestaande installatie voor Ooster end mogelijk was. Het was zelfs een ideaal om de rioolzuivering van Texel zoveel mogelijk te concentreren. Als het gaat om kleine hoeveelheden afvalwater is een persleiding aantrekkelijk maar in het geval Oosterend gaat het om afval water van 3000 inwoners en dan is een „eigen" zuivering veel voordeliger. Enkele mensen die bezwaar hadden gemaakt tegen de aan het Nieuweschild geplande zuivering hadden aansluiting op Everstekoog als alternatief genoemd, dat eerst maar eens bekeken moest worden alvorens te besluiten tot een installatie bij Oosterend. Irritatie De mensen die bezwaarschriften hadden ingediend, hadden niet zoveel mondeling aan te vullen. Voorzitter J. Nauta maakte daarop van de gelegen heid gebruik om zelf vragen te stellen, waarbij hij enige irritatie liet blijken over het feit dat er was geprotesteerd. Nauta vroeg zich met name af hoe de heren Bloem en Manse, die aan de Anker straat wonen, konden veronderstellen dat met de plaats van de installatie rekening gehouden had kunnen worden bij de vaststelling van het bestem mingsplan buitengebied, zodat een arti kel 19 procedure in dit geval niet op zijn plaats zou zijn. Nauta zei dat het gaat om vervanging van een te kleine instal latie die thans veel te dicht bij het dorp ligt, derhalve „een ruimtelijke ontwik keling ten gunste van Oosterend". Nauta vond da't de bezwaren van Bloem en Manse (onderschreven door me vrouw W. H. Duijvené-de Wit van Mun ster) feitelijk alleen maar gericht konden zijn tegen de verwachte hinder en wees erop dat het beter is dergelijke bezwaren naar voren te brengen als de hinderwet procedure aan de orde is. Inspelen R. Manse zei dat het gemeente bestuur al in 1975 wist dat de riool zuivering Oosterend verplaatst moest worden en vond het vreemd dat dit in het bestemmingsplan niet was geregeld. J. Bloem vertelde dat hij zijn woning in de Ankerstraat in 1978 kocht en alvo rens daartoe te besluiten op de afdeling ruimtelijke ordening van het raadhuis was geweest om te vragen wat hem in deze omgeving te wachten stond. Er was hem toen verzekerd dat er niets zou gebeuren. Nauta reageerde daarop door erop te wijzen dat een bestem mingsplan niet zo star mag zijn dat er op geen enkele wijze meer kan worden ingespeeld op maatschappelijke be hoeften. De woningen van Bloem, Manse en Duijvené de Wit-van Munster staan op ca. 350 meter van de plaats waar de zuivering moet komen. Veel dichter (170 meter) staat de boerderij van J. G. W. Duinker die al eerder in actie was gekomen tegen het plan om de zuive ring bij Nieuweschild aan te leggen. Hij had persoonlijk een ander stuk grond Verderop aangeboden, een mogelijkheid die er nu niet meer is omdat de grond inmiddels is verkocht aan een ander. Sprekende over de mogelijke hinder van de installatie werd naar aanleiding van opmerkingen van Ellen (die advi seerde om eens in Oudeschild te gaan horen hoe de daar veel dichter bij de bebouwing gelegen zuivering functio neert) en vragen van J. C. Stolk uit gesproken dat stankoverlast niet voor 100% is uit te sluiten. Enkele uren of een dag per jaar is wellicht iets te ruiken onder bijzondere omstandigheden, zo deelde Wittebrood mee. Infectie Dat een zuivering voor de omgeving infectiegvaar zou opleveren, is in de praktijk niet gebleken. In theorie is het wel mogelijk, dat ziektekiemen met ver waaiende waterdruppeltjes in de om geving worden verspreid maar bij on derzoek is gebleken dat mensen die in de omgeving van rioolzuiveringen wo nen niet vaker of anders ziek zijn dan mensen in een andere omgeving. Het door Duinker geboden alternatief was voor Uitwaterende Sluizen met aan trekkelijk omdat het kostbaarder was (door de grotere afstand van een sloot waarin het gezuiverde water kon wor den geloosd) en omdat de plannen toen al klaar waren. Artikel 19 wordt als mogelijkheid om van een bestemmingsplan af te wijken alleen toegepast in spoedeisende geval len. Het commissielid Dijksen betwijfel de of de installatie op deze plaats spoedeisend was en wees de artikel 19- aanpak van de hand. Nauta zei dat er wèl spoed is. De huidige zuivering ligt nl. bij het bedrijventerrein van Ooster end. Dit terrein mag niet in gebruik worden genomen zolang de zuivering niet is verplaatst. De commissie oordeelde tenslotte dat de artikel 19 procedure moest worden voortgezet. In hoeverre sprake is van hinder was nog een twistpunt (met name Jan van Asselt dacht dat er wel sprake van stank zou zijn, gezien er varingen in Everstekoog) maar dit as pect kan de aandacht krijgen in de hin derwetprocedure. uit de inzendingen. C. van Dijk uit Oosterend kreeg een tweede prijs voor de volgende limerick: De schoenmakersleerling Uit geest, vindt lezen een eindeloos feest, Zowel boeken ais aren. Maar zijn baas heeft bezwaren, die vindt hem nooit meer bij zijn leest. Een andere tweede prijswinnaar was Margriet Reij uit Den Burg. Haar limerick ging als volgt: ,,Een zeer dikke dame uit Linne, kon nooit een detective beginnen, want bij de spanning en sensatie, verdween haar concentratie, door 't klapperen van haar onder kinnen. De laatste tweede prijs winnaar was mevrouw G. Witte-Bakker uit Den Burg. Haar limerick: Een schrijfster op Texel geboren die kreeg van haar moeder te horen, „Skrief ders wot over Skil, da 's nouw wat ik graag wil, dris gin boek wat me nag kan bekoren. Zowei de limerickwedstrijd ais de lezing van Imme Dros waren geor ganiseerd in het kader van de lan delijke boekenweek, imme Dros, die tegenwoordig met haar man, tekstschrijver Harry Geelen in het Gooi woont, begon haar lezing met herinneringen uit haar geboortedorp Ze zei dat ze ongeveer honderd meter van 't Skiltje in 1936 geboren is en dat het Oudeschild uit haar boeken het dorp van rond 1950 is. Ze haaide de verschillende herinne ringen op, onder meer het aanko men van de veerboot in Oudeschild en de toestanden op de visafslag. Ze zei het er nu moeilijk mee te hebben haar geboortedorp terug te kennen. Vervolgens las ze verschil lende passages uit haar nieuwste boek voor. Imme Dros werkte onder meer mee aan de bekende televisieserie Ti-ta tovenaar en van af 1978 schreef ze Tesselse ver halen" in de rubriek ,,De blauw- geruite kiel" van Vrij Nederland. In 1981 werd haar boek ,,De zomer van dat jaar" bekroond met de zilveren griffel. Haar nieuwste boek, waaruit Imme Dros maandagavond in Oudeschild passages voorlas heet „Lange maandenen zal voor verschillende Texelaars zeer her kenbaar zijn. Het wekelijkse voorleeshalfuurtje in de openbare bibliotheek is tot nader be richt gestaakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1