Cjroen ZwartsJexehin het hart-, „Texel niet geschikt als landschapspark" College; ceen sportschool op industrieterrein, wel in Den Burg-centrum Politieverordening legt geluidshinder aan banden DROS VVD-kamer/id Blauw: De Renault 5 - Geen krant na Pasen Winkelen zonder betalen 96e JAARGANG Nr. 9669 TEXELSE VRIJDAG 9 APRIL 1982 COURANT Redactie- Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266. Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208en Hans OosterhofBurdetstraat 19b, Den Burg, tel (02220)4988 Voor advertenties, abonnementen, etc.. Langeveld Et De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652. Abonnementsprijs 16,15 per kwartaal 70 cent incasso; los 65 cent. BankrelatiesAmro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742: NMB nr. 67.34 60.398. Texel is niet geschikt om er een landschapspark van te maken en de Texelse boeren hebben geen beheersovereenkomst nodig. Tot deze conclusie kwam het VVD tweede kamerlid P. Blauw woensdagavond tijdens een lezing die hij hield voor een tjokvolle zaal in hotel De Lindeboom-Texel. Ruim honderd aanwezigen waren naar het hotel gekomen om de mening van de politicus over de landschapspark- problematiek te vernemen. Blauw, zelf van origine agrariër, zei dat beheersovereenkomsten heel nuttig kunnen zijn voor weinig renda bele agrarische gebieden. In Waterland en rond Giethoorn bijvoor beeld zouden dergelijke overeenkomsten kunnen helpen het inkomen van de boer wat omhoog te krikken. Blauw achtte het echter volstrekt onaanvaardbaar om beheersovereenkomsten af te sluiten voor gebieden die agrarisch gezien zeer goed renderen zoals Texel. Hij verklaarde enige dagen op Texel te hebben doorgebracht en vol lof te zijn over de Texelse agrarische bedrijven. Die bedrijven mogen niet in hun functioneren worden belemmerd. Het landbouwpraatje van Blauw be gon met een overzicht van de landelijke situatie en beslissingen die in EEG verband worden genomen. Later spitste het verhaal zich meer toe op de land schapspark-problematiek en in het bij zonder de Texelse situatie. Blauw noemde een aantal gebieden waar door agrariërs net zo fanatiek was gereageerd tegen landschapsparken als op Texel. Zelfs de minder rendabele gebieden zijn niet onverdeeld gelukkig met de plannen uit Den Haag, omdat het ernaar uitziet dat er simpelweg te weinig geld voor is. Beheersovereenkomsten lijken erg mooi als ze worden afgesloten, maar volgens Blauw zijn ze onvoldoende geïndexeerd. ..Wanneer die boeren nagaan wat ze er over tien jaar aan over houden, dan valt dat hard tegen", aldus Blauw. Het kamerlid vond dat de bevolking veel meer moet worden betrokken bij de landschapsparken. Het zou zo moeten zijn dat de overheid inspeelt op wensen die bij de bevolking in bepaalde gebie den bestaan. Nu worden de plannen teveel vanuit Den Haag gedicteerd en dat leidt tot flinke frustraties. De ge wone bewoners hebben onvoldoende ruimte om een woordje mee te spreken en Blauw vond het terecht dat je dan zeer emotionele reacties krijgt. ,,Er zijn uit de agrarische sector genoeg mensen die willen praten, maar die overdonderd worden door de overheid." In antwoord op een vraag uit de zaal gaf Blauw toe dat de landschapsperk- gedachte bij de VVD-er Vonhoff van- CRM eerst maar eens naar de financiële mogelijkheden moet kijken, voordat er een beleid uitgestippeld wordt. „We leven in een situatie waarin teveel ge keken wordt naar natuurbehoud en milieu en te lichtvoetig over de belangen van de agrariërs wordt heengelopen." D. Stoll ging verder nog in op een artikel van de Zwitser W. Hirschi in het blad Vogeljaar waarin wordt aange toond dat de Texelse vogelwereld wordt bedreigd door massatoerisme en inten sieve landbouw. Het kamerlid Blauw had kennis genomen van het artikel. ,,De haren rijzen je te berge als je dat leest. Waar bemoeit die Zwitser zich mee? Hoeveel Texelaars gaan er naar Zwitserland om daar de achteruitgang van de Edelweiss te bestuderen", vroeg hij zich af. Het betreffende artikel noemde hij eenzijdig en hij stelde van mening te zijn dat je de mensen uit een bepaald gebied het recht moet laten behouden dat gebied zo te besturen als ze dat door de jaren heen gewend zijn ge raakt. Het bestemmingsplan buitenge bied zoals dat door de Texelse raad is vastgesteld noemde hij in dat verband een goede zaak, waardoor Texel de regels van landschapsparken helemaal niet nodig heeft. Meerderheid Barendregt vroeg of politiek Den Haag niets aan de opgelegde betutteling kan doen en Blauw antwoordde dat dat wel mogelijk is als er een meerderheid te vinden is om de plannen te stoppen. Hij waarschuwde ook nog voor het feit dat Texel als eiland min of meer een economische eenheid vormt. Des te meer beperkingen er voor de onder nemers op het eiland gelden, des te moeilijker het wordt het dienstenpakket op Texel te handhaven ,,Dat zijn din gen, daar hoor je ze nooit over bij CRM", zei hij. Het CDA raadslid G, Jansen liet de gebeurtenissen tijdens de roemruchte vergadering van 13 januari nog eens de revue passeren. Hij memoreerde dat er destijds twee moties waren. Eén van de VVD, Dros en Texels Belang om de dis cussie stop te zetten en het landschaps park af te wijzen en één van het CDA waarin het landschapspark even eens werd afgewezen maar waarin de mogelijkheid van een discussie met Den Haag en de provincie wel werd open gehouden. Het CDA raadslid had nu een artikel in het Haarlems dagblad gelezen over jonge boeren in Waterland die klaagden over tekort aan overleg. Haarlem is net zo ver weg als Moskou" verwoordden deze hun gevoelens. Jan sen vroeg zich af of, nu overleg ken nelijk faalde, toch niet beter de radicale weg bewandeld kon worden. Over dat overleg zei Blauw dat de zaken wat makkelijker liggen als je bent aange sloten bij een politieke partij. Een tele foontje naar je partij kan dan vaak al veel verhelpen Voor mensen die niet bij een politieke partij zijn aangesloten kan het inderdaad een stuk moeilijker zijn. In antwoord op een vraag van J. Boerhorst zei het tweede kamerlid dat naar zijn mening de radicale motie beter door de Texelse raad aangenomen had kunnen worden. Een principiële afwijzing had meer indruk gemaakt dan de beslissing om het gesprek gaande te houden. Als de raad het voorstel niet aangenomen had, was het volgens Blauw moeilijk geweest er toch een landschapspark door te drukken. H. Wendrich verweet het CDA tweeslachtigheid tijdens de vergadering in januari. Demonstratie D. Stoll stelde voor om met alle Texelse boeren een grote demonstratie te houden in Den Haag, net zoals destijds voor verhoging van de dijken was gebeurd. Blauw verwachtte daar weinig bijzonders van. ,,lk zit al ruim een jaar in het Binnenhof en als daar een dag niet gedemonstreerd wordt vraag ik me af wat er in vredesnaam aan de hand is. Hij verklaarde verder niet zo gechar meerd te zijn van buitenparlementaire acties. W. Mets vond dat de boeren gezamenlijk een fonds moeten vormen om ervoor te zorgen dat CRM niet alle agrarische grond wegkoopt. Wanneer een stuk land te koop zou zijn, zouden de boeren er via dat fonds voor moeten zorgen dat het in agrarische handen blijft. Blauw vond dat een goed idee, maar waarschuwde ervoor dat hierdoor makkelijk de prijs opgedreven kan worden. H. Wendrich vond dit een zaak die mogelijk eens door de standsorga nisaties kan worden bekeken. Het VVD tweede kamerlid besloot met nogmaals te waarschuwen voor het idee van het nationale landschapspark. ,,Er is geen geld voor en dat is heel gevaarlijk. De rijksoverheid kan gebie den als landschapspark aanwijzen maar als er geen geld voor is, dan verpaupe ren dat soort gebieden snel. Er zijn wel meer voorbeelden van reservaten die door gebrek aan geld sterk achteruit zijn gegaan." Hij prees de boerenbedrijven op Texel en vond dat de boeren zich tegen het landschapspark teweer moe ten blijven stellen. In verband met het als werkdag uitvallen van maandag 12 april komt de Texelse Courant van dins dag 13 april te vervallen. Lezers en adverteerders worden verzocht hiermee rekening te houden. Volgens de onlangs in werking ge treden wet geluidshinder is de gemeen teraad verplicht regels te stellen omtrent het gebruik van geluidsapparaten in horeca-inrichtingen. Hierbij wordt on derscheid gemaakt tussen horecabedrij ven met, en horecabedrijven zonder hinderwetvergunning. Bij horecabedrij ven die onder de hinderwet vallen wordt het gebruik van geluidsapparaten ge regeld in de hinderwetvergunning. Be drijven die niet onder de hinderwet vallen kan een muziekvergunning wor den verleend. In de praktijk maakt dit voor de horeca-ondernemer weinig uit. In beide gevallen staat duidelijk om schreven wat hij wel en wat hij niet mag. Ambtelijk betekent deze regeling vooral op Texel met zijn 125 horecabedrijven flink wat administratieve rompslomp. Men wil trachten in de overgangs periode van uiterlijk dire jaar een totaal beeld te realiseren. De nieuwe bepa lingen worden opgenomen in een aan vulling van de Texelse politieverorde ning. Het opnemen van de regels in de poli tieverordening over geluidshinder door horecabedrijven is verplicht. Het college heeft van deze gelegenheid gebruik ge maakt om ook een aantal aanvullende regels op het gebied van geluidshinder aan de raad voor te stellen. Zo wordt het strikt verboden onnodig met motor rijtuigen zoals bromfietsen lawaai te maken. Ook taxichauffeurs die hun motor niet uitzetten bij het langdurig wachten op een klant overtreden de nieuwe politieverordening. Het laden en lossen van vrachtauto's op zodanige wijze dat omwonenden er last van hebben wordt eveneens aan banden gelegd. Het gaat hierbij vooral om de tijden van de laden en lossen. Ook gewone burgers zullen volgens de ge wijzigde politieverordening meer reke ning moeten houden met hun mede mensen. Dat betekent dat het laat in de avond met een klopboor in een rijtjes woning tekeer gaan, het in een smal straatje keihard spelen van bijvoorbeeld een drumstel, het elke nacht een luid ruchtig feest houden en overdag zijn muziekinstallatie in de buurt laten schal len als onmaatschappelijk overlast ver oorzakend gedrag wordt aangemerkt. Ook onbedoeld hinderlijk gedrag zoals het werken met luidruchtige huishoude lijke apparatuur kan aangepakt worden. In beginsel kan volgens de nieuwe politieverordening tegen elke vorm van geluidshinder worden opgetreden. Over deze aanvulling van de politieverorde ning vergadert de gemeenteraad dins dag. Een achttienjarige Duitse jongeman werd dinsdag in De Koog betrapt toen hij met een grote hoeveelheid levens middelen een supermarkt trachtte te verlaten, zonder te betalen. Een uit Duitsland afkomstige man die dinsdag middag zijn fiets op de kruising van de Rozendijk met het Westerslag achter liet, bemerkte bij terugkomst dat de tas van zijn fiets was gestolen. In de rood blauwe fietstas bevonden zich een aantal levensmiddelen, twee Porst ca mera's en een Agfa toestel. Het geheel had een waarde van ongeveer ƒ350, Het tweede kamerlid voor de VVD, P. Blauwdie woensdagavond in hotel De Lindeboom-Texel een inleiding hield. daan komt. Deze had het landschaps park bedoeld zoals Blauw het voorscho telde. Een instrument om de agrariër in de onrendabele gebieden een basis te verschaffen. Het idee is echter vol komen uit de hand gelopen en wordt nu ook gebruikt voor gezonde agrarische gebieden als Texel. Beangstigend D. Stoll liet op de bijeenkomst weten verontrust te zijn over het aankoop beleid van CRM Hij zei datje aan de ene kant van Texel de Slufter hebt en aan de andere kant de Schorren en vroeg zich af of CRM van plan is langzamerhand alle tussenliggende agrarische grond te kopen om er een vogelreservaat van te maken. ,,De gebieden die CRM koopt worden alleen maar als reservaat voor vogels en planten gebruikt. Ik ben boer in Eierland. Moet ik misschien straks over mijn land paadjes aan gaan leggen dat de vogels van het ene natuurgebied naar het andere kunnen wandelen?" vroeg hij. Blauw merkte op dat het ministerie van CRM er naar streeft de gebieden tussen de verschillende voor natuurbehoud aangekochte stukken grond zo klein mogelijk te houden. Hij vond dit een beangstigende ontwikke ling en zei dat als hij boer zou zijn op Texel, hij zich hier ten zeerste zorgen over zou maken. Hij vond dat men zich bij CRM onvoldoende realiseert wat de verschillende ,,gedachtenspinsels" voor gevolgen hebben voor de plaatse lijke bevolking en was van mening dat Het college van B en W voelt er niets voor vergunning te verlenen voor de vestiging van een sportschool op het industrieterrein Wezenland in Den Burg maar is wel positief over een sportschool op de Burgwal. R. Giljou uit Den Helder is in onderhandeling met architectenbureau Texel over het huren van het kantoor Burgwal 20 wat met enkele kleine wijzigingen ingericht kan worden als sportschool met de nadruk op conditietraining. Tegen dit plan heeft het college geen bezwaar maar heel anders ligt het met de aanvraag van Peter Hin uit Den Hoorn en P. Viguurs uit Schagen die met Drijver Bouw BV overeenstemming hebben over het huren van de voormalige De Wit-schuur op het Wezenland. Een sportschool op een bedrijventerrein acht het college zeer ongewenst. Dit werd al enkele maanden gelegen meegedeeld en op een bezwaarschrift van Hin en Viguurs hebben burgemeester en wethouders wederom negatief beslist. ,,Als alles meezit kan ik op 1 mei van start gaan." Dot zegt R. Giljou uit Den Helder, momenteel werkloos als sport schooltrainer. Met medewerking van Sportschool Koomen uit Den Helder wil hij het architectenbureau Texel BV huren als sportschool, met de nadruk op conditie, fitnesstraining en bodybuil ding. Wat betreft vechtsporten zegt Giljou ervaren te zijn in boksen maar dat is een tak van sport die hij mogelijk in een later stadium in zijn aanbod gaat opnemen. Het kantoor is volgens zijn zeggen uitermate geschikt als sport school, alleen zal op de verdieping nog een kleine verbouwing moeten plaats vinden. Beneden wordt gesport op een net te vloerbedekking" en die ligt er al. ,,Er moeten beneden alleen spiegels en toe stellen komen". Giljou denkt dat er op Texel gebrek is aan een sportschool en verwacht overdag voldoende klandizie te krijgen van werklozen waaraan hij korting wil geven. Over de huur van de ruimte zijn het architectenbureau en Giljou het ,,nog net niet" eens. Hierover wordt bemiddeld door Texel Vastgoed. ,,Op Texel is geen ruimte voor twee sportscholen", aldus Giljou en deze mening deelt Peter Hin. ,,Dan wordt de spoeling te dun." Enthousiast Hin is met de karatetrainer van de MST R. Viguurs uit Schagen ruim een jaar bezig geweest een geschikte ac commodatie te zoeken en zegt in de schuur op het Wezenland zeer goed terecht te kunnen. Hin is zelf een ent housiast beoefenaar van de vecht- en verdedigingssport en liep al jaren met 't sportschool plan rond. ,,Toen bleek dat Viguurs die hier al vier jaar les geeft net als ik interesse had in een eigen school, hakte ik de knoop door en zijn we op zoek gegaan naar een flinke ruimte." In de schuur zal een houten vloer moeten worden aangebracht en de kan toorruimten moeten verbouwd worden tot kleedkamers, een sauna en een sola rium. Hin en Viguurs willen ook onder richt geven in conditietraining, body building maar daarnaast veel tijd inrui men voor karate, gewichtheffen en an dere kracht- en verdedigingssporten. Bedrijf Hin zegt anderhalf jaar werkloos te zijn en dolgraag aan het werk te willen. Ik wil verder in deze sport en omdat er geen werk in is, maak ik het zelf. Er is een markt voor." Hin is verontwaar digd over het feit dat het college geen vergunning voor een sportschool wil geven omdat de schuur op het bedrij venterrein staat. Het college vindt ook dat de ruimte vrij gehouden moet wor den voor bedrijven maar Hin noemt dat een zeer zwak argument. ,,Een sport school is ook een bedrijf" en hij noemt als voorbeeld Oudeschild waar praktsich geen belangstelling bestaat voor het kopen van nieuw te bouwen schuren. ,,De schuur van Drijver staat ook al geruime tijd leeg. In deze tijd vliegen de bedrijven niet meer als paddestoelen uit de grond en het is onzinnig een sport school geen bedrijf te willen noemen." Als bezwaar tegen het eerst negatieve oordeel van B en W heeft het tweetal aangevoerd dat praktisch alle sport- voorzieningen in Den Burg (behalve de Beatrixzaal) geconcentreerd worden in Den Burg-zuid. ,,Wij dachten er juist goed aan te doen niet in het centrum te gaan zitten maar aan dat concentratie-idee van sportvoorzieningen mee te doen", aldus Hin die aanvult dat beschikbare ruimte in het centrum (zoals de oude Albert Heijn) veel te duur is. De schuur van Drijver Bouw wordt niet te groot (400 m2) genoemd. De ruimte moet in twee- en gedeeld worden om meisjes en jongens apart te kunnen trainen. Hin en Viguurs zijn voornemens tegen de be slissing van B en W in beroep te gaan bij de gemeenteraad maar als de sport school op de Burgwal er snel komt weet Hin niet of dat nog zin heeft. ,,Zij zijn later met de aanvraag gekomen maar dat telt blijkbaar niet mee. Voor twee sportscholen is beslist geen plaats." De vestiging van een school op de Burgwal betekent niet dat architecten bureau Texel BV (van Visser en Alkema) verdwijnt. Het bureau is de afgelopen tijd door minder werk wat ingekrompen maar zal intrekken bij architectenbureau Visser in de Julianastraat. Heerlijk autootje Lekker zitten Snel weg Veel ruimte En 'n volle tank gaat héél lang mee. Proberen? De Vijf staat voor u klaar Net als wij. Vanaf 13.270,- Algebeeld Renault 5TL Af leveringskosten 333,- Wijzigingen voorbehouden Oorsprongweg, 3, Eierland Texel Tel. 02225-233

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1