Cjroen 'wartsj~exeh in het harL, Hoorzitting over nationale landschappen in „Bos en Duin" Interessante hobbyshow in dorpshuis 't Skiltje Bezwaarschrift bouwprojekt in dfc brengt gevaar Schorren en vlakte van kerken aanwijzen tot Natuurmonument PAASDRUKTE VEEL MINDER Gedeputeerde Staten: NCRV nachtradio vanaf Texel Wolf elektromaaier BAKKER'S IJZERHANDEL N WINKEL VOL IDEEËN I DINSDAG 20 APRIL 1982 JAARGANG Nr. 9671 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel 1022281 266. Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208en Hans Oosterhof, Burdetstraat 19b, Den Burg, tel (02220) 4988 Voor advertenties, abonnementen, etc. Langeveld Et De Rooy BV, Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741na 18 00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652 Abonnementsprijs /"16,15 per kwartaal 70 cent incasso; los 65 cent. BankrelatiesAmro Bank nr. 46.99 17 636. Rabobank nr 36.25.01.742: NMB nr 67.34 60 398 Op dinsdagmiddag 11 mei zal op Texel van rijkswege een openbare ioorzitting worden gehouden over de stuctuurschema's Natuur- en .andschapsbehoud. Openluchtrecreatie en Landinrichting. Op deze itting, die wordt gehouden in hotel Bos en Duin aan de Bakkenweg om 13.00 uur begint, zullen degenen die schriftelijk hebben ereageerd op de genoemde structuurschema's in de gelegenheid rorden gesteld mondelinge toelichting te geven. Ook anderen mogen un woordje doen en er is gelegenheid voor discussie. De hoorzitting wordt georganiseerd or de Commissie van de Landelijke ibieden van de Raad van Advies voor Ruimtelijke Ordening (Raro). Reke- ig houdend met de reacties brengt de iro rechtsreeks advies uit aan de gering inzake de uitvoering van de annen die in de genoemde structuur- hema's worden ontvouwd. Het is duidelijk dat deze hoorzitting de eest geëigende gelegenheid is om de izwaren tegen de regeringsplannen de orde te stellen of te verduide ren. Vooral het structuurschema na- ur- en landschapsbehoud waarin het lornemen is neergelegd om tot stich- ig van nationale parken en nationale tdschappen over te gaan, leeft op :xel zeer sterk. De belangstelling voor ze hoorzitting kon daarom wel eens er groot zijn. De organisatoren heb- n zich dat rijkelijk laat gerealiseerd en erwegen thans alsnog een grotere al in Den Burg (waarschijnlijk De Lin- booml af te huren. Als dat gebeurt zal it tijdig via deze krant worden bekend imaakt. Dutten of jutten" In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 4 april zal de NCRV een twee uur urend radioprogramma rechtstreeks anaf Texel uitzenden. Het programma iet de titel „Dutten of jutten" begint m 01.00 uur en krijgt een zeer Texels arakter want diverse eilandbewoners uilen voor de microfoon worden ge aaid. Daarbij zijn onder andere de eer S. Daalder, hulpstrandvon- ler Willem Duinker en de heer C. P. larting van Rijkswaterstaat. De micro- )ons staan opgesteld in het strandpa- iljoen paal 9 van de firma P. C. laming en Zonen en ieder die belang- telling heeft mag erbij zijn. Het is de bedoeling om met mensen het publiek diverse korte vraag- esprekken te voeren over onderwerpen ie betrekking hebben op Texel. Ook terke verhalen en anecdotes kunnen /orden verteld. Wie een leuk idee heeft, lelde zich in het strandpaviljoen. In erband met de voorbereiding is het ewenst dat belangstellenden al jimschoots tevoren aanwezig z.jn, raag omstreeks 23.00 uur. Het pro- ramma wordt gepresenteerd door Aard an Bergeijk en Rik Felderhof. Dat de eus voor deze uitzending op Texel is levallen, hangt samen met het feit dat iroducer Imre Somogyi is getrouwd iet een Texelse (Margriet Breeuwer, ochter van de voormalige eigenaar van 'e Lindeboom, de heer Eef Breeuwer). Op de hoorzitting is spreektijd gere serveerd voor vertegenwoordigers van de instanties die schriftelijk hebben ge reageerd: de gemeente Texel, de ge zamenlijke landbouworganisaties, de afdeling Texel van de Recron, de Werk groep Landschapszorg Texel, leden van de Metaalunie, de agrarische toeleve ringsbedrijven van Texel, A. van der Sar uit De Cocksdorp, de firma R. S. Smit uit Den Burg, enkele bewoners van Texel, de Recreatiestichting, de ge zamenlijke landbouworganisaties en de afdeling Texel van bloembollencultuur. Commissie De hoorcommissie die tijdens de zitting op Texel aanwezig zal zijn, bestaat uit de volgende Raro-leden: dr. ir. R van de Waal (voorzitter), drs. D. H, Franssens, F. W. O. Falkeisen en drs. C. H. de Cloe. Het secretariaat zal worden gevormd door drs. H. J. van Bemmen en mr. W.R. M. Wijtenburg. Het is de bedoeling dat de adviezen die de Raro samenstelt tegen het eind van het jaar aan de bij de structuur schema's betrokken bewindslieden worden uitgebracht. De hoorzittingen spelen een belang rijke rol bij die advisering. De spreektijd is toegewezen aan degenen waarvan de schriftelijke reactie toelichting en ver duidelijking vraagt en/of waarvan wordt verwacht dat deze een interessante bijdrage kunnen leveren aan de gedach- tenwisseling. Degenen die spreektijd hebben ge kregen, hebben inmiddels het verzoek gehad de tekst van hun toelichting op papier te zetten en na afloop aan het secretriaat te geven. Als leden van de hoorcommissie of anderen behoefte hebben onmiddellijk hierop te reageren, dan zal daarvoor gelegenheid worden gegeven. Ministeries Tijdens de hoorzitting zijn vertegen woordigers van een aantal ministeries aanwezig, in ieder geval ambtenaren van het ministerie van CRM, het minis terie van landbouw en visserij en het ministerie van volkshuisvesting en ruim telijke ordening. Zij kunnen zonodig toelichting geven op de inhoud van de genoemde beleidsvoornemens. Leden van de kamercommissie die te zijner tijd de kamerbehandeling van de structuur schema's zal voorbereiden, zijn van de hoorzittingen op de hoogte gebracht zodat zij eventueel aanwezig kunnen zijn om zich op de hoogte te stellen. De hoorzittingen zijn openbaar; iedereen is er dus welkom. Wel is nadrukkelijk bepaald dat men om precies één uur aanwezig moet zijn. Voor de rest is de organisatie niet al te strak. De discussie moet een spontaan karakter kunnen hebben. In vergelijking met vorig jaar is de toeristendrukte met pasen op Texel be duidend minder geweest. Uit de ver voerscijfers van Teso blijkt een forse achteruitgang. De toeloop was het grootst op goede vrijdag toen Teso 1617 auto's naar Texel bracht, tegen 1867 op goede vrijdag 1981. Op de donderdag voor pasen kwamen 1245 auto's naar Texel (vorig jaar 1616), op zaterdag 1140 (1380) en op eerste paasdag 566 (678). Voor veel mensen begon de paas vakantie al een week eerder. Dat week end werden op vrijdag 1178 (1312) auto's naar Texel vervoerd, zaterdag 1289 (1455) en zondag 652 (711). Aan de drukte in de dorpen is deze achteruitgang niet te merken geweest, in tegendeel. Hier hielden zich juist veel mensen op omdat het in de vrije natuur onaangenaam koud was. Het provinciaal bestuur van Noord- Holland vindt dat de Schorren en de Vlakte van Kerken moeten worden aangewezen als beschermd natuurmo nument. Dat staat in een brief van Gedeputeerde Staten aan de staats secretarisvan CRM. De beschikking om de Schorren en de Vlakte van Kerken tot beschermd natuurmonument te be stemmen heeft in augustus 1981 dertig dagen ter inzage gelegen in het ge meentehuis. Er kwamen toen drie be zwaarschriften binnen. De dorpscom missie van De Cocksdorp was tegen het sluiten van een stuk waddengebied achter hoeve Zeeburg. De dorpscom missie was van mening dat de Cocks- Drt zijn modellen van de kotters TX 77 en TX 3d en van de sleepboot „Junior". Ze zijn gemaakt door modelbouwers uit Oudeschild en zaterdag te zien op de hobbytentoonstelling. De hobbytentoonstelling die zaterdag a.s. van 14.00 tot 22.00 uur wordt gehouden in dorpshuis 't Skiltje in Oudeschild belooft een bijzonder interessante en leuke gebeurtenis te worden. Het staat bij voorbaat vast dat het niet moeilijk zal zijn hier uren zoek te brengen, kijkend naar de vele tentoonge stelde artikelen en pratend met de enthousiaste eigenaars. Die eigenaars zijn allemaal mensen uit Oudeschild en ze horen tot het gelukkige soort dat de vrije avonduren niet uitsluitend doorbrengt bij de beeldbuis, maar op zolder, in de tuin of in het schuurtje gedreven bezig is met de meest uit eenlopende hobby's. De resultaten van de verzamel- en knutselwoede zijn doorgaans alleen in kleinere familie- en vriendenkring bekend, waardoor veel interessants voor velen verborgen blijft. Daarom rees het idee om met zijn allen eens wat dingen te laten zien. De geestelijke vader van het plan is de zelf fana tiek verzamelende Jaap Bakker, die de afgelopen weken met succes pogingen ondernam om de andere Oudeschilder hobbymensen te be wegen met de spullen in de open baarheid te treden. Op nogal spectaculaire wijze zal de expositie zaterdagmiddag worden ge opend. Een antieke A-Ford zal langs het dorp rijden om de82-jarige Henk Elzinga en de 10-jarige Marjon Slaman op te halen. Zij zijn resp. de oudste en jongste exposant. De Ford wordt vooraf gegaan pet 450 watt motor, maaibreedte 32 Ti, gemakkelijk verstelbaar in 3 maai- oogten, 3 jaar garantie op motor, 'ok leverbaar met 600 watt motor. nu 239,— De kans is groot dat het plan van de Woningbouwvereniging Texel voor de bouw van 38 woiningen in De Mars ernstig zal worden vertraagd, als gevolg van bezwaren die een aantal be woners van de Bernhardlaan hebben gemaakt. Door de tijd, die bij Gedeputeerde Staten gemoeid zal zijn met de afhandeling van de bezwaren, is het onwaarschijnlijk dat de bouw nog deze zomer kan starten, zoals de bedoeling was. Mogelijk nog drei gender voor het projekt is het feit dat voor een bepaalde datum met de bouw begonnen moet zijn omdat anders het contingent waar de woningen deel van uitmaken, voor Texel verloren gaat. Telefoon 02220 2346 De bezwaren zijn afkomstig van de families Van Groenigen-Hemelrijk, Van Groenigen-van den Berg, Sambeek- Schrama, Van der Struijs, Hesse, Wol- se, Schraag en Groothuis. Zij maakten gezamenlijk het enige bezwaarschrift (in het kader van de artikel 19 procedure) dat tegen het bouwplan is ingediend. Morgen wordt een hoorzitting gehou den waarin dit bezwaar mondeling kan worden toegelicht. Daarna zal het colle ge beslissen of de artikel 19 procedure moet worden voortgezet. Gezien de belangen die op het spel staan, zal dat vrijwel zeker tot doorgaan worden be sloten, waarna de zaak in handen komt van Gedeputeerde Staten die de be zwaarden ook zullen horen. Het kan maanden duren voordat daar is bepaald of de bebodigde verklaring van geen bezwaar kan worden afgegeven. Te verwachten De bezwaren uit de buurt kunnen door het gemeentebestuur overigens niet als een verrassing worden beschouwd. Vo rig jaar al kwam er van die kant verzet tegen de opzet van het bestemmings- plan De Mars. De bewoners vinden de overgang van de bestaande lage bunga lowbebouwing naar de geplande veel hogere bouw onaanvaardbaar. Ze willen een geleidelijke overgang en ook een brede groenstrook tussen de bestaande en nieuwe bebouwing. De buurtbewon- ners hebben het gemeentebestuur erop gewezen dat wat nu in de Mars gaat gebeuren strijdig is met hun eigen beleid als onder meer neergelegd in de nota „Ontwikkeling Den Burg" waarin ook wordt gesproken over een gelei delijke overgang. De nokhoogte van de nieuwe woningen zou niet meer mogen zijn dan acht meter. Vorig jaar is toege zegd dat met de bezwaren rekening zal worden gehouden, maar het heeft geen verandering gebracht in de plannen. Een ander bezwaar is dat het Bern- hardlaangedeelte waaraan de panden 136 tot en met 148 staan straks als toevoerweg naar de nieuwe wijk gaat fungeren maar daarvoor veel te smal is. Dit straatje zou een wandel- en fiets- bestemming krijgen. Als hier gewoon verkeer overheen moet, onstaat een levensgevaarlijke situatie. door drie ouderwetse motorfietsen, be stuurd door hun eigenaars in passende, dus ouderwetse kledij. De optocht eindigt bij 't Skilje waar de deur wordt ontsloten. Van alles De ruimte in het dorpshuis is nauwe lijks toereikend om de hele tentoon stelling onderdak te bieden. Bij het accepteren van inzendingen is men dan ook selecterend te werk gegaan. Echter op zodanige wijze dat toch een goede totaalindruk van de Oudeschilder hob- byacitiviteit wordt gegeven; van een voudig gietwerk tot objecten waar enorm veel tijd en vakmanschap voor nodig is geweest. Het zeevarende Oudeschild verloo chent zijn aard niet. Naar verhouding zijn de modelboten flink vertegenwoor digd in grote variërend van dertig cen timeter tot bijna twee meter. Te zien zijn onder meer diverse Texelse kotters, de Groene Draak van Beatrix, de van de tv bekende sleepboot Jan van Gent. De exposanten zijn onder meer Jaap van der Kooij, Arend Heerschap, Piet en Niels Kuiter, Jan en Marco van der Vis, Onno Witvliet, Bert Bruin, Gerrit en Wim Stolk, Klaas Veenbaas en Peter van Sweeden. Oude dias De stoelenberging van het dorpshuis is tot projectiezaaltje gemaakt. Hier worden door Jan Koopman Pzn. conti nu dia's vertoond, die zijn gemaakt van oude foto's van Oudeschild. Niet alleen dorpsgezichten zijn te zien, maar bijv. ook oude schoolfoto's zodat het een leuk feest van herkenning kan worden. In de grote zaal is de zeer interes sante collectie munten en archeologi sche vondsten te zien die bijeen is gebracht door Simon Daalder. Daalder heeft de spullen opgespoord met be hulp van een mijndetector, een apparaat waarmee hij zeer vaardig kan omgaan, wat blijkt uit het feit dat hij verschillende soorten metaal kan onderscheiden. Daalder en zijn zoon zullen bij de ope ningsplechtigheid zijn betrokken want met de detector moeten zij de sleutel van 't Skiltje opsporen die ergens in het grasperk is verborgen. Wim Keijzer Jzn. en zijn broer tonen hun in aanbouw zijnde molen van Het Noorden. Gerrit Stolk heeft een ander molenmodel. Het meest bonte onderdeel van de collectie is afkomstig van organisator dorpers ernstig zouden worden belem merd in hun mogelijkheden om daar te vissen en pieren te steken. De provincie stelt daar tegenover dat niet iedere acti viteit zonder meer zal worden verboden. Voor bepaalde handelingen kan onthef fing worden verleend. Voorts was de dorpscommissie bang dat de bewoners in algemene zin in hun vrijheid worden beperkt. Beperking van bepaalde rech ten is volgens de provincie echter inhe rent aan bijna elke wettelijke maatregel of de uitvoering daarvan, die tot doel heeft het algemeen belang te bescher men. Het Waterschap Texel had be zwaren tegen de begrenzing van het te vormen natuurmonument. Om het be heer en onderhoud van de dijk naar behoren te kunnen uitvoeren is het volgens het waterschap noodzakelijk dat de grens van het beschermd na tuurgebied op minimaal acht meter uit het teenschot van de dijk wordt vast gesteld. De provincie onderkent het belang van het instandhouden van de zeewering en vindt dat het Waterschap Texel bij elk noodzakelijk geacht werk aan de dijk niet afhankelijk mag zijn van vergunningen. Er dient daarom een be heersplan opgesteld te worden, waarin wordt geregeld dat het waterschap zijn taken kan blijven vervullen. De natuur beschermingswet biedt mogelijkheden voor het aangaan van een dergelijke overeenkomst. Ook had het waterschap gevraagd om verlegging van de zuidgrens van het natuurgebied omdat de dijkweg open baar is tot de hoeve Utopia. Het al dan niet openbaar zijn van de dijkweg is volgens de provincie echter onbelangrijk in het kader van de natuurbescher mingswet. Het derde bezwaar tegen de voorge nomen bestemming tot natuurgebied kwam van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging. Deze vereniging vreesde dat de jachtbelangen van haar leden door de voorgenomen aanwijzing worden aangetast. De provincie wijst erop dat juist de kwestbare fauna van het betrokken gebied aanleiding is ge weest het aan te wijzen als natuur monument. Jaap Bakker die een greep in zijn collectie curiositeiten heeft gedaan; de boot van wijlen tandarts Ten Hooi, de oorkondes die vroeger door dorpsom roepers werden gebruikt en misschien zelfs een opgedoken schedel. Kees de Porto laat zijn windwijzers van uitgezaagd koper zien en zijn zoon Aad demonstreert zijn stoommachine. L. Schouten geeft informatie over zijn bijenhobby en van Jan Heegeman is een collectie oude naammachines te zien. Ineke Vonk-Uitgeest laat oude schrijf machines zien en Ab Hemelrijk toont een deel van zijn collectie oude zeekaar ten, in dit geval van de wateren rond Texel. Marja Keijzer komt met haar ver zameling van tientallen oude strijkbou ten. De expositie in de kleine zaal doet het meest denken aan de verzamelaars- tentoonstellingen zoals die al eerder op Texel zijn gehouden door de munten- en ansichtenclub. Een vijftiental exposan ten laat het nodige zien op het gebied van ansichten, munten, postzegels, ko ninklijk huis-verzameling, etc. In de hal en kleine zaal zijn gipsbeeld- jes van de kinderen Slaman, glasgra veerwerk van Joke Westerlaken, schil derwerk van Truss Blom-Lakerveld, borduurwerk van Riet Westerlaken-Ver- ne en kunstbloemen van Danielle Blom. De oude motorfietsen van Theo Buis man en Wim Keizer staan te kijk in de hal evenals twee scheepsmotoren van Adrie Hutjes uit resp. 1934 en 1947. Een kunstzinnige bijdrage aan het geheel levert de bejaarde heer Elzinga die op het toneel indrukwekkende schilderijen laat zien, waaronder enkele die naar bekende oude meesters zijn gemaakt. De exposanten zijn voortdurend bij hun inzending niet alleen om er op te passen maar om tekst en uitleg te geven aan belangstellenden. De entree is gratis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1