Crroen wurtslexais tntoci nuTu, jsr=;rfr..„» rESO vindt het ook niet meer verantwoord Verzet tegen huisjes bij „Turkse Tent' Horecaf in verzet tegen horecaplannen van Recreatiestichting Tarief stijgingen bedreigen eiiandeconomie 100 dagen.... Ravage na drankgebruik Statenleden te hulp geroepen Geen krant na Pinksteren 1 kg andijvie 98 Bos radijs 59 DINSDAG 25 MEI 1982 JAARGANG Nr. 9680 Het geschikt maken van de inleginrichtingen om de dubbel- ikker volledig te kunnen be- itten, wordt in ieder geval als de eest voor de hand liggende eerste aatregel beschouwd. Hierdoor innen de tarieven ongeveer twin- procent dalen. Steeds meer mensen raken er echter n overtuigd dat dit lang niet voldoen- is. ,Als de tarieven niet snel lager trden, mist Texel op een verschrikke- manier de boot", aldus Martin van de Texelse ,,Recron"-af- die als directeur van de Exploi- Ook TESO ziet in dat de voortdurende tariefstijgingen van de eerdienst een ernstige bedreiging vormen voor de toeristische >ekomst van Texel. Van die kant zullen dan ook initiatieven rorden genomen of gesteund om de overheid te bewegen tot et geven van een of andere vorm van steun of medewerking raardoor de tarieven aanzienlijk zullen zakken. Hoe TESO deze gak aan de orde zal stellen staat nog niet vast. Directeur Th. Hoogerheide is van plan zich in eerste instantie it de (nieuwe) gemeenteraad te wenden, maar president-com- issaris Bob Bakker ziet daarin weinig heil en wil de veer- ienstbelangen van Texel liever „aan de overkant van de plas inkaarten. tatiemaatschappij De Krim nu al her haaldelijk ervaart dat toeristen wegblijven als gevolg van de hoge TESO-tarieven. Warnaar voerde vrijdagmiddag het woord in „Rebecca" te De Waal in aanwezigheid van drie VVD-leden van de Provinciale Staten van Noordhol land: mevrouw J. W. Visser-Jansen, S. R. Dallinga en J. Maarse. De drie statenleden waren naar Texel gekomen voor een werkbezoek en hadden een gesprek met vertegenwoordigers van Texelse organisaties over belangrijke Texelse vraagstukken. Vooral ten aan zien van het TESO-vraagstuk is de hou ding van de provincie van groot belang omdat het provinciale streekplan moet worden gewijzigd om de aanpassing van de havens voor de dubbeldekker mogelijk te maken. Tot dusver zit de zaak volkomen vast, waarbij prestige overwegingen een rol spelen. Gehoopt wordt dat het nieuwe college van gedeputeerde staten (waarin mogelijk de VVD als grootste fractie zal zijn ver tegenwoordigd! de veerdienst Texel- Den Helder wel opnieuw ter discussie zal willen stellen. Voor minstens twee wethouders begonnen gisteren de laatste 100 dagen van hun bewind. In navol ging van het gebruik bij dienst plichtigen die hevig balend" hun groot verlof tegemoet zien, heeft wethouder Jook Nauta in zijn ka mer op het raadhuis een centimeter waar hij elke dag een stukje afknipt. Die centimeter kreeg hij van me vrouw Lesterhuis, echtgenote van de burgemeester van Schiermon nikoog, tijdens de laatst gehouden waddenconferentie. Desgevraagd verklaarde Nauta zijn afzwaaien met evenveel verlangen tegemoet te zien als de meeste dienstplichtigen. Maar hij sluit niet uit dat de acht jarige wethoudersperiode achteraf toch een van de interessantste perioden uit zijn leven blijkt te zijn geweest. Andere Texelse organisaties die aan deze door de VVD-afdeling georgani seerde bijeenkomst deelnamen waren Horecaf en VW (H. P. Wuis), TESO (B. Bakker en H. Bakker), Stichting Wad en Land (D. Stoll), landbouwor ganisaties IM. Roeper), Bedrijfsvoor lichting (P. C. Hin) en Bloembollencul tuur (Timmer). De ook uitgenodigde Werkgroep Landschapszorg Texel was verhinderd. Afschrikwekkend Voorzitter Hans Wendrich noemde TESO een goeddraaiend bedrijf, dat echter genoodzaakt is ieder jaar zijn tarieven aanzienlijk te verhogen. Dat is niet langer aanvaardbaar omdat de toe risten erdoor worden afgeschrikt, wat bedreigend is voor de hele Texelse eco nomie. TESO-administrateur Herman Bakker vertelde waarom TESO destijds heeft besloten een dubbeldekker aan te schaffen, waarbij hij er de nadruk op legde dat het hier ging om een oplos sing voor de lange termijn. Het pro bleem is dat de prognoses wat betreft de vervoersgroei niet zijn uitgekomen. De groei is weg, maar de kosten nemen toe. Dat dwingt tot grotere efficiency. De meest simpele maatregel is het in gebruik nemen van het tweede dek van de Molengat, waardoor tegen ongeveer dezelfde kosten twee keer zoveel auto's kunnen worden ver voerd. Het aantal vaarten per jaar wordt dan wel minder, wat als vermin dering van kwaliteit zou kunnen worden gezien. TESO vindt dat een uurdienstregeling voor het hele jaar minimaal moet worden aangehouden. De grotere zekerheid dat men op het gewenste uur ook werkelijk meekan, is ook een vorm van kwaliteit. Voor het aanpassen van de aanleginrichting is medewerking van de gemeente nodig (die deze mogelijkheid moet aangeven in het bestemmingsplan voor 't Horn- tje). Daarover bestaat nog geen zeker heid en nog moeilijker ligt het bij de provincie, omdat zo'n aanpassing strijdig is met het streekplan. Bakker overhandigde aan de statenleden di verse geschriften waarin de keus voor de dubbeldekker is gemotiveerd. Reserve Op vragen van de statenleden ant woordde Bakker dat TESO toch wel minimaal gedurende 16 uur per dag de verbinding wil onderhouden, wat orga nisatorisch ook goed uitkomt, omdat twee personeelsploegen er dan precies een dagtaak aan hebben. Uitgangs punt is dat het tweede schip vaart als het nodig is, dus bij extra drukte. Dat begint al in april. Varen met drie schepen kan niet. Afgezien van het feit dat er in verband met de korte om loopsnelheid nauwelijks „ruimte" voor is, betekent het dat extra vaarploegen moeten worden ingezet wat twee miljoen gulden per jaar extra kost. De derde boot moet dus als reserveboot De Statenleden luisterend naar da vertegenwoordigers van Texelse organisaties. Mevrouw Visser-Jansen is al twaaH jaar lid van provinciale staten. De heren Maarse en Dallinga zijn zojuist gekozen. worden gezien. Door het ontbreken van zo'n reserveboot heeft TESO de laatste jaren „roofbouw" op de bestaande twee boten moeten plegen, wat erg veel geld heeft gekost. Harry Wuis van VVV en Horecaf zei dat de gemiddelde verblijfsduur van de toerist op Texel terugloopt, waardoor de vraag naar vervoer naar verhouding toeneemt. Als voordeel van de Molengat noemde Herman Bakker het feit, dat met het schip drie rijen vrachtauto's tegelijk meekunnen, tegen twee met een van de andere schepen. Dat is belangrijk want bij veel aanbod van vrachtauto's ontstaan grote vertragingen voor personenauto's, In zo'n situatie gaan soms maar 29 auto's mee. Een 20-jarige jongen uit Den Helder is zaterdagochtend door de politie aangehouden nadat hij met zijn auto een ravage had aangericht op de parkeerplaats bij camping Kogerstrand en vervolgens was doorgereden. Twee blaasproeven en een bloedproef bevestigden dat de jongen onder invloed van sterke drank verkeerde. Met zijn auto beschadigde hij 's ochtends drie andere auto's zwaar en een vierde licht. Na deze aanrijdingen reed hij ijlings weg. Na een korte speurtocht kon hij door de politie staande gehouden worden. Wegens het drankgebruik kreeg hij een rijverbod van acht uur opgelegd en zijn auto werd voor technisch onderzoek uit het verkeer genomen. Vijftien miljoen Volgens een recente raming (1981) zou met de bouw van aangepaste aanleg- inrichtingen in de havens van 't Horn- tje en Den Helder ?15 miljoen zijn ge moeid. Rijkswaterstaat ziet geen tech nische bezwaren. Mevrouw Visser (die sinds twaalf jaar lid is van provinciale staten) zei dat door haar fractie herhaaldelijk is gepleit voor het toelaten van volledig gebruik Lees verder pagina 5 De Texelse afdeling van Horecaf heeft de WD-fraktie in provinciale staten gevraagd „kritisch" te staan tegenover de plannen van de Re creatiestichting Texel om in het artikel 11-gebied van De Koog een hotel te stichten. Ook is Horecaf niet blij met de vrije hand die de RST volgens haar krijgt door het oprich ten van een holding en de partici patie van Jarino daarin. Een brief waarin de bezwaren zijn verwoord, overhandigde Harry Wuis uit De Koog vrijdagmiddag aan de drie WD-statenleden, die op Texel op werkbezoek waren. De plannen van de RST zijn onderhevig aan goedkeuring van de provincie. Van die kant kan dus ingegrepen worden en dat is dan ook de wens van Horecaf. Spelletjes Wuis vertelde dat zijn organisatie met de RST in de oude vorm weinig moeite had. Nu echter plannen worden ontwikkeld op horecagebied, wordt dat anders. Het hotel dat in het rekreatie- gebied van De Koog moet komen, was volgens Wuis niet volgens de opdracht en alleen maar bedoeld om het verlies van het hele projekt te drukken. „Deze politieke spelletjes vindt oe horeca niet zo leuk", aldus Wuis, die zei dat de provinciebestuurders maar eens goed moeten nadenken alvorens hiermee akkoord te gaan. Verontrustend vond Wuis het dat de RST heeft verzocht een aantal b.v.'s te mogen oprichten, die buiten de controle van Gedepu teerde Staten vallen Hierdoor zou de RST als een gewone ondernemer zijn gang kunnen gaan, echter in een mo nopoliepositie met de mogelijkheid van gemeentelijke garantie. Ook hekelde Wuis het deelgenootschap van Jarino in de op te richten RST-holding omdat hierdoor volgens hem een oneerlijke situatie ontstaat. Het statenlid mevrouw Visser zei dat het goedkeuringsbeleid in dit geval waarschijnlijk berust bij gedeputeerde staten en dus niet bij provinciale staten. Er is echter een grote kans dat de VVD als grootste statenfractie in het nieuwe college van GS vertegenwoordigd zal zijn. Naar aanleiding van het optreden van Wuis merkte WD-voorzitter Hans Wendrich op dat volgens het VVD-ver- kiezingsprogramma de Recieatiestich- ting kritisch moet worden gevolgd. De RST mag niet meer mogelijkheden krijgen dan gewone ondernemers. Mevrouw J. Feikema-Bakker en de heer J. van Asselt hebben bezwaar gemaakt tegen de bouw van dertig vakantiehuizen door de Stichting Vakantie Verblijven op het terrein De Turkse Tent. Voorafgaand aan de vergadering van de commissie ruimtelijke ordening van donderdag avond a.s. zullen deze bezwaren kunnen worden toegelicht tijdens een door B. en W. te houden hoor zitting. Mevrouw Feikema vindt dat het land schap wordt verstoord door de 30 huizen vooral omdat ze vrij dicht bij de Pontweg komen. Ook verwacht ze ern stige verstoring van fauna en bedrei ging van flora in het belendende bosje ten noorden van het nabijgelegen hei develd. Bovendien wordt volgens haar met voldaan aan de verplichting om ten noorden en ten zuiden van de geplande huisjes boomsingels te plaatsen om de nieuwbouw aan het gezicht te onttrekken. Ook gaat kostbare bollen- grond verloren en van belang wordt tevens geacht dat tegen recreatiebouw op deze plaats nog een bezwaar loopt bij de Kroon. Volgens mevrouw Feike ma is onvoldoende afgewogen het ver schil in druk op het milieu van bewo ning in huisjes (12 maanden per jaar) en bewoning in tenten (hoogstens vijf maanden per jaar) waardoor niet is gezocht „naar een voor het milieu minst belastende exploitatie." Afwachten Jan van Asselt wijst erop dat hij in 1978 tegen de recreatiebouw op dit ter rein een bezwaar heeft ingediend bij de Kroon en wil dat de beslissing daarop wordt afgewacht. Van Asselt schrijft dat de uitbreiding van het SW-terrein ten koste gaat van onvervangbare bol- lengrond ten behoeve van de narcissen- teelt. Door raad en B. en W. is bepaald dat dit soort gronden niet meer verloren mag gaan. Verder meent hij dat sprake is van eigendomsplanologie Volgens het recreatiebasisplan moet het terrein ten noorden van de Peli- kaanweg uit landschappelijke overwe gingen open blijven. „Everstekoog ken merkt zich door zijn openheid en dient als uitloopgebied van het vogelgebied Waalenburg." Volgens Van Asselt heeft SVV inmiddels andere grond gekocht die een alternatief biedt. Hij vraagt zich af waarom met betrekking tot de boomsingels aan De Turkse Tent andere eisen worden gesteld dan aan andere recreatieterreinen op Texel. Hij herinneert eraan dat hem diverse malen is toegezegd dat herinplant van het Schumakersbos zou plaatsvinden en hij wil weten waarom dat tot dusver niet is gebeurd. Ondanks dat het bezwaar bij de Kroon nog in behandeling is, is het SVV-terrein toch in oostelijke richting uitgebreid. „Hoe is zulks wettelijk mo gelijk?" Van Asselt zegt de voorkeur te geven aan tenten boven permanente seizoenverblijven omdat bij tenten de natuur de kans op herstel krijgt, wat ook van belang is voor de aangren zende natuurgebieden. Verder vraagt hij of een kap op de geplande huisjes verplicht is en of niet beter (door vrij stelling) platte daken kunnen worden toegepast. Van Asselt vindt dat het geven van medewerking aan het plan betekent dat zijn bezwaarschrift bij de Kroon ontkracht wordt. Tenslotte laat hij blijken dat in het geval de bouwver gunning toch wordt gegeven, hij be zwaar wil maken via de wet AROB om op deze manier de bouw te kunnen te gengaan. In verband met het uitvallen van tweede pinksterdag als werkdag zal er dinsdag a.s. geen Texelse Courant verschijnen. Directie en redactie Texelse Courant. Verkrijgbaar bij: Verswinkel to De Cocksdorp Versexpres Texel, en Brouwer, Oosterend. Geldig t/m donderdag. Jactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228I 266. s Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel(022202208 en lat t Verschijnt dinsdags en vrijdags. ns Oosterhof, Burdetstraat 19b, Den Burg, tel. (0222014988. C jr I J. Postgiro 662 Abonnementsprijs 716,15per kwartaal igeveld De RooyB.V., Postbus 11. 1790 AA Den Burg, Rabobank nr. 36.25.01 742: NMB nr 67.34 60.398. •foon (02220)2741, na 18.00 uur 4881.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1