Cjroen ^wartrjexeh in het hart Verlies voor Pakt en CDA Jongetje speelt nu met echte duif..... Pinksterdrukte even groot als vorig laar Zetel voor pacifisten Beddengeld is van de baan VERNIELINGEN IN LUILAKNACHT Gemeente wil Kogerstraat 30 vorderen Maatschappij kritische rock in 't Asiel Het is gezellig HAVENRESTAURANT TEXEL Se JAARGANG Nr. 9682 VRIJDAG 4 JUNI 1982 edactie- Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266 rits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208 en ans OosterhofBurdetstraat 19b, Den Burg, tel. (02220) 4988. oor advertenties, abonnementen, etc.: angeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, •lefoon (02220) 2741na 18 00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652 Abonnementsprijs f16,15 per kwartaal 70 cent incasso; los 65 cent. BankrelatiesAmro Bank nr. 46.99.17 636. Rabobank nr. 36.25.01.742: NMB nr 67 34 60.398. ÏEXELS BELANG NU GROOTSTE PARTIJ Ondanks het feit dat verschillen de instellingen en particulieren zich hadden ingespannen om voor lui laknacht een alternatief programma te bieden, is deze nacht toch weer ontaard in baldadigheid en vernie ling. Reeds voor twaalf uur begon nen jongeren met hun bromfietsen waarvan de uitlaat was verwijderd, zodat ze oorverdovende herrie ver oorzaakten, door Den Burg en De Koog te rijden en deze wijze van luilakvieren zou de hele nacht du ren. In Den Burg ontstonden bij het leeglopen der café's vechtpartijtjes en rond drie uur werd op de Stenenplaats een container in brand gestoken. Het vuur laaide zo hoog op dat de oude kastanjeboom op dit plein werd beschadigd. Op het vuur werd ook een fiets gegooid die aan een jongen uit Oosterend toebehoorde. Wegens een lekke band had hij zijn vervoermiddel op de Stenenplaats achtergelaten. De brandweer moest uitrukken om het vuur te blussen. Tijdens luilaknacht werd met een bierflesje een ruit kapot gegooid van de antiekzaak van de familie Van der Kooi aan de Binnenburg. Behalve de ruit ontstond ook scha de aan het in de etalage liggende antiek. Ook een ruit van het ge meentehuis moest het ontgelden. Op de hoek van de Pontweg en de Elemert werd een bord omverge haald dat bestemd was voor het aanplakken van verkiezingsaffiches. Op de Stenenplaats werden ver schillende stenen paaltjes uit de grond gehaald en in het plantsoen bij de Elemert werden de paaltjes van een hekje uit de grond gehaald. Op het parkeerterrein achter Moer beek in de Warmoesstraat had men van een groot aantal auto's de ban den leeg laten lopen en de ventielen weggegooid. In de Parkstraat werd een parkeermeter ontworteld" en in De Koog werd een container van Staatsbosbeheer omver geworpen. In Oudeschild werd een auto om gegooid en verder vernield. De Pinksterdrukte is op Texel onge- eer even groot geweest als vorig jaar. let aantal vervoerde auto's in beide chtingen op donderdag, vrijdag, zater- ag, zondag en maandag was slechts 54 minder. Donderdag kwamen 1009 auto's naar exel (tegen 1057 vorig jaar) en er ver- okken er 598 (634). Vrijdag bedroegen eze aantallen respectievelijk 2614 !488) en 823 (787). Zaterdag: 2032 Ï114) en 594 (531). Zondag: 819 (887) 714 (859) en maandag 402 (529) en Zoer grote belangstelling was er voor de verkiezingsuitslagen die door medewerkers van de Texelse Courant bekend werden gemaakt in hotel 260 (2233). De Lindeboom-Texel. Texel en werkte enkele seizoenen als ijsverkoper voor S. Langeveld. Joop van der Meer (47) is geboren in Terneuzen en sinds 1956 werkzaam en woonachtig op Texel. Hij zat bijna voortdurend in de groenten- en fruit handel maar heeft ook een markthandel in Oosterse kleding en een onroerend goed maatschappij. Van der Meer is al zeer lang VVD-lid maar deed nu voor het eerst een gooi naar een gemeenteraads zetel. De kans daarop was aanvankelijk klein maar dat veranderde toen Gerard van der Kooi het politieke strijdtoneel verliet. Ben Daalder (38) komt uit een bekend politiek nest. Zijn vader Jan Daalder was jarenland raadslid en wethouder voor de ARP Daalder is noordzeevisser en samen met zijn broer eigenaar van de kotter TX 34. Hij vaart niet meer om zijn functie als voorzitter van het Visserij schap te kunnen vervullen. Peter Bakker (27) is bij het publiek al een bekende verschijning omdat hij postbesteller is bij de PTT. Hij sloot zich aan bij de PSP toen een jaar geleden op Texel een eigen afdeling werd opge richt. Paul Kikkert (48) uit De Cocksdorp is vertegenwoordiger bij de plaatselijke vestiging van de Cebeco Handelsraad. Hij is voorzitter van de bij het Maritiem Museum betrokken ..juttersclub" en 25 jaar als machinist-motordrijver opvaren de van de strandreddingboot. De nieuwe gemeenteraad treedt in september voor het eerst op. Tegelijk zullen dan de drie wethouders gekozen moeten worden en het praten daarover is woensdagavond al begonnen. Als wordt gestreefd naar een afspie gelingscollege. dus een college waarin de belangrijkste stromingen uit de ge meenteraad zijn vertegenwoordigd, is er een voor de hand liggende combinatie: P. A. Zegers (of B. Daalder D. Schilling en F. Blanken. Er gaan echter al stemmen op om wethouders te benoemen uit partijen die het eens wor den over een bepaald programma. In dat geval is de kans groot dat het Pakt buitenspel komt te staan, want vrijwel zeker zal over zo n programma (met ongetwijfels een uitspraak over de dub beldeks aanleginrichtingen) geen een stemmigheid zijn te bereiken. Texels Belang is de grote winnaar geworden van de Texelse emeenteraadsverkiezingen. Deze groepering behaalde 1851 stem- len, ruimschoots voldoende voor vier zetels. Het CDA kreeg de leun van 1781 kiezers en moest daardoor een zetel prijsgeven. De rote verliezer was het Pakt dat van 2036 stemmen in 1978 kelderde aar 1444 en daarom twee zetels moest inleveren. In de PSP- elederen heerste grote vreugde want daar werd met 371 stemmen de ilbegeerde zetel in de raad veroverd. Diepe teleurstelling daar- itegen bij D66 waar die even fel begeerde zetel lang niet werd ehaald, omdat niet meer dan 278 Texelaars deze partij steunden. De VD had niet te klagen. Deze partij haalde 192 stemmen meer dan de orige keer en kwam daardoor en dank zij een flinke rest op drie stels. Ook het CDA heeft het mede aan reststemmen te danken dat j nog vier zetels kreeg. De nieuwe gemeenteraad zal hele- aal uit mannen bestaan. Nergens ond een vrouw voldoende hoog op de st om een kans te maken. Het in de ad krijgen van een vrouw door het iven van voorkeurstemmen is prak- ;ch ondoenlijk omdat zo'n vrouw dan kiesdeler moet halen. Bij Texels elang ligt dat gunstiger omdat daar het incipe meeste stemmen gelden" tterlijk wordt toegepast, maar ook de ouwen op deze lijst konden blijkbaar woldoende genade vinden. De opkomst van de kiezers op Texel ras uitstekend in vergelijking met de ïatige belangstelling voor de stembus Iders in het land. Het opkomstpercen- ige was 76,39. De kiesdeler was 53,73. Texels Belang plukte de oogst van ardnekkige oppositie en het meest itgesproken verzet tegen parkplannen n andere overheidsbemoeiing. Ook het iit dat zij een lange kandidatenlijst had, estaande uit mensen uit alle dorpen en iet veel kennissen en relaties, leverde eel wat stemmen op evenals uiteraard et feit dat Dros (die in zijn eentje met emak een zetel haalt) weer in de Texels elang-gelederen is teruggekeerd. Een omgekeerd verschijnsel deed zich oor bij het Pakt waar het vertrek van de SP-ers tevens een uittocht van stem- len veroorzaakte. Het gematigde Pakt Bakte echter nóg een zetel kwijt en lijst ekker Blanken wijt dit aan het lande- Het gemeentebestuur wil de woning ogerstraat 30 (bij Theodorahoeve) orderen en aan een woningzoekende ^ewijzen om aldus te voorkomen dat eze wordt gesloopt. Eigenaar B. Hoo- W enbosch vroeg de nog in redelijke staat ijnde woning te mogen slopen om het vat achteraf gelegen eethuis beter te 1 iten uitkomen. Gezien de woningnood wordt het on- erantwoord geacht om hieraan mee te verken, maar het is twijfelachtig of de \loop blijvend kan worden geweigerd, imdat de gemeente geen sloopveror- ening heeft. Met die verordening zal nu aast worden gemaakt. De woning Ko- erstraat 30 staat al bijna een jaar leeg, uimschoots voldoende om tot vorderen e kunnen overgaan. lijke verschijnsel dat de PvdA steeds meer uit de gratie raakt en de misvatting dat de Pakt-mensen op Texel worden beschouwd als voorstanders van een landschapspark. De VVD heeft meegedeeld in de landelijke groei van deze partij en profi teerde evenals Texels Belang van een harde opstelling in de landschapskwes tie. De actie die de ouderen hebben ge voerd om Sieme de Waard van het Pakt weer in de raad te krijgen, is mislukt. Er zijn veel te weinig ouderen geweest die bereid waren dit stemadvies op te vol gen. Het opnieuw mislukken van de po ging van D66 om in de raad te komen, was het minst verrassend. D66 die geen erg trouwe aanhang heeft, is ook lande lijk alweer op zijn retour en op Texel is het niet gelukt met een indrukwekkende kandidatenlijst te komen. Er komen vijf nieuwe gezichten in de raad: Gerbrand Poster en Joop van der Meer van de VVD, Ben Daalder van het CDA, Peter Bakker van de PSP en Paul Kikkert van Texels Belang. Gerbrand Poster (46), sinds twee jaar op Texel woonachtig, is beheerder van de ABN-bank Daarvoor woonde hij in Vriezenveen waar hij (vergeefs) deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. Poster is geboren in Amsterdam en heeft het grootste deel van zijn jeugd doorgebracht in Zandvoort. In 1947, in zijn HBS-tijd, kwam hij voor het eerst op Het door Georgiërs geschonken beeld dat bij de Lubertischool in De Koog staat, stelt een jongetje voor dat speelt met een bal en vredes duiven. Nu heeft het bijna ongelo felijke feit zich voorgedaan dat een echte duif een Turkse tortel) zijn nest heeft gebouwd boven op een van de bronzen duiven en al ge ruime tijd trouw aan het broeden is. Of dit puur toeval is of dat de duif zich heeft aangetrokken gevoeld door zijn metalen soortgenoten, lijkt een interessant vraagstuk voor or nithologen. In ieder geval krijgt het beeld er tijdelijk nog meer zeg gingskracht door. Het is zelfs niet uitgesloten dat de duif volgend jaar zijn nest weer op deze plek bouwt, net a/s de Turkse tortel die zijn nest nu voor de tweede keer heeft ge maakt achter het metalen hek voor de burgemeesterskamer van het raadhuis. De foto toont het hoogste gedeelte van het beeld de omhoog geheven handen met enkele duiven en de balwaarop het kopje van de echte duif goed is te zien. Nog bewerkelijker dan bestaande systeem Het plan om in plaats van toeris tenbelasting per persoon per nacht een vast bedrag per bed te gaan innen, is van de baan. Gebleken is dat van rijks wege aan zodanige regels moet worden voldaan, dat de heffing van vast bed dengeld nog omslachtiger is dan het bestaande systeem. En dat was nu juist niet de bedoeling. Aanvankelijk leek het beddengeld voor de gemeente erg aantrekkelijk, hoewel vanuit het bedrijfsleven bezwaar werd gemaakt. Het bestaande heffings systeem voor de toeristenbelasting is verre van ideaal omdat het bewerkelijk is en moeilijk te controleren. De innings- kosten bedragen maar liefst 15% van de totale opbrengst. Veel voordeliger zou een vast bedrag per bed zijn, maar inmiddels zijn ten aanzien van verbin dend zijn van dergelijke regelingen voor toeristenbelasting elders in het land rechterlijke beslissingen gevallen en heeft de staatssecretaris van binnen landse zaken dit systeem aan een aantal voorwaarden gebonden. Omdat toeristenbelasting een ver- blijfsbelasting is, moet in het belasting bedrag het aantal personen en de ver blijfsduur tot uitdrukking komen. Va kantieonderkomens moeten worden in gedeeld naar het aantal personen dat er in kan worden ondergebracht. De ver blijfsduur moet worden vastgesteld aan de hand van gegevens betreffende de maximale verblijfsduur en de normale bezetting per onderkomen. Als het ver blijf per onderkomen niet kan worden bepaald (zoals op campings) kan de be zetting per terrein worden geregistreerd door tellingen. Voor de vaststelling van het aantal kampeeronderkomens moet worden uitgegaan van het gemiddelde aantal van zes tellingen gedurende het belastingjaar, die elk vallen binnen een afzonderlijk tijdvak van twee maanden en waarvan de data door het gemeen tebestuur moeten worden vastgesteld. In de toeristenbelasting moet steeds een normaal tarief per persoon per over nachting worden opgenomen en hij een vaste heffing per jaar moet een duidelijke relatie aanwezig zijn met het normale tarief. Dit alles maakt de zaak zo bewerkelijk dat een vast beddengeld voor de ge meente helemaal niet aantrekkelijk is. Het aanbrengen van differentiatie in het tarief (zodat een hotelgast meer betaalt dan bijv. een kampeerder) zal waarschijnlijk wel doorgaan maar daar zal het huidige college van B en W zich niet meer mee bezig houden. In jongerencentrum 't Asiel treedt zaterdagavond de viermansformatie Anti You op. De groep uit Schoorl brengt volgens eigen zeggen ,,een chaotische smelt kroes" van vroege punk, new wave en rock. Er wordt voornamelijk eigen werk gespeeld zowel Nederlands- als Engels talig en de maatschappijkritische teks ten nemen in de composities een belangrijke plaats in. Het optreden begint om 21.30 uur en de zaal is open om 20.00 uur. De entree is 72,50. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1