Groen cZwartsJexeh in het hart jemeente sloot Hotel Juliana i Texels Belang zegt la legen de VVD EEN SPUITJE TEGEN DE IEPEZIEKTE.... Provincie akkoord met RST-plannen Onvoldoende brandveiligheid Wethoudersverkiezing: B. en W. willen verenigingen aanvullend subsidiëren Veelbelovend experiment op Texel Geslaagd Rug gebroken dirigent wordt met ivhippertoeste/ aan boord gebracht UFO? VRIJDAG 9 JULI 1982 JAARGANG Nr. 9692 actie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, tel. (02228) 266 i Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 2208en s Oosterhof, Burdetstraat 19b, Den Burg, tel. (02220) 4988. ir advertenties, abonnementen, etc. geveld De Rooy B V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, foon (02220) 2741na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652 Abonnementsprijs /16,15 per kwartaal 70 cent incasso, los 65 cent. BankrelatiesAmro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36 25.01 742: NMBnr 67 34 60 398 Het gemeentebestuur heeft woensdag het strandhotel Prinses iliana in De Koog gesloten. De gasten die er verbleven moesten Jers worden ondergebracht en de deuren mogen pas weer open als n deel van het bedrijf voldoet aan de brandveiligheidseisen die door gemeente zijn voorgeschreven. opnieuw in exploitatie zou worden ge nomen zonder dat aan tenminste de belangrijkste eisen zou worden voldaan, zou het gemeentebestuur in een onmo gelijke situatie brengen omdat er meer bedrijven zijn waar het met de brand veiligheid nog niet in orde is. Men wil één lijn trekken. Duidelijk Er bestond in dit geval geen enkele onduidelijkheid. Al geruime tijd geleden werden de voorzieningen die het ge meentebestuur in ieder geval getroffen wilde zien, ter kennis gebracht van makelaar Eelman toen deze een gega digde voor het hotel had gevonden. Toen later bekend werd wie de nieuwe eigenaar was, werd een aangetekende brief gestuurd waarin er op werd gewe zen dat niet met de exploitatie mocht worden begonnen voordat de brand veiligheid van gemeentewege in orde was bevonden. In een gesprek met de burgemeester werd dat nog eens on derstreept. Gasten Tueu uitlekte dat hgt "hotel voor het komende weekend gasten had geboekt, ging men tot actie over. Ter plaatse bleek dat er zelfs op dat moment al gasten in het hotel verbleven. Na de afgedwongen sluiting trachtte de heer Kant met het gemeentebestuur nog tot een zodanige regeling te komen dat zijn gasten zouden kunnen blijven. Gedeputeerde Staten van Noordholland gaan akkoord met de plannen van de Recreatiestichting Texel tot stichting van een drietal werkmaatschappijen, een holdingmaatschappij Retex en een storting vanuit het RST-vermogen op de aandelen van Retex. Nadat het hotel door de gemeente gesloten was. sloot de eigenaar de parkeerplaats met een ketting af. Bezoekers kwamen voor een dichte deur. Het RST-bestuur heeft ,,met opluch ting en blijdschap'' kennis genomen van de goedkeuring. Zoals bekend was nogal wat verzet gerezen tegen de RST-plannen, met name van de zijde van de plaatselijke afdeling van Horecaf die een brief met bezwaren (zie de krant van vorige week) bij de provincie in diende. De argumenten van Horecaf hebben blijkbaar geen indruk gemaakt, maar het is nog waarschijnlijker dat Gedeputeerde Staten hun goedkeuring al hadden gegeven voordat ze van de Horecafbezwaren kennis namen. De genoemde drie werkmaatschap pijen zijn besloten vennootschappen voor drie RST-projecten: hotel het Mo lenbos (vroeger Marinus) in De Cocks- dorp, Tubantia en het toekomstige artikel 11 project in De Koog. Laatst genoemde BV gaat waarschijnlijk Ex ploitatiemaatschappij De Koog heten. Vooral de plannen voor het stichten van het recreatieproject in het artikel 11 gebied van De Koog zijn belangrijk. Inmiddels is gebleken dat de financie ring van dit miljoenenplan enige haken en ogen oplevert. Het eigen vermogen van de Recreatiestichting is feitelijk te klein. De Rabobank wil het project volledig financieren, maar verlangt overheidsgarantie. Het bestuur van de Recreatiestichting probeert nu deze ga rantie te krijgen van het rijk. De voor uitzichten zijn met ongunstig. Kees Bremer te Oosterend slaagde voor het „Register B" (erkend assu rantietussenpersoon). Hij is werkzaam bij het Assurantiekantoor Fa. Bremer te Oosterend. r fweö plak a ten waarop precies stond wat tan het hotel gedaan moest worden, werd bezoekers duidelijk gemaakt dat het op van de gemeente gesloten was. )e nieuwe eigenaar de heer J. Kant s er zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gesteld darhifpas met exploitatie van het hotel mocht be- inen als aan een bepaald deel van de md veiligheidseisen was voldaan, en de gemeente merkte dat al in het mende weekend gasten in het hotel uden komen, werd ingegrepen, ibtenaren en politie trokken woens- gochtend naar de Koog waar het B en besluit tot sluiting van het hotel werd erhandigd en op twee toegangen plakt. Het gemeentebestuur is van mening ten opzichte van de brandveilig- idsvoorzieningen van Juliana in het ;ente verleden al zeer veel souplesse getoond. Toelaten dat het gebouw Een 36-jarige Belgische journalist eft dinsdag zijn rug gebroken toen hij naf een 2 54 meter hoge stelling het eiken van schapen nabij de Zeshon- ird aan het filmen was. De man ver-, Dr het evenwicht en viel achterover. ambulance werd hij naar het imini-ziekenhuis te Den Helder ge acht. Men hield echter voet bij stuk. Wel werd afgesproken dat Kant mag beginnen met het brandveilig maken van slechts één (af te sluiten) deel van het hotel, zodat dit al weer snel in gebruik ge nomen kan worden. Verwacht wordt dat hiermee ongeveer een week ge moeid zal zijn. Ambtenaren zullen dit gedeelte in orde moeten bevinden alvo rens de exploitatie mag beginnen en de sluiting dus wordt opgeheven. De problemen rond de brandbeveili ging van Juliana speelden al onder de vorige eigenaar, wijlen de heer J. P. Kikkert. De gemeente had met diens persoonlijke omstandigheden rekening gehouden door het verlenen van uitstel: de maatregelen zouden uiterlijk 31 de cember 1981 genomen moeten zijn. Na KOTTERCONCERT Wanneer KTF-DEK maandag avond het kotterconcert zal verzor gen in de haven van Oudeschild is te verwachten dat dirigent J. Wie ten voor de aanvang enigzings ze nuwachtig zal zijn. Niet wegens het optreden. Het fanfare heeft in het verleden bewezen zijn mannetje te staan, ter land en, bij het eerste kotterconcert in 1978, ook ter zee, maar eerder vanwege de wijze waarop Wieten aan boord zal wor den gebracht. Dat gebeurt met het whippertoestel van de KNZHRM. Om half acht 's avonds vaart de TX naar het midden van de kleine haven naast restaurant het Pak- huus. Alle muzikanten van KTF- DEK zijn aan boord behalve de diri gent. Door de whipperploeg wordt hij, compleet met dirigeerstok aan boord gehesen. Als dat goed af loopt kan het concert beginnen. Op de TX 88 van Kees Boom zal een programma van lichte muziek ten gehore worden gebracht. Voor afgaand aan het kotterconcert zal een feestelijke rondgang door Oudeschild worden gemaakt. Tij dens de uitvoering zal de KNZHRM op het haventerrein aanwezig zijn met een demonstratie van redding- I materiaal. Texels Belang is ingegaan op het huwelijksaanzoek van de VVD, wat betekent dat Daan Schilling (Texels Belang) en Klaas Barendregt (VVD) vrijwel zeker in het nieuwe college van B. en W. zullen komen. Beide partijen gezamenlijk zullen nu achter eenvolgens het Pakt en het CDA polsen. De kans dat de derde wethouder uiteindelijk uit het CDA zal komen, is op dit moment het grootst. Dat wordt dan Piet Zegers; deze kan al thans momenteel rekenen op een iets grotere steun dan de eveneens beschikbare Ben Daalder. Overigens zijn de kansen van het Pakt om een wethouder te leveren nog niet helemaal verkeken. Feit is nl. dat er op grond van het beleidsprogramma waarover de partijen het eens moeten worden wat het Pakt betreft nauwelijks problemen zijn. Soepel Er is van die kant een inschikkelijk heid en soepelheid gebleken, die door de andere onderhandelaars als „ver bluffend" is ervaren. Met de door Texels Belang gepresenteerde program mapunten ging men óf zonder meer akkoord of noemde deze bespreekbaar. Dat gold voor hoofdzaken zoals het als nog afbreken van alle kontakten met het rijk over de landschapsproblema- tiek, de struktuur van de RST, de aan passing van de fuiken van de veer haven voor de dubbeldekker maar ook voor kleinere zaken, zoals een soepeler beleid voor de bordjes in het buiten gebied. Toch kan haast niemand zich voorstellen dat Texels Belang en VVD de voorkeur zouden geven aan het Pakt boven het CDA. Het CDA zou dan bij de nog resterende onderhandelingen onverwachte problemen moeten ver oorzaken. Daan en Fridt Mocht het Pakt toch aan bod ko men, dan liggen momenteel voor Daan Welboren de papieren iets gunstiger dan voor Fridt Blanken. Niet alleen in Pakt-kring maar ook bij de andere par tijen zitten mensen die wel met Wel- zijn overlijden vond de gemeente het niet reëel de erfgenamen met de uitvoe ring van deze werkzaamheden te belas ten. Wel kwam vast te staan dat een nieuwe eigenaar pas tot exploitatie zou mogen overgaan nadat de eerste fase van het totale pakket van voorschriften was uitgevoerd. Dat werd ook mee gedeeld aan makelaar Eelman. De tweede fase zou 30 april 1983 uitgevoerd moeten zijn. Voorzieningen Het totale pakket maatregelen betreft het gedeeltelijk vernieuwen van de elec- trische installatie, het verwijderen van obstakels uit een vluchtweg op de begane grond, het bekleden van deu ren, stalen kolommen en liggers met brandvrij materiaal, het aanbrengen van poederblussers, draadglas in enkele deuren, noodverlichting, lichtgevende „Uitgang" bordjes, het bekleden met brandwerend materiaal van het plafond van de lounge, het aanbrengen van haspels met 22 meter brandslang, enz. Overigens had de heer Kant wel een begin gemaakt met het aanbrengen van voorzieningen, zoals het ophangen van poederblussers. Maar voor ingrijpender bouwkundige werkzaamheden, zoals het aanbrengen van door de gemeente zeer belangrijk geachte brandwerende lagen, had hij blijkbaar niets gevoeld omdat hiermee vrij hoge kosten gepaard gaan en omdat door de rommel de exploitatie niet mogelijk zou zijn. Meerdere mensen hebben vorige week woensdag om half twaalf 's avonds een tot dusver niet verklaard verschijnsel aan de hemel gezien. Een helder licht bewoog zich van westelijke naar zuid-oostelijke richting. Gezien de helderheid van het licht en de snelheid waarmee het zich bewoog, kan het geen kunstmaan zijn geweest en een vliegtuig lijkt ook niet waarschijnlijk. Het onbekende voorwerp werd waarge nomen vanuit de Burdetstraat in Den Burg. B en W zullen de raad vragen een bedrag van ƒ14.650,— als aanvullende subsidie voor verenigingen beschikbaar te stellen. Op deze wijze wil men het probleem oplossen dat is ontstaan om dat verschillende verenigingen in 1982 belangrijk meer subsidie nodig hebben dan daarvoor in de gemeentebegroting is uitgetrokken. Het verschil is ƒ14.650.-. De meerderheid van het college is tot de conclusie gekomen dat het niet billijk is de verenigingen te „korten" om aldus te bereiken dat het begrotingsbedrag niet wordt overschreden. Overwogen is dat het percentage waarmee het be schikbare bedrag door het gevraagde wordt overschreden 6Vi is, wat onge veer gelijk staat aan de inflatie. Bo vendien zijn het vooral de sportver enigingen die het tekort veroorzaken. Dat is niet verwonderlijk omdat de sub sidie voor driekwart bestaat uit bijdra gen in de leidingkosten. De kosten van salaris en sociale lasten zijn het meest inflatiegevoelig. Ook in het gemeentelij ke apparaat kan de „nullijn" niet strikt worden aangehouden en de gemeenten ontvangen dan ook een inflatietoeslag van het rijk. Zo zouden ook de vereni gingen benaderd moeten worden waar bij in aanmerking wordt genomen dat de sport zijn goede wil heeft getoond door akkoord te gaan met een tariefsver hoging van 10% voor het gebruik van velden en zalen. Oneens De afdeling financiën van de ge meente was het met deze zienswijze overigens helemaal niet eens. Alle in stellingen, bedrijven e.d. moesten zich bij het maken van de begroting voor 1982 aan de nullijn houden. In de gemeentelijke begrotingsopzet is daar mee rekening gehouden. „Afwijking van de nullijn betekent een doorkruising van het financiële beleid terwijl de mid delen om dat te realiseren er gewoon niet zijn." De afdeling financiën had daarom geadviseerd op de subsidie te korten. Wel zou het overschot van de jeugd- en speeltuinverenigingen (een bedrag van ƒ3155, als extra subsidie onder de verenigingen kunnen worden verdeeld. Blijkbaar is genoemd stand punt onderschreven door wethouder Gerard van der Kooi want hij heeft gestemd tegen het voorstel om de verenigmge met ƒ14.650,— aanvullend te subsidiëren. boren in zee willen. Een van de argu menten bij de andere partijen is dat men een totaal „fris" wethoudersteam gewenst vindt. Door de aanwezigheid van de burgemeester acht men de kon- tinuïteit en het beschikken over kennis en ervaring uit het recente verleden vol doende verzekerd. Het gesprek tussen Texels Belang/WD en het Pakt wordt van avond gehouden ten huize van Jan van Asselt. Als vervolgens ook het CDA door het blok Texels Belang/WD is benaderd, moeten de kaarten definitief kunnen worden geschud. In het verleden is echter gebleken dat er ook nadien nog van alles kan gebeuren (bijv. door het in aktie komen van de achterban van de betrokken partijenl, zodat er pas volledige zekerheid zal zijn op de avond van de wethoudersverkie zing zelf. De 225 iepen langs de fraaie Molenlaan in De Cocksdorp worden momenteel ingeënt tegen de beruchte iepeziekte. Het is een volkomen nieuwe, veelbelovende methode die alleen nog experi menteel wordt toegepast. Eind 1983 kan met zekerheid worden gezegd of het zinvol is op deze wijze het hele Nederlandse iepen bestand te behandelen. De moeite waard Als, zoals op Texel, honderden bo men behandeld moeten worden is het een heel karwei. Maar als het effect is dat de bomen in geen jaren of nooit meer ziek zullen worden, is het uiteraard de moeite waard. De behandeling is vooral veelbelovend omdat iepen die reeds in lichte mate door iepeziekte zijn aangetast door de injecties kunnen worden genezen. Want met het injec teren wordt een bacterie in de stam gebracht die de eigenschap heeft de iepeziekteschimmel te remmen en zelfs te doden. De bacterie blijft zelf echter in de stam leven en zijn preventieve taak dus vervullen, zonder dat de boom daar last van heeft. Voorrecht De mensen van gemeentewerken en plantsoenendienst zijn zeer vereerd dat zij het nieuwe middel op Texel mogen proberen. Van gemeentewege kon de Samen met enkele andere gemeenten is Texel uitgekozen als experimenteer plaats. De Molenlaan in De Cocksdorp kwam voor behandeling in aanmerking omdat dit een van de weinige nog gezonde iepenlanen in Nederland is. Dinsdag arriveerden medewerkers van de Plantenziektekundige Dienst op het eiland om mannen van de Dienst Ge meentewerken wegwijs te maken bij het toedienen van de entstof. Dat inenten gebeurt met een speciaal voor dit doel ontwikkeld pistool. Dit bestaat uit een soort guts die tot aan het cambium in de stam van de iep wordt gedrukt. Vervolgens wordt een kubieke centimeter van de entstof, die vanuit een plastic reservoir wordt aangevoerd, op de guts gedruppeld, waarna het middel langs de guts in het wondje in de stam loopt en daar wordt opgezogen. Vijf centimeter verder wordt dezelfde behandeling uitgevoerd, totdat men de hele stam rond heeft. iepeziekte tot dusver alleen worden be streden door zieke en aangetaste bomen op te sporen en op te ruimen. De ziekte kon daardoor flink worden terugge drongen, maar het zou natuurlijk veel mooier zijn een preventieve methode toe te passen die langdurig werkt zodat men zich helemaal geen zorgen meer over de ziekte hoeft te maken. De iepeziekte heeft in de afgelopen 60 jaar onder de iepen zowel in Europa als in Amerika een gigantische slachting aangericht. Ook de Nederlandse iepen werden hierbij niet gespaard: na de ont dekking in 1919 bleek de ziekte zich snel over het hele land te verspreiden. Binnen 20 jaar werd in sommige gebie den de helft van het iepenbestand uitgeroeid! Na de tweede wereldoorlog nam in heel Europa de epidemie duide lijk af, maar het optreden van een „agressieve" stam van de schimmel die de ziekte veroorzaakt heeft de laatste jaren voor een sterke opleving gezorgd. Kever De ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Ophiostoma ulmi die in de houtvaten van de boom groeit. Door Lees verder pagina 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1