Cjroen c/\vartsjexeh in het har Lr Raad wil bord toestaan om ondergang bedrijf te voorkomen Gemeente neemt geen genoegen met sluiten Beatrixschool Nieuwe zeilvereniging mag geen boten op strand leggen Onverklaarbare wijze Pakhuus mag geen overdekt terras jacht- en schiet sportartikelen. VRIJDAG 16 JULI 1982 JAARGANG Nr. 9695 lactieFrits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel (02220) 2208 tans Oosterhof, Golfslag 32, Den Burg, tel (02220) 4988 ry de Graaf is tot 2 augustus met vakantie )r advertenties, abonnementen, etc. igeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, foon (02220) 2741na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652 Abonnementsprijs 16,15 per kwartaal 70 cent incasso, los 65 cent. Bankrelaties: Amro Banknr 46 99.17.636. Rabobank nr 36.25 01.742: NMB nr. 67 34 60 398. De gemeenteraad wil dat de mogelijkheden om reclameborden te jatsen langs de openbare weg worden verruimd. Dat bleek tijdens vergadering van dinsdag waar een brief van mevrouw J. kker-Smit uit De Koog aan de orde kwam. Mevrouw Bakker-Smit is jenaresse van het bollenbedrijf „Marjo" dat bollen verkoopt aan eristen. Het bedrijf ligt aan de stille Maaikeduinweg achter directe mcurrent Kwekerij Astrid. Kwekerij Astrid is voor een deel aan de iel drukkere Ruigendijk gevestigd en trekt daarom wel de aandacht n passanten. Bloembollenbedrijf Marjo is vanaf deze weg niet te £n en moet het hebben van toevallige voorbijgangers. Volgens evrouw Bakker-Smit zijn borden aan de Ruigendijk die naar Vlarjo" verwijzen beslist noodzakelijk om het bedrijf te laten voort- staan. Dergelijke borden stonden er vorig jaar, maar werden toen dens de grote schoonmaakactie verwijderd. Volgens mevrouw jkker-Smit is het ook zonder deze problemen al moeilijk genoeg het lofd boven water te houden in de bollenbranche. P. Zegers (CDA) was na het lezen van ze brief eens op reclameborden op el gaan letten en hij kwam tot de nclusie dat er heel wat staan. ,,Nu de tocross nadert, vind je daarvoor over- pamfletten, als er een rommelmarkt is Drdt dat met een bord aangekondigd, er een circus is, vind je overal •rden, de politieke partijen maken bruik van borden als er verkiezingen n, de begraafplaats van de Georgiërs lat met een bord aangekondigd en n heb je ook nog eens overal de affi- es tegen het landschapspark en CRM. s deze mensen geen reclame kunnen ken is de verordening verkeerd. We oeten meer mogelijkheden scheppen or reclame. Niet zoals in Amerika, et grote borden, maar op aangepaste jze", zei hij. Het Pakt raadslid Beumkes was zelf iar het bedrijf getogen en zei te ibben gezien dat je de kwekerij zonder rwijsborden beslist niet opmerkt. Hij ind dat de verordening die het plaat- n van borden regelt, moet worden rruimd, omdat het bedrijf anders islist ten onder gaat. Vorig jaar, toen borden werden weggehaald was ,,de mp niet te overzien" en werd bij Marjo voor vele duizenden guldens minder verkocht. Speciale regeling Geen voorstander van overal borden was Daan Schilling (Texels Belang), maar hij verklaarde dat het in dit geval niet anders kan. Hij wees op de moei lijkheden die zijn ontstaan doordat op nog geen honderd meter afstand van het bedrijf precies zo'n bedrijf is geko men dat wel aan een doorgaande route ligt. ,,We mogen dit bedrijf niet ten gronde richten. In dit geval is een speciale regeling op zijn plaats." Daar was ook S. de Waard (Pakt) voorstan der van. Hij vroeg of de bordenverorde ning geen uitzonderingsclausule kent. Detailhandel Wethouder Nauta had in eerste in stantie weinig oren naar de argumenten van de raad. De redenering van Zegers vond hij strijdig. Enerzijds had hij ge constateerd dat er al veel borden waren en nu wilde hij ook nog eens uitbreiding van dat aantal. Volgens Nauta is het niet alleen de bordenverordening die zich tegen het plaatsen van reclameborden mm ff Vooral in het recreatiegebied zijn de laatste jaren veel straat naamborden op onverklaarbare wijze verdwenen", staat in het pré-advies dat de gemeente raad dinsdagavond behandelde en waarin gevraagd werd tien duizend gulden extra uit te trekken voor de aanschaf van nieuwe naamborden. J. C. Dros wilde dat onverklaarbaar liever vervangen zien door verklaar baar. „We weten toch hoe die borden verdwijnen", aldus Dros, die aandrong op scherper toe zicht Burgemeester Engelvaart gaf daarop een uitleg hoe be paalde lieden er een genoegen in scheppen om gewapend met tang en hamer borden te stelen als souvenir". Dat kost de ge meente dus den mille extra dit jaar en het eind lijkt nog niet in zicht wat betreft het financieren van „vreemde hobbies"zoals op bovenstaande foto is te zien. Het betreft hier geen kunstwerk bij een gemeentelijk plantsoen maar een op „onverklaarbare wijze" vernielde prullenbak met een waarde van tweehonderd vijfenzeventig gulden. verzet, maar ook het bestemmingsplan buitengebied dat het voeren van detail handel op agrarische grond verbiedt. In de verordening is het niet mogelijk uitzonderingen te maken voor commer ciële reclameborden. De wethouder zei verder dat de verordening niet alleen is gemaakt door de gemeente, maar dat ook de provincie een soortgelijke visie hanteert. Ook langs de provinciale we gen op Texel mogen geen borden worden geplaatst. Na overleg met de provincie had de gemeente destijds weten te bereiken dat agrarische be drijven op hun eigen erf eigen produkten mogen aanbieden. ,,Je kunt niet uit zonderingen bedenken op die verorde ning of de verordening wijzigen, want dan krijg je de provincie op je dak", aldus Nauta. Verder vond hij het niet juist om te zeggen dat er schade zou zijn ontstaan doordat vorig jaar de borden werden weggehaald. Juist doordat de gemeente de borden langer had laten staan dan eigenlijk mocht, had het bedrijf bepaalde voordelen gehad. „We willen geen bedrijven ten gronde rich ten, maar detailhandel kan nu eenmaal niet in het buitengebied", zei Nauta. Deze laatste zinsnede schoot bij Het college is niet voornemens de heer Grootjen, eigenaar van restaurant het Pakhuus te Oudeschild, toestem ming te verlenen om een overdekt terras bij zijn bedrijf te bouwen. Het college heeft op zich geen bezwaren tegen een terras bij het bedrijf, maar wel tegen de vorm waarin Grootjen dit terras wil bouwen. Het overdekte terras past ten ene male niet bij het Pakhuus dat met zijn karakteristieke vorm op de pro vinciale monumentelijst gezet zal wor den. Verder is voor de bouw van het overdekte terras een wijziging van het bestemmingsplan haven Oudeschild nodig en naar nu al vast staat zal de werkgroep Landschapszorg daartegen zeker in beroep gaan. Deze werkgroep ageerde ook met succes tegen het plan van Grootjen om in het Pakhuus appar tementen te maken. Het niet er niet naar uit dat de nieuwe kustzeilvereniging Paal 15 een lang leven beschoren is. Het college heeft besloten dat de nieuwe vereniging geen ontheffing zal krijgen om boten oo het strand bij paal 15 (Westerslagi) te mogen leggen en er een zeilhok neer te zetten. Zoals bekend was het betref fende strand vroeger in gebruik bij de Kustzeilvereniging Westerslag. Na het tot stand komen van de nota kleine watersport verhuisde deze kustzeilver eniging naar paal17. De reden hiervan was dat het strand bij Westerslag te klein werd gevonden om er een dergelijke vereniging te kun nen herbergen. Rijkswaterstaat onder vond diverse malen hinder van op het strand liggende boten als werkzaam heden moesten worden uitgevoerd. Hoewel het eerst de bedoeling was alle watersportactiviteiten te bannen bij Westerslag werd ontheffing verleend aan de zeilschool van H. Koopman en werd het strand ook vrijgegeven voor ongeorganiseerd surfen. De nieuwe kustzeilvereniging bestaat uit mensen die aan het Westerslag de voorkeur geven boven paal 17 en daarom niet mee wilden verhuizen met kustzeilvereniging Westerslag. In een brief aan het college schreef secreta resse M. Kamphuis-Verkerk uit Den Hoorn dat het zeilen bij Westerslag veiliger is dan bij paal 17. Ze noemt deze plek de bakermat van het Texelse brandingzeilen." Zich beroepend op de argumenten die hebben geleid tot de verhuizing van kustzeilvereniging Wes terslag en de nota kleine watersport ziet het college echter geen mogelijkheid om aan de nieuwe kustzeilvereniging ont heffing te verlenen. „Onzindelijk denken". Dat was de kwalificatie die wethouder Blanken dinsdagavond tijdens de raadsvergadering over had voor de argumentatie die staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen A. J. Hermes had gebruikt om de rijksbijdrage aan de Beatrixschool stop te zetten. Naast het geringe aantal leerlingen gebruikte de staatssecretaris het feit dat op 4 juni 1981 door burgemeester en wethouders van Texel aan de ouders van de leerlingen was mee gedeeld dat het schooljaar 1981/1982 als afbouwjaar moest worden beschouwt, als argument. Blanken zei dat het college deze mededeling had gedaan op last van het ministerie en geenszins zelf op de sluiting had aangestuurd Hij vond het onjuist dat het college nu in de schoenen geschoven wordt wat eerder vanuit Den Haag werd besloten. Ofschoon de wethouder het sluiten van de Beatrixschool betreurde toonde hij zich verheugd over het feit dat dertig kinderen op Texel met een lom-indicatie gebruik kunnen maken van de depen dance van de Kompasschool op het eiland. Hij achtte het niet uitgesloten dat er volgend jaar een zelfstandige lom school gevestigd kan worden op Texel, omdat het er naar uitziet dat het aantal daartoe vereiste leerlingen zal worden gehaald. In de tweede kamer is een wet gepasseerd die de eisen waaraan kin deren moeten voldoen, willen ze voor het lom-onderwijs in aanmerking ko men, verbreed. CDA raadslid Zegers vond töclTTTat Blanken in deze wat slagvaardiger had moeterr reageren, „Het was goed als Blanken naar Den Haag was gegaan om de situatie rond de Beatrixschool dui delijk te maken. Het is een slechte zaak wanneer een school wordt opgeheven." Verder vond Zegers dat de wethouder nogal optimistisch was over het stichten van een eigen zelfstandige lom-school. Inderdaad zitten er nu dertig kinderen in de dependance, maar Zegers verwacht te dat dit aantal gezien de leeftijd van de kinderen weer spoedig zal slinken. Ook de schoolbegeleidingsdienst verwacht dat er weinig kinderen met een lom indicatie zullen komen, zei hij. Hij betreurde het dat de zelfstandige Bea trixschool plaats had moeten maken voor een dependance van een school uit Den Helder, en vreesde dat de leer krachten van de Beatrixschool op straat zouden komen te staan. Wanneer er voor de Kompasschool extra leerkrach ten nodig zijn, is het niet de gemeente die daarover beslist, maar de onaf hankelijke stichting in Den Helder. Sportveld Zegers hekelde verder de wijze waar op Blanken aan de leerkrachten van de Beatrixschool verteld had dat de school dicht zou gaan. Dit zou op een informele manier zijn gebeurd op het sportveld. Het hoofd van de Beatrixschool zou door een ambtenaar zijn gebeld met het bericht. „Verder is er niets gebeurd. Ik vind dat triest", zei Zegers. Wethouder Blanken vond dat Zegers weinig nieuwe argumenten Inaar voren had gebracht. Hij hechtte er grote waarde aan dat dertig Texelse kinderen nu op Texel buitengewoon onderwijs kunnen volgen en niet steeds naar Den Helder heen en weer hoeven. Blanken was positief over het aantal lom-kin- deren dat straks op Texel naar de school zal gaan. Landelijk is er een sterke stijging in het aantal lom-kinderen. Een nieuwe lom-school in Schagen liep makkelijk vol, zonder dat het aantal van uit de hele regio afkomstige leerlingen van de Kompasschool terugliep. Overi gens vond Blanken het weinig zinvol zich bezig te houden met „koffiedik kijken" en daarom had hij geen zin in een discussie over de vraag of de Texelse lom-school nu wel of niet zelf standig zou kunnen opereren in de toe komst. Over de wijze waarop het personeel van de Beatrixschool was ingelicht zei Blanken dat. zo snel hij van de beslissing van de staatssecretaris op de hoogte was, hij naar de personeelsleden was toegegaan en het hen persoonlijk had verteld. Hij was ervan overtuigd deze zaak zorgvuldig te hebben behandeld en achtte het geen onderwerp voor een openbare discussie. „Natuurlijk hebben we nog geen officieel afscheid genomen van die leerkrachten, want we nemen er beslist geen genoegen mee dat de Bea trixschool dichtgaat", zei hij nog. (Advertentie I.M.) WAPENMAGAZIJN Het juiste adres voor al uw Gratis bij u thuisbezorgd. Texel(02222) 370. Amsterdam: (020) 24 71 72. Zonder varwijsborden is bollenkwekerij Marjo aan de Maaikeduinweg niet els zodanig herkenbaar voor toeristen. Schilling in het verkeerde keelgat. Hij citeerde een uitspraak van het Euro pese hof waarin naar voren kwam dat produkten van het eigen erf altijd bij de boerderij verkocht mogen worden. Hij stelde daarom vast dat er geen oneigen lijk gebruik van de grond plaatsvond en zei dat het gemeentebestuur op deze wijze bezig is het bedrijf ten gronde te richten. Zegers was het eens met Schilling. „Ook agrariërs die melk of eieren verkopen maken dat met een bordje langs de weg kenbaar." Boven dien wilde Zegers duidelijkheid over de vraag of de Ruigendijk van de provincie of van de gemeente is. Dros wees op de groene borden in een frame die aan dacht vestigen op logiesverstrekkende bedrijven en vroeg zich af waarom het bedrijf niet zo'n bord zou kunnen krijgen. Bollen worden ook door toe risten gekocht en een hotelbed is net zo commercieel als een bloembol, rede neerde hij. In tweede instanties vond wethouder Nauta het flauw van Schilling dat hij met een uitspraak van het Europese Hof was komen aandragen. „Ik dacht dat we ons als gemeente er juist altijd sterk voor maakten zoveel mogelijk ons eigen beleid te voeren", zei hij. Hij gaf toe dat agrarische produkten met borden wor den aangeprezen, maar zei daarbij dat dat dan op het eigen erf gebeurt. Het probleem hier is dat het bord wat hier nodig is, in de wegberm moet komen. In antwoord op Zegers gaf Nauta toe dat de weg niet onder de provinciale ver ordening valt, maar eigendom is van de gemeente. De groene bordjes die naar logiesverstrekkende bedrijven verwijzen noemde hij een stukje dienstverlening aan de toerist. Tenslotte zei Nauta dat het triest zou zijn als de raad terug zou komen op een eerder door haar vast gestelde verordening. Het voorstel om de brief door het college te laten behandelen wat in zou houden dat mevrouw Bakker-Smit een brief terug zou krijgen dat het plaatsen van borden echt niet mogelijk is, werd door de raad verworpen. Slechts de wethouders en het raadslid C. Ellen stemden voor. Na een kleine discussie kwam men tot de oplossing dat het het beste is wan neer voor bloembollenbedrijf Marjo ook de mogelijkheid van een groen bord in 'n U-frame wordt geschapen. Hiervoor zou de bordenverordening niet te hoeven worden gewijzigd, en daardoor kan het college volgende week al een besluit nemen. Bij het begin van het seizoen zou het bedrijf dan door een groen bordje gemarkeerd kunnen zijn. Voor deze mogelijk waren elf raadsleden. De wethouders en Ellen waren tegen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1