Groen jjjmrtsjexeh in het hart-, Gemeentearts in vaste dienst echt nodig? Vakantiespreiding lijkt nergens op Raadscommissie vol twijfels Geen recreatie in monumentale stolp VVV-directeur J. Dekker: Duinbrand P. Zijm winnaar ringrijderij Uit verkeer genomen College vindt nieuwe ligboxenstal niet mooi genoeg Vlieland verkoopt storm in blik Vernieling FF Huidirritatie na baden in vijver Kerckeland Gemeente boos over uitblijven van beloofde schutting „Veronica" maakt reportage over Duikclub Texel J DAG 6 AUGUSTUS 1982 jactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266 Frits Beutick, Warmoesstraat 43, Den Burg, tel. (02220) 4988 ns Oosterhof is tot 30 augustus met vakantie or advertenties, abonnementen, etc." igeveld De Rooy B.V Postbus 11, 1790 AA Den Burg, ifoon (022201 2741na 18 00 uur 4881 96e JAARGANG Nr. 9701 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 16,15 per kwartaal 70 cent incasso, los 65 cent BankrelatiesAmro Bank nr 46 99.17.636. Rabobank nr 36.25 01.742 NMB nr. 67.34.60.398 )e meeste leden van de raadscom- sie voor algemene zaken hebben n blijken overtuigd te van de noodzaak dat een ge- entearts in vaste dienst wordt be emd. Men had de indruk dat het teem van de laatste jaren waarbij een s door de gemeente per verrichting rd betaald, geen aanleiding tot ern- je klachten heeft gegeven en erg jrdelig was in vergelijking met de sten die aan een vast dienstverband verbonden, ien vast verband op basis van 15 uur week kost namelijk f45.175,— per r (waarbij ƒ14.000, aan sociale las- is inbegrepen) terwijl in 1981 slechts >.504,— aan verrichtingen is uitbe- ild. Argument van B en W om een s in vaste dienst te nemen was dat in dan een gezagsverhouding krijgt dat de arts in alle gevallen kan worden leschakeld. Zoals bekend is het de doeling dat de heer JP. van Rossum gemeentearts wordt; thans werkt hij or de gemeente nog op declaratie- sis, dus wordt betaald per verrichte inst. Van Rossum zal het gemeente- irk doen naast zijn taak als arts van t verpleeghuis Texel. Van Rossum eft momenteel ook nog een praktijk in Helder maar hij is bezig deze af te )ten. Jan Van Asselt wilde het oude (ordelige systeem gehandhaafd zien. Echte dokter? Opmerkelijk was zijn vraag of de meente wel heeft gecontroleerd of in Rossum echt arts is. Het komt wel ns voor dat iemand zich uitgeeft voor ikter maar dat achteraf niet blijkt te De burgemeester zei in deze geen ikele twijfel te hebben maar had er ien bezwaar tegen om de door Van sselt gewenste controle uit te voeren. De heer S. de Waard stond zonder lorbehoud positief tegenover het vaste enstverband. Hij vond het voor een imeente als Texel met meer dan van- Ifsprekend om over een bedrijfsarts" beschikken. Cor Dros voelde ervoor de beslissing /er de gemeentearts over te laten aan nieuwe gemeenteraad. Hij zag in de aatregel een vorm van personeelsuit- eiding waarmee de oude raad de leuwe niet moet opzadelen. Dros eende dat het inschakelen van een ts volgens het oude systeem nooit tot lachten heeft geleid. Zo dacht ook evrouw Huitema erover. Zij vond dat 3or het maken van goede afspraken 3k wel kan worden geregeld dat altijd De woensdagavond in het kader in het folkloreprogramma gehou- >n ringrijderij in Den Burg is ge- onnen door de heer P. Zijm met jn schoondochter. Dit duo kreeg de irste prijs en werd tevens tgeroepen tot kampioen bij de vier delige wagens. De tweede prijs en het kampioen- :hap voor de tweewielige wagens ng naar H. Spigt jr. en zijn echtge- 'te. De derde prijs werd toegekend n Joh. C. Roeper en zijn vrouw uit osterend. Er waren geldprijzen uitge- ofd. Ook de toeristen werden in de gele- jnheid gesteld een ringetje te prikken, e eerste prijs in dit speciale wedstrijd- werd gewonnen door W. Zijm met ej. Paula. Tweede werd J. Moerbeek et mej. Scheiper en de derde prijs ng naar H. Spigt jr. met mevr. Herm in. Een taart, beschikbaar gesteld door ikker Timmer, werd gegeven aan Dirk fitte uit de westen die meedeed met jn dochter Angelique en met de best irzorgde aanspanning was gekomen iet kleding uit 1910. Een taart was er ok voor de sportiefste rijder: H. Spigt die met mevrouw Bakker-Witte ied. De sportiviteit bestond uit het ;er vlot onder de ring doorrijden. Het tenement werd traditiegetrouw ge- ganiseerd door de Vereniging voor rienden van het Paard. Voorzitter aap Lap fungeerde als commentator. op de arts kan worden gerekend. Door de burgemeester werd erop gewezen dat de kostenvergelijking met helemaal eerlijk was. In de oude situatie werden met alle taken waarmee een echte gemeentearts zou zijn belast, uitgevoerd en ook zijn niet in alle gevallen de kosten aan de gemeente doorberekend. In de praktijk is wel degelijk gebleken dat een vast dienst verband met de gemeente gewenst is. De burgemeester vond het willen over laten van deze beslissing aan de nieuwe raad verwerpelijk. ,,Dan kun je nog veel meer besluiten opschorten want alles heeft gevolgen voor de opvolgers." De weerstand van een aantal commissie leden kon echter worden weggenomen, al verklaarde Cor Dros zich aarzelend akkoord onder voorwaarde dat het college voor een betere kosten- en dienstenvergelijking tussen vast ver band en declaratiebasis zou zorgen. De heer De Waard deed de suggestie de gemeentearts te betrekken bij de indicatiecommissie die aanzien van opname tehuizen. adviseert ten n verzorgings in de rondvraag van de vergadering vertelde mevrouw Huitema dat onlangs in Oosterend een particuliere meidoorn haag door gemeentepersoneel was om gezaagd zonder dat daarover met de eigenaar was gesproken. De burge meester beloofde dat te zullen uitzoe ken. Cor Dros vroeg om gemeentelijke actie om te bereiken dat op het haven terrein van 't Horntje een openbare telefoon komt waarbij naast kwartjes, ook guldens en/of rijksdaalders in de automaat gedaan kunnen worden. Op die manier wordt telefoneren een stuk eenvoudiger, vooral voor Duitsers die nu massa's kwartjes bijeen moeten garen om een telefoongesprek naar huis te kunnen voeren. De heer J. Otsen heeft opnieuw een vergeefse poging gedaan om vergun ning te krijgen voor het maken van re creatieappartementen in een stolpboer derij nabij hoeve Bern, Hoofdweg 130 in Eierland. De stolp is een bijgebouw van ,,Bern" en is door Otsen gekocht om er recreatie-onderkomens van te maken. Dit is door de gemeente steeds gewei gerd omdat het bestemmingsplan het niet toestaat. Aan wijziging van het be stemmingsplan op dit punt wil men ook nog niet denken, al blijkt uit de over wegingen van het college dat er in de naaste toekomst wellicht toch wel be paalde mogelijkheden zullen ontstaan. Dat hangt samen met het probleem, dat monumentale agrarische gebouwen op Texel die voor een modern boerenbedrijf niet meer bruikbaar zijn, in verval raken als er geen andere, rendabele bestem ming aan wordt gegeven. Het is daarom niet uitgesloten dat in de naaste toe komst sommige boerenschuren tot per manente woningen of recreatieruimte mogen worden verbouwd. Daarop in hakend had Otsen aangevoerd dat zijn stolp op de nominatie staat om op de gemeentelijke monumentenlijst te wor den gezet. Het gebouw is zo slecht dat het binnen een jaar in elkaar kan storten. B en W erkennen dat laatste maar hebben toch nog niet durven besluiten verbouwing tot recreatie-eenheden toe te staan. Argumenten zijn onder meer dat de stolp op dit moment nog geen monument is en dat er op Texel meer van dergelijke gebouwen zijn. Een ver gunning voor Otsen zou dus een prece- De politie heeft dinsdag de brom fiets van een vijftienjarige jongen uit Haarlem uit het verkeer genomen, die niet verzekerd was en technische man kementen vertoonde. De jongen reed op de brommer bij Oost. Zijn moeder tekende een verklaring waarin afstand werd gedaan van het voertuig. Eveneens werd dinsdagavond een brommer van een 19-jarige jongeman uit Sappemeer in beslag genomen die op de Rommelpot reed. De bestuurder had zijn vervoermiddel dermate opge voerd dat niet meer van een brommer, maar eerder van een motor sprake was. Hiervoor bezat hij echter niet het ver eiste rijbewijs of kentekenbewijs. Van een Texelaar werd dinsdag een auto in beslag genomen, die in erbar melijke technische omstandigheden verkeerde. Ook van deze wagen werd vrijwillig afstand gedaan. Verder werd een Texelaar aangehouden, die een meertonige hoorn op zijn auto had ge monteerd Ook deze hoorn werd in beslag genomen. dent opleveren. Dat is een rechtstreekse bedreiging van het Texelse recreatie- beleid, dat erop is gericht recreatieve verblijfseenheden alleen toe te staan in de bestaande concentraties. Toestaan dat boerenschuren worden veranderd in permanente woningen zou al makkelij ker bespreekbaar zijn. Binnenkort zal dit onderwerp weer aan de orde komen bij de meningsvorming rond het be schermd dorpsgezicht van Den Hoorn. In dit dorp staan diverse schuren waar aan het dorp zijn karakter dankt maar die op den duur niet in stand zullen blijven als de gemeente ze geen andere bestemming geeft. Vermoedelijk door brandstichting is dinsdagmiddag een duinbrandje nabij de Mokbaai ontstaan, waarbij tweehonderd vierkante meter vegetatie in vlammen opging. De brand werd om kwart over vier ge meld en was spoedig door de brand weer geblust. Na het blussen werd bij de brandhaard een doos met siga ren gevonden en ook lagen her en der sigaren en aanstekers verspreid. Verder hadden omstanders drie jongens zien weghollen van ongeveer veertien jaar. De indruk bestaat dat ze de brandende sigaren in het droge gras hadden geworpen i om zodoende brand te stichten. De identiteit van deze jongens is niet bekend. Het gemeentebestuur geeft geen bouwvergunning aan de heer S. N. Roeper die zijn ligboxenstal aan de Oor- sprongweg wil vervangen. De bestaan de stal is een uit golfplaten opgetrokken ,,wanprodukt" dat niet aan esthetische en technische eisen beantwoordt. Roe per wil daarom wat nieuws neerzetten. De nieuwe schuur krijgt een dakhelling van 20 graden (de bestaande is 30 graden) en de nieuwe stal ligt niet in het verlengde van de bestaande schuren. Op grond daarvan heeft de Welstands commissie geadviseerd geen bouwver gunning te geven en B en W zijn het daarmee eens. Er is wel met Roeper overleg gepleegd, waarbij bleek dat hij met aan de bezwaren van de Wel- standscommissie tegemoet wilde ko men. Hij wilde geen steiler dak omdat hij niets heeft aan de ruimte onder deze kap en vindt dat hij voldoet aan de eisen die het bestemmingsplan stelt. De be staande toestand knapt enorm op. Omdat de kelder van de bestaande stal opnieuw benut zal worden, kan de zijgevel van de nieuwe stal niet in het verlengde komen van de bestaande schuren. Roeper heeft aangekondigd tegen de afwijzing van het bouwplan in beroep te zullen gaan bij de gemeente raad. Kees de Waal uit Den Burg haal de onlangs de landelijke pers omdat hij in zijn souvenirwinkel monsters Texe/s naaktstrandzand" ver koopt. Op ons buureiland Vlieland weten ze ook gekke artikelen te be denken, zoals blijkt uit ingeblikte noordwesterstorm". Het etiket op de (uiteraard lege) blikjes vermeldt: ,,mis en boite a la plage de Vlie- landegevolgd door de mede deling dat in het blik noordwester- storm is opgevangen in speciale manden en daarna ingeblikt bij strekdam nummer elf tijdens een zware noordwesterstorm op 7 april 1982. De blikken hebben drie maanden in het Bonkendal gelegen om tot rust te komen. Het blik niet openen want dan breekt de storm los.De blikken storm (merk ,,Noordwestertjeschijnen vlot van de hand te gaan. Bij een huis aan de Ruijslaan in De Koog werd vier meter van de omheining van de tuin door onbeken den vermeld. De vernieling vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag. Van een aan Duitsers toebehorende auto die in de Strijbosstraat gepar keerd stond, werden de buitenspiegel, antenne en ruitenwissers verbogen. VVV directeur J. Dekker is verre van gelukkig met het zomer vakantieschema voor 1983 zoals dat door de minister van Onderwijs en Wetenschappen voor Rijksscholen is vastgesteld. Zoals gebruike lijk volgt ook het bedrijfsleven deze vakanties grotendeels en Dekker vreest dat de indeling van de vakanties voor het volgend jaar zal leiden tot grote pieken en massale boekingen. Van vakantiespreiding is volgens Dekker in het geheel geen sprake is volgens hem is vooral voor Texel de situatie erg ongelukkig. Dat komt omdat ook dit jaar de vakantieperiode van Noord- en Zuidholland samenvalt en Texel wat betreft het Nederlandse aantal bezoekers altijd het grootste aantal mensen uit die twee provincies krijgt. Het voortgezet onderwijs in Noord- en Zuidholland heeft van zaterdag 16 juli tot en met zondag 28 augustus vakantie. Bij het kleuter- en lager onderwijs is de vakantie van zaterdag 23 juli tot en met zondag 4 september. Tot overmaat van ramp vallen in deze periode ook nog veel toeristen te verwachten van Nord-Rhein Westfalen waar de vakantieperiode van 9 juli tot 21 augustus is. Voor Texel heeft de door de minister vastgestelde vakantiespreiding nauwe lijks zin, aldus Dekker. Het is mooi dat men in Zeeland, Noord Brabant en Lim burg op andere tijden met vakantie gaat dan in Noord- en Zuidholland, maar uit Zeeland en Limburg komen maar weinig mensen naar Texel. Volgens Dekker is het dus wenselijk dat Noord- en Zuid holland los van elkaar met vakantie gaan en dan bij voorkeur ook nog buiten de tijd waarin Nord-Rhein Westfalen va kantie heeft. Pas dan zou op Texel sprake zijn van een goede spreiding, waarbij de serviceverlening aan de toe rist met in het gedrang hoeft te. komen en er ten alle tijde voldoende accom modatie is. Een apart probleem is nog, dat Texel deel uitmaakt van Noordholland en de schoolvakanties op Texel dus in de tijd vande grootste drukte liggen. Dat maakt het voor ouders die in de horeca werk zaam zijn of op een andere manier zijn betrokken bij het toerisme, vrijwel on mogelijk er kortere of langere tijd met hun kinderen op uit te trekken. Vakan tiespreiding zou volgens Dekker tot ge volg kunnen hebben dat ook de Texelse kinderen met hun ouders meer van de vakantie kunnen genieten. Meest drukke periode Wat betreft de andere delen van Ne derland zijn de volgende vakantieperio den vastgesteld: In Zeeland, Noord Bra bant en Limburg is de vakantie voor het voortgezet onderwijs van 2 juli tot en met 14 augustus en voor het kleuter- en lager onderwijs van 25 juni tot 7 augus tus. In Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Gelderland, Utrecht en de Zuidelijke IJsselmeerpolders gaan zowel het voortgezet onderwijs als het kleuter en basisonderwijs van 9 juli tot 21 augustus met vakantie. Het vakantie schema voor volgend jaar loopt dus over een periode van 10 weken en is regio naal gespreid in tijdvakken van elk zes weken. De meest drukke periode zal in 1983 tussen half juli en de laatste week van augustus vallen. Spreiding Het Nationaal Bureau voor Toerisme heeft op grond van de vastgestelde va kanties een advies laten uitgaan om toch zoveel mogelijk spreiding te krij gen, De aan school of bedrijfsvakanties gebonden vakantiegangers uit Noord en Zuidholland wordt aangeraden zo laat mogelijk met vakantie te gaan, dus zoveel mogelijk in de laatste weken van de schoolvakantieperiode vanaf half augustus. Zeeland, Noord Brabant en Limburg zouden juist de eerste weken in de voor deze regio vastgestelde periode op vakantie moeten gaan, dus direct in de laatste week van juni of de eerste week van juli. Vakantiegangers uit Gro ningen, Friesland, Drente, Overijssel, Gelderland, Utrecht en de Zuidelijke IJsselmeerpolders kunnen volgens het Nationaal Bureau de drukte mijden door direct aan het begin van de school vakanties met vakantie te gaan, dus direct het tweede weekend van juli. Tenslotte adviseert het nationaal Bu reau voor Toerisme aan niet „gebon den" vakantiegangers zoveel mogelijk vóór het begin van juli of na de derde week van augustus er op uit te trekken. Door Staatsbosbeheer zijn bij de vijver op dagrecreatieterrein Het Kerckeland bordjes geplaatst met de waarschuwing dat bij zwemmers jeuk en huidirritatie kan optreden. Verschillende mensen die in de vijver hadden gezwommen klaagden over deze verschijnselen, waarna door Staatsbosbeheer opdracht werd gegeven aan het Hoogheem raadschap een onderzoek te verrich ten naar de waterkwaliteit. Dat onderzoek vond op 20 juli plaats en men kwam tot de conclusie dat het water zowel bacteriologisch als fysisch chemisch ruimschoots aan de gestelde eisen voldoet. De huidirritatie die zich voordoet in de vorm van jeukende rode vlekjes wor den door het Hoogheemraadschap als onschuldig gekwalificeerd en heeft niets met waterverontreiniging te maken. Alleen het baden tussen water planten moet worden afgeraden, omdat daar de kans op het krijgen van de rode vlekjes het grootst is. De vlekjes ont staan door de larfjes van bepaalde plat- wormen. Deze wormen leven als para sieten in sommige gewervelde dieren als vogels. De larfjes dringen zich bij vogels door de huid naar binnen, waar na ze tot wormen uitgroeien. Wanneer deze larfjes met de mens in aanraking komen dringen ze ook door de huid naar binnen, maar worden vervolgens onmiddellijk onschadelijk gemaakt. Het gevolg is dat op die plaatsen een soort van allergische reactie ontstaat wat zich uit in een heftig jeukende huid uitslag. De mate waarin dit voorkomt is van persoon tot persoon verschillend Er zijn mensen die geen last hebben en nergens wat van voelen. Anderen zijn zó gevoelig dat koorts ontstaat Het gemeentebestuur heeft met ken nelijke ontstemming vastgesteld dat een schutting die de heer I. Plaatsman in De Waal zou bouwen tussen zijn ver bouwde hotel Rebecca en zijn buur vrouw De Ruwe-Kok er nog niet is. Plaatsman moet de schutting alsnog binnen een week plaatsen. Als hem dat niet lukt zal de gemeente het op zijn kosten doen. De kwestie is belangrijker dan op het eerste gezicht lijkt, want de schutting vormde een essentieel onderdeel van het bouwplan. Toen Plaatsman zijn hotel wilde uitbreiden, werkte de ge meente daaraan mee door 't voeren van een artikel 19 procedure In het kader van die procedure diende mevrouw De Ruwe een bezwaarschrift in, waardoor de bouw vertraagd dreigde te worden. Mevrouw De Ruwe voelde zich in haar privacy bedreigd, maar was bereid haar bezwaarschrift in te trekken als Plaats man voor een schutting zou zorgen. Daarmee ging men akkoord en de schutting werd aan het bouwplan toe gevoegd. De bouw kwam tijdig gereed zodat de familie Plaatsman van het seizoen kon profiteren. Plaatsman vindt de schutting in de zomer niet zo dringend omdat de privacy van de buur vrouw thans voldoende is verzekerd door een boomsingel maar daar gaat het volgens B en W nu niet om. Feit is dat de verbouw van het hotel door het ont trekken van het bezwaarschrift van me vrouw De Ruwe kon doorgaan en dat mevrouw De Ruwe tot intrekken bereid was onder voorwaarde dat er een schutting zou komen. De schutting had er moeten zijn voordat het hotel in gebruik genomen werd, Woensdag is een filmploeg van „Ve ronica" op Texel gearriveerd om een reportage te maken over het werk van de Texelse duikclub. De zes minuten durende reportage zal worden opge nomen in de aflevering van Veronica Info TV die woensdagavond a.s. wordt uitgezonden. Onder meer is het club schip „Brakestein" vanuit de lucht gefilmd en men laat zien hoe een houten vat met geheimzinnige loodzware in houd wordt geborgen en aan land gebracht. Ook onder water wordt ge filmd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 16 mm onderwatercamera van het clublid Gert Kon uit Bilthoven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1