Groen c2wartsjexels in het hart Nieuwe TX 19 is het neusje van de zalm Texel uren stroomloos door kabeldefekt Op één na grootste kotter van de vloot Zeventien auto's beschadigd 96e JAARGANG Nr. 9704 DINSDAG 17 AUGUSTUS 1982 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, en Frits Beu tick, Warmoesstraat 43, Den Burg. tel. (02220) 2208 Hans Oosterhof is tot 30 augustus met vakantie. Voor advertenties, abonnementen, etc Langeveld De Rooy B V Postbus 11. 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs /16,15 per kwartaal 70 cent incasso; los 65 cent. Bankrelaties Amro Bank nr. 46 99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742: NMB nr. 67.34.60 398 Goede vaart, goede vangst en behouden thuiskomst. Deze wens werd zaterdagmiddag veelvuldig uitgesproken toen de kotter TX 19 op het Marsdiep door de Zaanse scheepswerf Haak b.v. werd overgedragen aan Jaap en Fup Krijnen uit Oudeschild. Het nieuwe schip is 39.55 meter lang en is daarmee de op één na grootste kotter van de Texelse vloot. De TX 36 (de Jan van Toon) is met zijn veertig meter net iets groter. Het nieuwe schip van Krijnen heeft een breedte van 8,20 meter, een diepgang van 4,60 meter en is uitgerust met een Stork Werkspoor dieselmotor van 1800 pk. Voor de stroomvoorziening aan boord van het schip zorgen twee Mercedes hulpmotoren van elk 300 pk. De TX 19 heeft een Lips-schroef met een diameter van 2,70 meter. Fup Krijnen zal met het schip op tong, schol en tarbot gaan vissen. Zijn broer Jaap blijft op de TX 20 varen die eveneens van hen samen is. Elisabeth Christina" heet de nieuwe kotter, die aldus vernoemd is naar de vrouwen van de twee broers. Met de aanschaf van het schip was 4,7 miljoen gemoeid. De oude TX 19 heeft Krijnen inmiddels verkocht aan een Urker visser en dit schip vaart nu als de Urk 45. Wie op de ruime brug van de Elisabeth Christina staat, ziet dat het schip is uitgerust met de modernste electroni- sche apparatuur. Aan boord bevindt z:ch een satelliet navigator waarmee men de positie van het schip vast kan stellen. Door satellieten worden signa len uitgezonden en aan de hand van de hoek waaronder deze signalen het schip bereiken kan men uitrekenen waar men zich bevindt. Verder is aan boord een chromoscoop. Dit is een echolood met als bijzonderheid dat men aan de kleur van het beeld kan zien welke soort vis men onder de kiel heeft. Selectief vissen op precies die soort waar men op uit is, wordt met de chromoscoop een stuk eenvoudiger. De TX 19 is voorzien van monitoren die de man op de brug per manent op de hoogte houden van de situatie in de machinekamer. Volgens Krijnen gebeurt het regelmatig dat de motordrijver mee moet helpen met het binnenhalen van de vis zodat er dan niemand in de machinekamer is. Met de daar opgestelde camera kan men blijven overzien wat er in de machinekamer gebeurt. Vermelding verdient verder de sorteermachine die de vissers een boel werk uit handen neemt. Zo gauw de vis aan boord wordt gehesen wordt de vis van de rommel gescheiden. Via de transportband gaat alles wat niet bruik baar is meteen weer overboord, terwijl de vis in bakjes terecht komt. Op deze wijze kan snel en efficient worden ge werkt. Proefvaart Een groot aantal belangstellenden was zaterdagmiddag aanwezig bij de proefvaart die met het rijkelijk gepavoi- seerde schip werd gemaakt. Uit Oude schild ging het in zuidelijke richting naar het Marsdiep alwaar een kleine wedstrijd werd gevaren met de TESO- boot. De TX 19 bleek de Texelstroom makkelijk te kunnen inhalen. Nadat eerst nog in de richting van de Noordzee werd gevaren werd koers gezet naar de veerhaven. In het havenrestaurant wachtte het gezelschap een voortreffe lijk koud buffet en werd door ver schillende mensen het woord gevoerd. Stedenspel Burgemeester Engelvaart feliciteerde de gebroeders Krijnen namens het ge meentebestuur en stelde vast dat er een prachtige kotter aan de toch al mooie Texelse vloot is toegevoegd. Hij waar deerde dat men een flink stuk onder nemersrisico had willen nemen: ,,Het is te prijzen dat er in de huidige recessie nog steeds ondernemers zijn die het hoofd durven uitsteken", zei hij. Engel vaart wilde Jaap en Fup Krijnen niet alleen als burgemeester maar ook per soonlijk feliciteren. Hij had Fup goed leren kennen toen Texel meedeed aan het NCRV-stedenspel. De kottervisser kwam toen uit de categorie sterke man nen en Jaap had Engelvaart leren kennen tijdens de feesten ter ere van het tweehonderdjarig bestaan van de haven van Oudeschild. De commissaris van de koningin voer toen tijdens de vloot- show mee op de TX 20 van Jaap. Net in de havenmond viel de motor uit en volgens Engelvaart verdenkt de com missaris hem er nog steeds van dit expres te hebben gedaan, om op zo'n manier aandacht te vragen voor de ver betering van de havenmond! Engelvaart gaf de gebroeders Krijnen een boek over de zeilvaart. ,,De nieuwe 19 ziet er best uit. Het is een goed gebouwd en gelijnd schip en daarmee een uitstekend visitekaartje van de werf Haak." Dit zei de heer B. Weijdt als voorzitter van de Texelse vissers vereniging DETV. Weijdt memoreerde hoe vader Dirk Krijnen destijds zijn eerste kotter bestelde bij werf De Dage raad in Woubrugge. Dat was in de tweede helft van de dertiger jaren en voor toendertijd was ook dat al een forse kotter met een motorvermogen van 150 pk. Weijdt zei nog steeds een tekening van dit schip te hebben. ,,Nu is er weer een nieuwe kotter voor Krijnen en jullie gaan met een best schip naar zee. Ik heb gezien dat hij weinig hekgolf trekt en dat getuigt van een goede afstelling van het motorvermogen op de schroef. Jullie zijn het vierde geslacht Krijnen dat als vissers zijn brood ver dient. Men heeft jullie leren kennen als manse kerels die behoorlijk fel kunnen zijn. Belangrijk is ook dat jullie vrouwen meeleven met wat jullie doen. Als dat zo is, dan gaat het goed want voor een visser is de vrouw de stuwende kracht aan de wal", zei Weijdt. Weijdt noemde de aanschaf van het schip een forse investering maar zei dat men zich door wil, durf en kennis het beste kan handhaven in de visserij. Hij hekelde het Europese visserijbeleid dat volgens hem op niets anders is geba seerd dan biologische rapporten en politiek gemanouvreer. Doelend op vangstbeperkingen zei Weijdt: ,,Als de angst van de overheid voor overbevis- sing gefundeerd is, dan vraag ik me af waarom er niet6 wordt ondernomen tegen de industrievisserij. Als de vis stand achteruit gaat wil ik de industrie1 visserij daarvan dè schuld geven. Laat de minister maar eens gaan praten met Groot Britannie, Denemarken en Noor wegen. Dat zijn de landen die zich met De nieuwe TX 19 bij het binnenlopen van de haven van Oudeschild. industrievisserij bezig houden. Die lan den staan met hun visserij veel sterker dan wij, maar ze hebben er dan ook een aparte minister voor." De heer Hoorn van Mercedes dankte namens zijn bedrijf de firma Krijnen voor de opdracht tot het leveren van de hulp motoren. Hij noemde de motoren een goede aanwinst vanwege hun lage brandstofverbruik en zei dat Mercedes motoren de laatste tijd steeds meer in de visserij worden gebruikt. Hij bood Krijnen een Mercedes visklok met in stelbaar alarm aan. Verder werd het woord gevoerd door de heer W. Noord- hoek, een persoonlijke vriend van Krij nen. Hij bood de kottervissers een kistje wijn aan. De heer Haak van de werf die de TX 19 gebouwd had dankte allen die eraan hadden meegewerkt eb wenste de ge broeders Krijnen veel succes. Als ca deau overhandigde hij een grote inge lijste kleurenfoto van het schip in volle zee. Aan het eind van de bijeenkomst in het havenrestaurant dankte Fup Krijnen een ieder voor zijn aanwezigheid en stelde vast dat de firma Haak een be trouwbaar schip had afgeleverd. „Een schip op papier is lang geen schip in het water, maar de proefvaart heeft nog eens bevestigd dat de TX 19 een goed schip is." Krijnen prees de samen werking die tijdens de bouw tussen de werf en de opdrachtgever had plaats gevonden. Hij zei dat zijn grootvader in 1884 de eerste TX 19 had gekocht en dat de nu gebouwde kotter alweer de twaalfde TX 19 is die in het bezit van de familie Krijnen is. „Ik hoop dit werk in goedegezondheid voort te zetten en ook hoop in dat de volgende generatie zal trappelen van ongeduld om het roer over te nemen." Die volgende generatie Krijnen werd overigens al bij de nieuwe TX 19 betrokken tijdens de overdracht. Door Brigitte Krijnen (dochter van Jaap) en Dirk Frido (zoon van Fup) werd de vlag van de nieuwe eigenaars in top gehesen. De nieuwe TX 19 is gister ochtend om zeven uur, zonder gasten en zonder vlaggetjes, maar met zes vissers aan boord voor het eerst „echt" uitgevaren. t Op het parkeerterrein aan de Niks del in De Koog werden in de nach van donderdag op vrijdag zeventiei auto's beschadigd. De banden wei den lekgestoken, koplampen en n men stukgetrapt en spiegels en ar tennes verbogen of afgebroker Door een toerist werden bij d auto's twee jongens gezien, die zie ijlings uit de voeten maakten. Doe de politie wordt een onderzoek ing« steld. De beschadigde auto's behoo den toe aan Duitse en Nederlands toeristen. Eveneens in de nacht van donderda op vrijdag werden van een auto op d Brink, die aan een 25-jarige Texelac toebehoorde, alle banden lekgestoker Een Citroën van een 25-jarige man u Leidschendam moest het eveneens o de Brink ontgelden. Met een mes wer de linnen kap van de wagen stukgt sneden Als gevolg van een kabeldefect, vrijwel zeker veroorzaakt door blikseminslag, heeft Texel in de nacht van vrijdag op zaterdag uren zonder stroom gezeten. Hierdoor is vrij veel ongerief en in enkele gevallen ook schade ontstaan. Door Brigitte en Dirk Frido Krijnen werd de vlag van de nieuwe eigenaars in de mast van de TX 19 gehesen. Een deigelijke storing waarbij het hele eiland stroomloos wordt, is een vrij zeldzame gebeurtenis die zich 2Vt jaar geleden voor het laatst voordeed, zij het toen gedurende veel kortere tijd. In de PEN centrale te Oudeschild vielen omstreeks twee uur 's nachts zowel de turbogenerator als het grote dieselaggregaat uit, als gevolg van het in werking komen van het beveiligings systeem. Het vermoeden bestond dat er iets mis was met de automatische span ningsregeling van de turbogenerator zodat men deze buiten gebruik liet en alleen de grote diesel alsmede twee noodaggregaten opstartte. In de door urgentie bepaalde volgorde werden de diverse delen van Texel van stroom voorzien. Nog eens Toen men daarmee bijna klaar was en men het gedeelte van De Koog wilde aansluiten, trad opnieuw het beveili gingssysteem in werking en viel over heel Texel andermaal de spanning weg. Het zag er naar uit dat er ook met de spanningsregeling van de diesel iets mis was, zodat werd besloten deze auto maat buiten werking te stellen en op handregeling over te gaan. De zaak werd opnieuw gestart, waarbij zich nog de pech voordeed dat zich bij het opgang brengen van de noodaggrega ten drie kwartier extra vertraging voor deed als gevolg van een kapot relais. Uiteindelijk werden de verschillende delen van Texel opnieuw van stroom voorzien, zii het in een iets andere volg orde en meer „gedifferentieerd" omdat werd verwacht dat de honderden koel kasten en vrieskisten voor een flinke af- nameschok zouden zorgen. Gerommel Toen monteur Clemens Barhorst in het station bij de hoek Nieuwlander- weg-Pijpersdijk de schakelaar overhaal de om een deel van De Koog en om geving van stroom te voorzien, hoorde hij vanuit de grond een rommelend geluid. Onmiddellijk schakelde hij weer uit, waarna bleek dat sprake was van sluiting in de hoogspanningskabel op nauwelijks een meter afstand van het gebouwtje. Het betrof hier een zg. aardsluiting (geen kortsluiting) die door de automatische beveiliging niet is op te vangen. Het defect moet reeds don derdag zijn ontstaan toen in de buurt de bliksem in de grond sloeg waarbij de aardleiding van het gebouwtje een moment onder enorme spanning kwam te staan. Deze aardleiding liep op enkele meters afstand van de hoogspannings kabel, zodat zich overslag kon voor doen. Daarbij smolt een gat van enkele centimeters in de loden mantel van de kabel terwijl ook de isolatie werd be schadigd De kabelstroom kon aldus naar de aarde afvloeien. Dat gebeurde echter slechts af en toe waardoor de moeilijkheden zich pas de volgende nacht voordeden. De verschijnselen van een aardsluiting doen in de centrale denken aan het effect dat een defecte spanningsregeling oproept, zodat men de oorzaak aanvankelijk bij het laatste zocht Het is aan toeval en oplettend heid van de monteur te danken dat de juiste oorzaak toch nog vrij gauw aa het licht kwam. Ongerief De leiding van het Texelse PET bedrijf is zeer tevreden over de inzet vakmanschap die de PEN-mensen a; de dag legden om de problemen zo sn mogelijk op te sporen en te verhelpe Omdat de storing zich in het diepst v< de nacht voordeed, hebben de mees mensen er niets van gemerkt. De vre dat door een dergelijke storing i inhoud van veel diepvrieskisten bede is ongegrond; dat gebeurt pas na me dan twintig uur, als de kist of kast te minste dicht blijft. Naar verhouding meeste hinder wordt ondervonden bedrijven die 's nachts werken, zoi bakkerijen. Bij Timmers Bakkerij in D Burg is in de nacht van vrijdag op zati dag nogal wat schade ontstaan ome daar de op dat moment volop in bed zijnde rijskasten en ovens uitvielen, ging zo'n anderhalve ton deeg in i eenlopende stadia van bewerking v loren. Bij Dros Bakkerij in OudescF waar men iets vroeger bakt, had m geluk. Toen de storing zich voorde was men juist klaar. De verzekering dergelijke schade dekt, betaalt pas uit een stroomstoring van meer dan zet uur. De oorzaak van het langdurige nachtelijke ongerief: het door de bliksem geslagen gat in de loden mantel ven de hoogspanningskabel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1