Groen kwarts Jexels in het harG Hotel „De Lindeboom' in ernstige problemen ppd erg laai met reactie op bestemmingsplan Oost •m VAN HET" i cïi- RAADHUIS I Bestuur vraagt hulp aan gemeente ONTSLAG VOOR ALLE PERSONEELSLEDEN In half jaar 3 ton verlies VROUW (36) GEWURGD \vDR0S Meer ruimte nodig bij Ayesloot Plan „De Mars" heeft rechtskracht Verkoping in Starkenburg Vergunning voor „De Pelikaan" EEN PARISIENNE LONK* NAAR U. f13.995; Problemen rond subsidie nieuwe Krimweg Mededelingen van B.enW.\ Voorlichting over energiebesparing Goede opbrengst verkoopdag VRIJDAG 22 OKTOBER 1982 7e JAARGANG Nr. 9723 tedaktie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog tel. (02228) 266 en tens Oosterhof, Golfslag 32, Den Burg, tel. (02220) 4988 :rits Beutick is tot 26 oktober met vakantie. Voor advertenties, abonnementen, etc. Langeveld Et De Rooy B V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652 Abonnementsprijs ƒ16,15 per kwart 70 cent incasso; los 65 cent. Bankrelaties Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742- NMB nr. 67.34.60.398 Hotel De Lindeboom-Texel verkeert in ernstige moeilijkheden. De omzet is lang niet toereikend om de kapitaals-, personeels- en andere kosten te dekken, waardoor het bestuur van De Lindeboom Beheer B.V. rigoreuze maatregelen heeft getroffen in het kader van een reddingsplan. In het kader daarvan is aan alle (10) personeelsleden inclusief de bedrijfsleider ontslag aangezegd. Het is de bedoeling de exploitatie in gewijzigde vorm voort te zetten maar dan met een personeelsbestand dat ongeveer de helft is van het huidige, inci denteel aangevuld met losse krachten. De personeelsleden hebben met hun ontslag geen genoegen genomen. Ze beschouwen het als een paniekdaad die niet is gerechtvaardigd omdat de exploitatie van het complex zich op wat langere termijn gezien helemaal niet zo ongunstig laat aanzien. Sedert de inge bruikneming van het schitterend gere noveerde complex is nog maar een half jaar verstreken, een termijn die volgens het personeel veel te kort fs om een goed oordeel te kunnen vellen. Geen loop Dat de exploitatie van het veelbe sproken hotel-café-restaurant niet naar wens verloopt kan ieder bevestigen die er wel eens binnenloopt. Het is er zelden druk. Er is kennelijk sprake van aanzien lijke drempelvrees, vooral bij de Texe laars die in het vernieuwde hotel De Lindeboom-Texel iets missen dat ho recabedrijven van veel minder alure blijkbaar wel bieden. In een protestbrief aan het bestuur van De Lindeboom Beheer B.V. (waarin de Recreatiestichting Texel en Jarino elk voor de helft participeren) wijzen de per soneelsleden erop dat zij allemaal voor onbepaalde tijd op jaarbasis zijn aange nomen. Het bestuur wordt verweten dat het personeel nu de dupe wordt van het feit dat zowel kosten als baten van het hotel veel te optimistisch zijn begroot en dat is verzuimd te zoeken naar andere doelgerichte en andere voor personeel en bevolking aanvaardbare exploitatie mogelijkheden. Onpraktisch Een ander verwijt is dat bijna geen gehoor is gegeven aan adviezen van horecadeskundigen, die de moei lijke situatie van De Lindeboom hebben bekeken. Daarbij wordt o.a. gedoeld op het voorstel dat is gedaan door de in horeca-aangelegenheden bedreven heer C. Bakker, die aan Texel Vastgoed is verbonden. Bakker was tot de conclusie gekomen dat De Lindeboom niet erg praktisch is ontworpen en wilde daar door middel van een verbouwing ver andering in brengen. De protesterende personeelsleden hebben afschriften van hun brief gestuurd naar het Arbeids bureau, het bedrijfsschap Horeca en de FNV. Omdat ze geen van allen bij een vakbond zijn aangesloten hebben ze Mr. Feikema in de arm genomen voor juri dische hulp. Het bestuur van De Lindeboom Be- Voor onderhoudswerk van de Aye sloot in het nieuwe woongebied De Mars is aan beide kanten een strook van zes meter nodig, die dus niet mag worden bebouwd. De gemeente had in haar plannen rekening gehouden met vier meter maar het Waterschap vindt zes meter noodzakelijk. Na onderzoek van de afdeling ruimtelijke ordening is geadviseerd vier geprojecteerde bouw blokken twee meter te laten opschui ven. B en W hebben dit advies opge volgd. Een andere mogelijkheid was één woning die het dichtst bij de sloot zou komen, te schrappen. heer 8. V. heeft woensdagmiddag het college van B en W op de hoogte gesteld van de moeilijkheden en van de pogingen om het hotel van het faillis sement te redden. Daarbij is gevraagd om een gemeen telijke exploitatiesubsidie voor de schouwburgzaal. De exploitatie daarvan kost De Lindeboom Beheer jaarlijks een ton, waar maar luttele inkomsten te genover staan. Te sjiek Van de directie van De Lindeboom Beheer B. V. hoorden we zojuist dat de exploitatie al direct na de opening in april tegenviel. Vanaf mei liepen de omzetten wel op, maar lang niet vol doende. Uit reacties bij de opening en daarna was ook al op te maken waar de oorzaak onder andere moest worden gezocht. De Lindeboom-Texel werd als veel te sjiek ervaren. De verwachting dat de zaken in het zomerseizoen naar wens zouden lopen werd niet bewaarheid, ondanks advertentiecampagnes en an dere promotieactiviteit. Met name de omzet van terras en café viel erg tegen. De nood werd acuut toen de Rabobank vorige maand de geldkraan dichtdraaide en het er naar uitzag dat het personeel niet meer betaald kon worden. Met de heer C. Bakker van Texel Vastgoed werd toen gesproken over een andere inrichting en presentatie van het com plex. Hij maakte een „verknussingsplan" maar liet er gelijk bij weten dat ook na uitvoering daarvan een rendabele ex ploitatie er niet inzat, tenzij er over heidssubsidie aan te pas zou komen. Het bestuur heeft dus om die over heidssubsidie gevraagd, maar de kans op inwilliging van dit verzoek lijkt niet bijster groot, wat begrijpelijk is voor degenen die de strijd rond de redding met het Lindeboom-complex destijds hebben gevolgd. Vrijwel alle toen geuite ongunstige verwachtingen blijken te zijn bewaarheid. Het Lindeboom Beheer- bestuur wil tot elke prijs een faillis sement voorkomen en wil dit onder meer bereiken door rigoureuze perso neelsinkrimping. De verliezen zijn sinds april opgelopen tot drie ton. (Zoals bekend hebben Jarino en RST samen 1,6 miljoen in het project gestoken.) Het ontslag van het personeel heeft voorlopig nog geen financieel effect als gevolg van de ontslagtermijn. Om hen en de leveranciers toch te kunnen be talen hebben Jarino en RST nu elk ƒ75.000,— beschikbaar gesteld, dus samen anderhalve ton. Verder heeft het RST bestuur woens dag bepaald dat in het geval het toch zou neerdraaien op een faillissement in ieder geval de crediteuren schadeloos zullen worden gesteld met RST-geld en hopelijk ook middelen van Jarino. Mede met het oog op de plaatselijke culturele evenementen die deze winter in De Lindeboom zijn gepland moet de zaak worden open gehouden. Tegen januari wordt de situatie opnieuw bekeken en worden verdere beslissingen genomen. Tegen het bestemmingsplan Den Burg De Mars zijn bij de Raad van State geen bezwaren ingediend, zodat dit plan rechtsgeldig is geworden. De handwerkclub van de bejaarden woningen Starkenburg verkoopt dins dag 26 oktober allerhande zelfgemaakte artikelen. De verkoping begint om 14.00 uur in de recreatiezaal van Starkenburg. Onder andere worden veel wollen sokken te koop aangeboden. De woning aan de Noordwester waar zich dinsdagavond het dra»na afspeelde. Dinsdagavond is de 36-jari- ge A.A.V. in haar woning aan de Noordwester in Den Burg door wurging om het leven gebracht. De politie heeft als vermoedelijke dader haar 34- jarige echtgenoot H. H. aan gehouden. Het onderzoek in deze zaak is nog in volle gang. De politie wil in het belang van dit onderzoek geen gedetailleerde mededelingen doen over de toedracht van het drama. De vrouw was moeder van vijf kinderen van resp. 14, 12, 115 en 2 jaar oud. In overleg met de Raad voor de Kinderbescherming zijn de kinderen inmiddels in een tehuis op het vasteland ondergebracht. H. wordt vastgehouden in het politie bureau in Den Burg, waar hij in middels al enkele keren is verhoord. Gisterochtend had hij nog niet bekend. Bij zijn aanhouding heeft H. geen enkel verzet geboden. Het stoffelijk overschot van het slacht offer is inmiddels door de justitie vrijgegeven. Het alarm vanuit de buurt werd tegen tien uur dinsdagavond ge geven. De politie hield H. aan en schakelde de recherche van het vasteland in. Vier rechercheurs waaronder twee technische men sen arriveerden omstreeks midder nacht met de politieboot in de veer haven van 't Horntje om direct het onderzoek te kunnen beginnen. Daarbij werden onder andere buurtbewoners gehoord. Zij kregen het verzoek geen mededelingen naar buiten te. doen. Oud probleem H. is de laatste jaren vaak met de justitie in aanraking geweest we gens allerlei misdrijven, die hij veelal in overspannen toestand beging. Hij maakte zich schuldig aan brand stichting, inbraken en vernieling en moest zich daarvoor herhaaldelijk voor de rechter verantwoorden. Teleurstellend De laatste tijd ging het met H. echter betrekkelijk goed. Hij had sinds 1 mei werk in De Bolder, zijn huisvestingsprobleem was opgelost en de verhoudingen in het gezin leken ook te zijn verbeterd. De uit barsting met uiterst tragische af loop is dan ook als bijzonder teleur stellend ervaren door de vele men sen die betrokken waren bij de be geleiding van het gezin. De Provinciale Planologische Dienst heeft er maar liefst twee jaar voor nodig gehad om commentaar te geven op het ontwerpbestemmingsplan Oost. Het raadgeven van de PPD en nog dertig andere instanties is bij de voorbereiding van een bestemmingsplan verplicht, maar B en W vinden het onaanvaard baar dat daarmee zoveel tijd is gemoeid. De dertig andere instanties reageerden snel, maar de PPD heeft men herhaal delijk zowel schriftelijk als mondeling tot spoed moeten manen. Nu de reactie er eindelijk is blijkt deze maar weinig voor te stellen. Een van de discussiepunten betreft de volkstuintjes in het „centrale" deel van Oost. Vol gens het bestemmingsplan zouden deze op den duur moeten verdwijnen evenals de bomen, maar dat zal pas gebeuren als de volkstuinders een ander terrein kan worden aangeboden. B en W zouden niet weten waat dat andere gebied is te vinden, zodat het erop Wat betreft Gedeputeerde Staten van Noordholland mag hotel ,,De Peli kaan" bij De Koog door nieuwbouw worden vervangen. Deze week werd de zg. „Verklaring van geen bezwaar" afgegeven, die het gemeentebestuur nodig heeft om de bouwvergunning te kunnen afgeven' neerkomt dat de tuintjes kunnen blijven. De PPD vindt echter dat in het plan Oost stukken grond moeten worden aange wezen die later de bestemming volks tuinen kunnen krijgen (toepassing ar tikel 11). B en W zien, zoals gezegd, geen mogelijkheid en zullen daarom niet op dat verzoek ingaan. Wel zijn ze bereid om te zijner tijd te bekijken of er in het aangrenzende buitengebied mo gelijkheden zijn. Gezellig Peter Bakker en Dirk Terpstra brach ten in de woensdagavond gehouden vergadering van de commissie ruimtelij ke ordening en volkshuisvesting naar voren geen enkel bezwaar te hebben tegen de volkstuintjes in Oost op de huidige plaats. Ze vonden die tuintjes juist gezellig en karakteristiek. Terpstra had zich geërgerd aan de voor velen onbegrijpelijke woorden die in het be stemmingsplan en de toelichting voor komen. Termen als „amoveren", „ju ridische merites" en „geomorfologische vormen" zouden best door andere woorden zijn te vervangen. Voorzitter Daan Schilling had in het verleden zelf ook als eens op dit euvel gewezen en was het er dus van harte mee eens. Terpstra bepleitte verder het iets ver leggen van de busroute waardoor deze door Oost zal lopen zodat de mensen makkelijker van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Het opstappunt is nu bij de Zwinweg en dat is op een flinke afstand van de huizen van Oost. Hij wees er verder op dat de kam- peerbepalingen die in het plan zijn vermeld, strijdig zijn met de bepalingen van de kampeerwet. Die wet laat straks drie tenten bij elke permanente woning toe. De voorzitter beloofde met de AOT te zullen praten over verleggen van de busroute. Wat het kampeerbeleid be treft beraadt het gemeentebestuur zich momenteel over de toestand. De kam peerwet vormt nog geen acuut pro bleem omdat deze voorlopig niet in werking treedt, maar de provinciale kampeerverordening die veel meer toe laat dan de gemeentelijke kampeer- regels is reeds van kracht en het gemeentelijk reglement is daaraan on dergeschikt. Dat betekent dat het ge meentelijke beleid (tot dusver zeer strin gent toegepast met wegslepen van caravans e.d.) op losse schroeven staat. Met Gedeputeerde Van Gelder is on langs over deze zaak gesproken met het doel een regeling in het leven te roepen waadoor Texel zijn eigen beleid kan blijven voeren. Peter Bakker juichte een stringent kampeerbeleid van Texel toe. Drie tenten per woning toestaan zou het belangrijke uitgangspunt van maximaal 47.000 slaapplaatsen om zeep brengen. Jan van Asselt van Texels Belang dacht er anders over. Hij wees erop dat lang niet ieder van de geboden mogelijkhe den gebruik zal maken. Thans mag ieder een tent bij zijn huis zetten maar lang niet iedereen doet dat. Volgens hem zouden drie kampeereenheden per wo ning best kunnen. Op een vraag van Gerbrand Poster zei Schilling dat de gemeente geen enkele pressie zal uitoefenen om tweede wo ningen in permanente woningen ver anderd te krijgen. Het wordt echter toe gejuicht als eigenaars dat zelf willen. Poster en Van Asselt hadden ook aanmerkingen op de volgens hen te geringe „soepelheid" die het ontwerp plan biedt. Met name de uitbreidings mogelijkheden van woningen zijn dui delijk beperkt zodat er kans is dat mensen al gauw een beroep op de artikel 19 mogelijkheid zullen doen om de grenzen te kunnen overschrijden. Volgens voorzitter Schilling zou dat wel loslopen De huizen in Oost zijn gemid deld groot en hij kon zich niet voor stellen dat er behoefte aan veel uitbrei ding zou zijn. Allevenngskosten 1337- Pn/zen mklusiel BÏW super-zuinig dakspoiler twee achteruitnjlampen zonnedak afsluitbare tankdop brede bumper met spoiler bordeaux-rode kleur nog maar 463 in Nederland Oorsprorgweg 3. Ewrland Texel, Tel 02225-233 Gedeputeerde Staten hebben afwij zend gereageerd op een verzoek van de gemeente om drie ton ter beschikking te stellen voor realisering van de ontslui- tingsweg van het Krimplan naar de Postweg. De afdeling algemene zaken is momenteel in overleg met Provinciale Waterstaat over deze afwijzing omdat door contracten met de Exploitatie Maatschappij De Krim en de Newomij nogal wat juridische haken en ogen boven tafel zijn gekomen. Het onderzoek heeft inmiddels ge leerd dat over het Krimplan drie raads besluiten zijn genomen waarbij eerst werd bepaald dat de Newomij en de EMK 750 mille aan de gemeente zouden moeten betalen waaruit „externe infra structurele voorzieningen" bekostigd konden worden. In een eerdere over eenkomst was opgenomen dat die die 7750.000,— eventuele subsidie van de hogere overheid zou worden af getrokken. Deze zogenaamde „door geef clausule" (de gemeente brengt overheidssubsidie in mindering op het te betalen bedrag van de Newomij) heeft achteraf nogal wat vragen opgeroepen. Het doorgeef-idee had uitsluitend be trekking op plannen die in het be stemmingsplan De Krim voorkomen. De ontsluiting van het Krimplan wordt vol gens het raadsbesluit gerekend tot deze plannen maar de afdeling algemene zaken stelt dat de toegangsweg tot het plan behoort maar de afslag vanaf de Postweg niet. Aan de Provinciale Wa terstaat is om deze reden gevraagd 278 mille bij te dragen in de kosten van de afslag omdat die tot algemene ver- keersvoorzieningen gerekend mag wor den. De aanvraag om subsidie voor de aanleg van de toegangsweg is voorlopig buiten beschouwing gelaten. Wel moet alsnog geprobeerd worden Gedepu teerde Staten over te halen een bijdrage voor de nieuwe toegangsweg te geven omdat dan ook kosten worden uitge spaard op onderhoud en veranderingen aan de huidige, zeer smalle Krimweg. „Deze besparingsfilosofie moet voor Gedeputeerde Van Gelder met cijfers worden onderbouwd GS heeft gesteld dat de weg en de afslag er alleen maar komen omdat een recreatieplan wordt gerealiseerd, maar de gemeente wil een „nuancering" in deze („wat was eerder het kip of het ei") theorie-redenering aanbrengen. De ambtenaren Plug en Van Dalen zijn van mening dat de nieuwe weg in gusntige zin doorwerkt op onderhoud van andere wegen en dat daar subsidie tegenover moet staan. GS plaatsen ook vraagtekens bij de geldigheid van de genomen raadsbe sluiten en de doorgeef-clausule in de Krim-contracten. Algemene zaken is van mening dat de besluiten geldig zijn en zal dit verder juridisch uitzoeken. r De SVEN geeft zoals bekend voor lichting over energiebesparing en sub sidiemogelijkheden. Binnenkort bren gen adviseurs van deze Stichting Voor lichting Energiebesparing Nederland met hun Energie-adviesbus een bezoek aan Texel. Wilt u dat uw bedrijf, kantoor, school, of welke instelling dan ook doorgelicht wordt op energiebe sparingsmogelijkheden neem dan con tact op met de SVEN, postbus 503, 7300 AM Apeldoorn. Of bel 055-330750 en vraag naar de afdeling voorlichting. De Energie-adviesbus komt dan ook bij u langs voor vrijblijvende, algemene adviezen, gericht op uw situatie. Dat kost u niets. Wat let u? De verkoping die dinsdag door de Hervormde vrouwenvereniging van Den Hoorn en de Prins Hendrikpolder in Den Hoorn werd gehouden, heeft een mooi resultaat opgeleverd: ongeveer 72700,-. Twee prijzen van de „garageverloting" (de nummers 2 en 13 crème) moeten nog worden afgehaald bij mevrouw Bruin, Herenstraat 18.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1