uroenZwavt r Texel s in het üi-zs.-.,™ Waterschap nam afscheid van heemraad Barendregt direkt beginnen met planten Gedeputeerde Staten blijven afwijzend Extra capaciteit vacuüminstallatie Staatsbosbeheer kan waterschapsbank Bebossing De Krim Gemeente leent Aanpassing veerhavens b drie miljoen van Hobbyclubs krijgen vertegenwoordiger in sectie Lions-veiling in april Sterrekundige lezing over de ster van Betlehem CERTINA Avond over komst Noord-Ierse kinderen „Banaan" Swift kijkers Redaktie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, DeKoog, tel. (02228)266, Verschijnt dinsdags en vrijdags Frits Beutick,Warmoesstrat43, Den Burg, tel (02220)2208, en 7 t "f" J i J. Postgiro 652. Abonnementsprijs F16,15 per kwartaal Vooradvertenties, abonnementen, etc.. Vf V J Wtff i*7 «/*- *2 r,r Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67 34.60.398 Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11,1790 AA Den Burg, I telefoon (02220)2741. na 18 OOuur4881 Staatsbosbeheer heeft laten weten onmiddellijk te kunnen begin nen met de aanleg van de eerste fase van het bosplan voor de noord- kop van Texel. Het gaat om het bos- gedeelte dat binnen het bestem mingsplan De Krim valt. Direct beginnen is echter niet moge lijk omdat eerst een artikel 19-procedu- re moet worden gevoerd. Het licht staat op groen als de provincie de ver klaring van geen bezwaar heeft afgege ven. Er is noa een probleem: Staats bosbeheer wil de bedrijfswoning van het binnen het plan vallende „Veldzicht" voor permanente bewoning verkopen aan de heer S. Boon. Dat is strijdig met het bestemmingsplan (dat alleen dagre- kreatieve voorzieningen toestaat) en met de voorwaarden die zijn gesteld bij de verkoop van de grond van de gemeente aan Staatsbosbeheer. De Staat zal dan ook bericht krijgen dat hiermee niet wordt ingestemd. Verder zal Staatsbosbeheer eraan worden her innerd dat in het aan te leggen bos gebied picknickplaatsen, speelvoor- zieningen, voet- en ruiterpaden e.e.d. moeten worden aangelegd. Het plan dat nu ter tafel ligt en waarmee alle be trokkenen overigens van harte kunnen instemmen, voorziet daarin niet. Staatsbosbeheer wil over enkele jaren bekijken waar een en ander het best tot zijn recht komt. De gemeente wil dat de Staat belooft dat deze voorzienin gen er te zijner tijd zullen komen en dat daarbij de beheerscommissie (waarin de bevolking van De Cocksdorp onder meer is vertegenwoordigd! wordt inge schakeld. Staatsbosbeheer zelf heeft op zoveel mogelijk spoed aangedron gen omdat op dit moment alle facilitei ten beschikbaar zijn om tot planten over te gaan. B en W hebben nadrukkelijk gesteld dat de woning bij Veldzicht moet wor den ontruimd, wat betekent dat voor de familie Stoop andere woonruimte moet worden gezocht. Van Staatsbos beheer zal niet worden geëist dat de In de sectie „amateuristische kunst beoefening" van de Welzijnsstichting zal een vertegenwoordiger worden be noemd van de hobbyclubs. Op dit moment zit de heer S. Bosma als waar nemer namens de hobbyclubs in de sectie. Onder meer over deze aangele genheid wordt gesproken in de sectie bijeenkomst van woensdag 8 december in het raadhuis, aanvang 19.30 uur. Ook hobbyclubs/verenigingen die voor deze bijeenkomst geen speciale uitnodiging hebben ontvangen, zijn welkom. De grote boedelveiling van de Lions club wordt niet op 23 maart gehouden, zoals vorige week donderdag in deze krant werd vermeld, maar op 23 april. (Advertentie I.M.) verplichting tot ontruiming van Vuur- torenweg 100 wordt nagekomen, zodat Sil Boon hier voorlopig kan blijven zitten, mits Staatsbosbeheer het verschil in waarde tussen het ontruim de en niet ontruimde pand aan de ge meente vergoedt. Zwitsers gegarandeerde j topkwaliteit Certina Newport quartz precisie plat; exclusief 100% waterdicht De gemeente kan bij de Water schapsbank in Den Haag drie miljoen lenen tegen 8,75% rente, af te lossen in 25 jaar. Het gaat om consolidatie van kapitaalsuitgaven die met voorlopige kasgeldleningen zijn gefinancierd. Het aanbod van de Waterschapsbank is wat de rente betreft 0.019% voordeli ger (een verschil van 7570,— per jaar) dan de Bank v. Nederlandse Gemeenten in Den Haag, waar de gemeente meest al geld leent. De gemeenteraad zal worden voorgesteld op de offerte van de Waterschapsbank in te gaan. Blijkens een „notitie" van de provincie, wordt het aanpassen van de aanleginrichtingen op Texel en in Den Helder, waardoor de dubbeldeksveerboot volledig zou kunnen worden benut, overbo dig geacht. Ook een tijdelijke (nood(voorziening in de vorm van een Bailey-constructie of iets dergelijks ziet men niet zitten, omdat deze naar verhouding erg kostbaar is. Hot komt erop neer, dat in het standpunt van de provincie ten aan zien van de veerverbinding op Texel nog geen verandering is gekomen. Het enige wat men wil is een nader onderzoek naar de mogelijkheid voor de invoering van een plaatsreser veringssysteem om tot een betere spreiding van het vervoersaanbod te komen. Of dit provinciale standpunt onwrik baar is, zal mogelijk a.s. maandag reeds blijken, want dan vergadert de provinciale Waterstaat en Wegencom missie onder meer over dit onderwerp in het provinciehuis in Haarlem. Navraag bij de provincie leerde ons dat het in de „notitie" neergelegde standpunt niet alleen een ambtelijk geluid is maar dat deze mening inmid dels is overgenomen door Gedeputeerde Staten. Dit zal ongetwij feld een teleurstelling zijn voor dege nen, die hoopten dat met de komst van een nieuw provinciebestuur ook het standpunt ten aanzien van de Texelse veerdienst zou veranderen. Verandering alsnog zal nu vooral afhangen van de houding van provinciale staten, waar onder er meerdere zijn die hebben be loofd aan deze zaak aandacht te zullen besteden. Een zes ton zwaar lichaam voor de vacuüminstallatie wordt bij de zuivelfabriek naar binnen gehesen. Op zaterdag 11 december houdt de Texelse vereniging voor weer- en ster- rekunde een bijeenkomst, 's middags om 14.30 uur in De Schakel, Prof. Dr. T. de Jong zal dan een lezing met dia's houden over het onderwerp „De grote conjunctie van Betlehem", dat is een sterrekundige benadering van het ver schijnsel: de ster van Betlehem. Zeker een passend onderwerp in de kersttijd. Alle belangstellenden, al of niet lid van de vereniging, zijn van harte welkom. Met behulp van een zware kraan zijn woensdagmorgen twee lichamen voor de vacuüminstallatie in melkfabriek De Eendracht aan de Schilderweg gehesen. De vacuüminstallatie wordt gebruikt voor het indampen van wei, een restprodukt dat bij de fabricage van kaas ontstaat. Door de capaciteitsvergroting van de vacuüm installatie wordt bereikt dat de dagelijks geproduceerde wei in elf uur in plaats van 16 uur verwerkt kan worden. Dat heeft grote voordelen voor de omgeving. Tot nu toe was het gebruikelijk dat de vacuüminstallatie tot elf of soms zelf één uur 's nachts doorwerkte. Dat gaf nogal wat geluidsoverlast. Door de vergroting van de capaciteit wordt de vacuüminstallatie om half zes gestopt. Een ander belangrijk voorbeeld is energiebesparing. Door de capaciteitsvergroting wordt ongeveer de helft minder stroom gebruikt. De hoofdingelanden van het Waterschap Texel hebben dinsdag avond op hartelijke wijze afscheid genomen van heemraad R. Barendregt Hzn. die wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd zijn functie heeft neergelegd. Hij zal worden opgevolgd door de heer W. Grisnigt, waarmee het „gebouwd" zijn intrede doet in het dagelijks bestuur van het Waterschap. Barendregt vervulde 22 jaar lang bestuursfuncties, aanvankelijk bij de polder Eierland en later bij het Waterschap Texel. Als afscheidsgeschenk kreeg hij dinsdagavond twee luxe tuinstoelen aangeboden, na van het dagelijks bestuur al eerder een album met foto's te hebben ontvangen. „U was een trouw en gezaghebbend M Roeper Pzn., die de scheidende be- heemraad, rustig en weloverwogen. Het stuurder langdurig toesprak en daarbij was voor ons een eer om met u te de vele veranderingen die zich de af hebben samengewerkt", aldus dijkgraaf gelopen twintig jaar op waterschaps- gebied op Texel hebben voorgedaan, de revue liet passeren. Overgang Barendregt kwam in 1957 van Rozen burg naar Texel, waar hij zijn agrarisch bedrijf in Eierland begon. Die verande ring werd door dijkgraaf Roeper om schreven als „de overgang van de vette klei naar de derde klas grond van Eierland." In zijn nieuwe omgeving maakte Barendregts opstelling en bena dering als agrarisch ondernemer blijk baar indruk, want reeds in 1960 werd hij aangezocht als kandidaat voor het be- (Zie vervolg pagina 5) wereld wijd precies op tijd met vanaf 7195,— leverbaar. MARTIN TROMP, Weverstraat 34, Den Burg, tel. (02220) 2912. Leverancier van CERTINA, OMEGA en LONGINES De lichamen voor de vacuüminstal latie wegen elk zes ton en moesten dan ook uiterst behoedzaam het gebouw in getakeld worden. Dat werd gedaan door personeel van Stork in Friesland welk bedrijf de apparatuur ook had gebouwd. Met deze apparatuur was een inves tering van een miljoen gulden gemoeid. In het gebouw van de melkfabriek be vonden zich reeds drie vacuümlicha- men. Deze zullen het indampen van wei (nog) tot drie januari alleen blijven ver richten. Intussen wordt de nieuwe ap paratuur aangesloten. Van 3 januari tot 1 februari ligt het verwerken van wei stil wegens werkzaamheden aan de appa ratuur. In die tijd zal de Texelse wei door Het voorlopig comité Texel helpt Noordlerland houdt dinsdag in gebouw De Schakel naast de Hervormde kerk in Den Burg een avond over de komst van veertig Noord-Ierse kinderen naar Texel. Op 29 oktober heeft een voorlichtings avond plaatsgevonden waarin de huidi ge situatie in het door geweld ver scheurde Noord lerland werd geschetst en waarin aan de orde kwam welke effecten gezamenlijke reizen van katholieke en protestantse jongens en meisjes naar ons land, op de Noord- Ierse samenleving hebben. Er bleek toen dat gewelddadigheid tussen wijken in Belfast waarvan veel kinderen in Ne derland zijn geweest, is afgenomen. Het is de bedoeling dat dinsdagavond taken worden verdeeld. Centraal staat de vraag wie bij wat kan helpen. Er zal een financiële commissie moeten ko men die zich bezig houdt met geld inzamelingsacties en het beheer van het geld, een commissie die zich bezig houdt met het samenstellen van het programma voor de kinderen en een commissie die wordt belast met het selecteren en begeleiden van de gast gezinnen. Verder zal een aantal mensen zich bezig moeten houden met de da gelijkse verzorging van de kinderen. Bij dit laatste wordt vooral gedacht aan de warme maaltijdvoorziening. Tevens is de bedoeling dat dinsdag een definitief comité wordt gevormd. Verschillende verenigingen en de mensen die aanwe zig waren op de avond van 29 oktober hebben al een uitnodiging ontvangen. De avond staat echter ook uitdrukkelijk open voor anderen die mee willen helpen en begint om 20.00 uur. een bedrijf aan de vastewal worden ingedampt. Het is de bedoeling dat per 2 februari de nieuwe apparatuur zal func tioneren. Door de geringere geluids overlast voldoet de fabriek nu aan de milieu-eisen die door de gemeente zijn gesteld. Het indampen van wei houdt in dat er een geconcentreerde vorm van deze stof ontstaat. Aan geconcentreerde wei wordt melksuiker onttrokken die onder meer wordt gebruikt bij de fabricage van geneesmiddelen. Van wei waar de melksuiker aan is onttrokken kan vee voeder worden gemaakt met een hoog gehalte aan mineralen en eiwitten. Na dat de nieuwe vacuumlichamen woens dag in de zuivelfabriek waren ge- installeerd, werd donderdag het dak van de fabriek weer dicht gemaakt. (Advertentie I.M.) Dit weekend in de 1 kg bananen voor f 1,49 J. van der Vis, Weverstraat 72. 65 jaar Bakker Groeneplaats De complete serie een klasse apart I Al vanaf 168, Bij Uw vakman opticien. Bakker B.V. Juwelier Horloger Opticien - Contactlensspecialist Groeneplaats 6 - Den Burg Texel Tel. 02220 - 2587

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1