Groen ZwarL-Jexels in het hart~> ^Hoop voor I Jska-school De Waal B. en W. akkoord met andersoortig onderwijs Noord-ierse kinderen komen in april 4 a Maas koopt Koopcentrum Oliestokers worden niet gecompenseerd l Stenen naar betere plaats Gemeente koopt woning aan BooMaan Granaat gevonden Avondmaalschaal gestolen JAN KILJAN FAILLIET VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 7e JAARGANG Nr. 9737 Redaktie Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel (02228)266, FritsBeutick, Warmoesstrat43, Den Burg, tel. (02220)2208, en pans Oosterhof, Golfslag 32, Den Burg, tel(02220) 4988. 'oor advertenties, abonnementenetc .angeveld £t De Rooy BV, Postbus 11,1790 AA Den Burg, elefoon (02220) 2741na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652 Abonnementsprijs /16,15 per kwartaal 70 cent incasso; los 65 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46 99.17 636. Rabobank nr. 36.25 01.742; NMB nr. 67.34 60.398. Burgemeester en wethouders zijn dinsdag akkoord gegaan met het thans verder uitgewerkte plan voor „andersoortig" onderwijs in de met sluiting bedreigde Redmer IJska school in De Waal. Gehoopt wordt dat deze andere onderwijsvorm zo aantrekkelijk zal zijn, dat niet alleen alle ouders uit De Waal er hun kinderen zullen willen heensturen maar ook ouders uit andere delen van Texel. Door deze toeloop kan de school (die thans 21 leerlingen telt en dus zou moeten worden opgeheven) blijvend uit de gevarenzone kan worden gehaald. Het bovenstaande betekent niet dat alle problemen uit de weg zijn geruimd. Een van die problemen is dat het onmogelijk is om de school op de meest gewenste tijd (1 februari a.s., de dag waarop zowel het huidige schoolhoofd W. Albers als mevrouw K. Beekenkamp afscheid nemen) van start te laten gaan. In afwachting van de aanstelling van definitieve opvolgers die in staat zijn het andersoortige onderwijs te geven, zullen capabele waarnemers gedurende een overgangsfase de school moeten runnen. Tijdelijk B en W hebben dan ook besloten om naar deze waarnemers uit te zien en het nu uitgebrachte rapport over het toe komstige onderwijs in De Waal voor nader advies voor te leggen aan de inspectie. Met de inspectie zal ook wor den besproken wat de mogelijkheden zijn om de school op korte termijn (dus gedurende de overgangsperiode) legaal in stand te houden. Pas daarna zal het plan worden voorgelegd aan de wel- zijnscommissie en vervolgens aan de gemeenteraad. Die gemeenteraad heeft zich tot dusver nogal kritisch opgesteld tegen over het in augustus in de openbaarheid gebrachte plan om de Waalder schoopl te redden door er andersoortig onder wijs te gaan geven. Met de kleinst mogelijke meerderheid van acht tegen zeven stemmen ging men echter ak koord met het verder onderzoeken van de mogelijkheden. Anders Uit het nu ter tafel liggende rapport blijkt dat het andersoortige onderwijs elementen zal bevatten van meerdere .alternatieve" schoolsoorten, vooral de zg. Jenaplanschool. Dit etiket wil men er echter nadrukkelijk niet opplakken omdat men zich beslist met volledig aan één bepaald systeem wil binden en men ouders en toekomstige ouders niet bij voorbaat kopschuw wil maken of bij hen overtrokken verwachtingen wil wekken. De nadruk wordt erop gelegd dat het de bedoeling is er een school van te maken die voor alle Waalders aantrekkelijk is en dus als dorpsschool" kan blijven be staan met zijn voor de plaatselijke ge meenschap bindende functie. Mede om die reden zijn ouders en toekomstige ouders intensief bij de me ningsvorming betrokken. Sedert augus tus zijn meerdere hooravonden, voor lichtingsavonden en discussieavonden gehouden waarbij veel belangstelling en betrokkenheid bleek. Daarbij werd niet op alle punten overeenstemming bereikt maar het eindresultaat heeft wel de steun van de overgrote meerderheid. Individueel Het toekomstige onderwijs in De Waal zal zich kenmerken door een tamelijk individuele aanpak, waarbij geen onderscheid bestaat in Er zijn geen mogelijkheden om be woners van gebieden waar nood gedwongen met olie moet worden ge stookt omdat er geen aardgas beschik baar is, financieel te compenseren. Het Ministerie van Economische Zaken heeft althans laten weten daaraan niet te kunnen beginnen. Het bovenstaande wordt door het college aan de raad meegedeeld omdat de raad op 9 februari van dit jaar een motie heeft aangenomen die erop neer kwam dat de bewoners van niet-aan- sluitbare gebieden een financiële tege moetkoming van rijkswege moeten hebben. klassen en waarbij, bij het aanbieden van de leerstof rekening wordt gehou den met het niveau, ongeacht de leeftijd. Er worden dus geen jaarklassen gevormd, maar wel zg. basisgroepen van leerlingen van verschil lende leeftijd in één klaslokaal. Er komt een onderbouwgroep van 6-9 jaar en een bovenbouwgroep van 10-12 jaar. Een kind dat drie jaar in de onderbouw groep heeft gezeten gaat naar de bovenbouw. In die tijd is „zitten blij ven" in de gebruikelijke betekenis (dus alles, ook waar het kind goed in was, overdoen) onmogelijk. Wel kan een kind zonodig langer in de onderbouwgroep blijven of daarentegen eerder naar de bovenbouwgroep gaan. Regelmaat Bij het aanbieden van de leerstof wordt soms uitgegaan van de vakken, bijvoorbeeld bij rekenen. Andere leer stof zal echter meer thematisch worden aangeboden. Er zal een flexibel rooster worden gehanteerd, waarbij echter wel van regelmaat sprake is. Vier rhytmisch weerkerende elementen zijn werk, ge sprek, spel en „viering". Met dat laatste wordt bedoeld het gezamenlijk in ge zellige sfeer afronden van een activiteit. Bij het onderwijs zullen de ouders nauw worden betrokken en zij zullen over de ontwikkeling van hun kind met meer dan alleen een cijferrapport op de hoog te worden gehouden. Uitgangspunten Door deze aanpak kan recht worden gedaan aan de uitgangspunten die voor de Waalder school nieuwe stijl zullen gelden Die uitgangspunten komen er op neer dat de schooltaak verder strekt dan alleen het overdragen van leerstof; de kinderen moeten ook hun sociale en creatieve kwaliteiten kunnen ontwikke len, onder meer door bewegingsonder wijs. Het gaat om opvoeding tot zelf standigheid: leren verantwoordelijkheid te dragen, elkaar leren helpen, elkaar ac cepteren en samenwerken. Verder wordt rekening gehouden met de intellectuele en andere verschillen van kinderen. Het onderwijs moet aansluiten bij de mogelijkheden van het kind, waarbij er wel naar wordt gestreefd dat alle kin deren een bepaald minimumniveau be reiken. De sfeer in de school wordt van grote betekenis geacht. Het moet er rustig, ontspannen en ordelijk toegaan, met een herkenbare dag- en weekindeling. Daarbij zullen de kinderen niet alleen van meester of juf leren maar ook zelf dingen ontdekken en van eikaars er varingen leren. Uitgangspunt i9 ook dat de leerlingen tenslotte zonder proble men kunnen overstappen naar een „gewone" school voor voortgezet on derwijs. Deze twee zandstenen zullen binnen kort een waardige plaats krijgen: Ze zullen worden ingemetseld in de op nieuw opgebouwde gevel van het oude schoutshuis aan de Vismarkt, onderdeel van hotel De Lindeboom-Texel. Ze komen in de twee dammen tussen de drie kozijnen. De wapens zaten oorspronkelijk in het oude raadhuis dat tegen de eeuw wisseling werd vervangen door hotel Texel. De stenen verhuisden toen naar de palen ter weerszijden van de poort die vroeger de Wezentuin afsloot. Toen deze poort m verband met de bouw van het nieuwe raadhuis werd gesloopt, kwamen de stenen tenslotte op de huidige zeer merkwaardige plaats te recht: de achterkant van het raadhuis ter hoogte van de Raadske/der. De kosten van de verplaatsing van de stenen zijn door het Bouw- en Tim merbedrijf Visser uit Oudeschi/d ge raamd op fl 750, exclusief btw. B en W hebben voor ƒ165.000,— van de erven Jellema de woning (met zomerwoning) Boodtlaan 32 gekocht. Een deel van die grond (het achterste deel van de achtertuin) heeft de ge meente nodig voor woningbouw in het kader van het bestemmingsplan. Men had dus kunnen volstaan met aankoop van dit stuk achtertuin, maar het was aantrekkelijk ook de woning te kopen omdat deze bij doorverkoop dan een permanente status kan krijgen en dus aan de woningvoorraad kan worden toegevoegd. Bij doorverkoop kan nl. in de koopakte het permanente gebruik als voorwaarde worden opgenomen. Ook om financiële redenen is deze transactie aantrekkelijk want de ge meente verwacht uiteindelijk een op brengst (onder andere van de uit te geven nieuwe bouwpercelen) van ca. twee ton. Op het strand bij De Koog is een granaat gevonden, die onschadelijk zal worden gemaakt door de mijnoprui- mingsdienst. Bezakt en bepakt wachten Noord-Ierse kinderen op hun vertrek naar Nederland Veertig Noord-Ierse kinderen zullen in april naar Texel komen voor een samenwerkingsproject tussen katholieken en protestanten. Dit besluit werd dinsdagavond genomen tijdens een vergadering van het comité Texel Helpt Noord-lerland in gebouw De Schakel. De kinderen komen op maandag 4 april en vertrekken op maandag 25 april. Het enthousiasme, de toegezegde medewerking en het feit dat velen bereid zijn het initiatief financieel te steunen, was aanleiding om de knoop door te hakken. Nog dezelfde avond kon een telefoontje met een medewerker van de Stichting Hulp Noord-lerland in Belfast worden gevoerd met de opdracht kinderen voor de reis te selecteren. Op maandag 4 april zullen de kinderen met een lijnvlucht van de NLM om kwart over vijf 's middags op Schiphol aankomen. Ruimschoots op tijd dus om de laatste boot te halen. Zoals bekend gaat het om twintig katholieke en twintig protestantse kinderen. De reacties van de mensen uit de zaal die vele verenigingen en instellingen ver tegenwoordigden, waren hartverwar mend. Ofschoon het financieel verhaal van het Noord-Ierse kinderen project nog lang niet rond is, werd in korte tijd toezeggingen gedaan tot een bedrag van f22.000,-. Voor het gehele project is een bedrag van rond de ƒ35.000,— nodig, zodat nog wel de nodige acties op financieel gebied gevoerd moeten worden. Dinsdagavond werd een fi nanciële commissie in het leven ge roepen met enkele vertegenwoordigers uit de Texelse bankwereld die zorg zullen dragen voor het beheer en de ver antwoording van het binnengekomen geld. Zelfs Mies Bouwman had dat op de televisie nooit kunnen bereiken", riep voorzitter Peter Bakker enthousiast na dat in korte tijd ƒ22.000,— aan toe zeggingen binnen was. Naast de toe zeggingen hebben zich ook een aantal instellingen garant gesteld voor bedra gen die het comité tekort komt. ,,Het is echter onze eer te na om van die garanties gebruik te maken. De zaak moet gewoon financieel rond komen", aldus het comité. Behoudens financiële toezeggingen zijn door een groot aantal mensen beloftes gedaan op het gebied van het programma. De Texelse sportraad heeft aangeboden een sportleider gedurende drie weken voor de kinderen beschik baar te hebben. Een dergelijke mede werker die vast bij het programma inge deeld kan worden is bijzonder waar devol. Ook voor extra mensen kan het comité een beroep op de sportraad doen. De Texelse watersportvereniging is bereid een dag van het programma voor zijn rekening te nemen evenals de Vereniging voor Vrienden van het Paard. Scouting Texel wil een middag van het programma invullen en de sectie jeugd- en jongenrenwerk van de Wel- zijnsstichting denkt met behulp van de bij haar aangesloten jeugdverenigingen, die zonder uitzondering positief hebben gereageerd, enkele dagen van het pro gramma te kunnen vullen. Verdere medewerking aan het programma is toegezegd door de Texelse Visserijver- eniging, camping De Krim, het contact orgaan voor zang en muziek, de dorps commissie van Den Hoorn, de zwem- club en de Hervormde kerk. Ook par ticulieren hebben medewerking aan het programma toegezegd. Er is inmiddels een commissie gevormd die zich met het programma bezig zal houden. Gastgezinnen Een derde commissie die dinsdag avond werd gevormd zal zich bezig houden met de werving en begeleiding van gastgezinnen. De Noord-Ierse kin deren slapen thuis bij Texelse gezinnen en momenteel hebben zich al negen gezinnen opgegeven. Er zijn in totaal twintig gastgezinnen nodig. Bij ieder gastgezin worden twee kinderen onder gebracht, een katholiek en een pro testant. Het is de bedoeling dat ze op één kamer slapen om de onderlinge ver standhouding te verbeteren. Wie zich als gastgezin wil aanmelden kan terecht bij Siem Bremer, Mulderstraat 1 in Oosterend, telefoon 02223-221 of 681. De laatste commissie die gevormd is, is de commissie die zich bezig houdt met het verzorgen van de warme maaltijden die door de kinderen gezamenlijk wor den gebruikt en die de verantwoording heeft voor het welzijn van de Noordlerse leiders. Deze commissie logistieke verzorging" zal vermoedelijk bemand worden door mensen van het CDA Vrouwenberaad en van de Overkoepe ling van Vrouwenorganisaties. Inmid dels is ook hulp toegezegd van medi sche zijde en zijn mensen gevonden die zich met de publiciteit rond het hele gebeuren zullen bezighouden. Van iedere commissie zit een vertegenwoor diger in het overkoepelend comité. Puntensysteem De kinderen uit Belfast komen uit de katholieke wijk The Village en uit de protestantse wijk Beechmount. Uit deze wijken zijn al eerder kinderen naar Nederland geweest, onder meer in Ha- zerswoude. Tussen beide wijken von den in het verleden ernstige schermut selingen plaats, maar door de gezamen lijke projecten is de sfeer er aanmerkelijk verbeterd. Een voordeel is ook dat men in deze wijken over goede jeugdleiders beschikt die de kinderen zullen ver gezellen op hun tocht naar Nederland. De selectie van de kinderen, welke mo menteel door een medewerker van de Stichting Hulp Noord-lerland in de be treffende wijken plaatsvindt, geschiedt volgens een puntensysteem. Er wordt naar gestreefd dat de kinderen die het meest betrokken zijn, het meest geleden hebben onder de strijd in Noord-lerland naar Nederland komen. Daardoor zal het vaak voorkomen dat kinderen voor de reis worden geselecteerd die één of beide ouders missen of die anderzins het nodige hebben meegemaakt. Lijnvlucht De kinderen komen per lijnvlucht omdat dat goedkoper is dan met een charter. Texel is namelijk de enige gemeente die een Noord-Ierse kinderen project voor de Paas kan rond krijgen en daarom is het onzin een charter te laten vliegen. Met de NLM werd een speciaal goedkoop tarief afgesproken, waardoor de totale vliegkosten nu op ƒ14.500,— komen. Degenen die aanvullende informatie over het project willen, kunnen zich wenden tot Peter Bakker, Weverstraat 31, tel. 02220-4527. In verband met het feit dat Frits Beutick binnenkort naar de vastewal verhuist, is Frans Zegel, We verstraat 32 in Den Burg, tel. 02220- 2728 tot nieuwe secretaris van het comité benoemd. Wie het Noord-ierse kinderen project financieel wil steunen kan zijn of haar gift overmaken op bankrekening 3625.77.900 van de Rabobank ten name van Comité Noord- lerland Texel. De heer J. Maas uit Den Burg heeft van de heer J.W.B. van der Meer het „Koopcentrum" aan de Nikadel- Dorpsstraat in De Koog overgenomen. Maas zal hier een supermarkt met een volledig levensmiddelenassortiment vestigen, die alleen in het zomerseizoen geopend zal zijn. Deze aankoop staat geheel los van de plannen van Maas om in Den Burg een noodwinkel te beginnen, vooruitlopend op herbouw van zijn verbrande 4 6 supermarkt. De zaak in De Koog wordt dus een filiaal. Dit bedrijf zal het hele Koop centrum beslaan, met uitzondering van het deel dat is verkocht aan H. Rijk. Gelein Jansen, die een deel van het pand huurde, verhuist waarschijnlijk naar een ander punt in De Koog. Ook fotograaf Pieter de Vries zal naar andere ruimte voor zijn atelier moeten uitzien. Uit het fanfaregebouwtje aan de Witte Kruislaan is een tinnen Avondmaalschaal gestolen ter waarde van tweehonderd gulden. De schaal behoorde toe aan de Gemeen schapsvergadering der Gelovigen, die in het betreffende gebouwtje zijn diensten houdt. Op 26 november werd de schaal voor het laatst gebruikt. In de dienst van 5 december bleek hij ver dwenen te zijn. Het les- en trainingscentrum voor het rijden met aangespannen paarden van Jan Kiljan is door de arrondissements rechtbank te Alkmaar op 2 december failliet verklaard. In het trainingscentrum dat gevestigd was aan het Lageveld 7 te Oosterend werden mensen uit alle delen van het land vertrouwd gemaakt met de facetten van het rijden met aangespan nen paarden. De cursisten verbleven in tern op de boerderij. De reden van het faillissement, dat door Kiljan zelf werd aangevraagd, zijn een teruglopende be langstelling voor de cursussen en het feit dat zijn sponsor, de camerafabriek Nikon, de sponsoring heeft stopgezet. In een interview met deze krant in 1980 zei Jan Kiljan dat de betreffende spon soring voor twee jaar zou gelden. Daar na zou zijn bedrijf zichzelf moeten kunnen bedruipen. Op nationale en internationale vier- spanwedstrijden was Jan Kiljan geen onbekende. Ook op deze wedstrijden zal hij niet meer verschijnen. Wanneer zijn boerderij verkocht is, wil Jan Kiljan naar de vastewal verhuizen. Wat hij daar gaat doen is nog niet bekend. Volgens hem zijn hem in de paardenwereld ver schillende functies aangeboden. Een probleem waarmee Kiljan op Texel kampt was de weinig centrale ligging voor het bezoeken van paardenevene- menten en de hoge bootkosten voor paardenwagens, vrachtwagens en ca ravans, waarmee verschillende wed strijden werden bezocht. Flowerstyling Fleur Ann]j Kerstbomen vanaf 12,50? van50cmtot6m. Gratis bij U thuisbezorgd r Kogerstraat 4, tel. (02220) 4571. Eigenaresse; Anneke van der Wervet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1