Groen c2wartsJ~exeh in het hart- GAAT JARINO BUITEN ZIJN BOEKJE? Deel van grond is nog van Langeveld Kerstman weer op Texel Gras Groen-Zwart Geslaagde kerstviering Plattelandsvrouwen Een leuk kerstkado Martin Tromp Oude muziekschool naar MA B-club B.V. voor TESO-buffet Weverstraat 34, Den Burg, telefoon (02220) 2912 Redaktie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel (02228)266, Frits Beutick, Warmoesstrat43, Den Burg, tel. (02220)2208, en Hans Oosterhof, Golfslag 32, Den Burg, tel. (02220)4988 Voor advertenties, abonnementenetc Langeveld &De Rooy B V Postbus 11,1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags Postgiro 652 Abonnementsprijs f16,15 per kwartaal 70 cent incasso; los 65 cent. Bankrelaties Amro Bank nr. 46.99.17 636. Rabobank nr 36.25.01 742; NMB nr. 67.34.60.398 zigen dat voetgangers die van boord willen via een loopbrug dwars over de rijbaan naar de andere kant van de fuik worden geleid waar in de toekomst de stadsbussen zullen staan. Dirk Terpstra zei dat bejaarden en invaliden die slecht trappen kunnen lopen, hiervan de dupe worden. Alle voetgangers worden nu verplicht tot de hoogste etage te klim- In de rondvraag van de afgelopen raadsvergadering bleek men zich zorgen te maken over de kwaliteit van de geluidsinstallatie in de zaal. Dat was niet ten onrechte want het zou een stuk beter kunnen en het college heeft beloofd er wat aan te zullen doen. Te hopen is dat de raadsleden binnenkort ook eens (maar dat hoeft niet in het openbaar) zullen praten over wat zij tijdens de beraadslagingen naar voren brengen. Waarbij men zich zou kunnen afvragen of het werkelijk nodig is om bij het bepleiten van een bepaalde zaak hetzelfde argument tot in den treure te herhalen. Dat past mooi in het doelma- tigheidsbeleid dat ons gemeentebestuur zo fervent voorstaat. Het onderzoek dat zou moeten leiden tot deze nieuwe vorm van efficiency zou kunnen bestaan uit het tijdelijk benoemen van een doel matigheidsambtenaar die gedurende enkele vergaderingen telt hoe vaak raadsleden hetzelfde argument in ande re bewoordingen en zelfs dat niet eens) bij de behandeling van een agendapunt naar voren brengen. Van het rapport dat deze ambtenaar aan het slot van dit onderzoek uitbrengt zou men ongetwij feld schrikken. Uit pure verveling telden wij dinsdag de „herhaalargumenten bij de behandeling van het voorstel om onder het personeel van de gemeente een functiewaarderingsonderzoek m te stellen, een agendapunt als zovelen met uiteindelijk niet één stem tegen. Zo werd de noodzaak dat moet worden gedacht aan de acceptatie en de betrokkenheid van het personeel negen keer naar voren gebracht door vier partijwoordvoerders. Dat het Georganiseerd Overleg bij de zaak moet worden betrokken werd zeven keer naar voren gebracht en de mening dat het onderzoek goedkoper zou moeten, kwam bij twee partijen vijf keer naar voren. Erkend moet worden dat dan zeer duidelijk is waar de knel punten liggen, maar ons bekroop het gevoel dat de pick up naald was blijven hangen. Dat men in de eerste gespreksronde het eigen standpunt, vragen en kritiek naar voren brengt is natuurlijk juist. In de tweede ronde kan men dieper ingaan op de eerder aan de orde gestelde vragen of argumenten voor zover ze niet tot tevredenheid zijn beantwoord, of nieuwe vragen stellen. Maar nee, het is meer regel dan uitzondering dat men voor de tweede of soms zelfs derde keer precies hetzelfde verhaal afsteekt, blijk baar in de mening verkerend dat colle ge, pers en publiek stokdoof zijn. Het kan ook zijn dat men door wantrouwen gedreven ervan uitgaat dat degenen waarvoor de woorden bestemd zijn, niet willen luisteren. Als dat waar is, biedt het herhalen van steeds hetzelfde geen uitkomst. Dan moet men het anders aanpakken: andere woorden, andere aspecten van de zaak, verwijzingen naar deskundigen die er ook zo over denken, etc. Dat gebeurt echter nauwelijks en dat wekt de indruk dat de raadsleden die broodnodige variatie niet kunnen aan brengen omdat ze zich te oppervlakkig met het onderwerp hebben bezig ge houden Ze kunnen daarom niet anders dan steeds hetzelfde kruit verschieten waardoor de raadsvergaderingen veel saaier verlopen dan nodig is. Inp/aats van kracht bij te zetten aan een oever loze woordenstroom die niets nieuws bevat, zou men best eens kunnen volstaan met de woorden: ik sluit me bij de vorige spreker(s) aan. Het is geen ramp als aanvankelijk de vinger wordt opgestoken en later het gras voor de voeten wordt weggemaaid. Een keer maaien is genoeg. De kritische hand in de eigen spraakwaterval levert een kor tere, levendige discussie op, die zeer heilzaam is voor de publieke belang stelling voor de plaatselijke politiek. Te hopen is dat de nu door het college ingestelde avondklok" zal stimuleren, dat in de toestand verbetering komt. Ook een flinke agenda moet na het nodige commissiewerk makkelijk in twee tot drie uur kunnen worden af gewerkt, waarbij we er niet omheen kunnen dat hier vooral voor de voorzit ter een moeilijke maar dankbare taal ligt. J' Flowerstyling Fleur Ann Kerstbomen vanaf ^12,50^ van 50 cm tot 6 m Gratis bij U thuisbezorgd (Kogerstraat 4, tel. (02220) 4571.' Sj: Eigenaresse: Anneke van der Werve :J| Het bouwterrein aan de Gasthuisstraat-Vogelenzang waar momenteel het grondwerk wordt verricht voor het winkel- en woningencomplex van Jarino. Het terreingedeelte op de voorgrond is tot dusver echter onaangeroerd gebleven omdat het eigendom is van Frits Langeveld die het niet voor de door Jarino geboden prijs wil verkopen. ..Ik stond er bij toen maandagmorgen de rooilijnen voor het Jarino complex aan de Gasthuisstraat werden uitgezet, maar volgens mij gaat deze maatschap pij niet bouwen volgens plan. Op de tekening en maquette is het hele gat volgebouwd maar nu houdt men een ruimte tussen de huizen." Dat zei Gelein Jansen (CDA) dinsdagavond tijdens de rondvraag in de raadsvergadering en zijn vermoeden bleek juist te zijn. Ook het college had gemerkt dat Jarino buiten het ..planboekje" ging. Wethouder Daan Schilling had vorige week van Jarino vernomen dat men eindelijk ging bouwen en de gemeente werd gevraagd maandag aanwezig te zijn bij het uitzetten van de funderings- lijnen. Toen het zover was, bleek dat een deel van het bouwterrein onaange roerd bleef, zodat het er naar uitzag dat Jarino slechts een deel van het bouw plan ging uitvoeren. Andermansgrond Nader vernamen wij dat Jarino ken nelijk van plan is zich bij de bouw in eerste instantie tot één fase te beper ken. Dat houdt verband met het feit dat een deel van het terrein eigendom is van de heer F. Langeveld uit De Koog en dat Jarino nog geen overeenstemming heeft bereikt_ over aankoop. Die over eenstemming was er aanvankelijk welEr was zelfs een koopovereenkomst maar die werd door Jarino ontbonden, met als argument dat men het winkel-wo- nmgenproject financieel niet rond kon krijgen. Tegen gunstiger condities wilde men de grond wél overnemen, maar daar voelt Langeveld niets voor. Het gemeentebestuur heeft daar echter niets mee te maken en wil niet toelaten dat de bouw in afwijking van het in middels goedgekeurde bouwplan (waar in van fasen geen sprake is) wordt uit gevoerd. Op dit moment is er nog geen reden om in te grijpen omdat men nog doende is met het ontgraven van het terrein, maar zodra men aan het storten van de fundering toe is zal erop worden gelet dat de fundering voor het hele complex in één keer wordt gemaakt mede op grond van technische eisen. Jarino zal dus intussen de grond van Langeveld moeten zien te krijgen. Te verwachten is echter dat Jarino eerst zal proberen van B en W toestemming te krijgen om de bouw wel „gefaseerd in de breedte" te mogen uitvoeren. Tankslag In de rondvraag informeerde Jansen ook naar de voorlopige resultaten van de actie „Tankslag". Met name wilde hij weten of ook de gemeentelijke olie tanks die buiten gebruik zijn geraakt, onschadelijk worden gemaakt. Wet houder Schilling was niet op de hoogte maar beloofde met een „tussenbalans" te zullen komen. In verband met de reconstructie van het haventerrein in Den Helder zal Teso de situatie bij de fuik zodanig wij- Het voormalige gebouwtje van de muziekschool aan de Parkstraat in Den Burg zal worden verplaatst naar de crossbaan van de MAB club in Eierland en daar dienst doen als clubhuis. Mo menteel zijn vrijwilligers van de MAB club bezig met de sloop van het houten gebouw, dat behalve de muziekschool ook nog enige tijd het Mensen Zonder Werk project heeft gehuisvest. Naast de MAB club waren ook Kotex en tennis club Deuce in het gebouwtje geïnteres seerd. De MAB club was echter de eerste die interesse toonde. Volgens de werkschets voor de crossbaan die in Eierland nabij het vliegveld wordt aangelegd mag een clubgebouw worden geplaatst van maxi maal 75 vierkante meter. Het muziekschool gebouwtje heeft een oppervlakte van 113 vierkante meter, maar hiertegen bestaan geen planolo gische bezwaren. Op de betreffende plaats is een minimale dakhelling van 15 graden voorgeschreven terwijl de dak helling van het betreffende gebouwtje 13,5 is. Een zo geringe afwijking geeft ook geen problemen. Om het gebouwtje landschappelijk aanvaardbaar te maken zullen bepaalde eisen worden gesteld aan groenvoorzieningen die er om heen worden geplaatst. Vanwege de afwijkin gen in oppervlakte en dakhelling is het noodzakelijk dat een artikel 19 pro cedure wordt gevoerd. Het college is bereid daaraan mee te werken. men, anders komen ze het schip niet meer af. Dat kan niet", aldus de Pakt man. Hij wilde dat het college aan Teso vraagt om deze constructie ongedaan te maken. Wethouder D. Schilling wilde de kritiek „graag overbrengen." Desgevraagd deelde Teso directeur Th. Hoogerheide ons mee dat de dwarse loopbrug voor voetgangers een definitieve constructie is om de voet- gangersrouting te concentreren bij [iet kaartverkoopkantoor. Dat bejaarden en invaliden het rijwieldek niet meer lopend kunnen verlaten en niet met de bus mee kunnen is volgens Hoogerheide niet juist. „Die mensen moeten gewoon de rijbaan oversteken en hoeven geen trappen te lopen. Het wordt wel moei lijker voor hen, maar het is mogelijk", aldus Hoogerheide die stelt dat bij de plannenmakerij voor een afgesloten ha venterrein al een „afweging van belan gen" heeft plaatsgevonden. Paul Kikkert van Texels Belang vroeg of de weg langs de Eendrachtdijk nog vóór het zomerseizoen wordt open gesteld. De burgemeester antwoordde dat overleg hierover nog gaande is, maar dat medewerking nodig is van alle betrokkenen met wie destijds de af sluiting is overeengekomen. Jan van Asselt zei het te betreuren dat het Gollardsrustoord binnenkort zal verdwijnen. „Elke keer als ik er langs kom, denk ik: dit mooie gebouw staat er over een paar jaar niet meer." De frac tievoorzitter van Texels Belang vroeg hoeveel invloed de gemeente heeft om de Gollards voor de sloop te behoeden. Wethouders Zegers had een kort ant woord. „We hebben geen invloed." Aan Van Asselt was toegezegd dat het straatje naast het postkantoor in De Koog nog dit jaar opgeknapt wordt. Ook Barendregt had voor zijn antwoord niet veel woorden nodig maar was minder duidelijk: ,,'t Is inderdaad toegezegd." De gemeente moet dus razendsnel zijn en geen pech hebben met weers omstandigheden, om die belofte te kunnen waarmaken. Voor de exploitatie van het buffet op de Teso-boten is deze week de Horeca Exploitatie Maatschappij Bootdienst Den Helder-Texel" opgericht die onder de naam „Rebotex bv" zal opereren. Deze constructie is volgens Teso-direc- teur Th. Hoogerheide nodig om als ver voermaatschappij in de toekomst ge vrijwaard te blijven van belastingaansla gen op de omzet van de restauratie. Als gevolg van een bepaling in het pachtcontract met exploitant Piet Evers kon de belasting een dergelijke aanslag aan Teso opleggen en dat gebeurde dan ook. ,,Dat vonden we hinderlijk", aldus Hoogerheide. De vennoten van de BV zijn P. Evers en Teso. Deze constructie (een bv binnen een nv) geeft, volgens Th. Hoogerheide, ook een duidelijk exploi tatiebeeld van de buffetten. De Plattelandsvrouwen van De Cocksdorp en Eierland hebben dinsdag middag voor 46 bejaarden een geslaag de kerstmiddag verzorgd in het Eier- landsche Huis. Onder regie van Klaas Bonne werd een kerststuk opgevoerd waarin een journaliste diverse vrouwen interviewde over kerstmis. Zo kwamen onder meer een studente, een onge neeslijk zieke, een jonge moeder en een zakenvrouw aan het woord. De ver schillende visies op kerstmis kwamen bijzonder goed uit de verf. Ditzelfde stuk werd maandagavond opgevoerd toen de Plattelandsvrouwen in het Eierland- sche Huis een bijeenkomst hadden voor de eigen leden. Er waren toen 78 aanwezig. Op deze avond werd ook een collecte gehouden die 202,25 op bracht. Dit geld zal worden besteed aan nieuw speelgoed voor het kleuterbu reau. De kerstman arriveert op Texel en chauffeur Peter van de Werken staat al klaar met zijn vorstelijke De kerstman is vroeg dit aarWoens dagmiddag om 14.30 uur arriveerde de roodgejakte promotor van vrede en ge zelligheid met een gecharterde VIP Cessna van Tessel Air op het vliegveld Texel met de boodschap dat de ani mator van De Koog Promotion dit jaar zijn intocht met met arrestee en paarden zal vieren Die intocht was vooral be doeld voor de toeristen maar de af gelopen jaren is gebleken dat men voorat eerste en tweede kerstdag in De Koog verblijft. Daarom heeft de kerst man zich het afgelopen jaar bezonnen op zijn doelstellingen en daar is de term kwaliteitsverbetering" uitgerold. Nu zal de vrolijke baas die bij aankomst opvallende gelijkenis vertoonde met een bekende barkeeperop tweede kerstdag hotels en restaurants bezoeken om te kijken of de serviceverlening aan de De kerstman met vier van de zes prijswinnaars van de tekenwedstrijd in het City-theater. .Princess van den Ptas"auto. toerist wel in orde is. Daarbij zullen o. a. de kersttafelkleden en de kerstbomen worden gecontroleerd. Dat gebeurt tus sen 17.00 en 19.00 uur en de komende dagen zal de kerstman mogelijk ook in De Koog te aanschouwen zijn. Hij heeft zijn intrek genomen m een hotel in De Koog en De Koog Promotion heeft hem een vorstelijke auto met chauffeur ter beschikking gesteld, zodat hij overal snel ter plaatse kan zijn. Bij aankomst op het vliegveld ver klaarde de kerstman een vermoeiendt reis achter de rug te hebben. Van di Noordpool naar Texel is een hele trip zei hij. Wij waren dan ook verbaasd da we de kerstman krap tien minuten ni aankomst opnieuw konden ontmoetei in het City theater in Den Burg waar hi met 180 kinderen bij de filmvoorstelling ,,Duimelientje" aanwezig was en in di pauze de prijzen uitreikte aan winnaar, van de tekenwedstrijd die door dt dorpscommissie Den Burg was georga niseerd. Het thema was kerst". Hie verklaarde de baardige grijaard welis waar een zware reis achter de rug t. hebben, maar deze prijsuitreiking tod niet voor een broodnodig middagslaap/ te willen laten schieten. De doelstellin kwaliteit" was in de bioscoop ingeruih voor creativiteit" en daar ontbrak he bij de vele tientallen ingezonden teke ningen niet aan. De volgende kinderei vielen in de prijzen: Merlijn Rump jaar), Joyce Bakker (5 jaar), Simoi Wiegman [6 jaar), Louise Kortenhoevei 18 jaar), Marleen Keyser 8 jaar) ei Arnoud Nolting (9 jaar). De ingeleverdt tekeningen hingen in de bioscoop ei met de kerstboom zorgde dat voor eet gezellige sfeer. De dorpscommissit noemde de kinderfilmvoorstelling op di vrije woensdagmiddag geslaagd en ze ker voor herhaling vatbaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1982 | | pagina 1