Cjroen 2rwartsjexeh in het harL, Jarino wil artikel 11 plannen overnemen Texel wil aansluiting bij regio-gezondheidsdienst Maar zonder hotel en ,,buitengebeuren" ƒ1000,- voor Cocksdorper jeugdclub en oliebollen voor de klanten Voorbereiding op nieuwe wet Brandkast gekraakt in Cebeco-gebouw Veel geluk bij ongeluk Rustige jaarwisseling Periodieke vernieling Doorgereden Petroleum gestolen Verkeerspolitie controleerde Rabo opende bijkantoor „Vlinders zijn vrij" bij Sint Jan Granaat Kotex wil opslag in De Mars )INSDAG 3 JANUARI 1984 TEXELSE 98e JAARGANG Nr. 9845 COURANT sdactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. uiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, ans Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der eijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. oor advertenties, abonnementen, etc. angeveld De Rooy BV, Postbus 11, 1790 AA Den Burg, Hefoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs /17.40 per kwartaal Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Bouw- en exploitatiemaatschappij Jarino uit Roden wil de oniwikkeling van de recreatieplannen voor het artikel 11 gebied in De Koog van de Recreatiestichting overnemen. Te verwach ten is namelijk dat de RST met de plannen zal kappen. Krachtens bestaande overeenkomst zou Jarino daardoor het recht verwerven met de plannen verder te gaan. Het is overigens niet de bedoeling dat Jarino zelf gaat exploiteren. Men is in onder handeling met een serieus geïnteres seerde belegger conform de politiek die de laatste tijd bij Jarino gebruikelijk is. Ook andere Jarinoprojecten op Texel zullen aan beleggers worden overgedaan zoals is gebeurd met „Bosch en Zee" in De Koog. Jarino ziet echter geen heil in het arti kel 11-plan zoals het thans nog ter tafel .ligt. Gezien de weinig bemoedigende economische ontwikkeling in de hotel sector, wil men het hotel in het plan schrappen en ook afzien van de vijvers, zonneweiden en enkele andere „buiten voorzieningen". De voor het algemene toerisme meest belangrijke onderdelen zoals het overdekte zwembad met bijko mende „amfibische" voorzieningen, de sporthal, tennisbanen, e.d. alsmede de 144 appartementen die deze investering rendabel moeten maken, blijven echter in stand. Nodig Er zullen echter pas spijkers met kop pen worden geslagen als de Recrea- Vrijdag werd ontdekt dat was ingebro ken in het Cebecogebouw aan de Bern- hardlaan in Den Burg. De daders hadden een raam aan de achterzijde van het ge bouw geforceerd. Ze hadden in het kan toortje de brandkast met een breekijzer geopend en er ƒ1.600,— uitgehaald. Ze doorzochten ook de andere delen van het gebouw, maar daar is tot dusver niets vermist. Bij het politie-onderzoek is de technische recherche ingeschakeld. Twee personenauto's werden on herstelbaar beschadigd bij een aan rijding die zich vrijdag even na tien uur voordeed op het kruispunt Pontweg-Keesomlaan. De inzitten den mogen van geluk spreken want ze bleven ongedeerd. De aanrijding werd veroorzaakt door een Datsun bestuurder uit Den Burg die van de Keesomlaan kwam en de Pont- weg wilde oversteken om de Westerweg op te rijden. Hij lette daarbij niet op het verkeer op de Pontweg omdat hij zat te praten met een passagier. De uit de rich ting De Koog komende Audi, bestuurd door een inwoner van De Koog, kon een aanrijding niet meer vermijden. De jaarwisseling op Texel is zon der ongelukken, vernielingen of an dere incidenten verlopen. De politie trad op oudejaarsdag wel herhaaldelijk op tegen groepen jonge ren, die overlast veroorzaakten door het voortijdig afsteken van vuurwerk. In Den Burg en Den Hoorn werden vrij grote hoeveelheden vuurwerk in beslag geno men. Dat had het gewenste effect want de rest van de dag was het op de Ste nenplaats en op andere plekken waar kinderen zich vermaken met passanten schrik aan jagen door brandende rotjes naar hen te gooien, opvallig rustig. In Den Hoorn bleek een groepje jon geren echter hardleers: van dezelfde groep werd drie keer achter elkaar een partij vuurwerk afgepakt. tiestichting definitief van de plannen af ziet. Het ziet er naar uit dat het RST- bestuur volgende week in die zin zal bveslissen. Directeur C. Koorn: „We staan al lang niet meer te dringen. Als RST zijn we in de huidige vorm niet ge schikt om een dergelijk groot project te ontwikkelen en te exploiteren. Als we het wel zouden doen, zou er in ieder ge val een full time man bij moeten. Overi gens kan het ons niet zoveel schelen wie het artikel 11 plan uitvoert, als er maar wat gebeurt want voor de toeristische toekomst van Texel is het dringend nodig." De Recreatiestichting heeft inmiddels wel zes ton voorbereidingskosten ge maakt. Koorn: „Daar zal over gepraat moeten worden." De gemeenteraad zal er waarschijnlijk niet rouwig over zijn dat de Recreatiestichting nu blijkbaar defini tief afziet van ambitieuze ontwikke lingsplannen en zich bepaalt tot haar .ou de taken. Jarino heeft onlangs over dit on derwerp gesproken met B en W waarbij ook andere Jarino-projecten op het eiland ter sprake kwamen. Wat het laatste betreft werd door Ja rino toen meegedeeld dat de plan nen met het terrein waar hotel Cali- fornië stond, allerminst van de baan zijn; hetzelfde geldt voor hotel „De Pelikaan". Het eerst is het plan Cali- fornië (122 appartementen met zwembad en ondergrondse garage) aan bod. Jarino is in onderhandeling met een belegger die dit complex na oplevering overneemt. Blaashal Jarino heeft ook gevraagd het komen de en het volgende jaar op het artikel 11 terrein in De Koog een tijdelijke opblaas bare hal te mogen plaatsen. In deze hal zouden popconcerten en andere evene menten met veel publiek gehouden kun nen worden. Via de Welzijnsstichting zal het gemeentebestuur onder meer advies vragen bij De Koog Promotion, alvorens een beslissing te nemen. Onbekenden schijnen er een gewoon te van te maken om elke week van vrij dag op zaterdag vernielingen toe te brengen aan auto's die zijn geparkeerd bij de hoek Kogerstraat-Jonkerstraat in Den Burg. Al gedurende acht weken wordt telkens geconstateerd dat één of meer auto's worden bekrast, dat spie gels worden vernield en dat antennes worden kromgebogen. De politie tracht door extra oplettendheid het voortzetten van deze „traditie" tegen te gaan. Woensdag bleek dat het bord „De Cocksdorp" aan de komgrens bij de Lan- geveldstraat in De Cocksdorp omver was gereden. De dader werd tot dusvér niet achterhaald. In de nacht van vrijdag op zaterdag deed zich in Den Burg ook een geval van doorrijden na een aanrijding voor. Een in de Parkstraat geparkeerde auto van ie mand uit Oudeschild werd door een an dere automobilist geraakt. Een getuige had het nummer opgeno men, zodat de politie de dader makkelijk kon opsporen. De man verklaarde niets van de aanrijding te hebben gemerkt. Sine van der Beek wacht voor de balie van het nieuwe Rabo-kantoor op de f1000 De 73-jarige petroleumhandelaar J. Halsema is bijna 600 liter petroleum kwijtgeraakt, vrijwel zeker door diefstal. Halsema bewaarde deze voorraad in een tank nabij „De Toes" aan de Bijenkorf- weg te Oosterend. Vrijdag ontdekte hij dat de tank die kort tevoren was bijge vuld, bijne helemaal leeg was, een scha depost van ƒ500,-. Donderdag was de verkeersgroep van de Rijkspolitie uit Alkmaar op Texel voor een algemene controle-actie. Er werd veertien keer proces verbaal opgemaakt wegens overschrijding van de maximum snelheid, onvolkomenheden aan de ver lichting, defecte spiegels en het niet bij zich hebben van papieren. Het college heeft in principe besloten dat Texel zich aansluit bij een regio nale basisgezondheidsdienst mits rekening wordt gehouden met de plaatse lijke voorzieningen op dit gebied en onder de voorwaarde dat de regionale gezondheidsdienst de gemeente (voorlopig) geen geld kost. Aansluiting bij een basisgezondheidsdienst is min of meer verplicht omdat het rijk in ieder geval voor 1987 in heel het land een sluitend net van dergelijke diensten wil hebben. Diensten die verantwoordelijk zijn voor de algemene gezondheids zorg (bestrijding van infectieziekten e.d.) de jeugdgezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg. Een basisgezondheidsdienst moet een gebied van 200.000 a 250.000 inwoners overkoepelen. Texel is dus te klein voor een eigen dienst. Burgemeester en wethouders konden niet zoveel anders dan zich in principe akkoord verklaren met aansluiting tot een regionale dienst want Gedeputeerde Staten hebben laten weten dat het in de toekomst waarschijnlijk verplicht wordt een regionale gezondheidsregeling aan te gaan. Overigens is het nog niet duide lijk hoe de basisgezondheidsdienst Kop van Noordholland, waar de gemeente zich bij wil aansluiten, bestuurlijk en praktisch zal functioneren. Daarover moeten de deelnemende gemeenten in discussie en voorlopig is de enige eis dat men moet voldoen aan enkele taken uit de Wet Voorzieningen Gezondheids zorg. Dat zijn eisen waaraan Tëxel nu ook voldoet maar de grote vraag is of de huidige voorzieningen in de toekomst in stand kunnen blijven. Wat betreft de jeugdgezondheidszorg verandert er voor Texel waarschijnlijk weinig want de ge meenschappelijke schoolartsendienst is al een regionale aangelegenheid. Anders ligt het met de bedrijfskundige taak. Als die bij de basisgezondheidsdienst wordt ondergebracht zou dat kunnen beteke nen dat de huidige gemeente-arts moet verdwijnen. Een mogelijkheid is echter dat de gemeente-arts voor enkele uren in de week in dienst komt bij de regiona le dienst. Vroeg Het Texelse college en andere ge meenten hebben dan ook als eis gesteld dat bij het plannen maken rekening ge houden met bestaande diensten zoals gemeente- en schoolartsen. Voor het opzetten van de basisgezondheidsdienst wil het ministerie van WVC voor elk ge bied met 50.000 inwoners geld voor één arbeidsplaats beschikbaar stellen. Aan vragen van kleinere gemeenten worden niet gehonoreerd omdat men ervan uit gaat dat de nieuwe krachten die de plan nen gaan maken zich zullen inzetten voor meerdere kleine gemeenten. Juist om zo vroeg mogelijk bij de totstandko ming van een basisgezondheidsdienst betrokken te zijn en om zo goed mogelijk de eilandelijke belangen te behartigen heeft het college besloten akkoord te gaan met het voorstel van het ministerie. Ook de raadscommissie welzijnsbeleid had weinig moeite met aansluiting bij een regionale dienst. „Als we nu al mee- De Rabobank opende vrijdag het geheel vernieuwde bijkantoor in De Cocksdorp. Het voormalige VVV—kantoor, dat ook door de Rabo werd ge bruikt, brandde 22 juni geheel uit en werd later gekocht door de bank. De opening ging gepaard met een zeer sobere plechtigheid omdat het bank- bestuur had besloten het bedrag dat gewoonlijk voor dergelijke openings festiviteiten bestemd is te schenken aan jeugdclub 't Molenbos uit De Cocksdorp. Directeur R. Veenstra overhandigde ƒ1000,— aan de voorzitter van de jeugdclub Sine van der Beek. Laatstgenoemde mocht het bedrag zelf van de „directierekening" halen en aan de nieuwe balie overboeken op de rekening van de club. doen kunnen we ook meepraten en de bestaande voorzieningen proberen te handhaven", was het motto waarmee al le commissieleden hun fiat gaven. Daklozen De commissie had meer moeite met het plan voor een tehuis voor acuut dak lozen met tien slaapplaatsen voor vol wassenen en vijf kinderbedden. De raadsleden wisten eigenlijk niet wat ze met dit oude plan (de werkgroep onder dak acuut daklozen is in 1980 van start gegaan) aanmoesten, vooral omdat het college geen mening gaf over het plan en wethouder P. Zegers medeelde ook niet te weten of hij nu wel of geen tehuis voor daklozen wilde. „Ik weet niet of dat tehuis wel zo acuut is. Ik twijfel al gerui me tijd", aldus de wethouder die toe moest geven dat het starten van een dergelijk nuis voor mensen die onver wacht op straat staan weliswaar in het „regeerakkoord" van het college staat maar dat de werkelijke noodzaak daar mee voor hem nog niet was aangetoond. Daan Welboren twijfelde niet aan die noodzaak maar wel aan de haalbaar heid. „Die werkgroep is bezig geweest om het allemaal te bedenken, het plan heeft lange tijd in het raadhuis gelegen en nu wil ik graag een ambtelijk advies of het financieel allemaal haalbaar is. Hier kunnen we niet zoveel mee", aldus het Pakt-raadslid. Zegers beloofde het plan van een collegemening te voorzien. „Dan weet u waar u aan toe bent." De werkgroep wil dat het tehuis zichzelf financieel bedruipt. Alleen voor de in ventaris is een eenmalige subsidie nodig van ruim 20 mille. Na de brand bleek het VVV kantoor bijna geheel verwoest. Alleen de muren en een deel van het dak waren nog in takt en nadat de Rabobank het kantoor had gekocht waren er bijna vier maan den nodig om het pand op te knappen. Het kantoor is niet uitgebreid maar wel kwam er een nieuwe ruime entree en een forse ruimte waar alle bankzaken af gehandeld kunnen worden. Daardoor zijn drie balieplaatsen beschikbaar en ook is er een aparte ruimte voor meer vertrouwelijke gesprekken. Het geheel werd met gebruik van veel licht Euro pees hout uitgevoerd, volgens een ont werp van architectenbureau Alkema. Rabo-directeur R. Veenstra zei blij te zijn dat elk dorp op Texel nu een „knap pe" bank heeft. De Cocksdorper klanten waren enige maanden aangewezen op een houten noodgebouw. Veenstra noemde de omstandigheden waaronder het nieuwe kantoor is verwezenlijkt niet zo gelukkig. „De VVV wilde al lang weg en wij waren ook al met hen in onder handeling. Nu zijn de VVV en Rabo wensen snel verwezenlijkt maar dat dit door brandstichting moest gebeuren is minder aardig." Nuttig Veenstra zei blij te zijn dat het bestuur had besloten de „feestcenten" net als bij de opening in Den Burg te besteden aan een goed doel en na samenspraak met enkele Cocksdorpers kwam de zeer actieve jeugdclub als winnaar uit de bus. „Jullie kunnen het geld goed gebruiken en doen er hele leuke en vaak nuttige dingen mee", aldus Veentra. Hij over handigde Sine van der Beek het reke- Toneelvereniging Sint Jan heeft het stuk „Vlinders zijn vrij" van Leonard Gerski in studie genomen. De vertaling is van Josephine van Gasteren. In het spel staan een blinde jongeman en een meisje dat carriere aan het toneel denkt te maken centraal. Dè regie is in handen van Riny Rijk-Koster én regie-assistente is Toke Graaf. Het stuk zal zaterdag 24 maart worden opgevoerd. ningnummer van de bank die daarna de nodige handelingen verrichtte om de gift op de bankrekening van zijn club te krijgen. Voor het bestuur, de VVV—directie en de Cocksdorpers die vrijdagmorgen voor bankzaken naar het kantoor kwamen, was er ook een presentje: oliebollen. Aan de bouw van het kantoor werd mee gewerkt door: Aannemer Daalder, schil der Graaf, Fa. Oele, IBS, Meubelhuis Texel, Fa. Schoo en Exacta (kunststof kozijnen). Het bijkantoor wordt beheerd door Ingrid Pastoor en is 's winters elke vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur open. In de zomerperiode is het kantoor ook op woensdaqmorqen open van 9.0Q tot 11.00 uur. Bij paal 9 werd een granaat gevonden, die door de Explosieven Opruimings dienst onschadelijk zal worden gemaakt. Kleindiersportvereniging Kotex heeft het gemeentebestuur gevraagd de schuur bij de oude stolp in De Mars te mogen opknappen en beheren als opslag voor verenigingsattributen. Kotex is al vele jaren op zoek naar een schuur en toen werd vernomen dat het pand bij de stolp gesloopt zou worden heeft de club aangeboden dit onderko men op te knappen en te beheren. Hoe wel de plannen nog in een pril stadium verkeren ziet het er naar uit dat de vere niging de schuur kan huren en verder de jaarlijkse vaste kosten moet betalen. De gemeente draait dan niet op voor onder houd. Eenzelfde regeling wordt mogelijk ook getroffen met een werkgroep van Kasko die de stolp wil beheren om daarin een- kleindierboerderij te vestigen, com- form de eerdere planen van Kasko- bewoner Jaap Vlaming. Kasko wil ron dom de stolpschuur o.a. schapen en kip pen houden. De plannen van Kasko en Kotex kwamen onlangs ter sprake in het bestuur van de Welzijnsstichting,en zul len voor advies worden voorgelegd aan het grondbedrijf en burgemeester en wethouders moeten hun fiat geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1